1838 den 14 maj nr 145

Enligt beslut den 7 dennes nr 135

har hbtj Berglund närmast

vistande borgenärer blifvit till i dag kallade

för att öfver de förres inkomna cersions

ansökan höras. Och sedan stadsfiskalen

Sjöberg inställt sig i egenskap af allmän

åklagare uppgifes fordringar i följande

ordning neml:

1, Handl J Hedenlund 1232 Rd Rgs enligt skuldsedel

2, Handl S Lund 160 Rd Rgs enligt räkning

3, Handl P F Wennerström genom handl O Lejon 4600 Rd enligt skuldsedlar

4, Sven Eriksson i Kinna Rättareg 6061 Rd Rgs enligt skuldsedel

5, Håkan Andersson på Kronogärde genom hndla A M Salmonius 333 Rd Rgs enligt skuldsedel

6, Håkan Johansson på Högen genom handl A M Salmonius 203 Rd Rgs enligt skuldsedel

Till gode män i massan utväljes Andreas Andersson dä och Anders Andersson dy i Salgutsered. Och sedan begge gäldenärerna personligen närvarande

efter förestavande aflagt den stadgade boupptecknings och

gäldenärsed, under gjorde förbehåll att, utom nu afgifvit skriftligt

tillägg, jemväl framdeles få anmäla hvad

de till äfventyrs kunna hafva uteglömt afsäger R R detta

Utslag

Genom offentlig stämning å rättens dörr

kungörelser osv.....................

före kl 12 å måndagen den 19 november, deras fordingar

i afträdde boet ...................osv

1838 den 19 nov nr 364

Genom offentlig stämning å rättens dörr

kungörelser i stadstidningarna och

serskilde underrättelser till de uppgifne,

hafva handelsbetjenterna P och J Berglund

samtl borgenärer blifvit kallade att

å denna dag kl före 12  sine fordringar

i afträdde boet inför R R  anmäla och styrka

i den ordning och vid den påföljd 1830 års.........osv

Med detta mål i anledning häraf nu

företages låter ingen bevakande sig afhöra.

Men gäldenären J Berglunds hustru Johanna

Larsdotters fader Lars Andersson i Grafryd

aflemnar tvåfald ansökning från sin bemälte

dotter om undanskiftning af hennes

giftorätt i boet med begäran därjemte att

Lars Andersson måtte till god man för

henne blifva förordnad, hvilket förordnande

domstolen under serskilt § i protokollet

vill meddela, kommande andra uppropet

i målet att ske den 10 nästl dec kl 10 f m

Emedlertid bibehålles Andreas Andersson dä

och Anders Andersson den yngre i Salgutsered

vid massans förvaltning i egenskap af

sysslomän dertill serskilte förornanden

för dem skola utfärdas.

nr 365

I följd af protokollet för denna dag

§364 varder Lars Andersson i Grafryd

härmedelst förordnad att som god man

biträda sin dotter hustru Johanna Berglund

i afs på hennes vid R R gjorde ansökan

om undanskiftande af sin giftorätt i

mannens afträdde bo.

Bröderna Berglund

Borås rädhusrätt

1838 den 5 maj nr 135

Uti ingiven skrift till rättens ordf

har hbtj Per och Johan Berglund..........

tillgångar 13 209 Rd och skulder 31 920 Rd.........