KK Frans Carlstein i Gretlanda

1854 den 7 april 1854 urtima nr 1

Uti tvåfald skrift den 21 nästl mars

till domhafvanden ungifven skrift har F

Carlstein i Gretlanda med bifogande af

tvåfald förtekning å sine tillgångar och skulder

anmält att han har blifvit af visse borgenärer

lagsökt samt A Andersson i Fritsla Hansag

stämt Carlstein till nästa ting med påstående att

att åläggas antingen betala sin skuld till

Andersson eller ock afträda sin egendom till

borgenärerna, Carlstein beslutar att upplåta

och afträda sin egendom till konkurs.

I anledning häraf hade Carlstein och hans

hustru damt deras i orten vistande borgenärer

blifvit kallade att denna dag vid

härads rätten sig infinna, Carlstein och hans

hustru för att aflägga boupptekningsed samt

borgenärerna för att öfver ansökningen höras

samt sine fordringar uppgifva och

så vidt ske kan styrka,

Vid företagande af detta ärende är Carlstein

sjelf tillstädes, men hans hustru Sara Andersdotter

låter anmäla sjukdomsförfall och

genom mannen inlemnar en skrift deruti

Sara Andersdotter på grund af äktenskapsförord

deruti mannen skall afsagt sig giftorätt

i hennes enskilda egendom anhåller att få den

samma undanskiftad och att en god man

måtte för henne förordnas. I hvilket afseende

Carlstein föreslår Per Jansson i Falskog.

Af borgenärerna inställa sig genom handlanden

C B Alsing följand: P Andersson i Fritsla

A Andersson derstädes, S Abdersson i Kinna

Sand, A Larsson i Kronäng, S Petersson

i Welingstorp och Sven Eriksson i Rydboholm.

Och i afseende på beloppet af deras fordringar

åberopar Alsing bouppgiften utan att

vara i tillfälle nu närmare styrka dem.

Af bouptekningen inhemtas att gäldenären

deruti upptagne tillgångar af fast och lös

egendom till 8292 Rd och osäker fordringar

till 4890 Rd samt skuld till belopp

af 18574 Rd hvaruti inbegripits hustru

Sara Andersdotters i boet införde penningar

och persedlar till 371 Rd att Per Andersson

i Fritsla af upptagne fordringarna .......på

sig öfverlåter omkring 4000 Rd, att Carlstein

sedermera sjelf upplemnat af ..........andra

fordringar omkring 1600 Rd som blifvit .........

Per Andersson hvarken dessutom forut

fått uppbära 3400 Rd så att sistnemnde begge

............ tillsammans de å Per Andersson

transporterade fordringarna, böra afgå

från hans fordran 17672 Rd alt Rgs, samt

att Carlstein af de i staten anmärkte fordringarna

uppburit flere poster hvilka finnes i hans

böcker ordentligt afhörde.

Till Åhs härads vällofl  Litt A

Ombudet Alsing fann .........Carlstein det

begärda anståndet med boupptekningseden under

yrkande att äfven hans hustru må sådan

ed gå emottaga de af Carlstein vid ........

.......fogade ....deri omnämnde böcker och

handlingar.

Till godman i afträdde boet föreslår

Alsing Per Andersson i Fritsla

Utslag

Genom offentlig stämning osv.................

vanlig kallelse till nytt ting

Till god man Carlsteins konkurs förordnades Per Andersson i Fitsla

Litt A

För att med mera säkerhet kunna uppgifva och

sätta allt havad till min konkurs hörer får jag härigenom

ödmjukeligen begära anstånd med gäldenärsedens afläggande

till nästa sammanträde inför vällofl domstolen synnerligast

sedan till min kunskap kommit att en större

eldsvåda i Örebro stad inträffat derigenom jag hade en del

af mine tillgångar förvarade hvilkens bärgning eller förstörelse

jag ännu icke bestämt känner äfvensom jag

uti den största hast upprättade boförtekningen i min

konkurs af missminne i mitt bekymmer gjort flere

uppgifter som tarfvar rättelse och hvarföre jag ........

ödmjukt anhåller att få hos blifvande gode män taga

en afskrift utaf dupletter för att kunna på en gång

i edgångstillfället upplysa allt hvad det hörer.

Till domstolen får jag nu härvid aflemna för att

af gode män emottaga boken litt A en liten

bok öfver småfordringar och kladd börjad 1850

fasta och åtkomst på #/32 mantal krono skatte

Gretlanda Skatteg jemte 10 styken reverser på olika

personer och dessutom 2ne qvittenser af Eric Mollberg

i Uppsala på emottagen fordringar till incanering

samt ett qvitto af J Glantsberg i Vesterås likaledes

på incanering.

A Aspelins revers med intekning

Väby den 7 april 1854

F Carlstein

1855 den 18 jan nr 6

Sedan till följd af härads rättens beslut den

7 april sitlidne år, F Carlsteins och hans

hustru Sara Andersdotters samtelige borgenärer

blifvit till i laga ordning kallade att denna

dag före kl 7 em sine fordringar uppgifva

bevaka och styrka på sätt och vid den

påföljd konkurslagen bjuder, så företages

detta maå i närvaro af gäldenären

jemte krlm Ehrenqcist i egenskap af

allmän åkl men hvarken gode mannen

i gäldbundne boet Per Andersson i Fritsla

eller gäldenärens hustru Sara Andersdotter

är tillstädes. Den sistnämnda låter dock

genom härads domaren Per Persson i Björnared

under anmälan om sjukdomsförfall

hvilket i bifogadt bevis bestyrkes af riksdagsfullmäktigen

Gabriel Andersson i Falskog, Samuel Johansson

i Gretlanda m fl inlemna tvåfald skrift

den Sara Andersdotter på grund af

bilagt äktenskapsförord yrkar att få

såsom enskild egendom undanskifta dels

contante penningar 263 Rd Rgs dels ock

i boet införde och befintlige persedlar

värderade till 107 Rd samma mynt och

och anhåller Sara Andersdotter om anstånd

för att denna sin uppgifne fordran med ed

om sådant af borgenärerna äskas, fästa.

Genom bokhållaren A M Sjöman inlemnas

jemte edgångsbevis, tvåfald handlingar

hvarvid följande borgenärer bevaka

1, Jan Svensson i Gretlanda nästl års tjenste

hjonslön 28 Rd rgs jemte 1 par .........

a 6 Rd ................................................

tillsammans 39 Rd under yrkande om förmånsrätt

2, Samuel Petersson i Villingstorp 1469 Rd Rgs

jemte ränta på grund af räkningar.

3, Anders Larsson i Kronäng 1457 Rd Rgs jemte ränta

på grund af två serskilde skuldebref.

4, A Andersson i Fritsla Hansag 1849 Rd Rgs jemte ränta

på grund af tre serskilde förskrifningar.

5, Sven Andersson i Kinna Sand 4408 Rd Rgs jemte ränta

enligt tre räkningar och två skuldsedlar.

6, Sven Eriksson på Rydboholm 311 Rd Rgs med ränta

enligt räkning.

7, Enkan Brita Maria Svartz i Borås 125 Rd Rgs jemte ränta

på grund af rälning

8, Emanuel Nilsson i Assberg 294 Rd Rgs med ränta

på grund af räkning

9, Gustaf Svensson i Ekekulla såsom förmyndare

för F Carsteins omyndige son Johan Fredrik, 66 Rd banco

utgörande enligt uppskrifte värdet å myndlingens

arfvejord 5/192 mtl Gretlanda Nederg. Och har

Gustaf Svensson jämväl yrkat att denna fastighet

lätt måtte varda från afträdde boets tillgångar skiljd

i händelse den blifvit deribland upptagen.

De åtta först anteknade borgen ärenden

hafva jemväl yrkat att emedan gäldenären

Carlstein under fördölgande af sitt obestånd

underhållit förtroendet till sin vederhäftighet samt

bevakat ........och list mot sine borgenärer sedan

hans obestånd kändt varit, nu Carlstein måtte

därmed till det i ........konkurslagen stadgade ansvar

samt kännas skyldig genast i häkte träda.

Af L O Lands Carlstein C J Björnvall

inlemnat vidare tvåfald inlaga med

edgångsbevis och bilagor från:

10, F d Riksdags fullmäktigen Gabriel Andersson

i Falskog hvilken yrkar ur massans tillgångar

samt utbekomma 266 Rd Rgs med ränta på grund af

skuldsedel till säkerhet hvarför intekning uti

varder meddelad uti 5/96 mtl Gretlanda Nederg.

11, Per Andersson i Fritsla som enligt räkning

bevakar 3015 Rd Rgs med yrkande om

förmånsrätt uti de till honom öfverlåtne fordringarna

för 2825 Rd Rgs hvaruti de skola uppgå

samt i öfrigt lika rätt med öfrige borgenärer

Flere fordringsägare låta sig icke afhöra,

I sammanhang med detta mål hade flertalet

(uppräknade) till tinget uttagit stämning å gäldenären

Carlstein och hans hustru samt Per Andersson

i Fritsla, med påstående efter orden ”det

de förra varder ålagdt göra full reda

för sitt till sine borgenärer afträdde bo

samt den senare att till massan återbära

de medel han af Carlstein emottagit sedan

Carlsteins obestånd kändt varit”

hvarjemt såsom vitnen blifvit kallade

.............O G Wallich i Borås Johannes

Nilsson och J Håkansson i Falskog.

Carlstein som är tillstädes inlemnar

följande skrifter.

Till Åhs härads vällofl Litt H

Till Åhs Härads Vällofl Litt J

Från Per Andersson i Fritsla inlemnas af

.............Björnvall ett så lydande anförande

Till Åhs härads vällofl Litt R

Af åberopade vitnen hvilka enligt företedde

.............bevis fått del af stämningen,

men icke äro tillstädes, låter Johs Nilsson

förete ...........bevis om sjukdomsförfall

och Wallich anmäla att han af pågående

marknad i Borås är hindrad från inställelse,

hvaremot J Håkansson icke låter sig afhöra.

Ombudet Sjöman anför härefter såsom

anmärkningar emot gäldenären Carlstein

och Per Andersson att Carlstein, sedan under

kännedom om sitt obestånd gynnat Per

Andersson med betalning af betydligare summor

hvaraf en del lemnats den tid af tretio dagar  som

föregått konkurs ansökningens ingifvande till bevis

.............Per Anderssons bevakade räkning med Carlstein

............att Carlstein i sin bouptekning upptagit

200 Rd Rgs såsom osäker fordran

af skräddaren C Berglund i Eskilstuna

ehuru Carlstein enligt sin bok redan den

1 i samma månad inkasserat detta belopp,

att likaledes Carlstein som i staten uppgifvit

sig ega en osäker fordran af ..............

Vilh Holmberg i Västerås a 65 Rd dess

redan den 24 nästförl gångne feb ...........

denna fordran derom boken vitnade att

med flere andre uppgifne fordringar förhållit

sig på samma sätt att nästan alla de

...........af Carlstein antgit för ..........

gäldenärer, sedermera inbetalat sine

skulder, att i uppgiften .....tillgångar, Carlstein

såsom fordringar oriktigt upptagit af A G

Andersson i Westerås 260 Rd i stället för 210 Rd

af G Svensson i Klint 611 Rd i stället för

461 Rs och af fru Maria ..........i Köping

300 Rd i stället för 200 Rd enligt Rgsedlar.

Carlstein som icke kan bestrida att

misstag i anmärkte ...................blifvit begångne

förklarar att de böcker och reverser han till

gode mannen i massan aflemnat

likväl gifvit full upplysning om rätta

förhållandet, att felakrigheterna i Stolm icke

blifvit vid boupteknings edens afläggande

i åtskillige delar rättade och icke inneburit

afsigt att göra borgenärerna förfång eller

kunnat dertill ............samt att Carlstein

hvilken i anledning af A Anderssons i Fritsla

genom stämning till H R väckte yrkande

............adträdt sin egendom, icke efter

erhållandet af denna stämning verkställt

någon utbetalning eller gynnat någon

borgenär samt att Carlstein, derförinnan ock

öfversett sine böcker eller gjort sig reda för

sin ställning, hvarföre Carlstein vid liqviden

till Per Andersson icke känt sitt obestånd.

Kr lm Ehrenqvist förenar sig uti det af

åtskillige borgenärer framställde

ansvarspåståendet.

För åberopade vitnens .............begär

Sjöman uppskof och föreslår till syssloman

i massan Sven Eriksson i Rydboholm,

hvaremot ombudet Björnvall i nämnde

hänseende röstar på Gabriel Andersson

i Falskog.

Utslag

Häradsrätten som för närvarande icke

finner sådana omständigheter om vårdslöst eller

bedrägligt förhållande emot borgenäerna hafva

emot Carlstein förekommit, att han kan i

häkte inmanas, uppskjuter målet till vidare

handläggning den 8 instundande februari

då andra uppropet i målet kommer att

ega rum och då borgenärerna ega att

icke allenast framställa anmärkningar

emot hvarandras kraf utan äfven

jemte allmänn åklagare utföra vidare

ansvarstalan emot Carlstein, hvilken har

att vid ............påföljd nämnde dag

sig inställa, åliggande jemväl hustru

Carlstein och Per Andersson vid 6 Rd vite

samt vitne Wallich, Johs Nilsson och

J Håkansson, vid 3 Rd vite för hvardera

att nästa rgstillfälle tillstädeskomma

derom bemälte vitnen böra kungöras af den

som önskar deras hörande, och bör hustru

Carlstein vara beredd att gå bouppteknings

gäldenärs och borgenärsed.

Till syssloman kommer Sven Eriksson som

erhållit fleste röster att förordnas

För uteblifvande denna dag utan

anmält förfall fälles vitnet J Håkansson att

böta en Rd banco.

Nr 61

Sven Eriksson i Rydboholm förordnad till syssloman.

Litt H

Kallad och stämd af Samuel Petersson i Villingstorp med

flere i påstående att göra full reda för mitt till borgenärerna

afträdde bo får jag å egne och min hustrus vägnar

ödmjukeligen afgifva följande svaromål: Sedan jag af ena

käranden Anders Andersson i Fritsla Hansag blifvit stämd på

konkurs så har jag sådant fullgjort och dervid samvetsgrant

öfverlåtit alla mina tillgångar till mina Creditorer, jag kan

således icke med mitt vetande något mera att redovisa

utan anhåller lika ...........att ........från stämningspåståendet

befriad

Gretlanda den 17 januari 1855

F Carlstein

Litt J

Emedan min hustru befinner sig i hafvande tillstånd

samt ganska klen till hälsan, så har hon icke nu något sig

ut att färdas till tinget jag anhåller derföre ödmjukast

att hon för sitt ..........nu måtte .......................

befrielse från inställelse till annat ting ifall creditorerna

..........helt och hållet afstå ifrån hennes hörande

Gretlanda den 17 januari 1855

F Carlstein

Litt R

Kallad och stämd af Sam Pettersson i Villingstorp

Sven Andersson, Sven Eriksson, .....

Nilsson och A Andersson i Påstående att till

F Carlseins massa återbära de medel jag

af Carlstein emottait sedan hans obestånd

känt varit får jag vördsamt afgifva följande

svaromål: Af Carlstein har jag ej

emottagit några medel sedan han på

obestånd kommit, hvilket äfven synes af

min vid bevakningen uti hans konkurs

ingifne räkning jag bestrider alltså

stämningspåståendet i allo och yrkar att

derifrån befriad blifva samt att njuta

ersättning för min rättegångskostnad.........

papperslösen med 10 Rd banco

Detta befullmäktigas innehafvaren att

vid målets upprop för min räkning

afgifva.

Fritsla den 13 januari 1855

P Andersson

1855 den 8 feb nr 118

Jemlikt H R beslut den 18 sistl jan

under nr 60 i domboken företaget åter

uppskjutne målet emellan F Carlstein i

Gretlanda och hans samtelige borgenärer

angående betalningsrätt och ansvar för bedrägligt

förhållande emot borgenäerna inställande sig

dervid Carlstein personligen samt bokhållaren

A M Sjöman såsom ombud för

Sven Andersson i Kinna Sand, A larsson i

Kronäng, A Andersson i Fritsla, S Nilsson

i Assberg, Sam Petersson i Velingstorp och

Sven Eriksson på Rydboholm, hvarjemte

Kr lm A P Ehrenqvist såsom Allm åkl

är tillstädes, men Carlsteins hustru anmältes

vara af snart förestående barnsbörd hindrad

att lemna sitt hemman, och Per Andersson

i Fritsla låta sig icke afhöra.

I egenskap af rättegångsbiträde åt Carlstein

anmäler sig f d lantmätaren J A Frumarie,

men ombudet Sjöman bestrider Carlsten

rätt att begagna rättegångsbiträde

och serskildt hvad Frumarie angår

påatår Sjöman att Frumarie skall vara

ärelös dömd och således ej kunna begagnas

att inför rätten föra andras talan.

Frumarie bestrider anmärkningen mot hans

frejd och Sjömanär icke beredd att den

samma styrka.

Härads rätten förklarade att Carlstein

lagligen icke kan förmenas att begagna

sig af biträde i rättegången och då något

lagligt hinder för Frumarie att i sådan egenskap

uppträda, ................och bevisligen

icke är för hand, finner H R sig icke böra

förvägra Frumarie att nu föra Carlsteins

talan.

Sjöman inlemnar härefter tvåfald

skrifter innefattande dels anmärkning emot

Per Andersson i Fritsla bevakning, dels

ock heföljd af ansvarspåstående emot

Carlstein,

Till besvarande häraf inlemnar Carlstein

följande förening.

Vid underteknade creditorer i F Carlsteins i Gretlanda

konkurs hafva enhälligt öfverenskommit

att sedan P Andersson i Fritsla

till massan återlemnat de af honom mottagne

kontante medel att den lemnar en tillgång

till 40 procent utdelning inom denna

månads utgång på våra bevakade fordrings

tillgångar samt ytteligare i mån af massans

utdelning 10 procent tillsammans femtio

procent så af förekommande omständigheter

vilja vi medgifva gäldenären ...............

eftergift på det å honom yrkade ansvar

såsom bedräglig gäldenär samt lemna honom

för framtiden fri för kraf, och torde bemälte

konkursmål såsom förlikt få förfalla.

Dock bör gode mannen i massan P Andersson i

Fritsla hålla oss de betingade 50 .............

under eget ansvar tillhanda. Försäkrar

Kinna Sanden den 7 febr 1855

Sven Andersson

A Larsson

A Andersson

Sam Petersson

Amuel Nillson Assberg

Sven Eriksson

I de vilkor och förbindelser som förestående

beslut upptager antages och gillas af

underteknade

Fritsla den 7 febr 1855

P Andersson

Riktigheten af ofvanstående bestyrkes

Gabriel Andersson

J A Frumarie

Med förbehåll af mine inteknings rätt

antages ofvastående äfven af underteknad

Falskog den 8 febr 1855

Gabriel Andersson

Med förbehåll att den omundige .......

bekommer sin rätt i massan ingår äfven

jag på att konkursen förfaller.

Ekelunda den 8 febr 1855

Gustaf Svensson

förmyndare

Vitnen

P jansson

J A Frumarie

Hvarjemte förelades ett så lydande bevis

”I den händelse F Carlstein i Gretlanda

öfrige creditorer skulle antaga accord för

sine fordrings belopp förbinder jag mig att

inga i samma vilkor som de.

Borås den 3 februari 1855

B M Svartz

till vitne

J A Frumarie

Gabr Andersson

Ombudet Sjöman som oaktadt detta accord

å handlanden C B Alsings vägnar

fortsätter ansvarpåståendet emot gäldenären

uppgifver att Alsing efter inställelsedagen

fått öfverlåtelse å sig af de fordringar

som då blifvit bevakade af Sjömans

hufudmän. Och till bestyrkande

heraf företer Sjöman i original de reverser

hvarpå A Larssons A Anderssons och

Sven Anderssons bevakningar sig grundar,

angående Sjöman om vitnesförhör i ansvars

frågan med Samuel Johansson Gretlanda,

O G Wallich i Borås, johs Nilsson och

J Håkansson i Falskog, af hvilka.........

de begge sistnemnde nu icke är tillstädes

ofvan ............kungjorde H R sista

beslut i målet. Johannes Nilsson låter

likväl med läkare betyg styrka att han är

af sjukdom från inställelse hindrad.

Kr lm Ehrenqvist förklarar att

då de borgenärer hvilka yrkat ansvar

å gäldenären, återkallat berörde påstående

finner åkl sig ej ........befogade

.....härutinnan fortsätta talan.

Utslag

Efter hvad under detta rättegångs ............

förekommit och enär ombudet Sjöman icke

visat behörighet att å handlanden

Alsings vägnar föra talan emot gäldenären

finner H R något vitnes förhör

om brotsligt förhållande af ...........för

närvarande icke lagligen kunna företagas

viljande H R i sammanhang med hufvudsaken

meddela utlåtande hvad berörde ansvarsfråga

angår.

I öfrigt och då anmärkning blifvit

framställd emot Per Andersson i Fritsla

kraf, kommer ytterligare upprop i saken

att ega rum den 7 Instundande mars, då Per Andersson

eger att öfver anmärkningarna sig ytra, och

derest laga hinder icke möter har hustru

Carlstein att då vid förut stadga opföljd sig

inställa för fullgörande af henne föreskrifven

edgång.

För uteblifvande denna dag finnes Per

Andersson i Fritsla till ..........vite 6 Rd

Vittnen Wallich och Samuel Johansson

fordrar ersättning för inställese

och tillerkännes i sådant afseende den förre

3 Rd samt den senare 6 Rd banco af

massan tillgångar,

nr 127

Vid nu mer bestämde tredje uppropet uti

det under nr 118 i domboken anteknade målet

emellan F Carlstein i Gretlanda och hans

hustru samt deras samtelige borgenärer angående

..........betalnings och förmånsmål inställa sig ..............

sysslomannen Sven Eriksson genom bokhållaren

A M Sjöman, Per Andersson i Fritsla genom

fabrikören Wallich..........och  hustru Carlstein

genom sin gode man Per Jansson i Falskog

Och inlemnar ombudet Wallich........

följande handling.

Afskrift: Då herr P Andersson Litt  H

.........detta bevis.

För den fordran jag i F Carlsteins konkurs

bevakat vid Åhs härads rätt förklarar

jag mig nöjd med hvad konkurs massans

tillgångar förslår och frikänner Carlstein

från framtida kraf, försäkras

Borås den 3 mars 1855

P Andersson

Vitnen O G Wallich Per Eriksson

..........

1, ...........från drängen Jan Svensson,

nu bonde i Byttorp att han fullt

utbekommit sin i konkursmålet bevakade

fordran och således ej har vidare anspråk

emot Carlstein.

2, Bestyrkte afskrifter serskilde bevis

från Samuel Petersson i Villingstorp, Anders

Larsson i Kronäng, A Andersson i Fritsla

Hansagården, Sven Andersson i Kinna sand

Sven Eriksson på Rydboholm, Enkan Brita Maria

Swarts och Emanuel Nilsson i Assberg, hvilka alla

under medgifvande att de för sine belopp

hade fordringar af Per Andersson enligt

öfverenskommelser ..................femtio

procent å den ...............öfverlåtelse att deras

rätt i Carlsteins massa samt frikänt

Carlstein från framtida kraf för beloppet.

3, i original ett så lydande bevis:

innehåll se litt H nedan

Till följd af det emellan Carlstein

och hans borgenärer träffade accord

hvilket ombudet Sjöman nu vitsordar

förklarar hustru Carlsteins god man

Per Jansson att hon låter frågan om sin

boskillnadsförmån förfalla.

Utslag

Under förklarande att Gabriel Anderssons

inteknings rätt uti 5/96 mtl Gretlanda

Nederg hvaraf gäldenären fortfarande

kommer att blifva egare

bibehålles till sin kraft och verkan, finner

H R enär Carlsteins omyndige son icke

eger någon fordran i afträdde boet

samt alla de borgenärer som för öfrigt

bevakat fordringar i massan medgifvit

sig hafva blifvit ..............vis förnöjde

något vidare ytrande i målet icke

erforderligt utan kommer att med

berörde förening bero.

Litt H

Då herr P Andersson i Fritsla godhetsfullt

uppgjort med alla de borgenärer som  som uti

vår vid Åhs Härads rätt anhängige konkurs

bevakat kraf och derför erlagt nöjaktig

betalning samt ..............mig .........

från framtide kraf och riksdagsman

G Andersson i Falskog samt Gustaf

Svensson i Ekekulla förklarat sig

belåten med den säkerhet de äga i 5/64 mtl

kr sk hemmanet Gretlanda Nederg

som företages så öfverlåter och förklarar

mig nöjd dermed att herr P Andersson

öfvertager alla de tillgångar i öfrigt som

finnes å min konkurs massa ej allena

till den sålunda utbetalde summan

godtgörande utan äfven till godtgörelsen

för dess egen bevakade fordran så långt

egendomen förslår. Försäkras

Borås den 3 mars 1855

F Carlstein

vittnen

O G  Wallich

Peter Eriksson

Frans Carlsteins konkurs 1854