Tkk Lars Persson i Skänstad Kronogården 1830

1829 d 27 maj nr 36
inlämnades Lars Perssons testamente

1829 d 19 sep nr 38
Enkan Karin Svensdotter i Skenstad inlemnade
till H R tvåfald skrift deruti hon anhåller
att som bouptekningen efter hennes afl
man Lars Persson derstädes icke af d 27 nästl aug
utvisade att hans tillgångar icke förslå till
skuldernas betalning henne må tillåtas att
till borgenärernas förnöjande på en gång få
afstå all den aflidnes egendom för att
från deras vidare kraf sedermera blifva
befriad, varande härvid fogadt nyssnämnde
bouptekning ................hvaraf inhämtas
att afl Lars Persson efterlemnat jemte ofvan
bemälte enka en omyndig son samt att
tillgångarna fastigheten 1/8 mtl Skenstad........
uppskattad till 266 rd inbegripet ...........
uppgått i värde till 2067 rd samt skulderna
uptagits till 2976 d alt rgs.
I anledning häraf
Afsades
Att ärendet utställes till sista dagen af tinget
då sökande skall osv.....................

1829 d 3 okt nr 144
Enligt häradsrättens beslut den 19 nästl sep
vid nr 38 i domboken företogs nu till vidare
handläggning då enkan efter afl Lars Persson i Skenstad
Karin Svensdotter...............hvarvid å sökande
enkan vägnar sig anmälte Sven Bryngelsson
i Skenstad, hvilken inlemnade detta anförande
Litt Kari
Af de i bouptekningen upgifne i orten boende
borgenärer .............blifvit kallade som
icke äro på deras handels resa .........och
anmälte sig nu Per Larsson i Skenstad Hansaf och
enkan Kerstin Svensdotter derstädes, Hans Persson
Skälfvarås, Sven Svensson och Anders Persson i Skenstad
Kronog alla genom förre nämndeman Per Larsson i
Espered  samt flera uppräknade personer.............
Fordringsägarna lemnade ansökningen utan anmärkning............
Borgenärerna medgifver sökande enkan
uppskof med bouptekningens beedigande..............
.........och utsågs Sven Persson Lindström och
Sven Bryngelsson till gode män...............
Utslag
Sedan borgenärerna som i orten blifvit öfver
ansökningen hörde samt valt gode män osv..................
kallelse till nytt ting

Litt Kari
Som jag till detta ting ............ansökning at
på en gång få afstå ......afl man Lars Perssons
så fasta som lösa ägendom, til hans samtelige
borgenärer och jag til den 3......dennes blifvit
påkallad at aflägga bouptekningseden
men som jag är ur ståndsatt at för närvarande
mig infinna altså anhåller jag at ............
..........borgenärer ..............anstånd til
inställelsedagen med bouptekningens beedigande
då jag skal mig ovilorligen infinna, så .........
..........kan ........och öfverenskommes
med samtliga borgenärer................
Skenstad den 1 okt 1829
Karin Svensdoter

1830 d 5 maj 1830
På ansökning af aflidne Lars Persson i Skenstad
Kronogården enka Karin Svensdotter att
få till den aflednes borgenärer på en gång
afstå all hans efterlemnade egendom för att
från dem vidare kraf sedan vara befriade
hade H R genom offentlig stämning, som på
rättens dörr blifvit anslagen kungörelse i allmänna
tidningarna och särskilte bref till
upgifne fordringsägare kallat och förelagt
bemälte aflidnes så kände som
okände borgenärer att vid förlust af
vidare talan och betalningsrätt å denna
dag före rättegångstimmens slut lagligen
anmäla och bevaka deras fordringar höras
öfver ansökningen samt sins emellan tvista
om bättre rätt till betalning ur afträdde boet,
Och skedde i anledning häraf sedan klockan
lidit mot sju på aftonen uprop i denna
tvist i närvaro af sökande enkan jemte
kr lm Ehrenqvist såsom allm åkl i orten.
Efter upläsande af ansökningen, offentliga
stämningen och den ingifne förtekningen
på tillgångar och skulder ingaf sökande
enkan en skrift innehållande upgift
på åtskillige ytterligare tillgångar, som
vid bouptekningens förrättande blifvit
uteglömde.
Skriften uplästes och lades till öfrige handlingar.
Härefter anmälte sig följande fordringsägare
och inlemnar tvåfalde handlingar
i öfverenstämmelse hvarmed de bevaka.
1, kr fogde Rabe genom kr lm
Ehrenqvist efter fullmakt 8 rd obetalde
kronoräntor för sistl år varande fordran
med borgenärsed fästad inför R R i Alingsås
2, Anders Svensson i Hägglared genom
Sven Bryngelsson, 525 rd rgs på grund af
aflidne Lars Perssons gemensamt med Olof
Persson i Starhester den 4 maj 1829 utgifne
förskrifning å 1050 rd rgs derföre intekning den 27
samma månad blifvit meddelas i 1/8 mtl kr sk
Skenstad Kronog och ¼ mtl kr sk Starhester,
anhållande Anders Svensson att med förmånsrätt
ur fastigheten utbekomma denna fordran
som med ed blifvit fästad inför K R i Borås.
3, Per Larsson i Skenstad Hansag genom
Sven Bryngelsson 100 rd rgs p g a skuldsedel
den 21 jan 1827 varande fordran
beedigad inför K R i Borås.
4, drängen Anders Persson i Senstad genom
Sven Bryngelsson dels med anhållan om
förmånsrätt 54 rd rgs innestående tjenstehjonslön
för 1828 och 1829 enligt räkning och dels
109 rd rgs p g a skuldsedel den 25 aug
1826 varande bevis öfver aflagd borgenärsed
inför K R i Borås bifogad.
5, Anders Persson i Holebo 350 rd rgs med ränta
på g a skuldsedel den 2 jan och 15 sep 1828.
6, Per Lindsträm i Lindås 36 rd rgs
enl räkning deruti så väl gäldenären som
hans broder Olof Persson finnes för beloppet
debiterade,
7, Jöns Arvidsson i Korrebo genom Per Lindström
i Lindås 158 rd rgs enligt skuldsedlar
d 21 dec 1827 och 20 dec 1828 varande
fordringen beedigad inför K R i Borås
8, handelsbolaget Kindlund och Pomp en
inför K R i Borås med borgenärsed
fästad fordran 63 rd rgs enligt räkning
9, Per Larsson i Kronog 100 rd rgs
med ränta p g a afl Lars Perssons gemnesamt
med sin broder Olof Persson i Starhester
den 5 aug 1822 utgifven skuldsedel på 200 rd rgs
10, Per Pettersson i Häglared genom handl
Salmonius 6 rd rgs p g a afl gäldenärens
gemensamt med Per Persson i Starhester den
6 sep 1829 utgifven skuldsedel å 126 rd rgs
varande fordran beedigad inför K R i Borås.
11, S Bonander i Borås 68 rd rgs på grund
af skuldsedel d 9 sep 1828 och bevis
öfver aflagd borgenärsed inför H R i Borås
12, handl P Pettersson i Borås genom Salmonius
97 rd rgs p g a räkning beedigad inför K R i Borås
Handl Salmonius hvilken i egenskap af
ombud för nedanstående borgenärer inlemnar tvåfald
inlaga med bilagor enligt hvilka handlingar
han bevakat inför K R i Borås med borgenärsed
fästade fordringar.
13, Sven Eriksson i Kinna Rättareg 400 rd rgs
enligt skuldsedlar d 5 jan 1828 och 7 maj 1829
14, Nils Andersson i Stämmemad 273 rd rgs
enl skuldsedlar d 5 jan och 17 maj 1828 samt 16 maj 1829
15, Hans Hansson i ..........94 rd rgs enl skuldsedel 8 aug 1828
16, Anders Bengtsson i Sprakered 78 rd rgs p g a
skuldsedel 9 sep 1828
17, Anders Andersson d y i Salgutsered 132 rd rgs
p g a skuldsedel 13 aug och p sep 1828
18, Anders Andersson d ä i Salgutsered 187 rd rgs
enl skuldsedel d 29 apr 1828 och den 22 jan 1829
19, Hans Eriksson i Högenhult 135 Rd rgs enl
skuldsedel d 31 okt 1827 och 12 aug 1828
20, Anders Andersson i Skogsåkra 127 rd rgs jemte
4 rd ådömd rgs ersättning enl kr bef i länet utslag
21, Lars Bengtsson i Kinnared 146 rd rgs samt 4 rd
ådömd lagsöknings ersättning enl kr bef utslag
22, Per Månsson i Gusås 124 rd rge enl skuldsedel
den 19 apr och d 13 aug 1829 samt d 7 jan och 16 maj 1829
23, Jan Andersson i Kinna Skatteg 53 ed rgs
enl skuldsedel d 28 aug 1828 och d 8 jan 1829
24, Jan Johansson i Kinna Storeg 91 rd rgs
enl skuldsedel d 17 apr 1828 och d 9 maj 1829
25, Andreas Andersson i Kinna Klaockareg 174 rd rgs
enl förskrifning den 5 jan och 16 maj 1829
26, Börje Bengtsson i Bjur 106 rd rgs enl
skuldsedel den 11 aug 1828
27, Bengt Bengtsson i Bergsg 75 rd rgs enl
skuldsedel d 11 aug 1828
28, Lars Andersson i Hulatorp 108 rd rgs enl
skuldsedel 9 maj 1829
29, Lars Andersson i Hulatorp 39 rd rgs enl
skuldsedel den 12 aug 1828
30, Erik Nilsson i Kinna Skatteg 118 rd rgs
och 6 rd i lagsöknings ersättning
31, gästgifvare A Cederlund i Sundbyholm 76 rd rgs
enl skuldsedlar d 5 mars och 19 maj 1829.
32, avled Johannes Andersson i Assberg 63 rd rgs
enl skuldsedel den 7 jan 1828
33, Andreas Johansson i Sprakred 61 rd rgs
jemte 6 rd ådömd lagsökningsersättning
34, Sven Andersson i Sprakered 37 rd rgs
enl skuldsedel 1828 och den 3 jan 1829
35, Carl Svensson i Skogsåkra 40 rd rgs enl
skuldsedel den 7 jan 1829.
Varande urarfva ansökningen å alla
desse borgenärers vägnar bestridde, derest
något afseende på bouptekningens upprättande
och ansökningens inlemnande var försummad
äfvensom Salmonius undandragit sine
hufvudmän att erlägga något underhåll
till urarfva sökanden så vida icke sådant
till något inskrängt belopp blef af borgenärerna
nu enhälligt beviljat.
Härefter bevakade muntligen af
36, Lars Persson på Berget genom Sven
Bryngelsson 15 rd rgs p g a tvåfald
belagd skuldsedel d 8 feb 1826 jemte bevis
öfver fullgjord borgenärsed inför K R i Borås.
37, Lars Persson i Starhester 264 rd rgs
p g a 3ne af Lars Persson jemte afl
gäldenären den 6 aug och 20 dec 1827 samt
25 jun 1829 utgifne skuldsedlar hvilka Lars
Persson i Starhester ensamt inlöst och fått på
sig transporterad.
16, Sven Petersson i Hemmingsryd, hvilken efter
afl gäldenären blifvit förordnad till förmyndare
för Johannes Larsson i Hemmingsryd allt hvad
efter redogörelse och räkning som Sven Persson
äskar af sysslomännen utbekomma, kan
finnas af bemälte omyndiges arfvemedel i
gäldbundna boet innestå, anhållande Sven
Petersson att detta med förmånsrätt utbekomma.
Flere borgenärer låtas sig nu icke afhöra
men handl Wallisch förkom och anmälte
att med posten den 29 sistl april ifrån n m
Magnus Eriksson i Istorp inkommit bref till
kr fogde landskamrer Guplander innehållande
bevakningshandlingar för antingen bemälte
n m eller någre andre personer i Marks härad
med begäran att landskamreren här vid
domstolen ville dem å inställelsedagen inlemna
men att detta bref af misstag blifvit öfversände
till Wenersborg der landskamrern
för närvarande vistas anhållande Wallisch
att å någon annan dag af tinget få inlemna
de handlingar hvilka varit i brefvet inneslutne.
Härefter fick uppräknade personer begå
borgenärsed.
På borgenärernas hemställning framstod
sökande enkan och med finger å bok svära
gäldenärsed, hvarpå hennes antagne godeman
Anders Persson i Skenstad Eriksg
inlemnar tvåfald skrift deruti han
för sökande enkan och hennes minderårige
son begär understöd af massan med
minst 3 d banco om dagen.
De närvarande borgenärerna ville icke
medgifva denna ansökan om understöd
anhållande borgenärerna att tvisten må
blifva utställd till nästa ting så att de kunna
komma i tillfälle att mot hvarandras
bevakade fordringar göra de anmärkningar
hvartill de finner sig befogade hvarjemte
borgenärerna enhälligt anmälte att
de önskar som sysslomän bibehålla de gode
män som under anslagstiden haft boet till
förvaltning.
Utslag
Med bifall till borgenärernas begäran osv ........
kallelse till nytt ting
Till sysslomän utsågs Per Persson Lindström
i Lindås och Sven Bryngelsson,
nästa ting nr 174.

1830 d 19 maj nr 174
Genom kr lm Ehrenqvist lät kr fogde
landskamrer Goplander under åberopande
af handl Wallisch å inställelsedagen i afl
Lars Perssons i Skenstad vid nr 37 i domboken
förehavde concurstvist ...........gjorde anmälan
nu förete de handlingar som enligt samma
anmälan af misstag blifvit till Venersborg
öfverförde innehållande ......handlingar bevakningar
1, n m Markus Eriksson i Istorp ............
räkning grundad med borgenärsed inför
Marks H R fästad fordran 34 rd rgs
2, Jon Persson i Preke med borgenärsed
inför Marks H R bestyrkt fordran
209 rd rgs prundad på afl gäldenärens
skuldsedlar den 21 aug 1828 och 5 jan 1829
Hvilken begäran här anmärkes med förständigande
att enligt H R beslut den 5 i denna månad tvisten
för anmärkningars afgifvande blifvit utställd till
2 rgsdagen af nästa ting.

1830 d4 okt nr 146
Uti boskillnads och urarfva tvisten osv
vanl inledning
i målet tas en del tvistigheter upp.........
protokollet svårläst
Dom se nr 202

1830 d 14 okt nr 202
Uti afträdes och urarfva tvisten osv........
vanl inledning
Boets tillgångar 2067 rd och skulder 2976 rd rgs
prioriterade
1, dräng Anders Persson tj lön mm 163 rd betalas
2, kronoutskylder 8 rd betalas
3, förmyndarskap för Lars Bengtssons i Hemmingsryds omyndiga barns arvemedel  efter mycket lång utredning mycket stora belopp.
4, Anders Svensson i Häglared 525 rd betalas
följande är bestridda p g a obevittnade skuldsedlar
5, Jan Andersson i Kinna Skatteg 53 rd
6, Börje Bengtsson i Bjer 166 rd
7, Lars Andersson i Holatorp 112 rd
8, gästgif Cederlund på Sundholmen 28 rd
9, Andreas Johansson i Sprakered 61 rd
10 Sven Andersson i Sprakered 37 rd
11, Carl Svensson i Skogsåkra 40 rd
12, Lars Persson på Berget 95 rd
efter flera sidor lång utredning:
13, Lars Persson i Starhester 264 rd
oprioriterade
14, gästgiv Cederlund på Sundholmen 48 rd betalas
15, Andreas Jonsson i Sprakered 63 rd betalas
16, Per Larsson i Skenstad Hansag 100 rd betalas
17, Anders Persson i Holabo 350 rd betalas
18, Per Lindström i Lindås 36 rd betalas
19, Jöns Andersson i Kärsbo 158 rd betalas
20 handelsbolag Kindlund & Pomp 63 rd betalas
21, Per Larsson i Krongården 100 rd betalas
22, Per Pettersson i Häglared 63 rd betalas
23 L Bonander i Borås 68 rd betalas
24 handl P Pettersson i Borås 93 rd betalas
25, Sven Eriksson i Kinna Rättareg 400 rd betalas
26, Hans Andersson i Stämmemad 213 rd betalas
27, Hans Hansson i Sjöby 94 rd betalas
28, Andreas Bengtsson i Sprakered 78 rd betalas
29, Anders Andersson d y i Salgutsered 132 rd betalas
30 Anders Andersson d ä i Salgutsered 187 rd betalas
31 Hans Eriksson i Högenhult 135 rd betalas
32 Anders Andersson i Skogsåkra 127 rd betalas
33, Lars Bengtsson i Kanared 146 rd betalas
34, Per Hansson i Gusås 124 rd betalas
35, Jon Johansson i Kinna Storeg 91 rd betalas
36, Anders Andersson i Kinna Klockareg 174 rd betalas
37, Bengt Bengtsson i Bosg 75 rd betalas
38, Erik Nilsson i Kinna Skatteg 108 rd betalas
Flere fordringsägare hafva å inställelsedagen icke
kommit tillstädes men sedan handl
Wallisch då anmält att med posten den 29
förutgångne april från n m Marcus
Eriksson i Istorp ankommit bref till
kr fogde Hopslander innehållande bevaknings
handl för antingen bemälte n m eller
andre personer i Marks härad för att här
vid domstolen inlemnas men att
detta bref af misstag blifvit öfversänt
med posten till Wenersborg der landskamreren
då vistades och icke hunnit
återkomma hvadan handl Wallisch
anhållit att å annan dag få inlemna
de handlingar som i brefet varit inneslutne
så har den 19 påföljde maj
har Hopslander låtit förete berörde handlingar
................skriftl bevakningen för Marcus
Eriksson af en forran å 34 rd rgs
och för Jan Persson i Preke å 209 rd rgs.
Desse bevakningar hafva sysslomännen
Sven Bryngelsson och Per Kindström
icke velat godkänna och som bemälte
.........ej visat laga förfall att å
inställelsedagen personligen tillstädeskomma
vid hvilket förhållande å handl
Wallisch obestyrkte anmälan icke kan
fästas afseende, pröfvar H R skäligt
fråndöma Marcus Eriksson och Jan
Persson all betalningsrätt ur afträdde boet.
Ränta betalas i vanlig ordning.
Sökande enkan som icke väckt påstående
om boskillnad har i rätt tid och
i behörig ordning afträtt hennes och afl mannens
gemensamma bo och pröfvar alltså H R
med stöd af concurslagen bifalla enkans
afträdes och urarfva ansökan så att
sedan alla i gemensamma boet ............
befintlige tillgångar blifvit använde till
....................................................
för framtiden varda befriad från
deras vidare kraf.

målet avslutat

Tkk Olof Persson i Starhester 1830

1830 d 4 mars nr 16
Sedan Olof Persson i Starhester och Toarps
socken till domhafvanden aflemnat tvåfalde
ansökning att som han genom flere tillstötande
förluster skall vara urståndsatt att
fullt gälda alla sine skulder honom måtte
tillåtas att på en gång afstå all sin egendom
till sine borgenärers förnöjande för att från
deras vidare kraf sedan vinna befrielse
i hvilket afseende Olof Persson bifogat med
eds förpliktelse underskrifven förteckning
2 exemplar öfver tillgångar och skulder upptagande
de förre mindre säkra fordringar
inberäknade till 2915 rd och de senare
eller skulderna till 2107 rd allt rgs
Så hade domhafvanden anmodat kr lm Ehrenqvist
att till denna dag inkalla jemte sökanden
de af hans uppgifne borgenärer hvilka i orten
vistas och inställde sig då detta ärende nu
i närvaro af bemälte Ehrenqvist såsom allm
åkl företogs sökanden personligen
och af borgenärerna endast Sven Bryngelsson
i Skenstad hvilken dels såsom god man i
Lars Perssons i Skenstad gäldbundna bo anmälte
en fordran af 900 rd rgs och dels såsom ombud för
Lars Andersson i Skenstad enl fullmakt upgaf
dennes fordran till 41 rd rgs och
Anders Persson i Hulabo såsom sterbhus
delägare efter afl Hans Persson i Skälfvarås
hvilken anmälte sterbhusets fordran 125 rd rgs.
I öfrigt voro kallade Anders Svensson i Häglared
Per Ingelssons enka i Skenstad Hansag
Per Andersson i Drared
Gustaf Nilsson i Skälfvarås
men dess låta sig på intet sätt afhöra.
Gäldenären upgaf att af misstag blifvit
i staten utförde såsom omyndiga pigan
Kerstin Persdotters i Andared arfvmedel
endast 166 rd i stället för 266 rd rgs
som skall utgöra hennes rätta fordran
anhållande gäldenären om anstånd med
bouppteckningsedens afläggande till
inställelsedagen på det han må komma tillstädes
ett närmare efterfinna huruvida till äfventyrs
något kunnat vid uptekningen hafva
blifvit uteglömt.
Hvaremot hade de närvarande borgenärerna
icke något att erinra och utsågo de
till gode män Anders Svensson och
Per Olofsson i Heljared.
Åkl förklarar sig för närvarande
icke befogad att något påstående mot
gäldenären, och vidare förekom icke.
Utslag
Sedan i orten vistande borgenärer blifvit osv.........
kallelse i vanl ordning

1831 d 25 jan nr 48
Sedan Olof Persson i Starhester inlemnat
tvåfald ansökning att som han genom
bedrägliga förbindelser ej mindre åtskillige     concurser bland kunderna
handelsföretag är genom vid
träffade concurser urståndsatt att
för nära godtgöra alla sina borgenärer
deraf flera ..........hotar med lagsökning
honom måtte tillåtas att på en gång osv .........
vanl inledning
.....staten och offentl stämningarna
..............hvarefter följande borgenärer
sig anmäla och bevakade.
1, Anders Svensson i Häglared genom n m
Sven Bryngelsson skriftl och med ansökan
om förmånsrätt 595 rd rgs med ränta
enl gäldenärens förbindelse af den 4 maj
1829 derföre intekning den 27 i samma månad
och år meddelat uti gäldbundna
boets fasta egendom ¼ mtl kr sk Starhester
varande fordran ......beedigande för K R i Borås
2, Enk Kerstin Svensdotter i Skänstad genom n m
Sven Bryngelsson skriftl 116 rd rgs enl
förskrifning den 8 jan 1827 anhållande Kerstin Svensd
som enl företedd bevis af prosten Söderlund
är så gammal, sjuklig och bräcklig att hon ej kan
inställa sig vid domstolen att aflägga borgenärsed i
sitt hus en för dertill af H R utsedd n m.
3, N m Sven Bryngelsson såsom syssloman
uti afl Lars Persson i Skänstad concursmassa
skriftl 36 rd rgs med p g a denna H R utslag
den 8 feb 1830
4, Lars Andersson i Skenstad genom n m Sven
Bryngelsson skrftl 41 rd rgs skuldsedel d 19 aug 1829
varande fordran beedigad inför K R i Borås.
5, Anders Persson i Hulabo såsom kraftagare
efter sin afl broder Hans Persson i Skälfvarås
skriftl 175 rd rgs enl skuldsedel
den 2 feb och den 15 sep 1828
6, Lars Hägglund i Taryd såsom förmyndare
för om P Kjerstin Larsdotter skriftl .....med
anhållan om förmånsrätt 280 rd rgs
enl gäldenärens under den 22 i denna
månad aflemnade för en räkning ......belopp som
...........kan blifva bestämd .......om hos
gäldenären såsom ...................men
afträdde arfvmedel.
7, Lars Ericsson i Ryd genom n m Bryngelsson
skriftl 50 rd rgs med ränta enl
skuldsedel 30 juni 1829 varande fordran
beedigad inför K R i Borås
8, handl P Petersson i Borås genom handl Salmonius
skriftl sammanlagde 333 rd rgs enl räkning
den 17 denna månad varande fordringaen
beedigad inför K R i Borås och yrkar
Petersson å gäldenären som icke
visat skäl till sitt obestånd må åläggas
ansvar för bedrägligt förhållande mot
sine borgenärer.
9, Per Petersson i Häglared genom handl
Salmonius skriftl 63 rd rgs jemte ränta
och 5 rd ådömd  lagsökningskostnad
p g a k bef i länet utslag den 16 feb 1830
varande fordringen beedigad inför K R i Borås.
10, Dräng Anders Persson i Mada muntl och med
anhållan om förmånsrätt innestående
tjenstehjonslön för år 1830 19 rd rgs enl räkning.
11, pigan Johanna Carlsdotter muntl
11 rd rgs såsom innestående tjenstehjonslön
för nästledet år med anhållan om
förmånsrätt utbekommande.
Flere borgenärer läto sig icke afhöra
och fingo alla de närvarande borgenärer
som icke företedt bevis aflägga ed.
Gäldenären uppgaf uteglömde persedlar.
N m Sven Bryngelsson i Skenstad begärde å
egna och sine hufvudmäns vägnar om
anstånd med concurstvistens till nästa
ting för anmärkningars afgifvande och
utsåg gode männen Anders Svensson och
Per Olofsson i Häglared till sysslomän
och begärde Ehrenqvist som vanligt
rätt att undersöka gäldenärens affärer
Utslag
Enl borgenärerna begäran uppsköts målet till nästa ting
enl vanl kallelse
Per Persson i Romsås
Jan Andersoon i Grafryd
omnämns låta Kerstin Svensd utföra ed

1831 d 4 maj nr 31
Till följd af H R beslut vid nr 48 i domboken
sistl ting, skedde nu upprop
uti afträdes och förmånsrätts tvisten
mellan Olof Persson i Starhester å ena
och hans samtelige borgenärer
å andra sidan hvarvid kr lm Ehrenqvist
för sysslomännen Anders Svensson
i Häglared inlemnade en tvåfald
skrift deruti anmärkning
framställdes emot n m Sven
Bryngelsson i Skenstad i egenskap
af syssloman uti afl Lars Perssons i
Skenstad concurs bevakade fordran
men någre flere anmärkningar blef ej afgifne.
Enkan Kerstin Svensdotter i Skenstad
lät inlemna ett skriftl bevis från H D
Per Persson i Romsås och n m
Jan Andersson i Grafryd derom att
hon enligt H R tillstånd vid sista
ting hemma i sitt hus aflagt borgenärsed.
Gäldenären Olof Persson förmenade sig
i anmärkningen mot Sven Bryngelssons
bevakning och företedde en
räkning af den 4 maj nästl år
enligt hvilken Olof Persson skulle
äga 187 rd rgs uti Lars Perssons
sterbhus att fordra.
Med Anledninga af den framställde
anmärkningen begärde n m Sven
Bryngelsson anstånd till 4de
rgsdagen af tinget
för att inkalla vitnen till fordringens
bestyrkande, Och vidare än att kr lm
Ehrenqvist hemställde huruvida
gäldenären må anses hafva gjort sig
skyldig till ansvar för vårdslöst
förhållande, förekom icke
Utslag
Med bifall till n m Sven Bryngelsson osv
uppskov med målet se nr 128

1831 d 6 maj nr 128
Till följd af H R beslut den 4 i denna
månad vid nr 31 skedde nu åter upprop
i afträdes och förmonsrätts tvisten mellan
Olof Persson i Starhester och hans samtlige borgenärer
å andra sidan hvarvid i gäldenärens
personliga närvaro endast n m Sven Bryngelsson
förekom och till bestyrkande af sin fordran
begärt ...........med tillstädesnärvarande Andreas
Persson i Skenstad Eriksg och Lars Svensson i Gåla
hvilka efter ........efter ed och varning vid ........
förhör berättade.
1, Andreas Persson att innan gäldenären
gjort concurs, han i .............erkänt att
han af afl Lars Persson upburit det belopp
.................................................
2, Lars Svensson lika med förra vittnet
Berättelserna uplästes och ........................
Olof Persson medgifver nu att han godkänt den
af .........omnämnde räkning, men säger att han
efteråt uptäckt att 78 rd af misskrifning blifvit
..........i stället för 48 rd. Dessutom har Olof
Persson i öfverensstämmelse med antekning i
afl Lars Perssons räkenskaper varit skyldig 183 rd
derpå likväl afbetalning skall skett så att endast
116 rd återstå och är säskilt på hela
Olof Perssons skuld ...................................
Vidare var icke att antekna och tillsades att
dom skall afkunnas vi tingets slut

1831 d 16 maj 171
Uti afträdes och förmånsrätts tvisten som osv
vanl inledn
tillgångar och säkra fordringar 3915 rd och
skulder 2107 rd rgs
....H R nu meddelar utlåtande i följande ordning.
prioriterade
1, dräng Anders Persson i Mada tjenstehjonslön 19 rd betalas
2, piga Johanna Karlsdotter tjensthjonslön 11 rd betalas
3, Lars Hägglund i Taryd som förmyndare för piga Kerstin Larsd,
lång utredning oklart
4, Anders Svensson i Häglared 525 rd betalas
5, Sven Bryngelsson som syssloman i Lars Perssons sterbhus
efter utredning 836 rd betalas
oprioriterade
6, Per Petersson i Häglared 63 rd betalas
7, handl P Petersson i Borås 333 rd betalas
8, Lars Eriksson i Ryd 50 rd betalas
9, Anders Persson i Preke 75 rd betalas
10, enkan Kersin Svensdotter i Skenstad 116 rd betalas
11, Sven Andersson Skenstad 41 rd betalas
räntor betalas i vanlig ordning
borgenärer förlorar talan som inte bevakat fordringar
Till stöd för sin anhållan om afträdes
förmån har gäldenären som drifvit handelsrörelse
uppgifvit att han gjort betydliga förluster
ej mindre ..........................
äfven genom concurser och ................
obestånd med hvilka gäldenären haft affärer
men som desse uppgifter icje blifvit
på något sätt styrkte, så finner H R
gäldenären .........................icke kunnat
bifalla utan förklaras han skyldig
att medhvad han framdeles kan ärfva
eller förvärfva äfvensom med sin person
ansvara för allt hvad af de bevakade
.................som ur gäldbundna boet
icke kan utgå, men då de gjorde
bevakningarna och den ingifne staten inhämtas
att ..........såsom .................tillgångar
öfverstige bevakade tillgångs belopp
finner H R att något ansvar.....................
i följd af åklagarens hemställan och handl
Peterssons yrkande icke kan för gäldenären
äga rum.