KK Per och Johan Berglund Rånged Smedsg

1840 den 4 jan urtima 181

Uti till domhafvandenden 16 sistl dec tvåfald

ingifven skrift åtföljd af behörige förtekningar

å tillgångar och skulder, de förre upptagne

till 5380 Rd och de senare till 12900 Rd

allt Rgs samt uppgifne förluster till

6300 Rd samma mynt hafva gårdfarihandlarna

bröderna och bolagsmännen Per och Johan

Berglund i Rångedala Smedsg anhållit att få på

en gång afträda deras tillgångar till borgenärernas

förnöjande för att derefter blifva fria från vidare

kraf. I anledning hvaraf och till följd af stadgandet

i 1830 års concurslag deras i orten närmast boende

borgenärer blifvit kallade att idag inför

H R öfver ansökningen höras och sine

fordringar såvidt ......kunde uppgifva

och derefter välja gode män till emottagandet

och förvaltningen af afträdde tillgångar.

Då detta mål i anledning deraf nu till

handläggning uppropades inställde sig

i gäldenärernas närvaro borgenärerna

Sven Ericsson i Kinna Rättareg, färgerifabrikören

I Hedenlund i Borås samtt Johannes Nilsson och

enkan Maja Andersdotter i Falskog genom lr lm

Ehrenqvist i hvars närvaro gäldenärerna med

ed fästade rigtighetenaf deras ingifna stat dock

med förbehåll att framdeles få göra de tillägg

som möjligen af glömska kunna blifva behöflige

hvarefter de anhöllo att under anslagstiden

få vistas på fri fot hvartill Ehrenqvist

få å ............som sine hufvudmans

vägnar för närvarande lemnade bifall

..............................................................

utsåg Ehrenqvist å sine hufvudmäns vägnar

Anders Ericsson på Kinna Sand till god man

som gäldenärerna äfven önskade att Jon Jonsson

i Kinna Storeg måtte blifva godman så medgaf

Ehrenqvist att äfven denne måtte jemte Anders

Ericsson dertill erhålla domstolens förordnande.

Som något mera nu ej är att i detta mål anteckna

så afsades:

Att då ingen af de tillstädeskomna borgenärerna

.....stridt ansökningen så skola Per och Johan Berglund

så kände som okände borgenärer genom offentlig

stämning ..........rättens dörr skall anslås, kungörelse

tre gånger i rikets statstidning införd och

serskilte kallelser till der uppgifne borgenärer

kallas att vid betalningsrättens förlust

sin fordring före rättegångstimmens slut

kl su på afton å andra rättegångsdagen af

det ting som i häradet inträffar näst efter tre

månader från denna dag sine fordringar få

bevaka och styrka som 1830 års concurs lag

föreskrifver.

För Anders Eriksson på Kinna Sanden,

Jon Jonsson i Kinna Storeg skall förordnande

utfärdas att i egenskap af godman emottaga

de afträdde tillgångarna ock med dem förfara

i enlighet med stadgandet i ofvannämnda

concurslag och skola de förskjuta pro.......

och bes......tingskostnaden med samman

räknade 44 Rd banco.

Om borgenärerna då de af godemännen ......

blifva hörde äskar att gäldenärernas hustrur

jemväl skola beediga statens äga de senare att

derom .............kungöra hvilka då dem hvardera

förelagde 3 Rd vite skola sig här vid H R

inställa å första rgsdagen af detta års sommarting.

Ut supra  På urtima tingsrättens vägnar.

1840 den26 nov nr 31

Till följd af denna .....vid urtima ting den 4 januari

detta år tagne beslut hafva gårdfarihandlarna

bröderna och bolagsmännen Per Och Johan Berglund

i Rångedala Smedsg så kände som okände

borgenärer samma dag utfärdad å rättens

dörr anslagen offentlig stämning kungörelse

tre gånger i rikets statstidning införd samt

kallelser till de uppgifne blifvit kallade att i dag

före rättegångstimmens slut kl sju på afton

sine fordringar härvid rätten vid talans förlus

få bevaka och styrka som concurs lagen

den 12 mars 1830 bjuder.

Då detta concursmål i anldning häraf nu till

handläggning uppropades inställde sig åkl kr lm

Ehrenqvist närvaro begge gäldenärerna personligen

och af borgenärerna bevaka följande

1, Nils Andersson på Stämmemad bevakar på grund

af skuldsedlar den 16 juni 1838 en af honom vid K R

i Borås d 12 sistl sept med borgenärsed styrkt fordran

efter ..........Rd Rgs.

2, Låter kr fogde O Carlsson genom kr lm Ehrenqvist å

kongl majts och kronans vägnar bevaka löpande årets

kronoutskylder till det belopp som af blifvande debetsedlar

kommer att bestämmas.

3, Per Jonsson i Kinna Skatteg bevakar genom handl

A Alsing i Borås af honom vid Marks H R

den 15 i förre månaden med borgenärsed styrkt

fordran stor 165 Rd Rgs på grund af skuldsedel

16 juni 1838 af P Berglund utgifven.

4, Genom nemnde Alsing bevakar Jon Jonsson i

Kinna Storeg på grund af skuldsedel 16 juni 1838

en af honom vid Marks H R den 15 i förra månaden

med borgenärsed styrkt fordran stot 61 Rd Rgs

jemte ränta.

5, Elias Jonsson i Kinna Skatteg låter jemväl

genom handl Alsing bevaka en af honom med borgenärs

ed vid Marks H R den 15 i förra månaden styrkt

fordran stor 60 Rd Rgs på grund af

skuldsedel den 16 jan 1838 utgifven af P Berglund

6, Anders Jonsson på Kinna Stoms Lyckan låter äfven

genom Alsing bevaka en af honom vid Marks H R

den 15 i förra månaden med borgenärsed styrkt fordran

stor 133 Rd Rgs jemte .........enligt skuldsedel

den 16 juni 1838.

7, Anders Jonsson i Kinna Stoms Lyckan bevakar äfven

genom Alsing en af honom vid Marks H R den 15 i förra

månaden med borgenärsed styrkt fordran stor 133 Rd

Rgs jemte ränta på grund af skuldsedel den 16 juni 1838.

8, Jon Jonsson i Kinna Storeg bevakar ytterligare

genom Alsing 61 Rd Rgs jemte ränta på grund

af J Berglund den 16 juni 1838 utjifven skuldsedel

hvilken fordran han vid Marks H R den 15 sistl och

med borgenärsed styrkt.

9, Elias Jonsson i Kinna Skatteg bevakar jemväl

genom Alsing ytterligare 63 Rd Rgs på grund af

J Berglund den 16 juni 1838 utgifven skuldsedel

varande denna fordran med borgenärsed styrkt

vid Marks H R den 15 i förre månaden.

10, Per Jonsson i Kinna Skatteg bevakar ytterligare

genom Alsing en af honom vid Marks H R den 15 sistl

och med borgenärsed styrkt fordran .......enligt

J Berglunds den 16 juni 1838 utgifven skuldsedel

165 Rd Rgs.

11, Handl G J Jaertte låter genom handl G Wång bevaka

vid kämners rätten i Borås den 3 sistl sept med borgenärsed

styrkt fordran stor 112 Rd Rgs på grund af skuldsedel

af den 11 och 16 juni 1838.

12, Johannes Berglunds hustru Johanna Larsdotter

låter genom sin fader förre nm Lars Andersson i Grafryd

bevaka hvad hon i boet infördt uppgående enligt

bevakningshandlingarna bilagde förtekningar till

323 Rd Rks och anhåller hon derjemte att få

undanskifta sin giftorätt och blifva frikänd från

deltagande uti mannens skulder hvarföre han

ensam bör ansvara men hvarken hon sjelf

tillstädes eller har förut aflagt borgenärseden

.........fordran för hennes frånvaro icke uppgifva

något förfall.

13, Aflidne Nils Larssons i Falskog efterlemnade

enka Maria Andersdotter personligen tillstädes

bevakar på grund af P Berglunds den 5 sept 1838

å 1000 Rd Rgs ..........aflidne man utgifne skuldsedel

berörde 1000 Rd jemte ränta under yrkande att utbekomma

beloppet med förmånsrätt af boupptekningen för

till säkerhet för beloppet inteknade fastigheten

3/16 dels mtl kr sk Rångedala Smedsg.

14, Genom handlande i Börge O W...............följande

14, Håkan Johansson i Aratorp Högenen af honom vid

K R i Borås den 12 dennes med borgenärsed styrkt

fordran stor 169 Rd på grund af skuldsedlar 25 aug 1837

och 16 juni 1838.

15, Handlanden i Borås J Hedenlund en af honom

vid K R derstädes den 20 i förre månaden med borgenärs

ed styrkt fordran 308 Rd Rgs enligt J och P Berglund

skuldsedlar af den 16 juni 1838.

16, Handlande P Lund i Borås en af honom på

grund af P och J Berglunds skuldsedlar den 16 juni 1838

vid K R derstädes den 12 dennes med borgenärsed

styrkt fordran.

17, Sven Andersson på Kinna Sanden en af honom vid

Marks H R den 17 i förra månaden med borgenärsed

styrkt fordran stor enligt två af begge Berglundarna

den 20 juni 1838 utgifvne skuldsedlar tillhopa

800 Rd Rgs jemte ränta under yrkande af förmånsrätt

af köpeskillingen för P Berglunds fastiget

3/16 dels mtl Rångedala Smedsg, hvaruti Sven Andersson

till säkerhet för fordrade beloppet sökt intekning

vid denna H R höstetinget förledit år men vid

vintertinget .......då Berglundarna redan

ingifvit deras stat blifvit hänvist att få inteknings

frågan pröfvad i sammanhang med concursen.

18, Anders Larsson i Furubäck på grund af Berglundarnas

gemensamma skuldsedel af den 16 juni 1838.

501 Rd Rgs med borgenärsed styrkt vid Marks H R

den 11 i förra månaden och yrkas för denna fordran

förmonsrätt ur köpeskillingen för P Berglunds fastighet

3/16 dels mtl Rångedala Smedsg uti hvilken Anders

Larsson till säkerhet för sin fordran sökt intekning

vid denna H R hösteting ...........och vintertinget fått sig

...........att få intekningsfrågan pröfvad af .......domstolen

19, Fabriksägaren Sven Eriksson i Kinna Rättareg en af

honom på grund af P och J Berglunds skuldsedlar

af den 16 juni ......af den 20 juni 1838 samt en af den

11 september 1839 inför K R i Borås den

20 i förra månaden med borgenärsed styrkt fordran

stor 3236 Rd Rgs

20, Anders Eriksson på Kinna Sanden af honom vid Marks

H R den 16 i förre månaden med borgenärsed sryrkt

fordran stor ...........P och J Berglunds skuldsedel den 16

juni 1838, 550 Rd Rgs

21, Anders Andersson den yngre i Salgutsered på grund af

begge Berglundarna som särskilte skuldsedlar två af den

11 juni 1838 en af den 28 juli samma år som den af den

10 sept 1839 tillhopa vid K R i Borås den 28 sistl sept med

borgenärsed styrkt fordran stor 1523 Rd Rgs jemte ränta.

22, Lars Bör´gesson i Haby på grund af två skuldsedlar af den

16 juni 1838 en af den 8 juni ..........den 11 sept 1839 samman

räknade utgöra 395 Rd Rgs jemte ränta hvilken fordran

inför K R i Borås den 29 sistl aug blifvit med borgenärsed

styrkt.

23, Afl handl R F Wennerströms efterlemnade enka Maria

Wennerström en af henne vid K R i Borås den 29 sistl aug

med borgenärsed styrkt fordran stor enligt P och J Berglunds

skuldfordran af den 16 juni 1838 1317 Rd Rgs

24, Andreas Johansson i Aratorp Larsag 82 Rd gs

jemte ränta på grund af två skuldsedlar af den 16 juni

1838 hvilken fordran den 28 sistl sept blifvit med

borgenärsed styrkt inför K R i Borås

25, Anders Andersson den äldre i Salgutsered 1077 Rd Rgs

jemte ränta enligt två skuldsedlar af den 16 juni 1838

en af 11 juli 1838 samt ........7 sept 1839 hvilken fordran

med borgenärsed blifvit styrkt vid K R i Borås den

3 i förra månaden.

26, drängen Johannes Andersson i Rångedala Smedsg

personligen tillstädes bevakar ............tjensthjonslön

med 37 Rd Rgs under yrkande af förmonsrätt.

27, Personligen tillstädes bevakar drängen Johannes

Månsson äfven med förmonsrätt tjensteårslön med 42 Rd Rgs

28, Pigan Anna Cajsa Johansdotter i Rångedala Smedsg

bevakar personligen tillstädes med yrkande af förmonsrätt

sista årets tjenstehjonslön med 23 Rd Rgs.

Nägra flere borgenärer läto nu kl sju på afton

sig icke afhöra och de tillstädeskommne som icke vid andra

rätter redan aflagt borgenärseden fingo nu framstå

och en sådan ed efter förestafvande aflägga.

Då Johan Berglunds hustru Johanna Larsdotter

utan förfall idag varit frånvarande ......sin bevakning

icke bilagr bevis öfver fullgjord borgenärsed

bestrida samtelige borgenärerna .......all rätt

till betalning eller ersättning för havd hon möjligen

i boet infördt.

Krlm Ehrenqvist anser sig för närvarande icke hafva .....

att mot Berglundarna framställa något ansvar påstående.

Till sysslomän i massan utsågs enhälligt gode männen

Anders Ericsson på Kinna Sand och Jon Jonsson i

Kinna Storeg, för hvilka förordnande i sådant

afseende skall utfärdas.

I egenskap af ombud ej mindre för sysslomännen

åtskillige borgenärer anhåller handlanden

Wallich om uppskof med detta concursmål till

nästa års vinterting för att hinna granska

bevakningshandlingarna och komma i tillfälle

göra anmärkningar i händelse fog dertill

skulle finnas och som ingen af de tillstädesvarande

borgenärerna eller deras ombud mot denna anhållan

hade något att påminna utställes detta concursmål

till ytterligare handläggning på andra rgsdagen

osv efter vanliga formuläret.

1841 den 17 mars nr 60

Till följd af beslut som finnes anmärkt under

nr 31 å höstetinget domboken uppropades åter

bröderna Per och Johan Berglunds .......och dervid

sig inställde i egnskap af ombud för Anders Eriksson

i Kinna sand och Jon Jonsson i Kinna Storegården

O G Wallich i Borås och inlemnade anmärkningar

1 2ne exemplar emot Johan Berglunds hustru

Johanna Larsdotters bevakade fordran, öfverlem

denne sistnämndes fader å sin dotters vägnar

uti tvåfald skrift anhåller att få hennes..........

och del i boet undanskrivet hvilka samtelige

skrifter ...........och lades till öfrige handlingar

å concurs acten.

Vid tingets slut meddelas dom se nr 94

1841 den 17 mars nr 94

Dom

afsagd den 3 april 1841

Gårdfarihandlarna bröderna Per och Johan Berglund

hafva väl under åberopade af under 1829 öfvergången

eldsvåda och att från den sommaren 1837 vid ...............

slog å åtskilligt handl......... begärt som ...............

att få njuta urarfva förmon, men då det.............

allmänt ..........att Berglundarna.......desse olyckshändelser

fortsatt den af dem förut började gemensamma handel så

kunna de mot stadgandet i 39§ af concurslagen den 12

mars 1820 för de af dem uppgifne olyckshändelser ........

tillerkänna någon afträdesförmon hvadan påståendet

derom ogillas men då deremot bröderna Berglunds

oförmögenhet icke tillkommit genom slöseri, dobbel, lättja

eller annan uppenbar vanvård, eller att de genom fördöljandet

af deras obestånd genom vingleri .....sig..........................

dymedelst att de begagnat andras .....................för

.................sig förskaffat eller på annat sätt underhållit

förtroendet till ................., så anser H R något

annat ansvar ..............kunna åläggas än att de förklaras

skyldige att med hvad de framdeles kan ärfva eller förvärfva

fylla den brist som .......de nu afträdde tillgångarna

användande kan uppstå i fall liqvid af de här nedan till

betalning fastställde fordringar.

Hvad nu åter angår J Berglunds hustrus Johanna Larsdotter

så har väl hon såväl å inställelsedagen uti mannens och

svågern P Berglunds concurs deb 26 november förlidit år

uti en af hennes fader och gudman förre nm Lars Andersson

i Grafryd ingifven af dem begge underskrifven ansökan

den de gemensamt anhålla att få på sätt 107§ concurslagen deri

12 mars 1830 bjuder en gemensamma balk undanskifta

hustruns enskillt egendom och giftorätt samt den medgift och

hemföljd hon af föräldrarna fått att begagna i deras lifstid

i enlighet med .........skrift vidfogad förklaring och uttaf

denna egendom .......få hvad curatorerna deraf kunnat

försäldt, för att undvika deltagande uti gäldandet ..............

hvarföre hennes man Johannes Berglund ensamt bör i

ansvar stå efter som i 11 cap giftermåls balc finnes stadgat,

hvilken ansökan af samtelige å inställelsedagen tillstädes

komne borgenärer bestrids på den grund att hustru Johanna

Larsdotter hvilken för sin frånvaro annat förfall

eller ......gjorde den i 115§ ofvannämnde concurslag hennes

föreskrifna borgenärsed, och hafva hustrun och hennes fader

Johannes Larsson uti en vid andra uppropet den 17

i förra månaden ingifven ytterligare skrift under åberopande

af 113 och 114§§ i 1830 års concurs lag förnyat

sine å inställelsedagen gjorde påståenden och det så .......

mera som Berglundarnas skulder tillkommit före

Johannes Berglunds ingående i ägtenskap med Johanna

Larsdotter hvaremot sysslomännen i massan Anders Ericsson

på Kinna Sanden och Jon Jonsson i Kinna Storeg uti vid andra

uppropet ingifven skrift yrkat ogillande af hustru Johanna

Larsdotters.......boskillnadspåstående, dels på grund deraf

att Johanna Larsdotter som med sin man Johannes

Berglund icke uppgjort något ägtenskapsförrord

underlåtit att med föreskrifven borgenärsed styrka

hvad hon i boet infördt och dels derföre att skulderna

äro tillkomna under hennes ägtenskap med J Berglund

och då vid granskning af de å inställelsedagen

bevakade fordringar alla äro tillkomne under

åren 1838 och 1839 och 1840 med undantag af

87 Rd Rgs å hvilken summa P Berglund den 25

augusti 1837 till Håkan Johansson på Högen i Fritsla

utgifvit skuldsedel och således några månader före

Johannes Berglunds giftermål med Johanna Larsdotter

hvilket efter hvad man af handlingarne kan finna lär

skedt i medlert af december 1837 af orsak att Johannes

Berglund den 14 i sistnämnde månad qvitterat den

egendom han med hustrun från svärföräldrarna

emottagit uppskattad till 309 Rd Rgs, och som

skulderna således hufvudsakligen tillkommit under

ägtenskapet och af hvilka gemensamma .........således

haft nytta och del, och hustru Johanna Larsdotter hvarken

med någon ägtenskapsförords handling eller med ed styrkt

hvad egendom hon i sitt och mannens gemensamma

bo infördt så finner H R skäligt ogilla Johanna Larsdotters

............ansökan om boskillnad, dock förklaras

hon fri från skylldigheten att af hvad hon hädanefter

ärfver eller förvärfva kan deltaga uti

någon liqvid af mannens nuvarande skulder sedan

den egendom hon i boet infört jemte hennes nuvarande

giftorätt dertill blifvit använde och äger hon

om hon hädanefter ej vill öfverlemna hvad hon

kan ärfva eller förvärfva till mannen att

föreslå den person till hvilken hon har förtroende

att gods hennes vårda.

Då P Berglunds hustru icke velat någon .........

fråga ...........icke något utlåtande.

Hvadan angår Berglundarnas företrädesrätt framför

hvarannan så tillkommer det H R att bestämma

i hvad ordning de skola .................tillgångar...................

någre anmärkningar mot de bevakade beloppen icke

blifvit gjorde och således alla till betalning skola .......ställas.

1, Skall Kronans räntor och bevillningar för ...........år

af krfogden O Carlsson bevakade utgå i enlighet med

stadgan det i 17 cap...............till belopp som med

behörige debetsedlar kan styrkas.

2, Skall enkan efter Johannes Nilsson i Falskog, Maria Andersd

bevakade 1000 Rd .......inteknad egendom....................betalas.

3, Skall Sven Andersson på Kinna Sanden 80 Rd.............

inteknad egendom.......................betalas

4, Anders Larsson i Furubäck 501 Rd.........inteknad egendom....betalas

5, Drängen Johannes Andersson i Smedsg, tjenstehjonslön 57 Rd.......betalas

6, Drängen Johannes Månsson, tjensthjonslön 42 Rd ..........betalas

7, Pigan Anna Cajsa Johansd, tjenstehjonslön 22 Rd...........betalas

8, Pigan Sara Jonsd, tjenstehjonslön 23 Rd ............betalas

Följande borgenärer ...............företrädesrätt till betalning .......

mellan hvad deraf den bevakade beloppen skola utgå med.........

brist i enlighet med stadgandet i 17 cap 16§ nemligen:

9, Nils Andersson i Stämmemad 64 rd

10, Anders Jonsson på Kinna Stommen 266 Rd

11, Jon Jonsson i Kinna Storeg 123 Rd

12, Elias Jonsson i Kinna Skatteg 126 Rd

13, Per Jonsson i Kinna Skatteg 310 Rd

14, Handlande C J Javette i Borås 112 Rd

15, Håkan Johansson i Aratorp Högen 69 Rd

16, handlande J Hedenlund i Borås 308 Rd

17, Handlande P Lund i Borås 308 Rd

18, Fabriksägare Sven Ericsson i Kinna 3236 Rd

19, Anders Ericsson på Kinna Sanden 550 Rd

20, Anders Andersson d y i Salgutsered 1523 Rd

21, Lars Börjesson i Haby 395 Rd

22, Enkan Maria Wennerström 1317 Rd

23, Andreas Johansson i Aratorp Larsag 82 Rd

24, Anders Andersson d ä i Salgutsered 1077 Rd

Där redan finnes förskrifne eller ådömde är den lika gild med

.................beräknas borgenäerna emellan endast till qvarstads

dagen den 4 januari förlidet år.

Vanlig avslutning