Lars Anderssons förmyndartvist

1837 H105

Andreas Andersson i Heljared Västergård
har till tinget låtit instämma
förmyndarna för sine svågrar och svägerskor.
Handlare Sven Thorell på Hökerum
Handlare P Lindstöm i Lindås
Lars Andersson i Skäftingsbacka
PerLarsson i Senåsa
Lars Perssoni Lökared
påstående enligt hvad af stämningslistan
inhämtades att de måtte
åläggas lagligen styrka det Testamente
som kär aflidne svärfader Per Andersson
på Berget kort före sin dör låtit upprätta
och hvarigenom kär hustru som då ännu
var ogift om hon ingick äktenskap
med kär af hvilken hon låtit sig
lägra förklarades arflös i färdenearfet.
Då detta mål till handläggning uppropas
inställde sig kär genom Sven Bryngelsson
och kr lm Ehrenqvist för Thorell och Lindström
undandragande sig att ingå i svaromål
intill dess alla svar blifvit lagl
stämde och som kär ombudet icke
kunde styrka att öfrige förmyndare
äro stämde och ingen af dem vid
efterfrågan låter sig afhöra.................
Uppskof

 

1838 V 43

Under domboken Nr 105 förehafte mål
emellan …………Häljared Västergården
kär samt handl Sven Thorellm fl
svar ang klander af testamente
blef …………………..nästl okt
till företagande …………uppropades
dervid å kär någon tillstädeskom .
h d Sven Bryngelsson fr Skenstad
i närvaro af kr lm Ehrenqvist
som svarandes ombud anförde äfvensom
han anmälde sig såsom ombud för
öfrige uti ågånge stämningen såsom
förmyndare för kärandens svågrar
och svägerskor uppgifne................
Lars Andersson i Skäftingsbacka
Per Larsson i Senåsa och
Lars Persson i Lökared
hvilka ombudet nu medgaf
vara  uti saken instämde
inlämnade svar ombudet äfven
klagade Testamentet som uppläst
befanns så lydande. Litt Dansk

Litt Dansk (Testamente)
Såsom iråkad svår sjukdom ……………
för den förmodan att herren snart nog torde
kalla mig från detta förgängliga så vill
jag härmed emedan jag ännu äger
………..för…… af fri vilja förklara min
yttersta vilja vara ……. som efter min
död obrottsligen bör efterkommas.
1, Då min dotter Maja råkat i den för henne
olyckliga och för mig de öfrige mina
…….. svåra …….. belägenhet att hon framfödt
ett lefvande gossebarn med drängen
Andreas Andersson i Heljared
och tvärt emot mina föreställningar
hittills ickekunnat förmås afstå från
sin föresats att med honom fullborda
äktenskap så  må hon till ett väl
förtjänt straff  för sin olydnad
mot mina faderliga och …….förbehållningar
då jag träder fran på detta sätt skynda sin
framtida olycka till mötes….. allt arfs afstående
å färdene sida helt och hållet
vara utesluten……..kan hon genom
guds nåd låta sig beveka
från sin……. hafda föresats att aldrig
med honom ingå äktenskaplig förbindelse
…….. såsom ett barn ägnas ………anstår
med ……..gå mig tillhanda under
mina återsående ……   ……… dagar
så hon med undantag af hvad
innestående penningar eller …… arfslott
med mine öfrige barn efter mitt frånfälle.
 2, Till mine 3ne söners uppfostran
vill jag härmed af min förmögenhet
hafva avstått ettusende Rd Rgs sedlar
icke sedan……. för det……….
ändamål blivit afdragen så må de
träda i lika arfslott, sedan …….
kallat min …… ……… på en gång
det uttryckliga fattas,
afseende på ......... ofvannämnde
dotter Maja att hon helt och
hållet är utesluten från all  arfsätt
å fädernearf om hon fullbordar …….
äktenskap med dräng,
som den……sitt…………..förhållande………
………………………….
min förestående död
Berget Toarp socken d 8 febr
Bevittnat                 Per Andersson
 varande derå tecknat dels denne
Härads rätts intyg att testamentets förordn
i bevakningsändamål efter
afledne Per Andersson vordet till ……..
rätten inlämnadt under…………..
vid tinget den 17 maj 1836 samt
att detsamma blifvit instäldt till
…………. med den……………….
……………och detta bevis.
1836 den 24 okt hafva vi af förestående
testamente erhållit ved………….afskrift
Andreas Andersson
Maria Persdotter
vittnen
Ehrenqvist c v Lundberg

Hvar jemte svar ombudet förmenade
det kär………laga tid till
klanders anställande emot i frågavarande
testamentariska förordnandet enär han
uti en vid denna härads rätts anledning
rättegång redan långt före  den ……. det
i testamentet tecknade bevis upptager
erhållit det af detsamma samt dessutom
icke till sista.. instämt alla nu
uti målet varande svarande afseende
å hvilken invändning kärande….
det icke …..medgifva, helst ett sådant
delgifvande af testamente icke är enligt
med lag som däremot bjuder
det en slik handling skall genom
styrkt afskrift arfvingarna tillställas.
………..ordning och för att styrka
testamentets riktighet anhöll svarande
ombudet om edeligt förhör med i sådant
afseende till denna dag inkallade
drängen Olaus Andersson på Berget
och som denne tillstädes bekommes ojäfvig
blef han aftagen………..
………honom föreställdes…….han
……..och berättade: att vittnet på
………………………………..Per
Anderssons stuga och der efter………
Comministern Särnblad derom gjorde
begäran underskrifvit  såsom vittne
en handling hvars innehåll vittnet dock
inte känner helst sådant då icke upp-
gafs, dock ……… vittnet att det var det
ifrågavarande……..vittnet till
påseende nu öfverenstämde testamente
tilläggande vittnet ……….. vid
tillfälllet var……… och vid sundt
och fullt förståndig.
Uppläst och erkänt……..som för
…..fordrats ersättning, hvilket
………..svarande sidan ålades till vittnet
förskjuta 1 Rd banco hvarefter
svar ombudet anhöll om anstånd
med målet till annat ting för att
bereda sine hufvudmän tillfälle att
behörigen styrka det käranden påstått
förut……….erhållit det ag ifrågavarande
testamentariska förordnandet
och som kärande ombudet samtyckte
icke hade något att andra afsade H R
detta
Beslut
Med bifall osv
Uppskof

1838 S51
vanl inled
…….tillstädes kom Sven Bryngelsson
i närvaro af Ehrenqvist som
………..talan jemväl denne……………
anhållande svarande ombudet sedan
protokollet för sista rättegångstillfället
blifvit uppläst om vittnesförhör med
sådant ändamål tilldenna dag inkallade
herr pastorn Särnblad…………
Kristina Olofsdotter vid Vatunga för
bestyrkande af ifrågavarande klandrade
testamente av den 8 febr 1836 och
som………….dessa vittnen voro vid………
blefvo de efter befunnen ojäfvighet
aflagd ed osv……………….
1, pastor Särnblad omtalar  att vittnet
på begäran af handl Thorell på Hökerum
infunnit sig i numera afl Per Andersson
på Berget…….vittnet på ytterligare
anmodn af denne……som vid tillfället
var vid sundt och fullt förstånd samt
efter något sjuklig, af redig beskaffenhet
skriftligen uppsatt ifrågavarande för
vittnet nu till påseende öfverlämnade
och vid kända testamente som såväl
för testator som äfven för
i egenskap af testamentvittne inkallade
vid förra tinget af hörda vittnen drängen
Olaus Andersson på Berget……….upplästes
hvarefter testamentshandlingen först
underskrefs egenhändigt af Per Andersson
Och sedan utaf ej mindre………………
bemälde Olaus Andersson för hvilken
sistnämnde vittnet.
Dock…………..erinra sig huruvida Testator
…………uttalade sin sista vilja lika
………..som…….kan bestämmas om
(gemen)……………..då……..under sig kunde
………..vittnet………………………………
…………………………….testamenetet
………….för…………nämnde Olaus Andersson
……….vittnet…………övertygade som
…………..någon lön för……………..person
……………någon handling…………den
…………………..verderbörande uppläst
Kristina Olofsdotter…….att vittnet
som…………..36 tjänste hos numera
afl Per Andersson som på…..
varit med uti det………som
af denna…………..vid ett tillfälle då………….
hvida vittnet………….pastor Särnblad skriftligen
affattade en handling som innehöll
vittnet…….icke känner, helst vittnet under
tiden gått in och ut från rummet och vittnet
tillägger att det låg förra tinget afhörde
vittnet drängen Olaus Andersson som sådant
ändamål inkallades utan att likvväl acta
af………..underskrifva samma handling äfvensom
att Per Anderssom som vid tillfället var af
sundt och fullt förstånd omkring 14 dagar
efter berörde tid aflidit.
…………..förklarade att deras för dem nu
upplästa berättelser äro till protokollet
…………fattade anhålla vittnen om ärsättning
för tingsfärden Christina Olofsdotter med 36 Rd banco
och herr pastor Särnblad efter denna kost – räkning
.....................................
………….godkände………litt………
vilka belopp………H R föreställdes
att af Lars Andersson till vittnen förskjutes
hvarefter kär ombudet till domstolens
slutliga pröfning öfverlämna målet under
yrkande att ingen testmentet………… 2:ne
vittnen underskrifvet detsamma
……….med vittnet förklarat sig sakna kännedom
om det sammas innehåll och detta vittne icke
………….. …….. af annan person blifvit
tillkalladt att handligen……….
måtte således …… i behörig ordning………
………frånkännas  all  verkan,
samt svarandena tillförbindas
att………hans hufvudmans……..
rättegång…………..hvaremot kronolänsman
Ehrenqvist å sine hufvudmäns vägnar
anhöll om uppskof med målet till annat
ting för att ytterliga få hörd drängen
Olaus Andersson på Berget hvilkens berättelse
uti protocollet för sista intagne vid
jämförelse med herr pastorn Särnblad ………
ombudet….. saknar den likstämmighet
af fullkomlighet som skäligen bör för…….
då bägge vittnen på en gång varit
närvarande vid en och samma handlings
upprättande men hvilken brist ombudet
förmanade ……  …………
bemälde Olaus Andersson efter……….
kännedom om andra testaments………..
utsago……. för sig förklara
………….å denna uppgifts begäran
bestred kär ombudet enär efterhands
tanka vidare anstånd för bevisning icke
………innehållet av förra uppskovs
beslutet meddelas hvaremot Ehrenqvist
ansåg sådant icke böra svarandens vägnar
enär uppskofet icke äskas för gagnande
af ny bevisning utan endast för det ytterligare
få afhört ett redan förut i saken
gagnat vittre hvars då gifna berättelse
saknas de upplysningar mål af för……….
beskaffenhet  få hålla.
Vidareförekom ej till anteckning
Och skulle vid tingets slut meddelas.
Utslag
Enär det å……….sidan äskade uppskof
med målet till annat ting icke efter
begagnande af …….bevisning utan endast
att få ytterligare få avhörd drängen Olaus
Andersson på Berget vittre vid förra
tinget uti målet vittnet, men vittnesberättelse
……………..vid detta  ting
afhörda vittnet herr pastor Särnblads
utsago finnes efter svarande ombudets
förmenande……..med denna …….    ……..
……häremot med Olaus Andersson
………kan H R denna ……….
………emot 17:de … 20:de par rättegångsbalken
till bifall icke………utan varder
målet ytterligare uppskjutet till första
…………å andra 2:a rättegångsdagen nästa ting
Uppskof

1838 H 37
Vid företagande osv vanl inledning
Olaus Andersson……om vigten…….
aflagde……….vidhöll att den………
pastor Särnblad hållit……..då vittnet
på afl Per Anderssons broders begäran
……..Per Andersson af Särnblad af ………
.......vitnet påden sistnämndes eller
Särnblads………..underskref samt an………
……………..testamentet, tillhållit
………….blifvit uppläst eller till
………innehåll föredragen eller af vittnet
sjelft…….att Per Andersson icke yttrat
något angående testamentet eller……….
……………underskrifva.
På svar ombudets fråga förklarade vittnet
……………sig samma berättelse och ej
……..en gång………Särnblad……….
någon handling hos Per Andersson, att vitnet
icke känner Per Anderssons stil och således
icke eller kan upplysa huruvida dennes å
testamentet befintliga namn är af honom
sjelf ditsatt.
Berättelsen uppläst och ärkänd
Utslag
…….hafva med målets handläggning
………..ting yrkat af käromålet
på den grund att …… laga tid till
…….. emot ifrågavarande testamente
i afseende på hvilkens framställning H R
af handlingarna inhämtat att…. kär och
hans hustru Maria Persdotter den 24 okt 1836 med
………att de samma dag erhållit vidimerad
afskrift af testamentet……….1837
års höste ting med påstående om testamentets
………………………………..emot
samtlige svar (uppräkningar namnen)
svårläst fr 9:e raden

forts
vid övervägande häraf och enär alla svar
af testamentet hafva……………
fördel samt lagens föreskrft i 18 kap 38 par
………icke kan………..testamentets klander
…………..så framt icke alla
sådane Testament ………inom den bestämda
tiden af……. och är från testamentets delgifvande
undfått……..del af stämningen…………..
………………utan verkan, så finner
H R kär hafva ……tid till klander
emot ifrågavarande testamente, och
pröfvar ………H R , som således icke ingår
i pröfning av testamentets lagliga tillkomst
rättvist att käromålet ogilla och……..
testamentet såsom laga kraft vunnet
böra lända till efterrättelse