1839 den 7 feb nr 72

Sedan afl kvartermästaren Johan Karlstein

i Gretlanda enka E F Carlsten född Åkerström

och förmyndaren för hennes omyndige barn

Anders Persson i Gretlanda med bifogade

af den 4 januari sistl år efter Carlsten

upprättad boförteckning uti ansökan som till

domstolen inlemnat den 1 påföljde ......anhållit

att få till Carlstens borgenärer afstå all

hans egendom för att den efter ........från

framtida kraf befriade samt H R

genom offentlig stemning den 29 sistnämnde

månad kungörelse och serskilt kallelse

förelagt bemälte borgenärer att

å denna dag deras fordringar uppgifva

och bevaka på sätt och med den påföljd

kongl concurs lagen den 12 mars 1830

bestämmer, så ..........nu

målet hvarvid allmänna åkl krono

länsmannen Ehrenqvist var tillstädes, men

någon af sökanden lät sig icke afhöra.

Domhafvanden föredrar de till målet

hörande handlingar, hvarefter följande

borgenärer sig anmält af bevakade

fordringar neml

1, Sven Gunnarsson i Solberga såsom

god man uti Anders Håkanssons i Lilla

Ormåsa concurs 33 Rd Rgs derföre

förmänsrätt yrkas yrkar Sven Gunnarsson ej

kan först något besked om fordringens

grund och beskaffenhet.

2, Sven Johansson i Finnekumla Sörgården

genom nm A Bylander i Byttorp ut inlaga

åtföljd af edgångsbevis och skuldsedel af den

12 april 1831 76 Rd Rgs med 6 proc ränta

från den 5 jan 1837.

3, Handl ....L Zveibergk såsom syssloman

i handl O Kollbergs concurs massa ............

G Wallich enl inlaga, edgångsbevis och

räkning återstående fordran 15 Rd Rgs

4, Anders Persson i Gretlanda genom G Wallich

79 Rd Rgs jemte 6 proc ränta från

den 10 sept 1835 med afdrag af 15 Rd och

å återstående capitalet från 5 juni 1837

i grund af skuldsedlar sistnämnde dag och den

10 sept 1833, Och som Anders Persson till

säkerhet för förstnämnde belopp ...............

erhållit pant bestående af en guldkedja

2 alnar lång samt en ..........3 matskedar

och 3 skedar af silfver så yrkar han i

sin inlaga att är denna pant med förmåns

rätt utfå samma belopp och åter...............

hans öfrige tillgångar utan förmånsrätt.

..............................................................

...........................................................

Någre flere borgenärer afhördes icke ehuru

kl var öfver 7 på aftonen och sedan Sven

Gunnarsson fått med vanlig borgenärsed

bestyrka riktigheten af sin fordran samt

gode mannen Sven Johansson i Finnekumla

Sörgården blifvit utsedd till

syssloman i boet för hvilken befattning

han skulle undfå serskildt förordnande före

kom ej något vidare än att ......öfverlemnade

målet till pröfning.

Dom

afsagd den 25 februari 1839

Efter det concurs lagens föreskrift i afseende

på målets behandling blifvit iakttagen

samt borgenärer detsamma öfverlemnat

till pröfning möter derföre icke hinder

Och meddelar H R först utlåtande öfver

de å inställelsedagen bevakade oanmärkt

lemnade fordringar i följande ordning

.................................................

2, Med förmånsrätt en 3§ ...............

äger Anders Persson i Gretlanda en den af

honom innehafvande lösa pant njuta betalning

hos sin fordran af 54 Rd Rgs med derå

yrkad ränta samt att för återstämde fordringen

25 Rd med ränta äfvensom

för havad af panten icke kan utgå för

betäckande af förstnämnde fordringar

erhålla godtgörelse ur massans öfrige

tillgångar i likhet med öfrige förmånsrätt

icke egande borgenärer.

Med den rätt som förskrifves i 16§

.........skola följande fordringar utgå

neml.

3, Anders Håkansson i Lilla Ormåsa

concursmassa 33 R Rgs

4, Sven Johansson i Finnekumla Sörg

76 Rd Rgs med ränta

5, Handlanden O Kollnergs concurs massa 15 Rd Rgs

De borgenärer som lika rätt med hvarandra

hafva komma med bristande tillgång

till fulla gäldens betalning, att brista så af

skilling som af skilling och ränta men lika

gild med hufvudstoö, dock bör från densamma

afgå stadgad bevillnings prcent samt .........

ej beräknas längre än till den dag Carlstens

egendom qvarstad sattes.

Beträffande om förmyndarens för Carlstens

omyndige barn Anders Petterssons i

Gretlanda ansökan om cersions förmån

så enär Anders Perssons uppgift att han ej

förr än den 23 maj sistl år eller 9 dagar

före ansökningens inlemnande erhållit

förmyndare förordnande, ej blifvit bestridd

än mindre vederlagd, så vorde honom och

de omyndige en slik förmon tillagd och de

således befriade från gäld, hvilka ur

afträdde boet icke kan utgå, men havd

deremot angår enkan E F Carlstens sökta

befrielse från mannens gäld så inhämtas af

............att hennes ansökning derom icke

var en månad från boupptekningens

dag inkommit, hvarför med jemförelse af

127§ i kongl concurs lagen den 12 mars 1830

bemälte enka ålägges att ansvara för allt

hvad af ofvannämnde fordringar som utaf

afträdde tillgångar icke kan utgå.

Sedvanlig avslutning

Johan Karlstein i Gretlanda konkurs 1839