Lars Andersson i Skäftingsbacka,  konkursansökan 1845

1845 d 15 jan nr 37
Genom offentlig stämning osv..........
vanl inledning
......hvarvid sökande tillstädeskommo
genom ombud kr lm Eherenqvist

Lars Andersson avliden

Sedan års..........ansökningen upplästes och innehållet
af den ingifne bouppteckningen kungjorts tillkännagaf
domhafvanden att under anslagstiden inkommit
bevakningshandlingar från
1, Andreas Andersson d ä i Salgutsered
vilken anmält en fordran 749 rd rgs jemte ränta
2, fabrikören J P ......i Borås hvilka i egenskap
af sysslomän uti konkurstvisten i Anders Larssons
från Borås Helsingbacka konkurs anmäla en fordran
af 1253 rd rgs, utgörande gäldenären Anders Larssons
arfvemedel ..........företedde borgenäer och anmälte
fordringar i foljande ordning.
3, Sven Persson i Bygd genom befullmäktigat ombud
nm Johan Johansson i Toarp 416 rd rgs p g a räkning
hvilken dock ej företeddes.
4, Anders Olofsson i Bygd genom handl Wallisch
och inlaga 666 rd rgs jemte ogulden ränta
från den 16 mars nästledet år till säkerhat hvarföre
inteckning skall blifvit meddelad uti hemmanet Skeftingsbacka.
5, Handelsbolaget Gustaf Bergendahl et .......i Göteborg
genom ombud handl Wallisch uti ingifven skrift
297 rd rgs jemte ogulden ränta på grund af räkning.
6, Per Andersson på Berget genom kr lm Ehrenqvist
muntligen 295 rd rgs p g a skuldsedel
den 30 dec 1842 hvilken likväl nu icke företeddes.
7, piga Kerstin Larsdotter på Änden genom kr lm
Ehrenqvist 54 rd rgs utgörande förmyndarmedel
som i afl Lars Anderssons sterbhus skoal .........
8, kr fogde Carlsson reservationsvis kronoutskylder mm
9, handl A L Svensson i Borås genom ombud handl
Wallisch uti skrift 65 rd rgs enligt till sterbhuset
ingifven räkning
10, enkefru Maria Björk i Borås genom ombud
handl Wallisch uti inlaga 126 rd rgs jemte ränta
p g a skuldebref den 4 och 10 feb 1844.
Flere borgenärer afhördes icke havrvid H R
aflemnade följande
Utslag
Sedan med detta års ............mål blifvit i öfverensstämmelse
med konkurslagen osv...........
..........skäligt förklara de borgenärer hvilka antag före
eller å denna inställelsedag sine fordringar anmält berättäigade
att i brist af godvillig liqvid desamme i laga ordning
utsöka hvarmed öfrige borgenörer som tilläfventyrs
underlåtit sine fordringar anmäla dömes deras fordringsrätt
förlustige.
Afträdde

målet avslutat