1857 den 21 jan nr 16

Efter anmälan af krono länsmannen A P Strid

att åboen Johannes Andersson i Gretlanda Nedergården

den 13 sistlidna december blifvit af sin svåger

Frans Carlstein i nämnda hemman så misshandlad

att Johannes Andersson den 15 i samma månad aflidit

hade begärde ransakning angående dett brott blifvit till

idag utställ och förtogs nu i närvaro af Stridh

såsom åkl i hvarjemte ej mindre tilltalade Carlstein

än äfven aflidne Johannes Andersson enka Christina

Andersdotter på kallelse iakttagit inställde.

Åkl företedde dels att af honom vid verksällt

polisförhör, fördt protokoll af följande lydelse:

Protocoll hållet Litt M

dels det af herr provincial läkaren doctor S Elmlund

med medicalegal besiktning å Johannes Anderssons

döda kropp förda protcoll jemte äfven orsaken till den

sistnämnde för meddelte utlåtande så lydande.

Protocoll hållet  Litt N

dels och följande prästintyg.

För dråp anklagade hemmansägaren Frans Ludvig

Carlstein i Nedergården Gretlanda af Rångedala

socken är född den 30 maj 1818 har, enligt antekning

välförsvarlig christendomskunskap, ...........ordentligt

nådemedlen, är välfrejdad och i samhället känd

för ett stilla och frejdigt lif..................

Rångedala d 24 dec 1856

A Florin

Aflidne Johannes Anderssons enka Christina Andersd

berättade nu att Johannes Andersson

i sällskap med Sven Nilsson vid Gretlanda ......

Anders Pettersson i samma hemman i dagningen

den 13 sistledne dec gått ut från sin bostad

och först kl 3 på eftermiddagen återkommit

då han varit något rörd af starka drycker, att

Johannes Andersson om en stund, under uppgift i

ändamål att tala vid sin svåger Carlstein

åter begifvit sig ut, att Christina Andersdotter, som

derpå fick höra buller från gården, ..............pigan

Johanna Andersdotter att efterforska anledningen

till detsamma, och ehuru Johanna Andersdotter

då hon kort derpå återkommit till stugan,

upplyst Christina Andersdotter derom att Johannes

Andersson och Carlstein voro oense, hade

likväl Christina Andersdotter ansett någon fara

icke vara för handen eller denna vid ..........vidare

uppmärksamhet, men vid pass klockan

fyra på eftermiddagen infann sig bemälte

Sven Nilsson ........bad Christina Andersdotter skynda

sig ut, enär han befarade att Carlstein slagit

ihjel Johannes Andersson, hvilken då Christina

Andersdotter kom ut, befanns ligga på gångstigen

emellan Carlstein och Johannes Anderssons

boningshus i sanslöst tillstånd, hvilket fortfor

till den 15 i nämnde månad, då Johannes Andersson

omkring nio förmiddagen afled, förmälande

vidare Christina Andersdotter, det hon i det ställe

hvarest Johannes Andersson fanns liggande icke

såg någon sten och att han låg framstupa något

på högra sidan, samt att Johannes Andersson

under lifstiden haft ett hetsigt lynne och att

ovänskap emellan Christina och Johannes Andersson

sedan någon tid tillbaka varit rådande.

Vid händelsen med tilltalade Carlstein anstllt

förhör berättade denne angående sine lefnads

omständigheter, att han var född uti Gretlanda Nedergården

30 maj 1818 och vistats hemma hos föräldrarna

Johan Carlstein och Eva Fredrika Åkerström

af hvilka fadern aflidit men modern annu

lefver och har sin bostad hos Carlström, att han

1840 inträdt i äktenskap med sin nuvarande

hustru Sara Andersdotter, med hvilken han sammanaflat

två barn, att Carlstein någon tid idkat

gårdfarihandel, men dermed upphört och

sedan dess sysselsatt sig med brukningen af sin

ägande hemmansdel i Gretlanda Nedergården

å hvilken han ständigt varit boende, samt

att han aldrig förut varit för brott tilltalad

och åberopade Carlstein angående tilldragelsen

vid föröfvandet af ifrågavarande brott

en derom af honom gjord skriftlig anteckning

så lydande.

Ödmjukeligen till protokollet

Då jag härigenom  Litt O

Förklarade Carlstein, under djup ånger af sitt ........

att den dörrlemmen, hvarmed han utdelade slaget

å Johannes Andersson varit förfärdigad af en

gröfre stafven omkring två och en half alnar

lång samt tappar i fyrkant uti begge ändarna,

att ehuru den gångstig å hvilken Johannes

Andersson fallit varit stenbelagd, sannolikt var

att det slag Carlstein utdelat träffat Johannes

Andersson å hufvudet och vållat den skada

havaraf han ljutit döden, dock påstår Carlstein

att Johannes Andersson varit beväpnad med en sten

och hotat att dermed slå Carlstein.

Härefter begärde vitnesförhör af åkl med

Sven Nilsson och enkan Maria Persdotter vid

Gretlanda, pigan Johanna Andersdotter i Gretlanda

Bengt Larsson i Gretlanda Nederg, Anders

Pettersson i Gretlanda Skattegården och Anders

Jonsson i Gretlanda Nolgården samt af Carlstein

med pigan Rebecka Johansdotter på Rångedala

Klockarebohl, Johan Fahlstedt och pigan Sofia

Andersdotter i Falskog, Och som vid fråga om jäf

mot vitnena det upplystes att Anders Jonsson undergått

bestraffning för stöld, samt att Sofia Andersdotter

och Carlsein äro syskonbarn, förklarades Anders

Jonsson och Sofia Andersdotter jäfvige att i målsvitne

häremot öfrige vittnen, hvilka befunnos ojäfvige,

fingo aflägga ed varande för misstank deraf och

betygade vid serskilde förhör

1, Sven Nilsson att sedan vitnet den 10 sistlidne

december af numer aflidne  Johannes Andersson

till låns bekommit et qvarter cognac hvilken

de gemensamt förtärt, hade Johannes Andersson

som den 12 december sammanträffat

med vitnet, begärt att återfå hvad vitnet

lånat och vitnet i anledning deraf den 13 i

samma månad kl fyra eller half fem på

morgonen infunnit sig hos Johannes Andersson

samt erbjudit sig betala sitt lån med af vitnet

medfört brännvin, deraf de jemväl uti Johannes

Anderssons bostad hvardera förtärt en sup, att

vitnet och Johannes Andersson åtföljdes af Anders

Pettersson i Gretlanda Skattegården begifvit sig till

vitnets hemmet och der äfven förtärt någre supar brännvin

havardera, dock icke så mycket att någon af dem

var öfverlastad, att under tiden tilltalade Carlstein kommit

in med en säck mjöl som han fört med sig från

qvarnen, och af vitnet blifvit undfägnad med två supar

havrvid någon osämja emellan Johannes Andersson

och Carlstein icke föreföll, men sedan Carlstein kort

derpå aflägsnat sig yttrade blott Johannes Andersson

”detta var min gode svåger svaglön”, att vitnet

och Johannes Andersson ½ omkring 12 eller ½ 1 på

dagen besökt Johannes Andersson i Gretlanda Skatteg

och af honom hvardera unfägnades med

en så kallad halfva, och sedan vitnet klockan 2 eftermiddagen

lemnade sistnämnde ställe och klockan vid pass fyra gått in

uti Carlsteins bostad infann sig der kort derefter

Johannes Andersson samt affordrade Carlstein

femtio rd, devid oenighet dem emellan genast

uppstod, havrunder de väl slog efter hvarandra

men hindrades från utöfvande af någon vidare

våldsamhet af vitnet, på hvars begäran

Johannes Andersson aflägsnade sig och då begaf

sig till en närbelägen brunn, hvarest Carlsteins

hustru var sysselsatt med tvättning af kläder

fattade uti hustun och svängde om med henne

samt svarade på hustruns fråga om han ämnade

kasta henne i brunnen, ”tror du att jag skulle

vilja kasta sådant slö i brunnen” att Carlsteins

moder, som under tiden stått uti dörren till förstugan

ropade på Carlstein, som då kom ut, hvarvid

oenighet emellan Johannes Andersson och Carlstein

åter utbröt och Johannes Andersson till

sig en fjerding från vitnet samt ämnade med

detsamma slå till Carlstein, men träffade då i stället

vitnet på hvars tilsägelse Carlstein

och Johannes Andersson derpå skiljdes åt

samt Carlstein och hans hustru derpå begåfvo

sig in uti sim bostad, tillslutande dörren till

förstugan efter sig, att vitnet som gått in

uti Carlsteins och Johannes Anderssons ..........

närbelägen stuga, vid buller utifrån, skyndat ut

och dervid blifvit varse att Carlstein beväpnad

med en fyrkantig bomm af omkring tre tums

tjocklek samt några alnars längd skyndade

efter Johannes Andersson och, ehuru vitnet

varnade Carlstein att ej slå ihjel Johannes

Andersson med nämnde bomm tilldelade Johannes

Andersson ett slag antingen å nacken eller å

hufvudet deraf Johannes Andersson ..........

af icke kunde finna någon sten eller

annat vapen, föll framstupa något åt högra

sidan och befanns vara sanslös, att Carlstein

då yttrat ”jag tror att jag har gjort hvad jag

ångrar”, men blott ansett Johannes Andersson

hafva svimmat samt med ena foten, hvarå

Carlstein hade en med block beslagen trädsko,

sparkat Johnnes Andersson å ena låret eller

benet och bedt honom stiga upp,

Tilläggande vitnet att emellan Carlstein och

Johannes Andersson under flere år ovänskap

varit rådande, att vid ett tillfälle då Carlstein

tillhållit Johannes Andersson att lefva väl med

sin hustru, Johannes Andersson rest knif

mot Carlstein, samt att vid ett annat tillfälle

efter det Johannes Andersson fällt förklentige

yttrande angående Carlstein och sin egen

hustru, Carlstein med en nyckel tilldelat

Johannes Andersson ett slag å hufvudet.

2, Johanna Andersdotter att då Johannes Andersson

i hvars bostad vitnet ifrågavarande eftermiddag

varit yttrat att han skulle gå in till

sin hustrus svåger, försökte väl Johannes

Anderssons hustru att öfvertala mannen

att ej gå in till carlstein eller säga

något till honom, men det oaktat gick Johannes

Andersson ut och då om någon stund buller

hördes ifrån gården anmodades vitnet

af Johannes Anderssons hustru att gå ut

och taga reda på anledningen dertill, att då vt

kommit ut Johannes Andersson och Carlstein

jemte flere andra personer uppehållit sig å gården

der oväsendet emedlertid afstannat och

Carlstein och hans hustru begåfvo sig in

och tillstängde sin förstugodörr, att Johannes

Andersson någon stund derefter gått till

Carlsteins fenster och derifrån ropat åt Carlstein

”betala hvad du är skyldig så sliter jag

i dig annars slår jag ut fenstret”,

att Johannes Andersson, hvilken vitnet icke

såg hafva någon sten i handen, derpå

går emot Carlsteins dörr, att Carlstein dervid

kommit ut och utlåtande sig ”nu har

du länge nog retat mig” .......Carlstein

.....att han skulle slå Johannes

Andersson förderfvad och tillsägande Johannes

Andersson att släppa den sten han hade,

skyndade Carlstein beväpnad med en kantig

och med så kallade laster i andarna försedd

bomm efter Johannes Andersso, att

vitnet som dervid begaf sig bakom en närbelägen

ladugård, väl icke såg, men dock hörde att ett

slag utdelades och då vitnet derpå gick fram

till stället såg vitnet Johannes Andersson

ligga sanslös på marken, intygande vitnet

att Johannes Andersson vid tillfället hvarken

varit öfverlastad eller oredig till sine sinnen.

3, Bengt Larsson att vitnet som icke sett

då Calstein slog Johannes Andersson efteråt hört

Carlstein beklaga sig öfver att vara olycklig

och yttra att han ej med säkerhet visste om

det slag, han tilldelat Johannes Andersson

träffat å hans axel eller annorstädes

samt att under flere år oenighet emellan

Carlstein och Johannes Andersson varit rådande

utan att vitnet kunde uplysa hvilken

af dem som dertill gifvit anledning.

4, Anders Pettersson att vitnet vid ifrågavarande

tillfälle endast hört slag samt att Carlstein

ropat att han skulle klösa Johannes Andersson

äfvensom att de stundom grälade med hvarandra

men att vitnet icke kände hvilken af dem som

......var orsak.

5, Maria Persdotter att Johannes Andersson i

sällskap med Sven Nilson den 13 sistl december

omkring kl 9 förmiddagen kommit in

uti vitnets stuga, då Johannes Andersson på

begäran fått låna en fjerdedels kanna brännvin

hvaraf de intogo förtäring och varit

vid frisk mod utan att vara öfverlastade

att under tiden Carlstein jemväl kommit

in med en säck mjöl, som han fört från

qvarnen, havrvid någon oenighet emellan

honom och Johannes Andersson icke förspordes

men sedan Carlstein begifvit sig derifrån

utlät sig Johannes Andersson ”detta

var min gode svåger svaglön” samt yttrade

förtrytelser deröfver att han skulle föda deras

svärmoder för Carlströms räkning.

6, Rebecka Johansdotter att vitnet i tre år

haft tjenst hos Carlstein, att oenighet under

nämnde tid emellan honom och Johannes

Andersson varit rådande samt att Johannes

Andersson var den som hufvudsakligen

dertill gaf anledning och merendels alltid började

gräl.

7, Johan Fahlstedt att vitnet icke kunde meddela

annan upplysning än att vitnet för sex

eller sju år sedan hört att Carlstein och

Johannes Andersson voro oense för det att den

sednare häft ned kläder som varit upphängde

till torkning.

Berättelserna upplästes och erkändes af vitnena

hvilken fordrade ersättning för inställelsen

med anmälan att man boende på två mils

afstånd från tingstället.

Anders Jonasson och Sofia Andersdotter fingo

härefter utan ed berätta och intygade:

Anders Jonasson att Johannes Andersson ifrågavarande

dag börjat gräl med Calstein för det att deras

svärmoder spunnit åt Carlstein, att Johannes

Andersson derefter begifvit sig ut till Carlsteins

hustru som var sysselsatt med arbete vid en

närbelägen brunn, att Carlstein derpå kommit

ut och då han och hustrun sedermera

begifvit sig in samt tillstängt dörren till

förstugan efter sig, hade Johannes Andersson

gått till Carlsteins fönster och flere gånger

begärt att blifva insläppt under

hotelser att eljest slå ut fönstret samt derefter

gått emot dörren, hvilken i detsamma

öppnades af Carlstein som dervid yttrade

”om djeflar i min själ har du retat mig länge

nog, nu skall jag slå dig fördärfvad” att

Anders Jonasson som icke sett då våldet

mot Johannes Andersson utöfvande sedermera

funnit honom ligga sanslös, samt

att i synnerhet sedan Johannes Andersson

förtärt starka drycker, oenighet emellan

honom och Carlström..........varit rådande

Sofia Andersdotter att vitnet under tre och ett

halft år innehaft tjenst hos Carlstein

att under samma tid Carlstein att Johannes

Andersson flere gånger med hvarandra grälat

och varit osams, samt att Johannes Andersson

varit den som åstadkommit oenigheten.

I nämnden upplystes att Johannes Andersson

under lifstiden haft ett retligt lynne och att

han i synnerhet efter förtärandet af starka

drycker öfverfallit hvem som råkade ut för

honom.

Under tillkännagifvande att vidare bevisning

icke funnes att tillgå, hemställde åkl

målet till pröfning med anhållan att domstolen

jemväl ........meddela yttrande öfver herr doctor

Elmlunds anspråk på ersättning för kostanden

vid obduktionen å Johannes Anderssons lik

uppgående till femton rd banco

Tilltalade Carlstein som hittils vistats på

fri for, förklarades skyldig att träda i häkte,

och underrättades parterna att utslag i målet

skulle vid rättens sammnträde i morgon meddelas.

Litt M

Protcoll hållet vid polisförhör i Gretlanda

den 16 december 1856

Sedan anmält blifvit att Johannes Andersson i Gretlanda

Nederg förliden gårdag kl ¾ till 9 förmiddagen aflidit

efter honom den 13 dennes öfvergången misshandling

anställdes polisförhör om förhållandet dervid följande

personer hördes och berättade.

1, Den aflidnes enka Christina Andersdotter att under

Johannes Anderssons den 13 dennes klockan omkring ½ 4

eftermiddagen i sällskap med Sven Nilsson vid Grtlanda

utgått under uppgift att besöka sin i grannstugan boende

svåger Frans Carlstein, att hon efter nära en timmes

förloppfrån gården hörde ordvexling och oljud, att Sven Nilsson

en stund sednare inkom och berättade att Johannes Andersson

blifvit så illa slagen att han stupat och befanns liggande

sannslös på gården, samt att kort derpå blef inburen

i stugan, härefter han icke mera kom till medvetande

utan avled kl ¾ till p f m förliden gårdag.

2, Sven Nilsson vid Gretlanda att han och Johannes Andersson

från kl 4 på morgonen den 13 dennes var i sällskap

och derunder förtärt inköpt brännvin hvaraf de

ock var berusade då de samma dag i skymningen ingingo

i Frans Carlsteins boningshus, att Johannes Andersson kräft

penningar af Carlstein, oqvädade hon och kallade honom

för tjuf, att slagsmål dem emellan derefter upkom som

för tillfället afstyrdes, Sven Nilsson och Johannes

Andersson sedermera utgingo på gården där Carlsteins

hustru inträffade och oqvädades af Johannes Andersson som

hotade att kasta henne i brunnen, då Carlstein tillkom för

att freda hustrun, med hvilken on åter ingick i stugan

och tillstängde förstugudörren, att Sven Nilsson derpå

aflägsnade sig och ingick i enkan Maria Persdotters

närbelägna stuga, där han en stund qvardröjde. Derefter

utkommen på gården såg Sven Nilsson att Carlstein

sprang efter Johannes och med en stör tilldelade honom

ett slag så att han stupade då Carlstein yttrade ”nu......

jag det jag ångrar”. Johannes Andersson som en stund

låg afsvimmad, blef sedermera af tillkommet folk inburen

i stugan, men kom icke mer till riktig sans.

3, Anders Jonsson i gretlanda Nederg, att han som bor

ett stycke stycke ........om Carlsteins boningshus, var ute på

sin gård ifrågavarande tillfälle då han hörde Carlstein vara

i gräl med Johannes Andersson och yttra ”Du har retat mig

så länge att jag nu skall slå fördärfva dig”, och att Anders

Jonsson kort derpå vid framkomsten till stället fann

Johannes Andersson liggande sanslös på marken.

4, Pigan Johanna Andersdotter i Gretlanda att hon den.....

dennes på aftonen såg Johannes Andersson rusig och

med ................till Carlsteins stuga och hörde honom

hota med .........instämde derest den till.....förstugan

icke öppnade, att Calstein derpå utkom och sade sig skola

slå förderfva Johannes, då Johanna Andersdotter af rädsla

sprang utom en ladugård, så att hon ej kunde se hvad som

vidare tilldrog sig men väl hörde att ett slag utdelades, och

då hon återkom Johannes Andersson fanns liggande ........

på gården.

5, Frans Carlstein i Grtlanda Nederg att Johannes Andersson

och Sven Nilsson den 13 december på eftermiddagen

kommo stark berusade, i Carlsteins hus, dervid den

förstnemnde genast inledde gräl om penningar som han

hos Carlstein utkräfde, att de efter en stunds förlopp

utgingo på gården hvarest Carlsteins hustru med oqvädinsord

öfverfölls af Johannes Andersson som hotade att

kasta henne i brunnen och då Carlstein tillkom för att freda

sin hustru, tillfogade honom två slag samt förföljde honom

till förstugan hvars dörr Carlstein tillslagit, att Johannes

Andersson förföljde med våld inträngde i stugan och hotade

att med en uppvisad sten slå in fenstret om dörren

icke öppnades. Carlstein som då öpnade försugudörren

och gick ut, lycades att undvika slaget af den sten Johannes

kastade mot honom och tilldelade johannes ett slag

med en stör, dermed han i anseende till sitt rusiga tillstånd

föll omkull och troligen slog hufvudet mot någon

på marken liggande sten.

Johannes Anderssons döda kropp blef härefter besigtigad

och fanns vara behäftad med en blånad i öfra

delen af pannan, en fördjupning i hufvudet 4 större sår

nedom högra höften, ett skrubbsår å venstra låret och

ett mindre dito på näsan.

Sålunda förekommit betygar som ofvan

AP Stridh

Vid denna undersökning närvarande

Gabriel Andersson

nämndeman

Joh Fahlstedt

kronofjerdingsman

Litt N

Protocoll hållet vid medicolegal besiktning å liket

efter åbo Johannes Andersson från Gretlanda i Rångedala

socken, på kronobetjäningens begäran

anställd i Gretlanda den 22 december 1856.

Speciell fack: Johannes Andersson, som var 38 år gammal och

begifven på dryckenskap, hade den 13 dennes på eftermiddagen i

rusigt tillstånd hotat att kasta närstående åbo Frans Carlsteins

hustru i en brunn, då Carlstein utkallad till hustruns räddning

med en stör slagit Johannes Andersson så att denne föll afsvimmad

på marken och ...........................................låg i ett

fortfarande sanslöst tillstånd, till dess han den 15 dennes kl 9 f m afled.

Yttre besiktning döda kroppenhar medelmåttig längd och magert

hull, ansiktet blekt, munnen .....sluten, ögonen infallna och

fördunklade. Intet så kunde upptäckas på hufudets mjukdelar

beträck..........hvilka endast funnes degiga och uppsvällda

På .....ryggen fanns ett litet skrubbsås af en finger...........

storlek, på höger skinkan en blånad af en handsbredd

der huden var af svartbrun färg och pergamentslikt ...........

lederna böjliga, buken blå icke utspänd

Inre besiktning: ........sidan af hufudsvålen och tinnings..........

voro indränkte med ..........en betydlig blodsutgjutning

voro öfver hela svålen, med undantag af venstra sidan af

nackbenets kropp en stor spricka i hufvudsvålen gående tvärs

öfver hjässan ifrån högra tinningsbenets klipphårda del

till motsvarande del på den venstra sidan ifrån nemnde

spricka utgingo två andra sprickor af samma storlek igenom

pannbenet på hvars mällersta del de korsande ..............

formade en ............figur och slutade en på hvardera sidan i

..................en tredje spricka i pannbenet utgick ifrån

en liten fördjupning i främre delen af venstra .........

........rakt nedåt förlorade sig i ...................på venstra sidan

............men af vanlig tjocklek, med dess efterstående .........

söndersjunkne pannbenet i flere bitar med blodige ränder

öfver hela högra sidodelen af stora hjernan af storhjernan

fanns ett stort blodkauguleum  af 4 5 tums djuplek

hjernhinnor och ..............visade en motsvarande

intrycknin, mjuka hjernhinnans kärl utspände sig af blod

hjernmassan blod.............till betydlig mängd blod men

utgjuten på hufvudsvålen botten. Båda lungorna fläcktals

fastväxta vid bröstkorgen fyllda med luft och blod, hjerta

normalt...........i högra halfvan svagt koagulerad blod

den venstra var tom. Lefvern stor gul och spräcklig mjuk

frisk, magen fylld med ett tunnt fluidum, småtarmarna

tomma, groftarmen fylld med hårda exkrementer,

blåsa full, som ofvan

S Elmlund

med doctor

prov.läkare

närvarande vid förrätningen

Johan Fahlstedt kronofjerdingsman

Anders Aspelin från Skatteg

Utlåtande

De vid besiktningen och liköppningen anmärkte

företecken ådagalägga att Johannes Andersson genom

våld erhållit en skada på hufudet och att han deraf

hjutit döden i hvilket jag icke allenast på min aflagde

........intygar utan och med denna min edeliga förpliktelser

så sant mig gud hjelpe till lif och själ bekräftar.

Borås den 24 december 1856

S Elmlund

Litt O

Ödemjukeligen till protocollet

Då jag härigenim går att ärkänna och omstenderligen berätta

de omständigheter som stört mina förhållanden ända........till

det förskräckliga att varda dråpare å min svåger och granne

Johannes Andersson får jag i all ödmjukhet anföra följande

som torde belysa att denna svåra händelse är skedd mera af

olycka än af hvilja att skada göra hoppandes att ärade härads

rätten täckes nådigast inse det samma.

Lördagen den 13 december på eftermiddagen ankom Johannes

Andersson till bostad. Och under något rusigt tillständ

utfor i förvitliga ordalag mot mig, och de.......tilltalade mig

2ne örfilar hotade min hustru med att häfva henne ned i en

närbelägen brunn där hon stod och tvättade hadde säkert

det och fullbordat derest icke jag och min gamla mor

mellankommit. Och med varandras tillhjälp .......... in

uti huset dervid det lyckades att få dörren tillslagen om oss.

Lyckligen hadde nu varit om Johannes härvid begifvit

sig bort och lemnat oss i fred det jag ouphörligt bad

honom göra så väl ute som inifrån men i stället tager

Johannes upp en sten och går till fenstret med hotande

att om jag icke öppnar slår han ut fönstret för

att undvika detta emedan jag väl visste att

Johannes var den man som var i stånd att fulborda sine

Utlåtande han omenskliga ...........förfogade mig ut öppnade

dörren och med några ord tillsägande Johannes att ej längre reta mig

Utan måtte nu på sena lördags qvällen få vara ifred tager

med mig i handen den tverslå varmed dörren utur stuga med

hvilken han skall veta jag icke ämnar begagna på det ........

skedt utan att derigenom visa Johannes någon gång ..........

jag alltid tillförne skydt. Och väl tvenne gånger han förföljdes

flydt seende detta går dock Johannes från fönstret .........

staketet der han stannar. Och med de grofvaste oqvädingsord

utfor emot mig vetande mig under den tillstundande ......

blifva fridlös dervid jag vende om och går in gården.......

efter honom några slag för att mer .........att slå honom

mana honom till sitt nerbelägna hem och möjligen genom

mitt .......man alldrig förr........men ingifva honom någon ......

för att derigenom möjligen få vara better i fred för den

oupphörliga förföljelse men kom...............................

Johannes upp en sten sägande att antingen du eller jag skall

dö (hvilket han ock tillförne yttrat många gånger) för......

öfver detta carska tilltal fattade jag det med .............

........lyftande mitt stora vapen emot honom och för att fella

honom till marken utan att skada, siktandes ock efter ........

jag i häpenheten kunde .........träffade öfver lårbenen.......

att Johannes falde hastigt mot marken troligen treffades

i hufvudet af någon sten havarf marken der hendelsen

.........är uppfuld. Och havaraf Johannes genast förlorade

sans och dog 2ne dagar derefter. Till denna svåra hendelse

måste jag tillförbindas orsak, vet dock med mig att den ej

skedt med uppsåt att så ske skulle hvarföre jag tillföres......

hopp och tror att gerningen uti guds ögon anses helt

annorlunda än den gör uti lagen. Och menniskorna, kan ......

icke förgöra mig ifrån den förebråelse att vara orsak

till en syndig själs hastiga afferd till ävigheten, men .....

har jag att framvisa som der emot gäller mitt lif är att

intet gäller det för lagen gäller det dock icke för ..........

på jorden sker utan guds tillstödjelse säger skriften.

Johannes Anderssons olyckliga jordebana hade nått sitt

mål och jag för att få kenna syndens gruflighet blifvit

utsade till den baneman, ånger och blygd hafva nedslagit mitt

mod, och finne att jag är nestan till intet gjord, och skulle

komma ännu lengre derest jag icke kunde våga hoppas

nåd måtte kunna komma att gå före lagens strenga

rätt anhållande ödmjukeligen till slut det hgtärade

häradsrätten af bevekande omständigheter måtte nådigast

tillåta amitt fortfarande vistande i mitt hem under sakens

utredning och afdömande emedan fengelset för mig

skulle blifva en säker död. Och mina barn hustrus och

moders förtviflan och undergång.

Gretlanda den 20 januari 1837

F Carlstein

1857 den 22 jan nr 21

Uti målet som här ovan under nr 16 i domboken

finnes antecknat angående kronolänsmannen

A P Strids åtal emot Frans Carlstein

i Gretlanda Nedergården för dråp å Johannes

Andersson derstädes aflemnades i närvaro af

åklagaren och tilltalade Carlstein som från

häradshäktet för rätten inställdes följande

Utslag

Genom vitnesmålen och hvad i öfrigt under

ransakningen förekommit är upplyst är

Johannes Andersson, med hvilken tilltalade

Carlstein under flera år blifvit uti ovänskap

hvartill Johannes Andersson hufvudsakligen

varit vållande, den 19 sistlidne december

på eftermiddagen, efter först under dagen

hafva förtärt starka drycker och deraf blifvit

upprymd ehuru icke öfverlastad infunnit

sig uti Carlsteins bostad samt kräft af honom

ett penningbelopp hvarvid oenighet

dem emellan uppkommit, att Johannes

Andersson sedan begifvit ut till en å gården

belägen brunn hvarest Carlströms hustru varit

sysselsatt med tvättning af kläder samt fattat

uti hustrun och (svurit ord) med henne, att

då Carlstein på kallelse utkommit för att

skydda hustrun, Johannes Andersson ryckt till

sig en fjorting i ändamål att dermed slå till

Carlstein, men afhållits från utförande af

någon våldsamhet, att Carlstein och hustrun

då förfogat sig in uti deras boningshus

och tillstängt dörren till förstugan efter sig,

att Johannes Andersson derpå begifvit sig

till Carlseins fönster, hotat att slå ut

detsamma om han icke erhåller liqvid

af Carlstein, samt att Carlstein då Johannes

Andersson derifrån gått emot dörren till

förstugan, öppnat dörren och beväpnad med

den bomm hvarmed dörren varit tillsluten,

begifvit sig ut efter Johannes Andersson och

sedan han upphunnit honom med omförmälde

bomm tilldelat Johannes Andersson ett slag

som enligt vitnet Sven Nilssons utsago träffat

Johannes Andersson i nacken eller i hufvudet,

deraf Johannes Andersson blifvit fälld till marken

och sedan oafbrutet varit uti sanslöst

tillstånd till dess han den 15 i nämnde månad

klockan omkring nio på morgonen aflidit,

Och emedan vederbörande läkare

intygat att Johnnes Andersson genom

yttre våld erhållit en skada på hufvudet

och att han deraf ljutit döden, samt Carlstein

fritt och otvunget erkänt att han tillslagit Johannes Andersson

det slag af hvars verkningar Johannes Andersson

aflidit, ty pröfvar H R jemlikt

24 kap 9§ missgärnings balken, lagligt döma

Carlstein att genom halshuggning, skolande

Carlstein godtgöra ej mindre kostnaden för

obductionen å Johannes Anderssons döda kropp

med fordrade femton rd eller det belopp

som af kongl sundhets collegium kan komma

att bestämmas än öfver de i målet

hörde vitnen för deras tingsbesök med skjutslega

efter en häst från deras hemvist till

tingsstället och åter derifrån samt .......allt

banko i traktamente till hvardera för hvarje

i vintnesärendet tillsatt dag, och kommer

obduktionskostnader, derest densamma af

Carlsteins tillgångar icke kan gäldas, att af allmänna

medel utgå, dock varder detta utslag enligt 25

kap 5§ rättegångsbalken och kongl förordningen

den 20 december 1851, underställdt

kongl majt och rikets Göta hofrätts pröfning

hvilken tilltalade Carlström kommer att uti

kronohäktet, dit han nu införpassas afbida.

Besvärsstämning meddelad.

Dråpet i Gretlanda 1856