Hans Svensson i Hjortryd  konkurser 1838 och 1847

1838 urtima d 7 juli nr 1
Gårdfarihandlaren Hans Svensson i Hjortryd
har under sista sommarting med Ås härad till ordförande
i H R den 19 sistl juni  ingifit en den 14 i samma
månad uppsatt i två exemplar
skriftligen anhållit att på en gång till
sine borgenärers förnöjande afträda
all sin egendom och dervid så väl som
kände skulder bifogat likaledes en sistnämnde
dag upprättad under edsförpliktelse
underskrifven tvåfald förteckning som
upptager tillgångarna till 3309 rd och
gälden till 5819 rd allt rgs
men vid ansökningen så sant å ordinare
tinget inkommit att borgenärerna som
alla funnits boende utom häradet derunder
icke kommit till förhör kallas ärendet
utställts att å denna dag vid urtima
ting förekomma och ej .......allm
åkl .....................inställelse
än H D Sven Bryngelsson
i Skenstad förständigats att till denna
dag inkalla så väl gäldenären som
dennes i orten närmast vistande borgenärer
Och är ärendet alltså till handläggning
företogs företrädde i närvaro
af v kr lm Johansson.........
allm åkl sig anmälte, gäldenären
personligen och af borgenärerna
..........kallade H D Sven Bryngelsson
skriftl bevis af den 22 sistl juni infunno
sig Anders Andersson d y i Salgutsered,
Olaus Johansson i Fritsla Hansag och
Andreas Johanssonderstädes, Britta Bengtsd
kriftl befullmäktigat ombud bemälte
Sven Bryngelsson samt för Sven Larsson
i Bråthult och Assar Jansson i Långhult
förklarade n m ...................
i Byttorp sig föra talan ..............
Per Larsson i Kronog Taryd ehuru ............
bland borgenärerna icke upptagen .......
måtte sig .............i egen person tillstädes
deremot någre flere fordringsägare icke
afhördes.
Ansökningen jemte boförteckningen
föredrogs och efter det gäldenären
förklarat att han fortsatte sitt yrkande
tillkännagåfvo borgenärerna att de mot
ansökningens upptagande icke hade något
att anmärka och ingaf nu gäldenären
två exemplar skriftl tillägg bland hans
tillgångar och skulder de förre till
80 rd och de senare till 104 rd allt rgs
varande bland desse senare anmärkt
en skuld till ofvanbemälte Per
Larsson i Krong å 1000 dl nämnde tillägg.
Efter på begäran...............................
boförteckningen tillagde som af
ännu................handlingen .............
........gäldenären framstå och med tre
finger å den heliga skrift efter förestafvande
aflägga den i concurslagen föreskrifven
boupptecknings och gäldenärsed.
Det upplystes ......att gäldenären
är gift .............hustru ........Sara
Andersdotter men utan någon af närvarande
borgenärer fanns skäl yrka åläggande för henne
att med ed fästa riktigheten af boförteckningen.
Vid efterfrågan .....................borgenärererna
...................att i egenskap af god man
omhändertaga afträdde tillgångarna
förklarade Sven Bryngelsson
att han i enlighet med den ...................
fullmakt å sine hufvudmän...........
fann sig befogad yrka att
.....................måtte ...........
åt .........Per Persson i Kronog såsom
..................och med gäldenären
närboende men så väl Per Larsson
sjelf som ...........Bylander å
deras sida ............han talan för de
.........att godman befattningen måtte
uppdragas åt Anders Andersson d y
i Salgutsered .....................
ägt största fordran och efter erhållet
förordnande att ......................
borgenärerna denna fråga
sig ....förena kunde, skulle meddela
till ....................Sven Bryngelsson
icke sitt yrkande .........................
.......borgenärs...................
Och skulle alltså förordnande för bemälte
Anders Andersson att sysslandet
omhändertaga varda utfärdat
Något vidare förkom icke hvadan
H R
Afsade
Genom offentlig stämning osv............
vanl kallelse till nytt ting

1839 d 7 feb nr 74
I anledning af Hans Svenssons i Hjortryd
ansökan att få till sine borgenärer förnöjande
få på en gång afstå all sin egendom hade
H R genom offentlig stämning osv...........
vanl inledn
........detta mål företogs alltså nu i gäldenärens
närvaro hvarvid domhafvanden
föredrog de dertill hörande handlingar
och anmälte att under anslagstiden blifvit
insände bevakningshandlingar från
1, kr fogde Carlsson som bevakar gäldenärens
allmänna utskylder...............
2, Anders Andersson d y i Salgutsered 2090 rd rgs
med ränta och tilldömd lagsökningskostnads
ersättning 11 rd rgs i grund af skuldsedlar d 28 maj
och 1 aug 1836 samt d 21 jan, 5 och 26 aug 1837
k bef i länet utslag den 30 dec sistnämnde år
och edgångsbevis.
3, Olaus Johansson i Fritsla 460 rd rgs
enl skuldsedel den 8 jan är af edgångsbevis
4, Anders Johansson i Aratorp 221 rd rgs med ränta
enl skuldsedlar d 20 maj, 18 aug, 3 sep 1837 samt
edgångsbevis
5, Anders Larsson i Furubäck 50 rd rgs enl
skuldsedel d 22 dec 1837 och edgångsbevis
6, Anders Andersson d ä i Salgutsered
194 rd rgs med ränta i grund af skuldsedel
d 12 maj 1837 och edgångsbevis
7, Per Jonsson i Kinna Skatteg 331 rd rgs
med ränta enl skuldsedel fr sistl år och edgångsbevis
8, Per Jonsson i Kinna Skatteg 108 rd rgs med ränta
och 2 skuldsedlar d 9 dec 1837 och edgångsbevis
9, Joh Johansson i Kinna Storeg 93 rd rgs enl
skuldsedel d 4 jan sistl år och edgångsbevis.
10 Anders Eriksson i Kinna Sanden 117 rd rgs
jemte ränta enl skuldsedel d 19 maj 1837 och edgångsbevis.
11, Carl Andersson i Wellingstorp 200 rd rgs
med ränta och skuldsedel d 9 dec 1837 och edgångsbevis
12, Abraham Anderssons i Hås enka Anna
Bengtsdotter 231 rd rgs med ränta enl 2 skuldsedlar
af d 7 dec 1837 och edgångbevis.
13, Bengt Bengtsson i Horred Bergsg 50 rd rgs
med ränta enl skuldsedel d 8 dec 1837
å 25 rd rgs enl edgångsbevis.
14, Johannes Andersson i Horred 89 rd rgs
med ränta enl skuldsedel d 17 aug 1837 och edgångsbevis
15, Assar Persson i Långhult personl 50 rd rgs
jemte ränta i grund af skuldsedel d 3 sep 1832.
16, Sven Larsson i Bråthult genom Sven Bryngelsson
i Skenstad 23 rd rgs enl skuldsedel den 12 aug
1837 och edgångsbevis.
17, Abraham Johansson i Mölnebyn genom Sven
Bryngelsson 326 rd rgs med ränta p g a
skuldsedel d 30 dec 1837 och 28 april 1838
samt edgångsbevis.
18, Anders Johansson i Engasjö genom Sven
Bryngelsson 65 rd rgs med ränta enligt
skuldsedel d 28 dec 1837 och edgångsbevis
19, Johannes Hansson i Engasjö genom Sven
Bryngelsson 65 rd rgs med ränta enligt
skuldsedlar d 28 dec 1837 och edgångsbevis.
20, Sven Eriksson i Kinna Rättareg genom
Sven Bryngelsson 302 rd rgs med ränta
enl skuldsedel den 9 maj 1838 och edgångsbevis
21, dräng Per Carlsson personl enl räkning
tjenstehjonslön för förra året 30 rd rgs.
22, pigan Brita Andersdotter genom Sven
Bryngelsson innestående tjensthjonslön för
förl år 12 rd rgs enl räkning och edgångsbevis.
23, Per Larsson i Sklfvarås personl 888 rd
rgs enl utdrag af H R intecknings protocoll
af den 22 feb sistl år hvaraf inhemtas att
H R till den kraft och verkan kongl ...............
..................intagit en den 22 ............
samma år upprättad och hos kr fogden
3 dagar derefter uppvisad afhandling
derigenom gäldenären till Per Larsson emot
nu bevakade beloppet försålt åtskillig spec
lösegendom tillika skulle ..........blifva
i gäldenärens vård till desse Per Larsson
afhämtades.
24, Anders Johansson på Kinna Stommen
genom Wallisch 181 rd rgs enligt 2 skuldsedlar
den 8 dec 1837 och edgångsbevis.
Flere borgenärer afhördes inte.
Sedan gode mannen Anders Andersson
i Salgutsered blifvit utsedd att syssloman
forfarande förvalta massan efter seskilt
förordnande skulle för honom utfärdas anhöll
Per Larsson i Espered å sine hufvudmäns
vägnar med uppskof med målet till nästa ting
för att då efter granskning af nu ingifna
bevakningshandlingar afgifna anmärkningar.
I anledning af denna anhållan osv................
kallelse till nytt ting

1839 d 23 maj nr 45
Då K R till följd af beslut under nr 74
i domboken för sista ting åter påropade
concursmålet emellan Hans Svensson
i Hjortryd å ena samt hans borgenärer å andra sidan
infann sig ägodelnings rätts ledamoten
Per Larsson i Espered och tillkännagaf att de
borgenärer hvilka genom honom vid sista ting
bevakat fordringar uti ..........................
några anmärkningar emot någon borgenärs
fordran utan överlemnade målet till pröfning.
Dom
Sedan med detta concursmål förfarits i
öfverenstämmelse med concurslagen
möter för detsammes pröfning
ej något hinder, Och företager H R sig först
att meddela utlåtande öfver de å inställelse
dagen bevakade fordringar hvilka alla blifvit
..........utan anmärkning.
prioriterade
1, Per Larsson i Skälfvarås – efter lång utredning för intecknad egendom 888 rd betalas
2, dräng Per Carlsson tjenstehjonslön .......betalas
3, piga Brita Andersdotter tjenstehjonslön 12 rd betalas
4, gäldenärens utskylder till kronan betalas
oprioriterade
5, Anders Andersson d y i Salgutsered 2090 rd betalas
6, Olaus Johansson i Fritsla 460 rd betalas
7, Andreas Johansson i Aratorp 221 rd betalas
8, Anders Larsson i Furubäck 50 rd betalas
9, Anders Andersson d ä i Salgutsered 144 rd betalas
10, Per Jansson i Kinna Skatteg 321 rd betalas
11, Per Jansson i Kinna Skatteg 108 rd betalas
12, Johannes Johansson i Kinna Storeg 93 rd betalas
13, Anders Eriksson i Kinna Sanden 117 rd betalas
14, Carl Andersson i Willingstorp 200 rd betalas
15, Abraham Andersson i Hås enka Anna Bengtsd 231 rd betalas
16, Bengt Bengtsson i Horred Borgg 50 rd betalas
17, Johannes Andersson i Korred 89 rd betalas
18, Assar Persson i Långhult 50 rd betalas
19, Sven Larssons i Bråthult 273 rd betalas
20, Abraham Johansson i Mölnebyn 328 rd betalas
21, Anders Johansson i Engasjö 65 rd betalas
22, Johannes Hansson i Engasjö 172 rd betalas
23 Sven Eriksson i Kinna Rättareg 302 rd betalas
24, Anders Jonsson på Kinna Stom 181 rd betalas
Ränta med stadgad bevillning ..............
Som gäldenären ej sökt någon afträdes förmån
.........H R att deröfver meddela gillande
i och emedan ansvar för vårdslöst eller
bedrägligt förhållande ej blifvit väckt varder
gäldenären i detta afseende tillagd laglig befrielse.

 

Urtima den 6 mars 1847 nr5
Hans Svensson i Hjortryd hade uti en till
domhavanden den 21 sistledne
februari tvåfald inlemnad skrift åtföljd af
en i två exemplar upprättad  af Hans Svensson med
edsförpliktelse underskrifven förteckning öfver
dennes tillgångar och skulder upptagande
de förre till 193 rd och de senare till 197o rd rgs
anhållit att få till sine samtlige
borgenärers förnöjande på en gång all sin
egendom afträda, i anledning hvaraf förhör
med Hans Svensson till denna dag blifvit utsett
samt kr lm Ehrenqvist anmodad
att rill samma förhör inkalla Hans
Svenssons i orten vistande borgenärer.
Vid företagande af detta ärende inställde sig
Hans Svensson jemte kr lm Ehrenqvist,
den sistnämnde dels såsom allm åkl i orten
och dels enligt fullmakt som ombud för
handl H Nellson hvilken i upprättad bouppteckning
var såsom fordringsägare upptagen, men någon
annan borgenär lät sig icke afhöra.
Hans Svensson som anmälte att hans hustru
Sara Andersdotter i anseende till hennes
förestående barnsbörd, vore hindra att vid
domstolen för närvarande sig inställa inlemnade
dels ett skriftligen författat tillägg till
bouppteckningen, hvilket var af denna lydelse.
uppräknade skulder till personer i Toarp
Förteckning öfver träffade olyckor och
förluster.
1842 den 12 jan bortstulet varor från mig
i Borås till ett belopp af 312 rd rgs
Kostnad för undersökning efter detsamma 76 rd
Mistat en häst 60 rd
Förlorat på fordringar på Öland af folk
som flytt åt ander orter  245 rd
Summa 693 rd rgs
Hvarjemte Hans Svensson såsom tillägg till
uppteckningen å dess tillgångar, uppgaf det
han ägde fordringar hos enkan Brita Andersd
i Klämma å 7 rd hos Håkan Håkansson
i Dollebo sterbhus 16 rd och hos
Jonas Olausson på Nybergstorp å 5 rd
Förhållande sig Hans Svensson
att framdeles få till bouppteckningen
tillägga hvad han möjligen i afseende
derå kunde komma att än vidare sig erindra.
Ehrenqvist förmäler att Nellsons fordran
skall grunada sig på förskrifning
och utslag förklarade sig dock icke nu vara
beredd att beloppet aff samma fordran uppgifva.
Hans Svensson fick aflägga gäldenärsed och till
god man föreslogs handl P N Holmén
Utslag
Genom offentlig stämning osv............
vanl kallelse

1847 d 5 maj nr 11
Med anledning af H R beslut vid urtima ting
den 6 nästledne mars företogs till vidare handläggning
det då förehafda concursmål emellan Hans Svensson
och hans hustru Sara Andersdottet i Hjortryd å ena
och deras samtelige borgenärer å andra sidan men
.........läto icke någon sig afhöra.

1847 d 8 juni nr 138
Uti Hans Svenssons och hans hustru Sara
Andersdotter i Hjortryd under nr 11 här ofvan
i domstolen förehafda concursmål meddelade
följande
Utslag
Häradsrätten utställer målet ytterligare
till första rättegångsdagen af nästa i häradet
osv................
kallelse till nytt ting

1847 d 20 sep nr 20
Då i följd af H R beslut enl nr 138...........
inställde sig Hans Svensson och Sara
Andersdotter i Hjortryd och aflade
bouppteckningsed......................

1847 d 21 sept nr 51
H R hade genom offentlig..............
vanl inledn
Och då upprop i anledning deraf i detta concurs
mål skedde var kr lm Ehrenqvist såsom allm
åkl tillstädes men hvarken gäldenären eller
hans hustru var tillstädes, och ej heller lät
borgenärer sig afhöra än Johan Lindström i Lindås
hvilken genom nm Johannes Johansson
i Kråkhult inlemnade i två exemplar jemte
edgångsbevis och bilagor däruti  Lindström
bevakar en fordran af 1o55 rd rgs med ränta på
grund af särskilde skuldbref.
Johannes Joansson förklarade att hans
hufvudman, då icke någon annan borgenär
bevakade fordran ..........åtaga sig att vara
syssloman i afträdde boet, till hvilken befattning
särskilt förordnande skulle af H R för Lindström
utfärdas.
nr 55
HR förordnar Johan Lindström till syssloman

1847 d 14 okt nr 134
Uti Hans Svensson och hans Hustru Sara
Andersdotters i Hjortryd under nr 51 härofvan i
domboken antecknade concursmål afsdes följande
Dom
Å inställelsedagen har endast Johan Lindström
i Lindås såsom borgenär anmält och dervid på grund
af tre skuldebref af gäldenären utgifna dels ett den 25
april 1842 till sedelhafvaren å 180 rd å hvilket skuldebref
enligt derå gjord anteckning 40 rd den 16 april 1845
blifvit afbetald, dels ett den 10 aug 1842 till Lindström
eller ordres å 783 rd och dels ett den 1 maj 1843
jemväl till Lindström eller ordres 280 rd derå
enligt anteckning å skuldebrefvet 150 rd rgs
blifvit den 24 dec sistnämnde år afbetalde,
yrkat utbekommande af tillsammans
1055 rd rgs jemte ränta.
Och som detta kraf hvilket blifvit med borgenärsed
behörigen fästad finnes utan anmärkning lemnadt,
förklaras Johan Linström berättigad att ur afstådde
boets tillgångar utfå ofvanberörde 1055 rd rgs
jemye 6 procent ....... stadgad bevillning ...........
ränta beräknad å ........och att af de i skuldebrefvet
förskrifne belopp från sex månader efter förfallotiderna
och i mån af nämnde afbetalningar. Blifvande
gäldenärerna Hans Svensson och Sara Andersdotter
förpliktigas att me hvad de framdeles kunna ärfva eller
förvärfva, godtgöra hvad af Lindström berörde fordran
icke kan ur afträdde egendomen gälda, hvaremot
öfrige borgenärer osv.............
vanl avslutning

målet avslutat