ILLDÅDEN I TINGSRÄTTEN - Mordet i Rångedala 1820
   

Källskrift till essä om ”Ett illdåd i nytt ljus"

införd i Borås Tidning 18 feb 2006.

Protokoll från Ås härads tingsrätt.

I tingsrätten 1820-1823

Sommartinget

1820 13 maj, nr 91

Till domare embetet hade den 5te

denna månad inlupit följande

Litt Smidig.

I anledning hvaraf domhafanden

uti serskilte skrifvelsen anmodades

herr provincialläk medicinalrådet

P C Flodin att besigtiga den döda

kroppen och exp kr fogden Lundgren

att till denna h.rätt med alla vederbörande

för att höras och meddela

upplysningar rörande Jan Janssons

död.

När i följd häraf detta mål nu

företog instälde sig bef Lundgren jemte

följande af honom inkallade

herst…..Sven Svensson i Ormåsa

Lars Andreasson i Klämmestorp,

Nils Svensson i Gretlanda, pigan

Katrina Persdotter derstedes, Sven

Persson i Backg Finnekumla, Olof

Håkansson i Fahlskog, Lars Larsson i

Gästgifvargården,  Pehr Carlsson i Ekekulla

Anders Hagelin i Bredared Skatteg

och Sven Isaksson i Bredared Smedsg            sid 2

samt Peter Svensson, Per Andersson

Katharina Pettersdotter och Pehr

Andersson .i Gingrid Bodsg, hvarförefter

Herr comminister Wennerdahl

äfven tillstädes kom.

Sedan det blifvit uplyst att alla

de til uplysnings meddelande inkallade

har sedan icke äro med afledne

Jan Jansson i något släktskaps

förhållande berättade Sven Isaksson

hvilken är gift med afledne Jan Janssons

brorsdotter att Jan Jansson

för 11 eller 12 veckor tillbaka bortreste

från orten åt Vermland………..

att indrifva hans der ägda fordringar

på  uptill  2-3000 daler samt att

Jan sedermera icke hemkommit eller

låtit höra af sig  före än han blef

funnen på sätt comminister Wennerdahls

skrifvelse ……….. uplyser, att

Jan Jansson var uti små och fattiga

omständigheter emedan han blifvit

bedragen af flere gäldenärer

och icke så fort behofvet kräfde

kunde indrifva sine fordringar att

Jan Jansson de sednare

åren har af ……något……….

men beklagade sig likväl aldrig

utan var som förut alltid beskedlig

tyst och stillsamt mycket religiös

två oläsliga rader

……Sven Svensson,

att han jemte afledne Jan Jansson,

Per Andersson i Harekullen, Per Svensson

i Vatunga Storeg och Jakob Nilsson

i Askans …………….

tid avreste i sällskap til

Gunnarsjön socken i Jösse härad af

Wermeland, att Jan Jansson som

gående färdas dit, icke medförde

någre vahror utom ett par dussin                              sid 3

nålar men vid ankomsten af Sven

Svensson til försäljning emottog

2 dussin näsdukar, att Svensson

Svensson och aflidne Jan Jansson derpå

åtskiljdes och ………..vistandet

i Wermland icke………föränn

handelsresan skulle företagas, då

de träffades å Hvarnäs i Silje

socken derifrån de sedermera

i sällskap fortsatt resan hem hvarvid

Sven Svensson hade egen häst och

kärra derpå Jan åkade. Den 3de

i denna månad vid middagstiden

ankommo Sven och Jan til …Arta

i Fristads socken och der uppgjorde

liqvid sins emellan samt ömsom betalte

hvarandra hvad de under vägen

utlagdt hvarefter de jemte Lars

Andersson i Klämmestorp

sam …….träffades fortsatte resan

till Gingrid Öfre Bodsg der de

öfver natten  hvilade och derpå påföljande

morgon fortsatte resan till

Gretlanda der Lars Andersson

skilde sig från dem

Sven Svensson af den

anledning att han  bekommit näsblod

uppehållit sig en stund vid ………

lade …………………..

Gretlanda och Ormåsa då

Jan åkade tillsammans till ett

stycke före än någon fram till

Ormåsa går från den väg som

hvar…..Sven Svensson afgick

kärran och vägen må i marken

att uppfylla ……(trol naturbehov)

han återkom til vägen hade Jan

Jansson kört förbi Ormåsa gårdsväg

och Sven nödgades tilsäga Jan att stadna         sid 4

hvilket Jan äfven gjorde då Sven kom intill

hästen, gick Jan från vägen inåt

marken å samma ändamål, Sven

Svensson nyss förut bortgått

och (återupprepade) Svensson sägandes …..

vid afresan ifrån hemmanet Gretlanda

……………på dagen vände om

hästen (och fann) det Jan var borta

……sin kärra ………….

eller så kallade knalle (kärra) der,

Jan hade en del saker förvarade

därefter 10-tal oläsliga rader

på till frågan säger Sven

Svensson sig icke känna huruvida

Jan Jansson i Wermland fått sine

fordringar och ett …..vid Svens ankomst,

han var något öfver……

Exped bef  Lundgren ansåg Sven

Svensson böra …………utreda

hvad Sven på vägen emellan Gretlanda

och Ormåsa som icke skall utgöra

en full 1/4dels mil sig företagit

då han der enligt egen uppgift uppehållit

sig öfver en timmes tid, men

Sven Svensson anmälte att han icke

kan uppgifva att annat förhållande

än som verkligen ägt rum eller det

före anmärkte tilläggnde dock att

……..från Vermland

Jan Jansson under hela resan

varit tyst och stilla, men

………………………………………..

(tyckte) …….. på (derifrån) att

kunnat detta år (uppfå)

sitt innehafvande

undantag å hemmandet

Bredared …………………

att Jan ………något

eller blodvite och således

……………………………………

Sven Svensson                                                 

                             Sid 5

har lång reslig……mörkblå ögon och

mörkt hår, samt under sednare

delen af sin berättelse visat mycken

svårighet att finna uttryck och

varest brydd förlägen och ofta

harklande samt stammande efter

flere påminnelser, endast förmåts

lemnade upplysningar hvara antecknat

2. Lars Andersson; att tisdagen f m

den 9de denna månad afreste Lars

för sin husbonde Anders Carlberg

i Klämmestorp räkning till Arta

och vid ankomsten träffade Sven

Svensson i Ormåsa, samt afledne Jan

Jansson, han då finns emellen

efter hvad vittnet kunde förstå uppgjorde

liqvid. Lars Andersson och Sven Svensson

gingo sedermera samma dag

på ……….. genvägen öfver Fristads

Hed och Fristads by åt Gingrid medan

Jan Jansson till samma ställe

åkade vägen omkring Sölebo

Lars Andersson , Sven Svensson och

Jan Jansson hvilade öfver natten

hos Anders Larsson i Bodsg och

följande morgon sedan Lars af

Peter Andersson köpt en häst, reste

de i sällskap til Gretlanda hvarvid

eller det så kallade Bengts komsledet

 Lars aftog farvägen och skilde

sig från Sven och Jan hvilken då åkade

tillsammans vägen fram åt Fahlskog

samt efter hvad vittnet kunde

förstå voro nycktra och goda vänner

då Lars Andersson som efter att hafva rest   sid 6

der från Bengts komsledet til Rångedala

by, ledande………………

en ……..1/4 dels mil hemkommer kl

icke mer än knappast 12 på dagen,

och slutade Lars Andersson deraf,

att kl då han skiljde sig från de

öfvrige högst varit ½ 12. I öfrigt

säger Lars Andersson att Jan Jansson

den tid …….var i hans sällskap,

förhöll sig stilla och på sätt vittnet

för alltid sedt honom samt visade

inga tecken till ……och att Jan

Jansson icke hade någre synlig åkomma.

På fråga upplyser vittnet att från

Gretlandaby är til långt som derifrån

till det ställe vägen emellan Gretlanda

och Fahlskog der Ormåsa gårdväg

faller ut eller tillsamman

¼ mil och att vittnet i Arta eller

sedermera icke såg om Jan hade någre

pengar eller huru många de voro.

3. Nils Svensson; att

vid middagstiden den 3de i denna månad

eller vid pass kl 12 på dagen Sven

Svensson, Jan Jansson och Lars Andersson

på en kort stund uti Nils Svenssons

hus och voro så vidt Nils Svensson

kunde förstå, ej ovänner ej fulla

men ej eller ………..utan efter Nils

Svenssons sätt att tala muntra

Öfver en timme derefter eller kl

1 hemkom Nils Svenssons piga Catharina

Persd och omtalade att hon å vägen

ej långt från Fahlskog gått förbi Sven

Svensson som då stått ensam utmed

sin kärra och varit något blodig

på ena benet. Påföljande fredag den

5te dennes å f m gick Nils Svensson

vägen till Fahlskog och i vägediket      sid 7.

mittför det ställe der Jan

Jansson blef hemtad död fann

vittnet en afbruten gärdsle som

tycktes vara högst några dagar

förut bruten och hvarå Nils Svensson

såg flere rispor men icke någre

blodfläckar. Säger Nils Svensson

…………flere år kändt aflid Jan Jansson

och alltid funnit honom sådan han

visade sig den 3de i denna månad

eller tyst och stilla.

4. Katharina Persdotter; att kl nära

12 den 3je i denna månad gick vittnet

från torpet Kremaden der Katharinas

föräldrar …..hem til Gretlanda, och

då Katharina kom til hemmanet Fahlskogs

åkrar såg hon en person resa

framför sig åt Gretlanda och

vara ett långt stycke förbi

…………………väg faller ut till

Fahlskog och sedan Katharina derpå

hinner den resande igenkände

Katharina i honom Sven Svensson, som

höll stilla å vägen och stod vid

bakstammen å kärran samt höll i en

derpå liggde säck. Katharina

hälsade på Sven och fann honom lika

med hvad han alltid visat sig, var

aldeles ensam och hvad Katharina

tyckte sig finna hade något blod

på vänstra benet. Katharina,

såg icke Jan Jansson under hela

vägen och fann på intet ställe deraf

någon verkan ett slagmål derå

förefallit……………………

blifvit visat det

ställe der Jan Jansson har funnits

död…………………………..

åt Gretlanda sidan. På fråga                sid 8

säger Katharina det lika med

före hörde Nils Svensson att mellan

det ställe der Katharina först

fick se Sven Svensson ifrågavarande

dag eller den 3 i denna månad och der hvar

efter Sven hölt stilla och Katharina

gick förbi honom är 380 steg och

dels att om Jan Jansson vid Katharinas

gående värkligen hängt der han blef

funnen död, hade Katharina sådant

icke kunnat finna, emedan hon

påminner sig icke hafva sett åt

den (kanten)

5. Sven Persson; at ingenting til

uplysning i saken.

6. Per Backlund likaledes.

7. Olof Håkansson uti Berget

eftermiddag eller omkring kl 2 den

4de dennes kom drängen Johannes Carlsson i Ekekulla

springandes till Olof å dess åker

och berättade att han sett en karl

hänga på åsen med hvilket (nämnden)

………….der Jan Jansson blef funnen

utmärkes och blef jemte hans gårdbo

Lars Larsson med flere personer

bör å för sig der före efter

utredning Johannes Carlsson lemnade dem,

genast til en ek 22½  alnar från vägen

emellan Fahlskog och Gretlanda stående

å en slät plan aldeles ensam och der

fann vittnet att Jan Jansson hängd

uti ett hvitt svinhårsrep, eller rättare

satt å en liten tufva med

nämnde rep om halsen, hvilket ……

var knutit på en ekegren 3½ aln

från marken och sjelf utgjorde

något öfver två alnar.

Jan Janssons byxor voro nedknäppta   sid 9

så att Jan Jansson satt med

bara kroppen på marken, lintyget

framtill var blodigt äfvensom

ansiktet och voro Jans

ben liggande utåt vägen samt hans

hufvud hängande åt sidan på ekestammen.

Den gren hvarå det om Jans hals

sittande rep blifvit knutit och som …..

kunde stående på marken

……………..stammen ½ qvarter

utåt afbarkad genom skafning af något

emedan barken satt skjuten framför

de ……….och tycktes som…….

hade skredit sedan det blef först

uppsatt, hvar förutan å eken närmare

roten syntes en gren som visade tecken

till ett någon derå trampadt och var

denna gren så belägen att vid påseendet

föreföll det vittnet som om den ……

knutit repet å andra grenen stått

 på denna. På frågan upplyser vittnet

att afledne Jan Jansson var (ungefär) 11 qvarter

och 2 tum lång och att om han stått rak

utmed eken hade repet långt………

har bröts och upplyser Olof Håkansson

………………eken……………………

gerdesgård hvar inom

tät skog att deräst

Jan Jansson sjelf eller genom annan

der blifit hängd, hade han utan serskildt

händelse icke kunnat upptäckas

Sedan Olof Håkansson hemkommit gick

han jemte gårdbon Lars Larsson till

herr Comminister Wennerdahl och omtalte

händelsen derefter herr

Comminister och Olof samt Lars Larsson åter

gingo till det ställe der Jan Jansson              sid  10

fans och hvilken ställe är beläget

ungefär på halfva vägen mellan Falskog

och Gretlanda samt nästan

hälften af vägen mellan Falskog och

der Ormåsa gårdväg faller ut. På

aftonen samma dag blef Jan Janssons

af Olof Håkansson, Lars Larsson

Anders Hagelin och Sven Isaksson

losnad från repet och förd till Bredared.

8. Johannes Carlsson som säger sig vara

17 år gammal liten och klen til växten,

att den 4de i denna månad

kl emellan 12 och 1 på dagen gick

från hemmanet Ekekulla til Fahlskog

der han träffade Olof Håkansson

och för honom omtalat hvad han sett

hvarefter Johannes jemte Olof och

dess gårboar gick til stället der

Johannes sedt den döe som af Olof

och de andre i sällskap varandre

personen blef igenkänd att vara

Jan Jansson.

Om Jans utseende, ställningar uti

hvilken han befanns ved eken samt dess

belägenhet gör Johannes lika berättelse

med Olof Håkanssons upplysande…….

Johannes Carlsson att han under vägen

emellan Ekekulla och Fahlskog ej

träffade eller såg någon lefandes

person, icke eller färska spår efter

någon.

9. Anders Hagelin omtalar att den 4de

i denna månad på aftonen var Hagelin

i sällskap med Olof Håkansson, Lars      sid 11

Larsson i Fahlskog och Hagelin går

bakom …………på så kallade Åsen

och från der stående ek nära

vägen förde Jan Janssons lik

til Bredared (upplyser) Hagelin

att Jan Jansson satt aldeles

bar på marken samt höll ena ………..

den derpå var blodig i ansiktet

hade blod på västen och lintyget

men var ren på händerna.

Vid hemkomsten besåg Hagelin

noga det rep som satt om hans

hals och en ekegren och fann Hagelin

att detta rep der det var knutit om

ekegrenen blifvit något nedblodat

…… repet nu för domstolen visas så

……………… å repet synes blod på ett ställe

10. Lars Larsson i alt

lika med Olof Håkansson i Fahlskog

11. Sven Isaksson förekom åter

och berättade i afseende på Jan

Janssons utseende och ställningen

uti hvilken han blef funnen samt

om repet som satt om hans hals

lika med Hagelin, och tillägger

i öfrigt sin förra berättelse att

Jan Jansson före dess bortresa

trodde sig kunna komma uti bättre

tillstånd och hjelpa upp sine husliga

omständigheter om han under

bortovarelsen  kunde indrifva sine

fordringar samt att Jan Jansson efter

hvad Sven Isaksson hört omtalas

skall haft fallandesot, dock har

Sven sjelf aldrig sett Jan falla eller

besväras af denna sjukdom.

12. Peter Andersson att den 2de

dennes vid kl 11 på aftonen kommo Lars

Andersson i Klämmestorp, Sven Svensson    sid 12

i Ormåsa och nu mera afledne Jan Jansson

til Peter och begärde öfver natten

få hvila uti hans hus, hvilket

Peter Andersson emedan han icke ägde

foder til Sven Svenssons häst vägrade

och i stället anviste dem till Peters

fader Anders Larsson i Bodsg hos hvilken

de också öfver natten qvarblevo. Påföljande

morgon var Peter Andersson

ännu uti faderns hus och talade vid

Lars Andersson  samt til honom

sålde en häst och fann Peter Andersson

härvid Jan Jansson och Sven Svensson

voro goda vänner, och då Peter Längre fram

på förmiddagen skulle gå efter den

sålde hästen, såg Peter två af de resande

antingen Lars Och Sven eller Sven

och Jan lågo i kull ute på gården

samt bråttades, dock efter hvad Peter

kunde förstå, sådant endast för ro

skull, emedan Peter hvarken före

under eller efter denna händelse

hörde någon af dem säga den andre

det minsta stötande eller förargeligande.

vid afresan från Gingrid

voro bemälte omvittnade personer

icke fulla och ej eller(onycktra) utan

något muntra af den köpeskål som …….

vid hästhandlen.

13. Per Andersson; att Jan

Jansson i sällskap med Sven Svensson och

Lars Andersson sent på aftonen

den 2de i denna månad kom till Per

Anderssons fader Anders Larssons hus

och der lågo öfver natten, hvarunder

något gräl dem emellan icke föreföll

14. Katharina Persdotter; som nu Anders   sid 13

Larsson i Bodsg hustru

att sent på aftonen den 2de dennes

blevo på deras begäran

Jan Jansson, Lars Andersson och Sven

Svensson insläppt uti Katharinas

hus och åt dem bäddades på golfvet

der Sven Svensson och Lars Andersson

lade sig, men Jan Jansson fick

icke ligga jemte Sven emedan han

efter hvad Sven yttrade hade ohyra

i kläderna, hvarföre Jan  ……… öfver

natten låg serskildt på en bänk i stugan,

………Katharina ovänskap emellan

någon af dem icke äga rum och påföljande

morgon då de upstigit gick Jan Jansson

i köket och tvättade sig, samt

derefter ingången i stugan, satte

sig och läste någre morgonböner hvarunder

Sven Svensson läste i en bibel

och Lars Andersson var utgången

samt af …………..andra åboer

i Bodsg …….Peter Andersson handlade

en häst. Sedan Jan Jansson, Sven

Svensson och Lars Andersson en

stund derpå ätit frukost

påminte Jan att det voro tid fortsätta

resan hem, hvaruppå Jan

och Sven för ……….. sig brottades

och en utaf dem, hvilkendera kunde

Catharina icke urskilja, föll under

då den andre kom uppå men någon ovänskap

ägde såvidt Catharina kunde finna

icke rum utan sedan de uppstigit

gick Jan Jansson ut och spände före

kärran, derefter han kom tilbaka inn

och under samtal med Katharina

utan att hon ………. Det är skam,

jag hade kunnat varit hemma 3 veckor förut

men så far Sven och krånglar, han får

väl ej fara denna väg mera, han handlar

för Asmund i Sundholmen räkning och

får väl veta det när han skall göra redogörelse.

Katharina Persdotter samtyckte vid tillfället

sig hafva med deras enskilta

affärer att skaffa afbröt samtalet,

och gjorde sig icke underättad om

Jans mening med dessa uttryck dock

förmodade Katharina att Jan Jansson

ansåg Sven Svensson  icke hafva behörigt

förhållit sig under bortovarelsen,

upplysande Katharina tillika att under

detta samtal var han ensam med

Jan inne i stugan och att då Jan

jemte Sven och Lars Andersson ….

………tycktes vara vänner ……..

15. Johannes Andersson lika med Per Andersson.

Herr Comminister Wennerdahl lemnade

härefter företräde och han afgaf lika

berättelse om Jan Janssons döda kropp

som Olof Håkansson förut lemnat samt

intygade i öfrigt på embetsed att

Jan Jansson alltid varit känd

såsom en stilla beskedlig och mycket

gudfruktig karl samt äfven haft

goda religions………………

(flera rader oläsl)

följande från

herr Contrakts prosten och kyrkoherden

i Rångedala församling P Söderlund

infordrade betyg litt Kruka

Efter hvars uppläsande från domstolen

kundgordes det från herr medical rådet

Flodin til domhafvanden ankomne protocoll

fört vid öppningen af Jan Janssons döda kropp

jemte tillhörande beskrifning attest så lydande.

(härefter 2 sidor långtobduktionsprotokoll)

Efter hvars uppläsande exped bef

Lundgren förklarade det han af hvad

som förekommit lika med herr

Comminister Wennerdahls anmälan

anser högst……………det Jan Jansson

blifvit genom annan persons handavärkan

mördad och att HR ehuru

han icke tror sig kunna mot någon

viss person väcka påstående om ansvar

hvarföre likväl icke finner det vara

rådeligt att Sven Svensson från Ormåsa

tillåtes verkställa hvad HR men

anhåller det öfrige hörde personer

måtte göra eller att med ed påstå

rigtigheten af deras berättelser

och …Lundgren derjemte att Sven

Isaksson i Bredared i anseende til det släktskaps

förhållande hvaruti han stått

till afled Jan Jansson böra……..jäf …….billig.

HR fann (rådligt) bifalla  hvad

………….bifalla hvad

åkl hemställningsvis anfördt och

förekallades derför Lars Andersson

Nils Svensson ……..Katharina Persdotter

Sven Persson, Per Backlund, Olof Håkansson,

Johannes Carlsson, Anders Hagelin, Lars

Larsson, Peter Andersson, Per Andersson,

hust Kathrina Persdotter och Johannes Andersson

samt fingo svära vanliga sannings eden

derefter för dem hvarje serskildt

……………………………………..

Sven Svensson uppmanades på det ömmaste

att hålla sig vid sanningen och däräst

han icke har något ……………….

Jansson tillfogade åkommor, för sin egen

och samhällets …………..åtminstone söka

rättfärdiga sig från de misstankar

som otvunget falla på honom såsom den

hvilken ensam och sist efter hvad man

nu känner varit uti Jan Janssons

sällskap men ehuru Sven Svensson härvid

tycktes blifva brydd

……….upplysning än

han redan gjort

I detta skick hänsköt exp bef Lundgren

saken til HR pröfning sedan HR

efter öfverläggning gaf detta

Utslag.

Den besiktning attest och det utlåtande

Herr medical rådet och provinsical läkaren

Flodin lemnadt upplyser väl att den

å Jan Janssons kropp funne åkommne

……….honom tillfogade förr än

han blef hängd äfvensom att dessa

åkomne icke befunnits dödeliga,

men herr medisical rådet har likväl

icke bestämt utlåtit sig hvad som

efter de upplysningar obduktionsprotokollet

bibringar, varit igenteliga ordsaker

til Jan Janssons död, hvarförutan

ransakningen lemnar föga eller ingen

säker upplysning om Jan Janssons under

dess bortovaro förskaffat sig någre

(pengar) och om ……har någre dylika kort

före eller efter dödsdagen blifvit

………………………………

-gande af att detta uppskjuta

denna ransakning till den 27de i denna

månad då exp bef Lundgren

och Sven Svensson åligges (vitesföreläggande)

tillstädeskomma ……………

försedd med bevis att han til hörande

i saken inkallat den åbo i ……….

hvilken Sven Svensson och Jan Jansson ……..

uppgjort liqvid samt de flere personer

som utom Sven Svensson varit

i Jans sällskap åt Wermland, eller

Jan Andersson i Harekulla, Per Andersson

i Österg Vatunga och Jakob  Nilsson

i Askanäs, hvar jemte bef.

Lundgren bör göra sig noga underrättad

om de upplysningar

som uti denna i mörker invefda

sak möjeligen kunna åstadkommas.

Villjande HR genom ordföranden

låta ofördröjligen tilställa herr medical

rådet Flodin ett exemplar H R ens

protokoll och detta utslag jemte anmodan

att före 27de i denna månad

till H R inkomma med förklaring

öfver herr medical rådets besiktnings

attest och bestämdare utlåtande

i saken rörande dödsorsaken.

Aflystes – afträdde.

Sommartinget nr 171                                sid 1

Jemlikt H R beslut den 13 denna

vid nr 91 härofvanföre

här då förehafde undersökning

rörde  afledne Jan Jansson fr Bredared

död, blifvit verkstält …………..

……och ……följd deraf exp bef

Lundgren  närvaro ……………….

instälte sig Sven Svensson personligen

jemte följande af Lundgren inkallade

personer, nemligen Sven Svenssons

föräldrar Sven Hansson och Britta

Svensdotter i Ormåsa jemte Sven

Svenssons syskon Johannes, Jan

Anders och Peter Svensson samt

Johanna Svensdotter tillika med

Svens piga Stina Andersd och pigan

Maria Jansdotter på torpet Berget

Olof Jöransson i Arta, Jöran Månsson,

Asmund Persson i Sundholmen,

Jan Andersson i Harekulla,

Per Andersson i  Österg Vatunga,

Jakob (Hansson) i Askanäs, pigan Annika

(Carlsdotter) i (Östergården) och Nils Eliasson

………samt Lars Jansson vid Piggs

qvarn som är broder til den aflidne

…………inkallade personer hvad

härefter serskilt för sig aflemna

deras berättelser i saken, hvilka

berättelser i denna ordning antecknades för………..

1. Sven Hansson som säger att vid pass kl 1på dagen  

den 3 dennes då Sven Hansson jemte sin hustru

och Maria Jansdotter på Berget gådt fram

till Svens hus ifrån en åker der Sven                                                                             Sid 2

förehade  stenbrytning och Sven Hansson

ingått i stugan …….. Sven Svensson

att Sven Hansson genast ingick och blef

mycket väl emottagen  af Sven Svensson

som i alt var sig lik om då hvid (bortrest)

och ingick med Sven Hansson i stugan

samt der af modern undfägnades.

Sedan Sven Hansson ätit middag

gick han ut att (fodra) sine hästar

och inkommer från …………frågadeSven

om han icke skulle på afton  vilja

åtfölja fadren åt den åker der

stenbrytningen förättades hvilket Sven Svensson

gorde och derpå åtföljdes Sven

Hansson af sonen så hästen och Maria

Hansdotter utåt gerdet och voro den

dagen sedermera icke åtskilda

……… påföljande morgon var Sven Svensson

jemte hans broder samt Sven Hansson

ute i vårarbete som oafbrutet

fortsattes hela dagen, äfven som

påföljde dag och var Sven Svensson

icke från Sven Hanssons hus eller ägor

förränn lördagen den 6te då

han afreste till Asmund Persson i

Sundholmen

Sven Hansson förklarade sig icke

äga någon kännedom om Sven Svensson

handelsaffärer eller om Sven haft

någre pengar med sig hem och äger för

öfrigt ingen kunskap mer än att

Sven Svensson alltid uppfördt til Sven

Hanssons nöje.

2.Britta Svensdotter lika i alt med        sid 3

Sven Hansson som under tillägg att Sven

Svensson förr än han med Britta och

fadern på eftermidag den 3je dennes gick åt

arbetet bytte om lintyg hälst

han en längre tid nödsakats bära ett  ……………

3  Per Svensson äfvenledes lika med  Sven

Hansson utom det att Johannes ej på afton

var med stenbrytarna och under tillägg

att Johannes kl ½ 1 på dagen den 3de såg

att Lars Andersson i Klämmestorp

då reste förbi Ormåsa åt Klämmestorp.

 1. Jan Svensson lika i alt med Johannes

Svensson.

 1. Andreas Svensson har ingen kännedom

hvad som föreföll emellan den

1te och 10 maj hälst hade sistnämnde

dag först från  en handelsresa

åt Nolbygden

 1. Peter Svensson, som är endast 7 år

gammal (sade) sig inte veta någonting

af honom kunde ej eller någon uplysning

vinnas

 1. Johanna Svensdotter lika med modern

Britta Svensdotter

 1. Maria Jansdotter att hon den 3de, 4de och

5te i denna månad varit hos Sven

Hansson på arbete och gör (något)

……. lika berättelse med Sven Hansson

samt på fråga af bef Lundgrens tillägger

att hon då Sven Svensson hemkom

icke fann honom hafva någon

blod på kläderna samt att hon

noga  kände afled Jan Jansson och altid

(funnit) honom vara en redelig och god karl

 1. (Annica Andersdotter) hon som är piga

hos Sven Hansson endast vet det Sven

Svensson hemkom vid middagen

3de maj och ungefärligt vistades hemma

til den 5te dennes då han reste til

Sundholmen samt att ………

…………………Sven Svensson hade

ingen blod på kläderna.

10. Olof Jöransson att den 2de dennes på

eftermiddag kommo afled Jan Jansson och

Sven Svensson till Olof Jöransson och köpte

betesfoder åt Sven Svenssons häst samt

(förblefvo) i Olofs hus åto. En stund derefter

ankom Lars Andersson i Klämmestorp

med bud från Carlberg i Klämmestorp

och då vittnet som icke på ………………………….

Lars Andreasson ……. sin stuga ……………

Sven Svensson och Jan Jansson utgångne       sid 4

hvarföre Olof Jöransson frågade efter

dem och af sin fader Jöran Månsson

……………vittnet erhöll den

underrättelse att de uti Jörans stuga

som är belägen på Olofsgård, uppgorde

räkningen sins emellan. En stund härefter

återkommo Sven Svensson och Jan Jansson

som då som förut sade sig vara

goda vänner, togo afsked och jemte

Lars Andersson afreste, som de sade, hem.

På fråga upplyser vittnet att (desse)

personer voro nyktra och att vittnet

icke såg hvarken några räkningar

dem emellan eller om de hade någre

pengar vidare än hvad ……….fordran

kostade det Sven Svensson betalte.

11.Jöran Månsson att lika med

Olof  Jöransson jemte tillägg att

Jan Jansson i flere års tid tillbaka alltid

vid sina bort och hemresor varit

inne hos Jöran och derunder blifvit

känd för en stilla och beskedlig karl.

att han och Sven Svensson på eftermiddagen

3je dennes inkommit til Jöran och  begärde

få i hans stuga uppgöra liqvid sins

emellan, hvilket Jöran Månsson

lofvade och att Jan Jansson satte

sig utmed ett i stugan varande bord

och Sven Svensson stod bredvid samt

att efter utseende voro goda vänner

ömsom medgåfvo hvarandras fordringar

och utom all slag tvist

uppgorde liqvid hvilken

Jöran dock icke såg om det …………

stadde vid pengar

12. Asmund Persson att Sven Svensson

under två år för Asmunds räkning

handlat på det sätt att Asmund utlemnat

varor och Sven Svensson försålde

på sitt egna ansvar, att Sven Svensson

                                                                                                                                                        sid 5

til sista så kallade vinterresan ärhöll   

varor  för 2096 Rd att Sven Svensson

den 6 dennes varit hos Asmund

och skolat…...berörde capital

hvarvid Sven Svensson i contante pengar

vinner och med vinst ……….lemnadt

Asmund Persson ettusende niohundrade

trettio (riks) dahler samt för

återstoden visat förteckning på gorde

(ute) penningar att Sven Svensson utom

der (ofver) borgade 2096 dahlerna var

skyldig Asmund 2800 Rd för hvilka

Sven Svensson ägde fordringar i Wermland

och hvilka fordringar under vinterresan

skulle indrivas att hela Sven Svenssons

handels capital enligt Svens och

Asmunds räkning (hade) med Asmunds

och Svens capital utgöra 10185 dahler att

Asmund Persson noga kändt Jan Jansson

i synnerhet som som Asmund och Jan

för tio år tillbaka handlat i bolag

att Asmund derföre någorlunda

äger kännedom om Jan Jansson handels-

affären hvilka i sednare åren varit …….

…….. så att Jan Jansson sällan haft

något med sig åt handelsbyggden

……………….. för att indrifva

sine fordringar hvilka Asmund förmån

vara (uppbundna) hos säkre

gäldenärer tilläggande Asmund Persson

att han hört säkert sägas att afledne Jan

Jansson haft fallande sot att han

för någre år sedan i (sommarresan)

åt Gunnarsjö af Jösse härad socken

någre pengar (fallit)

13. Jan Andersson i Harekulla att Jan

Jansson i flera år varit i sällskap med

Jan Andersson …………. resor åt Wermland

hvarest Jan Andersson och Jan Jansson

haft sin handelsort, dock hafver de icke

handlat tillsammans utan hvar för sig

och under sista vinterresa eller vid

kyndelsmässotiden voro Jan Jansson och

Sven Svensson uti vittnet

Per Andersson i Östergården och Jakob Nilsson              Sid 6

i Askanäs i sällskap åt handeslorten samt

hade deras saker på vittnet Per Anderssons

och Jakob Nilsson (kälkedon) dock tyckte

vittnet att Jan Jansson icke hade serdeles mycket

med sig och hörde vittnet Jan äfven

säga att han endast medförde en ståhltråds

ring om några marker samt

någre nålar. Jan Andersson har hördt

omtalas att (Jan) haft fallandesot men

sjelf aldrig sett honom falla och

säger dock utom att Jan alltid

uppfördt sig så att ehuru hans omständigheter

i de senare åren blivit

svaga Jans kammerater likaväl,

alltid velat hjälpa honom och aldrig

gerna nekadt hvad Jan begärt, att

Sven Svensson äfven handlar i Jösse

härad och att vittnet icke hördt

annat än godt talas om honom

i handelsorten.

14. Per Andersson i Storegården lika med Jan

Andersson Harekulla med den

skillnad att Per Andersson hörde

Jan Jansson säga sig medföra annat än ståltråden

15. Jakob Nilsson i Askanäs att vittnet

för 3 år tillbaka varit uti bolagshandel

med Jan Jansson att vittnet

kände Jan Jansson för vara en

redelig och beskedelig människa att han

och Sven Svensson under sista vinterresan

vara i sällskap åt Wermland,

att Jan som lika med Sven uppförde

sig stilla och anständigt under vägen

endast medförde en ståltrådsring

på några marker och nålar för högst

20 Rd att vittnet och Jan Jansson varit

förtroliga vänner och att vittnet derför

en gång under vägen frågade

Jan huru mycket som återstår å

dess fordringar derest Jan Jansson svarade:

Jag har väl omkring 3000 daler (utestående).

16. Annica Eriksdotter att hon icke

äger någon egen kundskap i denna sak

men att dagen efter ……..                                                                                           Sid 7

…… kom Sven Hansson i Ormåsa

…………. Peter Svensson hem …..

vittnet ……. som lär pojken att (låta)

och då vittnet (undrat) för roskull, frågade om

de äro mörkrädda på Ormåsa sedan

Jan Jansson hängde sig svarade Petter nej

samt  då vittnet derpå beklagadt

dem som först fick se honom eller

Johannes Carlsson i Ekekulla yttrade Peter

Svensson; Johannes var ej den förste

som fick se honom, Sven såg honom

först ….. då Sven väntat på Jan gick

han af vägen och då hängde han.

Vittnet ….. trodde detta frågade …….

hvilket som sagt det man dertill

kunde vitnet icke förmå honom

afgifvanågot svar.

Peter Svensson framkallades ånyo

och på det ömaste uppmanades såväl

från domstolen som föräldrarna

Sven Hansson och Britta Svensdotter

att upptäcka den som gifvit Peter

Svensson den underrättelse han

lemnat Annicka Håkansdotter eller

hvad anledning Peter haft til……

…….men alt var förgäfves. Peter

svarade endast att han om yttrandet

som Peter ärkänner sig hafva gifvit

Annicka Håkansdotter icke af någon annan

ger sin förut blifvit underrättad

och att Peter icke vet hvarför

han (så sade).

17. Sistlidne pingstdag gingo vittnet

afskedade soldaten Fahlstedt, Per Håkansson

på Sandlid och dennes son Olof Håkansson

til det ställe der Jan Jansson

blifvit funnen död för att bese

det samma och efter det vittnet å

gerdesgården 20 alnar fr den ek der

Jan Jansson skulle hängt funnit en gärdsle

och en staf …… på ett ställe vara

afbrutne fick Nils (först utmed vägen)

……. för berörde ek se …….bruten gärdsla

hvilket Nils Eliasson upptog och fann                                Sid 8

vara rispig samt jemförde det samma

med nemnde……………… afbrutna

gärdsla och såg att det fullkomligt

passade dermed sedermera

såg vittnet att Falstedt ett stycke

med åt Gretlanda ej långt från vägen

fann en avbruten gerdesgårdsstör

som upptog och hvarpå vittnet

såg ett hår ej olikt människohår.

Denna del äfven skafven

bark genast det hvarest å häst

(maden) vitnet förut funnit gerdes

gårdsstören vara afbruten

jemfördes med den samma samt

passade dem til alla delar.

På frågan upplyser Nils Eliasson

att hvarken på gerdslet eller stafven

funnits någon blod.-

18. Lars Jansson att han för någre år

tilbaka handlat gemensamt med

brodern afled Jan Jansson, att Jan

Jansson verkligen haft ont af fallande sot

men aldrig oftare än då Jan

sofvit och att Lars icke hört

det Jan af denne sjukdom besvärades

oftare än då han sofvit hårt.

Sedan Sven Isaksson i Bredared

hörefter anmält sig och tillkännagifvit

det han uti Lars Janssons närvaro

sedan sista HR tillfälle genomsett

afledne Jan Janssons

saker som han

med fördt från Wermland samt deribland

funnit två Jans (förtekningar)

på hans fordringar i Wermland hvilka

nu för rätten uppvisas yttrade Lars

Jansson att den ene af dessa förteckningar

är gammal och den andra

uppgord för sista vinterresa hvilket

äfven första radan af denne för-

teckning tyckes utestå att de deruti

uppförde fordringarna äro sammandragna

från afledne Jans förteckning från flere

år och att Lars Jansson sedan han

genomsett denna förtekning samt

att afledne Jan Jansson enligt dess anteckningar                                      Sid 9

under sista bortovaro uppburit (omkring)

70-80 daler.

Jakob Nilsson i Askanäs förekom och

efter påseende af de …………

förviste förteckningar betygade att

Jan sjelf dem författadt

HR förekallades Maria

Jansdotter, Olof Jöransson, Jöran Månsson,

Asmund Persson, Jan Andersson

Per Andersson, Jakob Nilsson Annicka

Eriksdotter och Nils Eliasson samt då

något jäf emot dem icke kunde (utan)

fingo svära sanningseden der på

de ånyo hörde efter det berättelserna

för hvarje serskilt blifvit uppläsne

är kände dem och förklarade sig icke

hafva något vidare i saken att 

berätta.

Exp.bef. Lundgren ansåg nödigt det

undersökningen i Wermland förrättas

huruvida eller til hvad belopp

Jan Jansson der uppfördt sine fordran

och sedan från domstolen blifvit upp-

………….. att från herr stads-

……………och ………… magister C Hollmer

dom haf. til handakommit bref at

den  25te dennes som upplyser att herr

medicinal rådet doctor Flodin är sjuk

att han sjelf icke kunnat nu afgifva

den äskade förklaringen samt

att härads  Rn protocoll och utslag blifvit

afsände til kongl Sundhets collegium,

hvars utlåtande i frågan herr midicinal

rådet skall anse nödigt begärde

Lundgren att ransakning måtte uppskjutas

til urtima ting och Sven Svensson

förehållas vid påföljd af häkte

ej från orten sig begifva.

Lars Jansson och Sven Eriksson

anhöllo det HR måtte meddela

utlåtande öfver Jan Janssons begrafnings-

sätt, emedan under nuvarande

sommartid det skall falla sig svårt

längre hafva honom i husen hemma                                                                              Sid 10

hvarefter vidare (förhandling) denna gång icke

………………………………………. lit krusalök

Utslag

I anseende til att herr provincial

Lars Flodin ute blifvit med

nödig ansedd förklaring öfven ……………

besigtning attest finner HR sig

nödsakad ytterligare uppskjuta detta

mål til urtima ting, som framdeles

blifver kundgort efter det herr medicinal

rådet til domare embetet inkommit

med affodrade förklaring och

räkning jemte Sven Svensson skola

sig inställa, Sven Svensson vid påföljd

att annaras genast i häkte blifva

inmanad vid hvilken följd  Sven Svensson

under tiden icke  eller får från orten

sig begifva. Den där som för urtima

tingets hållande blifvit bestämd och

hvarom åkl skall ärhålla underrättelse

bör åkl hafva inkalladt

aflidne Jan Janssons enka jemte de flere

som kunna upplysning meddela och

bör åkl genom (kallelse) i länet söka få

i afledn Jan Janssons handelsort eller

Jösse härad af vederbörande utredt

til hvad belopp …….dess der

ägda fordringar, hvilket ändamål

original förteckningar genomdragna,

och med …..försedde til Lundgren

öfverlemnas skola.

Vidkommande har efter Lars Janssons

och Sven Erikssons framstälde anhållan

om utlåtande öfver Jan Janssons

begrafning sätt finner HR i sakens

nu varande skick och förän medicinal

rådet Flodins infordrade förklaring

inkommit sig vara förhindrad lämna

utlåtande bestämt meddela, dock finner

HR skäligt tillåta sökanden att å

behörig kyrkogård

utmed kyrkovallen

uti der med tillräckligt djup graf

nedsätta Jan Jansson till ………………….

graf med bräder näfver och torf

försiktgt och noga täcka.

Afsagt afträdde

Litt  krusalök

Dräng Sven Svensson i Ormåsa Storeg

är född den 1 nov 1796 äger

någorlunda christendoms kunskap,

har obehindrad begagnat

HH Nattvard och fört en oklandrad

Lefnad intygar Rångedala d 15 maj 1820

                                            Pehr Söderlund

                                                                 PoP

Hösttinget

1820 den 5 oktober, nr 33

Denna härads rätts protokoll den 27de sisl

Maj visar orsaken hvarföre härads rätten då uppskjutet

med undersökningen rörande aflidne Jan Jansson

från Bredared död.

Vid företagande af detta ärende, hvilket, i anseende         sid 2

till saknad af nödige ansedde upplysningar., icke

för än nu kunnat åter förekomma till handläggning

vid härads rätten, inställer sig åklagaren

herr expeditions kron befallningsmannen Lundgren

aflidne Jan Janssons enka och hans broder Lars

Jansson i Pigg kvarn, jemte Sven Svensson och

hans fader Sven Hansson i Ormåsa tillika med följande

af åklagare inkallade vittnen, hustru Maria Petersdotter

och hennes piga Catharina Persdotter i Gretlanda,

Nils Svensson derstädes, Johannes Andersson

på Hagen, Maria Johansdotter på Berga,

pigan Catharina uti Ormåsa Lilleg, Lars

Andersson i Klämmestorp, hustru Cathrina Andersdotter

i Byttorp, Karl Gunnarsson derstädes.

Sedan sista undersökningstillfället, har, i anledning

af domfandens embetsskrifvelse, från herr

provincial läkaren och medicical rådet C A Flodin

jemte bref den 4de sistlidne augusti ankommit

följande, nu uppläste attest.

”I anledning af ………… högädle herr

C Helenius den 29de sistlidne juli till mig ankomne

skrifvelse om ett noggrannare bestämmande öfver

aflidne Johan Jansson från Bredare dödsorsak, får

jag så väl i anledning af hvad ankomne härads

rättens protokoller upplysa som i sammanhang

med mitt förra betyg, följande utlåtande deröfver

afgifva.

 1. af det skafsår eller sårnad, som enligt 1ta §

uti obduductions protokoll finner och blifvit Jan

Jansson uti pannan tillfogadt jemte blånad öfver

venstra ögat med hudens krossning och derunder

mycket utgjuten blod, /3§/ slutes, att Jan Jansson

bekommet ett ganska svårt slag öfver pannan och

ehuru hufudsvålen på något ställe förmärktes

deraf sprucken eller skadad, så kunde genom hjernans

skakning /……………../ efter slaget, en dåning       sid 3

eller sanslöshet uppkommit att med …………

sedermera hvad som helst kunnat blifvit verkstäldt.

 1. Ehuru enligt 4½ hjernans ådror ej voro

brustne eller af blod uppdifne, så, emedan en

stark näsblod honom påkommit som i myckenhet

nedrunnit på västen och skjortan, kan minskning

deraf hjernan blifvit som hindrat blodets starkare

tryckning på dess ådror. Af samma orsak har

 1. Ansiktet ej blifvit blått eller uppdrifvet

eller någon stockning af blod, vid djupa ränder

omkring halsen förmärkt, som vanligen hos hängde

personer plägar finnas.

Af detta …….att så väl det svårare slag

Jan Jansson bekommit på pannan, som ……..

och stoppning af repet omkring halsen hafva

sammanlagt och gemensamt såsom absolute

…….. varit rätta orsaken till denna mannens

hastiga död, hvilket härmed, så samt mig gud

hjelpe till lif och själ intygadt varder”.

Borås den 4 augusti 1820 Carl C Flodin

Med råd prov med.

Derjämte anmäler åklagaren att han ………

vederbörande sökt upplysning rörande aflidne Jan

Jansson i Jösse härad af Wermland ägande fordringar

men hvarå han, enligt uppvisade …….bref

från hvilket fruktlöst aflupit, på sätt

följande från kronofogden här i orten, L A Medin, åkl

genom tillställde skrifvelse innehåller.

”Ödmjukt memorial! Efter hvad kronolänsmännen

Bransell och Gyllström hos mig anmält Litt Larsson

och blifer således den häri åberopade annotationsbok

af åklagaren nu återställd, med öfverlämnande

till domstolen att bestämma om någon vidare åtgärd

i anledning häraf var nödig.

Sven Svensson härefter förekallad, uppmanades                sid 4

på det ömmste att om han ägde någon kännedom

rörande det dråp som ……nu är i fråga eller sjelf

vore den delaktig, icke längre fördöljer sanningen men

fortfar att neka nu som vid förra tillfällen – utan

får derefter å nyo göra reda för sin resa, med de

omständigheter, som under vägen kunde hafva

förefallet emellan honom och aflidne Jan Jansson,

hvilken berättelse, vid skedd jemförelse, till alla

delar instämmer med den han förut afgifvit.

Protocollerna vid förra ransakningsdagarne

upplästes sedermera, hvarefter åklagaren och den

aflidnes närvarande anhöriga anhöllo om vittnesförhör

med ofannämnde nu tillstädeskomna vittnen

af hvilka Nils Svensson i Gretlanda och hans

piga Catrina Persdotter Maria Johansdotter

på Berga och Lars Andersson i Klämmestorp förut

i målet vittnat, och som hvarken emot desse

eller öfrige vittnen var någon jäf att anmärka,

fingo de af dem hvilka förut ej aflagt sanningseden

nu svära och efter alfvarliga förhållningar

om deras förbindelse att ingenting dölja af hvad

de kunde hafa sig bekant hvar för sig hörde berätta:

 1. Nils Svensson i Gretlanda: att Sven Svensson

vid det tillfälle då han återkommit från sin resa,

och ingått till vittnet, varit klädd i ett par gamla

vadmal byxor, hvita strumpor af ull och vrång randiga,

lifstycke fodrat med skinn och en grå rock.

För öfrigt vidhåller vittnet sitt förr afgifna vittnesmål

under tillägg, att han hört drängen Johannes

Andersson på Hagen yttre, att denne hört Sven Svensson

sagt sig hafva skilts från Jan vid det ställe,

der vägen tager af till Ormåsa.

Upplästes och erkändes.

2. Maria Persdotter: att den aflidne jemte                                               sid 5

Sven Svensson, samma dag som den förre blifvit

…………..ankommit till Gretlanda, då Jan Jansson

satt sig på bänken i stugan och efterfrågat

om vittnet ägde kännedom huru det stod till

hemma i Jans hus att då vittnet underrättat

honom om sine anhörigas välförmåga, Jan yttrat: gud

skelof för det! Att under detta samtal Sven Svensson

jemte vittnets man Nils Svensson och Lars

Andersson i Klämmestorp varit ute på gården för

att sins emellan byta hästar; att någon liqvide

då ej skett emellan Jan och Sven, eller denne sednare

visat några penningar eller sistnämnde personer

varit oense eller öfverlastade; att de klockan

½12 om förmiddagen gått sina färde, då Sven haft

sådana strumpor som förra vittnet omtalat; att

klockan 1 eftermiddagen flickan Catharina

Persdotter kommit in och omtalat att hon sett Sven

på vägen ett stycke från det ställe, der Jan

sedermera befunnits hängd, och hvilket är beläget

ungefärligen 1/3 dels mil från Gretlanda; att

vittnet af hennes man frågat Catharina om hon

ej äfven märkt ….till Jan, hvartill hon svarat nej,

men hon talte då om att hon sett en blodsdroppe på någon.

 1. Catahrina Persdotter åberopar sitt

förr afgifne vittnesmål, med tillägg, att

Sven Svensson haft ullstrumporna på sig.

 1. Johannes Andersson på Hagen: att 3de dagen

efter Sven Svenssons hemkomst har han helsat på

……………vittnet med ett lass halm då under yppat

samtal dem emellan om händelsen med Jan

Jansson, vittnet yttrat, att det var bedröfligt att

den sistnämnde så förhållit sig, och har Sven dertill

ingenting svarat, men på vittnets fråga, Sven                  sid 6

sagt huru Jan under sin frånvaro betedt sig,

sagt, att Jan gått och funderat, samt  skilt sig

från Sven vid vägen som tager af till Ormåsa.

 1. Maria Jonsdotter på Berga: finner på

frågor, att hon ej känner hurudana kläder Sven

hade på sig vid hemkomsten, men hon minns med

säkerhet, att strumporna var antingen af linne  eller

bomullsgarn, hvita och rena samt ej af ull

eller blodfläckade, och att rocken och byxorna voro

mörka till färgen.

Det anmältes att Sven Svensson som i början

af denna undersökning sagt sig haft

ullstrumpor på sig och icke hafva ……….några linnestrumpor

med … men icke kan förklara orsaken

till den skillnad som emellan de nu afhörde vittnen

ägt rum  de berättelser rörande Svens

strumpor, och han  påstår envist att han icke bytt

om sådana för sin hemkomst.

6. Pigan Catarina i Ormåsa, hvilken har dålig

hörsel: att hon om onsdagen sett Sven Svensson

hemkomma kl 1 em då han varit snygg samt,

klädd i hvita linnestrumpor, hvarå någon

blodfläck ej syntes, att om torsdags morgon vittnet

sett Sven lägga ett par hvita ullstrumpor med hvita

ränder i blöt i köket, der de legat tills om fredagen,

då vittnet tvättat samma strumpor jemte

3 par andra, utan att då kunna å dem förmärka

någon blod, och har vittnet som ej eller sett ven vara

vid någon ovanlig sinnestämning, då han hemkom, hört

att Sven, vid fråga om Jan Jansson, svarat att han

skilte vid honom emellan Gretlanda och Fahlskog,

till hvilket senare ställe hon skulle gå.

7. Cathrina Andersdotter i Byttorp; att vittnet

om måndagen eller tisdagen efter det händelsen             sid 7

med Jan Jansson passerat, gått till pigan Annika

Eriksdotter i Östergården Rångedala

hvilken läst för Sven Svenssons minderårige

bror Petter. Han har då för vittnet beklagat sig

deröfver att han ej kunnat sova föregående natten

sedan bemälte Petter för Annika omtalat att

Jan Jansson hängt sig innan Sven Svensson kommit. Vittnet

har derefter frågat Petter om detta var sant och huru han

fått veta det, hvartill gossen svarat: ja Sven ljuger intet. På

ytterligare fråga af vittnet till gossen, hvad hans moder

sade derom, har gossen yttrat: mor gråter äfvensom

Petter nämnt att Sven Svensson hemkommit från

sin resa kl 1 eller ½1 eftermiddagen.

8. Lars Andersson i Klämmestorp: erkänner sin

förut afgifne berättelse med tillägg; att Sven Svensson

varit klädd i mörka kläder och ullstrumpor, då

han skiljtes från Sven, och har vittnet inte kunnat

förmärka folk i ängarna vid förenämde tillfälle.

På åklagarens fråga upplyste vittnet, att Sven

dagen förut, när de åtföljte till Gingrid, äfven haft

ullstrumpor på sig.

9. Carl Gunnarsson i Byttorp: att vid ett tillfälle,

då Sven Svensson kommit till vittnet, Sven

beklagat sig huru svårt det var för honom, som

råkat ut för misstankar att vara Jans baneman

äfvensom han berättat förhållandet med Svens skiljsmässa

från Jan på lika sätt som Sven sjelf för härads

rätten uppgifvit, med tillkännagifvande att Jan

jemt skall fuskat under vägen. Sven, som i början

af detta samtal nedslagit ögonen och ej kunnat se

vittnet i synen med den frihet som utmärker

oskulden och godt medvetande, har tillika

yttrat, att han aldrig önskade sig komma till

guds rike om han vore saker till misstanken.               Sid 8

Vittnesmålen upplästes och erkändes.

Sven Svenssons fader, Sven Hansson, som enligt

nämndens intygande skall vara en för ärlighet och

hederlig vandel känd man, framkallade och tillfrågades

om han ej af sin son erhåller någon underrättelse eller

upplysning rörande Jans dödssätt, men gubben

bedyrade att han ehuru både han sjelf

och modern dagligen förhållit sig att ingenting dölja

alltid med frimodighet åberopat sin oskuld,

och då fadern, rörd till tårar,

i anledning af de föreställningar som från domstolen

gjordes honom om hans pligt som fader att förmana

Sven till bekännelse, nu ytterligare med ifver härom

påminte sonen svarade denne likväl med sin vanligt

nekande och bedjande sin oskuld.

Åklagaren som ej äger tillgång på flera bevis,

anser det vara gifvet, att Jan Jansson verkligen

blifvit afhänd lifvet genom andras handaverkan, och

förmenar sådana anledningar hafa förekommit emot Sven

Svensson att härtill hafva bidragit han bör ställas under

framtiden och ej genast häkte ……….., men i fall detta

påstående ej skulle vinna bifall hemställer åklagaren om

icke detta mål bör handteras efter 21 cap missgernings-

balken och häradets innevånare i sådant fall böta för dulgedråp

Aflidne Jan Jansson enka samt broder uppgifver,

att de äger tillgång på flere vittnen, nemligen Stina

Andersdotter i Stora Ormåsa, Lars Andersson i Storegården,

afskedade dragonen Fahlstedt vid Fahlskog och mjölnaren

Andreas Petersson i Rångedala Prästegård hvilkas

afhörande de önskar måtte få ske framdeles hvarmed

tid de anhålla, att aflidne Jan Jansson döda kropp ……

måtte få enteligen begrafvas, helst enligt deras förmenande

saken alltefter innehåller att Jan blifvit ihjälslagen.

Sven Svensson bestrider actors påstående om hans           här intill:

häktande, men erbjuder sig att när som helst infinna sig    stor utredning som är svårläst

för domstolen. I öfrigt är ingenting att anföra.

                            Utslag

Målets beskaffenhet fordrar att all upplysning som kan              sid 9

vinnas blifver begagnad. Således, när härads rätten nu

bifaller målsägarnas påstående anhållan om de flere

af dem uppgifne vittnens hörande, måste saken uppskjutas

till urtima ting, som framdeles blifver kungjort, då

genom åklagarens eller af målsägarnes gemensamma

(frånslutande) bemälte vittnen böra inkallas till hörande,

Och anser härads rätten jemväl rådigt att Sven Svensson

moder och broder Petter Svensson å nyo förekallas, så att

om denne senare …….Sven Svensson förhållande lemnar närmare

besked, med  finner tillfälle hvarför de af åklagaren bevakning

böra till samma tillfälle inkallas, men för närvarande finner

häradsrätten icke skäl bifalla åklagarens påstående om häkte

å Sven Svensson, för hvilken häradsrätten förut meddelte

föreskrift i afseende på förbudet finner honom att från orten afresa och

hans inställelse vid domstolen kommer gälla till efterrättelse

Och som häradsrätten som ansett nödigt att underrättelse erhålles

från Jösse härad om aflidne Jan Janssons fordringar , men någon

undersökning derom  ej skett, utan ………betjäningen i orten låtit

stanna vid åtgärd att förklara sig vara hindrade företaga undersökningen

härom, hvilket varit detta ………….., som att genom

pålysning i häradets kyrkor kunnat infordra och underrättelse

häradsrätten ansett …….i fall de …………dermed sjelfva

icke kunnat taga befattning, alltså och då det tillkommer………

betjäningen att tillhandagå domstolarna………….vill härads rätten hos

HR i Wermland anmäla förhållandet på det ….förordade

undersökningen måtte vara fullbordad, hvarefter och sedan …….för

som ämnat från HR honom ankommer, detta mål å nyo  företages.

Emellertid finner härads rätten icke lagligt utlåta sig i

frågan om Jan Janssons begrafning, innan den nu (förordnande)

ytterligare ransakningen förgått. Sven och fadern afträdde.

Litt Smidig

Memorial til domareämbetet uti Åhs härad

Den 4de innevarande månads kl vid 2 eftermiddagen

fanns en man af Rångedala socken

Jan Jansson i Bredared Smeagården vid vägen

mellan Falskog och Gretlanda byar

hängande uti en ekegren; likväl på det sätt

at han satt på marken med rep om halsen,

död, söndrig i ansiktet, benkläderna uprifne

och skjortan blodig.

Ställningen synes misstänkt hvarföre anhålles

dels om regvisition af döda kroppens

besigtning uti Smeagården, del och af ransakning

vid domstolen öfver händelsen.

Mada Storegård d 5 maj 1820

Nils Wennerdahl

comminister

Litt Kruka

Aflidne gifte undantagsmannen Jan Jansson i Bredare

Smedsg, Rångedala socken, var född d14 febr 1767, ägde

någorlunda christendoms kunskap, bevittnade ordenteligen

allmänna gudstjensten, nyttjade obehindrad H H

nattvard, var välfrägdad och förde en anständig

lefnad, intygar Rångedala d15 maj 1820

Pehr Söderlund

P U P

Litt Larsson

Ödmjukt memorial

Efter hvad kronolänsmännen Bransell och

Gyllström hos mig anmält, blir det ………….

omöjlighet för dem att kunna utreda huruvida

afledne gårdfarihandlare Jan Jansson

 i Bredared inom Jösse härad äger någre

fordringar, emedan de till vinnande af

en sådan uplysning nödvändigt måste efter

den orediga och på de flesta ställen oläslige

annotationsboken föranledande anställa

undersökningar nästan i hvart ena hemman

inom häradet, hvar till skulle utgå många

veckor, om icke flere månader, hvilket

länsmännens tid icke medgifver, så framt

ej de angelägne göromål som åtfölja tjensten

skola bli eftersatte, och att remittera en sådan

undersökning till fjerdingsmännen

vore aldeles utan ändamål, hälst det är ganska

troligt, att ingen ibland dem förstode

ett enda ord af de för de annotationerne

och det dessutom skulle upptaga alt för

mycken tid att låta annotationsboken

cirkulera emellan 26 st fjerdingsmän hvarvid

den troligen blefve så försliten att all

belysning derutur sedermera förfelades. Af

sådan anledning får jag härjemte ödmjukeligen

återlemna Ås härads rätts under den

29 sistl juni mig tillsände utslag tillika

 med ifrågavarande annotationsbok

och dervid i lika ödmjukhet hemställa

om icke herr landshöfdingen och

riddaren skulle finna lämpligare

att Jan Janssons arfvingar sjelfva

commiterade någon person som reser

hit till Jösse härad för att utreda den

aflidnes handelsaffärer.

Wagge den 15 aug 1820

L D Larsson

Hösttinget

1820 14 okt, nr 133

Pigan Cathrina Dahl i Ormåsa som vittnat

uti undersöknings målet som sist förevarit

den 6 i denna månad, på sätt i domboken vid

nr 33 här ………inskriven, förekom

och begärde få afkunna följande skrifteliga

tillägg uti sitt vittnesmål. Litt Dahl

hvilket efter upläsandet af ……….

erkändes och antecknades…………

efter Catharina förelagt att vid nästa

undersöknings tillfälle sig på kallelse

åter infinna.

Litt Dahl

Tillägg uti mitt vittnesmål i målet angående

döde mannen Jan Jansson i Bredare.

Jag hafver sedan dragit mig till minnes, at under

det jag var i St Ormåsa samma vecka som händelsen

timat, stod Sven Svensson vid spiseln och samtalade

med sin mor en morgonstund; jag hörde intet

hvad som förehavdes men slutade det teknande

som Sven gjorde på sin kropp at talet var om

den döde, hvarföre jag förveten att känna innehollet

närmade mig och frågade hum det vart

då berättade mig Sven at Jan varit mycke blodig

och illa utseende och at tungan varit stor som en

läst. Då frågade jag månne han haft någon knif,

hvarmed han kunnat skada sig? Sven svarat: knif

hade han icke uppå sig. Jag frågade hum kunde

han då så blöda? Sven svarar: Blodet har gådt honom

genom näsa och mun. Ytterligare säger jag: Och

om Sven intet hade lämnat honom repet så

hade han till äfentyr lefvat! Sven svarar: det var

hans rep, jag kunde icke neka honom. Deslikes

berättade mig Sven at Jan varit mycke ledsen

de vägen deröfver, at han icke fådt upp någre

penningar.

D 13 oktober 1820

Catrina Dahl i

Lilla Ormåsa

Ås härads tingsrätt

Protokoll urtima 10 april 1821

År 1821 den 10 april förrättades urtima                                sid 1

Ting i Ås härad å gästgivaregården i

Tärby ………………………………..                     

af undertecknad Vice häradshöfdingen

samt tillförordnade domare i orten

 biträdd af följande häradets nämndemän.

Anders Persson i Gullestorp

Sven Assarsson i Gåla

Magnus Gustafsson i Dollebo

Benjamin Larsson i Tåbol

Petter Larsson I Väby

Peter Persson I Främgjärde

Johannes Nilsson i Gerdet.

Varande å tjenstens vägnar

kronolänsmannen Expeditions befallnings mannen

C A Lundgren tillstädes

 vid sistl års hösteting i häradet

se enligt domboken  no 33 har HR

af förekommen  anledningen uppskjutit

til förehafda undersökningen

om Jan Jansson från Bredared

död och det emot drängen Sven Svensson

i Ormåsa  af Expeditionsbefallnings

mannen  C A Lundgren i samma

gång vid nämnda underökning

väckta åtal för vållande till

bemälte Jan Janssons aflidande till

urtima ting som (borde) affattas

sedan de från kungens bef haf i

i Vermland infordrade upplysningar

till domare embetet ………

och som från ………………

de i 17 sistl mars i tinget nedan anmälte            sid 2

skrifvelse med bilagor har

denna dag till urtima ting för

vittnande och ransaknings företagande

i ämnet blifvit bestämd, samt

således derom erhållet underrättelse

jemte anmodan inkalla alla de

personer saken angår och hvilka

HR ansedt nödigt höra.

Skall alltså i anledning häraf saken

uppropas instälde sig uti åkl  exp

bef man Lundgrens närvaro afl

Jan Janssons änka Märta Larsdotter

och broder Lars Jansson vid

Piggs qvarn, jemte anklagade Sven

Svensson samt hans moder Britta

Svensdotter och broder Petter

Svensson, för (hållet) protocoll för förlidet

års höste ting uplästes ochaf

dem lemnat utan anmärkning.

Den från kungens befallningshafvande ankomna

skrifvelsen kungörelse befinnes

af detta innehåll. Litt Ol

hvarvid voro bifogade dess 7 serskilde

utdrag af Jan Janssons förteckning på

dess i Wermland egda fordringar

å hvilka utdrag för hvarje gäldenärer

en i  margin antecknat huruvida

uppförda fordringarna

erkännes eller ej och dess förteckning

på de personer som enligt

kungens bemälte HR. skrifvelse

       

till kronobetjäningen betalt deras                                                            sid 3

 (skilnad) jemte ofannämde  4.RD 44 d

Rgd dem den dess broder Lars Jansson

i egenskap af god man för

enka Märta Larsdotter, fick

inför HR en å ……………..

………….innelagd.

Att utom  ….anmälte personer

i saken för öfrigt höras, dels på

aflagd och dels efter gången ed

voro inkallade och tillstädes pigan

Katarina Dahl i Ormåsa, Annika

Eriksdotter i Rångedala Östergård

………. Andersdotter i Ormåsa, Lars

Andersson i Klämmestorp, drängen

Johannes Carlsson vid Falskog

och mjölnaren Anders Persson

i ……………………samt

Per Bengtsson i Espered Lillegården

och Anders Larsson i Löfvaskog

och de förut hörde vittnen kallade.

 1. Katarina Dahl som efter det hon

hört sig förut …….. vid sista års

hösteting afgifna berättelser

i allt …………dem jemte tillägg

att samma dag som hon

första gången rest till tinget och

hon upkommit till rätteg Väby

ingick hon med Sven Svensson

på hans begäran, (utanför)

inkomme därstädesdå Sven efterfrågade

                                                                                                                                                        sid4

hennes vittnesmål, hvarpå hon

som kort förut blifvit…………..till vittne

svarat, att hon icke viste något

 att berätta, derefter Sven ……………

Katarina det samt samtal rörande aflid

Jan Jansson, Katarinas sednare

berättelse innehåller, likväl med

åtföljd anhållan att Katarina

derom icke skulle lemna någon

upplysning, som Katarina då hon

ansåg detsamma ej höra till

saken, jemväl tillfället (förföll)

men sedermera föreföll det Katrina

att sådant icke voro rätt

hvarför hon ånyo begaf sig till

häradsrätten uplysande den

berättelse som i prot för den 14 oktober

sistl år finnes intagen. I

öfrigt upplyser Katarina att af

de 4 par strumpor som tvättades

hade ett par varit hemma under

Svens bortresa och att af

de (ytterligare) tre paren vet

vittnet icke om Sven  ägde mer än ett

och hvilket (han) sen skilt, lagts i blöt

uti en gryta der vittnet tyckte

vattnet hafva en stygg färg,

dock kan vittnet, som hvarken

der eller då klänningen tvättades,                                      Sid 5

såg någon blod icke upplysa

ordsaken till vattnets utseende.

Vidare vet ej vittnet.

 1. Annika Eriksdotter erkände sin

förra berättelse och instämde till

alla delar uti det vittnesmål

Katarina Andersdotter i Byttorp

med sistl. års hösteting afgifvit

Sven Svensson hvilken så väl före ärkände som efter

Katarina Dahls och Annika Eriksdotters

hörande erhöll påminnelse

om hans skyldighet att för

bibehållandet af sina (med Annikas)

aktning och förtroende söka utreda

det invecklade förhållande

som i denna sak och av Sven Svenssons

resa från Gretlanda sistl. års

vår äger rum, förnyade

endast hvad han förut andragit

…………. förklaring att han talt

sanning och att han icke äger

vidare upplysning att meddela

Katarina Dahls vittnesmål erkänna

Sven Svensson, likväl med den

förklaring att han vid det af hennes

uti dess den 14 oktober afgifne

berättelse omvittnade samtal endast

sagt Dahl hvad Sven Isacsson

i Bredared

förut omtalt såsom

                                                                                                                                   sid 6

befunnit vid Jan Janssons

nedhämtande från den ek der han hängt.

Petter Svensson som förekallades

härefter befinns i förhållandes

dess ålder ovanligt härdad och

tycktes antingen sjelf föresatt

sig eller af andra vara öfvertald

stadigt bibehålla tystnad, samt

kan ej förmås meddela någon

upplysning hvarifrån eller

af hvem han erhållit de till

Annicka Eriksdotter och Katarina

Andersdotter lemnade underrättelser

der efter flera tillsägelser

att svara å de frågor honom föreställdes,

erkänner han sig hafva

för Katarina sagt hvad denna

omvittnat likväl utan att

utreda hvem som gifvit honom

samma underrättelse.

Britta Svensdotter förklarar

att med den af Katarina Dahl

omtalade tvätt, blefvo två par

ullstrumpor Sven tillhöriga rengjorde

och att Sven vid sin hemkomst

då han var klädd uti

gamla med linne vidbundna

bomullsstrumpor, lemnat Britta

de två förutnämda paren

hvad blod icke syntes. Tillfrågad

                                                                                                             sid 7

hvad som kunnat förmå Petter

Svensson till af honom visade

tredska, tyckes Britta Svensdotter

vilja göra tydeligt, att

hon era uppmanat gossen tala

sanning än att förmå honom till

tystnad, dock är Brittas bemödande

här uti icke särdeles öfvertygande

enär Britta Svensdotter

som sägen sig i öfrigt icke äga

någon kunskap i saken, i stället

att söka förmå sonen till lydnad

och att omtala hvad han har sig

bekant, öfrigt frågar honom

om det är sanning vittnena om

honom berättar.

Under( näst) ofvanstående förhör

med Britta Svensdotter förklarade

Sven Svensson , att han vid

hemkomsten från ifrågandevarande

handelsresa påhaft

sådan strumpor moderen

berättat, men kan icke förmås

upplysa ordsaken hvarföre

han vid Gretlanda kort förut

varit, enligt såväl egna

som tre vittnens utsago klädd

uti ullstrumpor.

De uppgifter vittnen som förr

icke svarat, lemnade ojäfvade

aflade vanliga sanningseden

och varpå varnade förmanade

vid serskilda förhör berättade

 1. Stina Andersdotter antagen sin

(egen) sistl. års sommarting jemlikt

prof. för den 27 maj afgifna berättelse

och sägen sig för öfrigt icke

äga någon kunskap i saken

 1. Lars Andersson  i Storeg Vatunga

äger ingen kunskap i saken

 1. Johannes Fahlstedt vid Fahlskog

lika med Nils Eliasson i Sandlid

som vid sistl års sommarting enligt

prof. för den 27 maj vittnat

dock säger Fahlstedt sig icke

kunna intyga huruvida afbrutna

hittade gjerdslestycket

och stafven passade till det ställe

i gjerdesgården Nils Eliasson

omtalt, likasom Fahlstedt

anser det å Stafven funna

hår hafva varit efter ett

nötkreatur föröfrigt eller

om någon person under den

tid Jan Jansson skall blifvit

hängd befinner sig i så kallad

….. har vittnet icke någon

kännedom

                                                                                                                                   Sid 8

 1. Anders Persson vid Rångedala

att han icke har någon kunskap

i saken – vidgådt

5.             Per Bengtsson i Espered att

vittnet för omkring två år sedan

vid vårtiden varit i Fahlskog med

Sven Svensson och afled Jan Jansson

under en resa från Wermland, och då

hört Sven omtala att han gifvit

Jan Jansson styk och att Sven

hatade honom, men vittnet sjelf

såg icke Sven slå Jan. På

åklagarens fråga upplyser vittnet,

att enligt Svens berättelse’skall ofvannämnda slagmål

hafva tilldragit sig ute på

marken i Fristad socken af

Vedens härad – Erkändt.

 1. Anders Larsson i Löfvaskog

att under vittnets resa åt

Wermland sistledne års höst och

detta års vinter, har vittnet inom

Jösse Härad hört rykte der på att

Sven Svensson före dess afresa

sistl års vår skall yttrat att

Sven före …………..skulle

döda Jan Jansson, och säger vittnet

sig hafva hört sådant bestämt

berättas från Per Persson i

Mögsjöhögden och af

nämndemannen Jon Jansson

                                                                                                                                   Sid 9

i ………………..allt Gunnarskog socken

hvarvid flere personer tillstädes varit

och bland dem som vittnet nu

påminner sig Elias i Prästegården

och hans hustru Kerstin sägande

vittnet i öfrigt, att vittnet af

Sven Upvall i Tobohl Gunnarskog

socken sistl höst hört omtalas att

Jan skolat vid dess sista hemresa

innehaft öfver 400 Rd och skall

Sven Svensson berättat sådant

för Upvall äfvensom vittnet

dels sistl höst af Kjeller Olsson

i Tvarud Gunnarskog socken hört

att Jan sistl års vår för Kjeller

(intygat) glädje deröfver att

han utfått väl eller en stor

del penningar af sine fordringar

och af (pengarna) som vore mycket

osäkra och dels i Gjersered Holms

socken Nordahls härad af Gabriel

(Persson) derstädes hört

sägas att Jan Jansson vid dess

i (Falskog) med Sven Svensson

sistl år företagna resa från

värmeland medfört två väf-

bumkar eller samman röllans-

väfstycken hvilka Jan förklarat

tillhöra sig och som

han icke velat sälja, utan i

stället medföra hem. I öfrigt

                                                                                                             Sid 10

lemnar vittnet på frågan den

upplysning att de af honom såsom

boende i Wermeland och Dahl om

förmälte personer äro välkända

                                                                 Erkändt

Sven Svensson förklarade i

anledning af sista vettnesmålet

att de omnämnde 2 väfbockar

voro Svens och att Sven vid

hemkomsten lemnat dem till Asmund

Persson i Sundholmen men i

öfrigt nekade Sven sig hafva haft

………. utlåtelser och sade sig

 i synnerhet önska få dels ofvan

bemälte Wärmelands ………………

………… och dels med vittnesmål

af Eric Andersson i Strecke

som Elof Nilssons i Wahlnäs

piga och hustru, den sednare benämnd

Karin Månsdotter styrka det

 frågavarande väf tillhörde 

Sven Svensson

Åkl. ansåg i sak som denna nödigt

få de personer hörde som Anders

Larsson i Löfvaskog nämnt, och hemställer

till HR ompröfvande huruvida

sådant förhör skulle verkställas

uti deras hemort eller här vid

Domstolen, samt förnyade sitt

förra påstående om häkte å Sven

Svensson. hvaremot Sven Svensson

förmenande att då han icke

hittills hållit sig undan utan

ständigt varit hemma det något häkte

i afseende på honom icke bör komma

i fråga samt erbjöd att derjemte för

sin person ställa borgen. Förklarade

sig Sven Svensson icke

äga Jäf att anföra mot Jan

Jansson i Träskog, Per Persson

i Mögsjöhögden under (Brotar)

Elias och Kjerstin i Perskog jemte

Kjeller Olsson i Tvarud och

ägde Merta Larsdotter eller

åkl ej eller något jäf att

anmärka emot de af Sven Svenssons

åberopade vittnen, likväl

hemställde åkl om icke bemälte

vittnen såsom för åkl okände

före deras körande böra inför

den rätt der de få vittna

uppvisa (personbetyg) om deras

frägd.

Parterna anmälte sig härefter

icke hafva vidare att i saken

anföra eller för närvarande

äga flere vittnen att uppgifva

då domstolens hemställan förklarar

Sven Svensson att om

HR tillåter uppgifne

vittnen afhöras i deras hemort

han önskar sjelf dervid

närvara, men vill derpå

                                                                                                             Sid 11

(försorg) derom att såvida han

anser sådant nödigt, någon annan

person bevakar hans rätt.

Sedan HR af Lars Jansson

jemte flere personer erhållit den

upplysning att från Borås till

Gunnarskogs socken är 30 mil

och att till Gjersered vid Melleryd

 i Dahlsland är emellan

16 och 17 mil, så efter öfverläggning

afsades följande

                                            Utslag

Åkl och Sven Svenssons gemensamma

anhållan att få Jan Jansson

i Träskog, Per Persson i

Mögsjöhöjden, Bortan Elias

och hans hustru Kjerstin i Perskog

Kjellen Olsson i Tvarud, Sven

 Upvall i Tobohl och Eric Andersson

i Träskog Gunnarskog socken

 samt Elof Nilsson i Wahlnäs

piga och hans hustru Karin Månsdotter

allt i Jösse härad och

Wermeland jemte Gabriels

hustru i Gjersered Nordahls

härad och Dahlsland på ed afhörde

finner HR sig icke äga skäl

företaga, hvarföre målet

uppskjutes till urtima ting

som framdeles skall kungöras

och tillåter HR

med anledning af 4 par 17 cap

                                                                                                                                   Sid 12

…….att ofvanbemälte vittnen

 hvaremot jäf ecke förekommit

må uti vederbörande kronoåkl.

jemte Sven Svenssons ombuds

närvaro efter före(värva)

prestebetyg om god frägd

och aflagd vittnesed i saken

afhöras, vid närmaste uti deras

hemort belägne domstolar,

och vill HR genom dom hafvanden

der hos kungens bef.hafv. i länet göra

anhållan att anstalt vidtages

att vittnesföhören med

första verkställes, samt att

vederbörande krono betjening

förordnas att åkl talan

iakttaga, i hvilket ändamål 2 ne

exemplar af detta utslag

………. till kungens bemälte bef. öfversänes.

Sven Svensson må emellertid med det af HR förut

föreskrifna förbehåll, vara

på fri fot, och hvidare hans

………. förhörens

verkställande. Aftädde

Sven vidare icke återstod för

hördes rättens handläggning,

så åtskiljdes rättens

ledamoter och tingsfriden

upphörde. På urtima häradsrättens vägnar underskrifer

 

 

                                                                                                                                  

Litt Ol

Till herr domhafanden i Ås härad af Elfsborgs län

Sedan i anledning af tillfördnade

Domhafanden i Ås härad herr härads

höfdingen Stridbeck memorial af den

5 oktober sistlidet år  kungörelse blifvit

utfärdat och undersökningen hållne

inom Jösse härad af detta län, till

utredande af aflidne gårdfarihandlaren

Jan Jansson i Bredaredinnom nämnde

Härad ägande fordringar, hafva så vidt

möjligt varit de uplysningar endast

kunnat …….rörande den aflidnes

fordringar enligt dess förde otydliga

annotations bok, som innefattar ut med

följande af krono betjeningen insände

förteckningar hvilka ……öfverlämnas

tillika med 4 RB 44 d RGS Contanta

medel, dem en del gäldenärer till tinget

sig betala, och kronobetjäningen utan

derom lemnad föreskrift emottagit.

Och torde qvitto för desse medel få

förhämtas i Carlstads lands …….

Den 8 mars 1821

Underskrift                                                   rad 3 kort 5

Litt B

Utdrag af domboken hållne

lagtima höstetinget med Jösse

härad uti Gögvalta den 1 december 1821

Nr 380

Sedan Ås härads rätt

den 10de april förledet år

uti ett där anhängigt mål

emellan expeditions befallnings

mannen C A Lundgren

såsom åklagare och drängen

Sven Svensson från Ormåsa,

tilltalad såsom vållande

till gårdfarihandlaren

Jan Jansson från Bredared

död, tillåtet närmaste i

orten belägen domstol,

at såsom vitnen höra

Jan Jansson och Eric Andersson

i Träskog, Per Persson i

Mögsjöhöjden, Elias Andersson

i Prästegården och hans hustru        sid 2

Kjerstin Jansdotter, Källar Olsson i

Tvarud, Sven Upvall i Tobohl, Elof

Nilsson i Wahlnäs hustru Anna

Månsdotter samt pigan Marit

Olsdotter och konungens befallnings

hafvande, uti den 22 sistledne

maj till domhafvanden aflåten

skrifvelse begärt att ofvannämnde

vittnens hörande

måtte företagas å Jösse härads

först infallande laga ting

då hafva ofvannämnde

personer med undantag

af Källar Olsson i Tvarud, som

icke finnes, blifvit kallade

och förelagde at å denna

rättegångsdag i förberörde

ändamål vid härads

rätten sig infinna.

Genom konungens befallnings

hafvandes åtgärd,

hade så väl expeditions

fogden Lindgren som Sven

Svensson i Ormåsa blifvit

tidigt underrättade om vittnens      sid 3

hörande å denna dag

men som de sådant ……….

nu uteblifvit förordnade

häradsrätten närvarande

krono länsmännen Johan Gyllström

och Jan Nyström at emottaga

deras härunder ………..rätt.

Genom drängen Anders Andersson

i Träskog, lät afstämde

Eric Andersson därstädes

tillkännagifva at som han i detta

mål icke hade sig någonting

bekant, som kunde tjena till

uplysning, hade han stadnat

hemma i …….at kunna

undgå en besvärlig tingsre.

Men alla .öfrige antecknade

vittnen voro närvarande,

och som krono länsmännen

Gyllström och Nyström

emot deras hörande icke

hade något at anmärka

det äfven var allmänt

känt, at de ägde god frägd

och christendomskunskap,

så blefvo de förekallade, fingo    sid 4

aflägga vanlig sanningsed

samt efter erhållne varningar

hvar för sig berätta:

 1. Nämndemannen Jan Jansson

at under de flera år som Sven

Svensson och Jan Jansson idkat

handel här i orten har vittnet

åtskillige gånger sedt dem

tillsammans men aldrig har

vittnet förnummit at någon

ovänskap eller osämja ägt

rum emellan Sven Svensson

och Jan Jansson.

 1. Per Persson at sista gången

som Sven Svensson och Jan Jansson

uppehöllo sig här i orten hvilket

vittnet förmodar var

1819 års vinter, yttrade

Sven Svensson utan at vitnet

vet anledningen dertill under

enskilt samtal med

vittnet, att han hade ett

sådant sinnelag at när

han rigtigt blef ond på en

människa, kunde han slå

ihjäl den. I öfvrigt kunde vitnet     sid 5

icke …………….sig någon gång

hafva sedt Sven Svensson och Jan

Jansson tillsammans.

 1. Elias Andersson at sista gången

Sven Svensson och Jan Jansson var

här i orten som vitnet tror

var 1819 års vårtid voro de

tillsammans och lågo hos Olof

Andersson i Stora Gärdsås och

kunde vittnet icke finna

annat än at de då voro

eniga och vänner.

 1. Kjerstin Jonsdotter at hon

sista gången Sven Svensson och

Jan Jansson uppehöllo sig här i orten

och äfven flera gånger tillförne

sågo dem tillsammans utan at

någonsin förnimma någon

ovänskap eller osämja dem emellan.

 1. Sven Upvall at sista gången Sven Svensson

 och Jan Jansson uppehöllo sig här i

orten såg vitnet dem båda

dock icke tillsammans, hvilket

tillförne för flera år tillbaka

likväl skedde. Om någon

ovänskap eller hämdebegär        sid 6

var rådande dem emellan har

vittnet sig icke bekant.

 1. Hustru Anna Månsdotter at 1819

års vårtid då Sven Svensson och

Jan Jansson stode på resan till

hemorten voro de uti vittnets och

dess mans Elof Nilssons hus samt

där tillbringade en natt. Vittnet

kunde icke uptäcka at någon

ovänskap voro dem emellan

rådande, men Sven Svensson

beklagade sig at det vore

svårt vara Jan Jansson

följaktig som var af fallandesot

besvärad.

7. Pigan Marit Olsdotter gör

med Anna Månsdotter lika

berättelse såsom vid samma

tillfälle närvarande.

Vittnesmålen hördes

och af vittnen erkändes

tilläggandes de på framställd

fråga at ingen hafva

sig bekant om afledne

Jan Jansson äger några utestående     sid 7

fordringar som äro obetalda

här i orten.

           Afsades

At som Eric Andersson i

Träskog……kallad för

för vittnesmåls afgifvande nu

uteblifvit, ålägges han at den

8de innevarande månad

i berörde ändamål sig

personligen vid häradsrätten

infinna så vida han vill undgå

at böta tre riksdaler

sexton skillingar banco om

hvilket föreläggande krono

länsmannen Gyllenström bör

Eric Andersson ofördröjeligen

och bevisligen kungöra.

Den 8 december 1821

Af krono länsmannen

Gyllström anmältes at bonden

Eric Andersson i Träskog

till följe af härads rättens

den 1ta i denna

månad fattade och  ´´

under nr 380 här frammanföre      sid 8

i domboken intagne

beslut nu var närvarande

för at deltaga uti

då förehafde vittnes

förhöret. Och som Eric

Andersson efter Gyllströms

medgifvande i alla afseenden

var obehindrad

fick han framstå samt

efter med hand å bok

aflagd sanningsed och

erhållen varningberättade:

at han under det

Sven Svensson och Jan Jansson

flera års tid här i

orten idkat handel har

han på åtskillige ställen

sedt dem tillsammans

sista året af deras härvaro

hos vittnets svärfader

Anders Larsson i Träskog

men icke har

vittnet förnummit at

de varit ovänner eller

at Sven Svensson hyst några     sid 9

elaka afsigter emot Jan

Jansson. Om den sistnämnde ägde

några utestående fordringar

här i orten hade vittnet sig icke

vidare bekant än at Eric Andersson

erkänner sig sjelf vara

honom skyldig en Rd riksgäldsmynt.

Vittnesmålet uplästes och ärkändes

och skulle protokollet

rörande detta vitnesförhör

varder utskrifvit och öfverlemnade

till konungens befallnings

hafvande i länet för at

genom hans åtgärd

tillställer domhavande i

Ås härad. Ut supra

På häradsrättens vägnar

underskrift

År  1822 den 27 april å Wäby hålls

urtima ting med Åhs härad af underteckand

Hofrätts sekr notarie samt

i orten tillförordnade särskild domhafande

jemte nämndemännen

Per Larsson i Espered

Anders Gunnarsson i Baggeg Öjelunda

Magnus Petersson i Jonstorp

Andreas Persson i Murarp

Peter Larsson i Wäby Västerg

Benjamin Larsson i Tåbol

Per Persson i Romsås

hvarvid, sedan det för särskilde

sedan det för särskilte domhafvanden

utfärdats förordnande blifvit upläst

samt urtima tinget med rättegångsfred

pålyst, följande ärende handlades.

Sedan den omständighet, som utgjort hinder

för fortgången af den vid urtima ting

härstades den 10 april förlidet år förehafde

ransakning, angående Jan Jansson från Bredared

död  och det emot drängen Sven Svensson i Ormåsa

af Expeditions befattningsmannens

c A Lundgren i sammanhang dermed väckte

åtal för vållande till bemälte Jan Janssons

aflidande, blifvit undanröjd genom Nordahls

och förre häradsrättens öfver där verkstälde

vittnesförhör hållne samt till domarembetet

den 1 juli förledet år och den 7 denna månad,

ankomne protokoller, så hade denne dag

till urtima tings förrättande samt

ransakningens fortsättning blifvit bestämd,

derom åklagaren erhållit underrättelse

med antydan att inkalla, ej allenast den

tiltaldte Sven Svensson jemte

hans föräldrar och broder Peter Svensson                    sid 2

Peter Svensson samt systrar Johanna och Eva utan

ock aflidne Jan Janssons sterbhusdelägare

samt förut hörde vittnen Catharina Dahl

och Stina Andersdotter i Ormåsa

jemte Pär Bengtsson i Espered,

med de flere personer som ………..i denna

sak kunde meddela upplysningar.

Vid upprop instälte sig nu, uti åklagarens

Expeditions kronofogden C A lundgrens

närvaro, Sven Svensson, hans föräldrar

sven Hansson och Britta Svensdotter.

samtlige ofanbemälte syskon ; dels afledne

Jan Jansson enka Märta Larsdotter och

broder Lars Jansson i Piggs kvarn, dels ock

förutnämnde vitnen pigorna Catharina Dahl

och Stina Andersdotter, af hvilka den förra

nu vistas i Mada Lillegården, samt Pär

Bengtsson i Espered. Sägande åklagaren

Att han ej har flere skäl emot Sven Svensson

att tillgå, än som redan blifvit förebragde.

Domhafanden, sedan förra undersöknings

Protokollet blifvit uppläst och utan anmärkning

lemnats, föredrog Nordahls och förre

h-rättens vitnesförhörs protocoller som

här anteknades.

Det ena så lydande litt a

Det andra så lydande litt B.

Pigan Catharina Dahl framträdde och

med anhållan att få till sitt förre vitnemål

göra någre tillägg berättade att, dagen

efter det Jan Jansson funnits död, inkom Sven

Svenssons yngsta syster Eva i stugan på Ormåsa

där vitnet då var och yttrade till vitnet: Jan i

Bredared har hängt sig. Kort derefter, Sven

Svenssons äldre syster Johanna kom in samt

på vitnets fråga; hvad är det tösen säger, svarade

jo att Jan i Bredared hängt upp sig                                                                               sid 3

att sedan vitnet åter frågat; hvem har sagt det,

samt Johanna derpå svarat, det har vår

Sven, vitnet efter en stunds förlopp utgått

och i detsamma mötte Johanna i förstugan

          med ……4 alnars

lång repstump i handen och sade derunder

till vitnet, längre var ej det repet varmed

jan hängde sig; och att vitnet förmärkt

………………moder Britta Svensdotter

den dagen, sedan underrättelsen om Jan Janssons

död vunnits och flere dagar derefter beständigt

gråta och vara ledsen, utan att vitnet

efterfrågade eller känner orsaken dertill.

Upläst och erkändes.

Britta Svensdotter samt hennes döttrar

Johanna och Eva blefvo derefter framkallade

hvar för sig och förklarade den förstnämnda,

att hon verkligen såsom Cathrina Dahl omtalat,

varit ledsen och gråtit dagarna efter sin son

sven Svenssons hemkomst, som påminte honom

den fattiga …….belägenhet hvaruti

hon med de sine då befann, sedan flere utmätningar

dem ågått och att medvetandet häraf

samt att de ej långt tillförne ägt förmögenhet,

varit orsaken till hennes gråt och ledsnad.

Johanna Svensdotter i början aldeles …

……men på erinran derom af Cathrina Dahl,

sade slutligen att hon icke minnes det han dagen

efter Jan Janssons död, haft i händer den af  Cathrina

omvitnade repstumpen samt dermedelst

cathrina fällt det af henne ………yttrande

dock kunde Johanna ……… dertill på dömande

sätt, …………icke förmås till ett af

lemna något annat besked.                                                                                           Sid 4

Eva Svensdotter, på sjunde året gammal tycktes

vara af et blödigt sinnelag och kunde för

gråt icke afgiva vidare hvad på den

henne föreställde frågor, än at modren skolat

för Eva först berättat Jan Janssons dödshändelse,

som flickan ….. derpå själfmant säger sig

hafva för Catrina Dahl omtalat.

Sedan gossen Peter Svensson blef äfven förekallad

samt förmanad att upriktigt omtala alt

hvad han ägde sig bekant ang. Jan Janssons

dödshändelse och utbrast Peter Svensson härvid i

en häftig gråt derunder han på fråga yttrade

att pigan Anna Eriksdotter för …….först

berättat afledne Jan Jansson dödshändelse, men

då för Peter uplästes hvad han vid urtima tinget

härstädes den 10 april förlidet år upgifvit

och erkänt, samt han i anledning  af dess …….

olika upgift blifvit ytterligare alfvarsamt

förmanad att allena hålla sig vid sanningen

förklarade Peter att han ej minnes någonting om

händelsen dervid han sedermera envist för……

den anklagade …..  föräldrar …. På frågor huruledes

de först erhöllo underrättelse om Jan Janssons

död, förmälte Sven Hansson, att han …….

dagen efter Jan Janssons död, jemte sönerna

Sven och Jan voro ute på marken sysselsatte

med vårarbete, Sven Hansson ensam på ena

sidan ladugårdshusen samt Sven och Jan

på et annat håll: att de tvänne sistnämnde

anlänt till gården vid middagstiden ……..

………före Sven Hansson, som vid hemkomsten

af Sven och Jan underrättades att Johannes Karlsson

i Ekekulla, som haft sin hemväg förbi det

ställe der Sven och Jan voro sysselsatte med

vårarbetet, vid förbigåendet omtalat för dem  ifrågavarande

händelse. Britta Svensdotter, att hon,                                                                                                 sid 5

om samma händelse fick kunskap af Sven och

Jan vid deras hemkomst från

arbetet den 4 maj förledet år. Samt Sven ……….

jemte brodern Jan af Johannes Carlsson i Ekekulla,

vid gående förbi det ställe der Sven och

jan voro sysselsatta med vårarbetet först fingo

kännedom om Jan Janssons dödshändelse den de,

sedermera hemkommo, för föräldrarna

omtalade; sägande …… att Johannes Carlsson

ej var frame i Ormåsa ej eller vidtalade den

gången hvarken Brita Svensdotter eller Sven Hansson.

Pigan Stina Andersdotter på sin förut aflagde

Ed anförde ytterligare att ……….

då vitnet var tjänstepiga i Ormåsa, husbondefolket

för henne först omtalade Jan Janssons dödshändelse

och att hon ifrån den stunden ………………..

efteråt ej förmärkte Britta Svensdotter

vara ledsen eller gråta. Uplästes och erkändes.

Pär Bengtsson i Espered Lillegården som förut

aflagt ed, åberopade dess i protocoll

för den 10 april 1821 intagne vitnesmål, med

tillägg att Sven Svensson under resan både till

och från Wermland, år 1819, merendels efter

vitnets ord, ……. Jan Jansson ehuru han

såvidt vitnet kunde märka, aldrig uti ord

eller gerning, på minsta sätt förolämpade Sven

Svensson; att vitnet icke känner orsaken, hvarföre

sven sålunda bemötte Jan Jansson, ej eller

hvarföre han af den förre överfölls ute å marken

i Fristads socken, dessförinnan av Sven å Boergstena

gästgivargård grälat på Jan,

hvilken dervid förhållit sig som han alltid plägade

göra tyst och stilla. Kunnande vitnet icke heller

erinra sig anledningaen till det gräl, som förhöll

å Borgstena Gästgivargård.                                                                                          Sid 6

Sven Svensson, i början nekande, medgaf

dock slutligen, att han år 1819, på hemresan

ifrån Wermland, dels å Borgstena gästgivargård

grälat på Jan Jansson, dels ute å marken

i Fristads socken gifvit Jan Jansson et slag, dels

en annan gång …. Jan Jansson förebråelser,

hvilket allt ………derföre, att Jan Jansson,

hvilken gick till fots, ………..fick

begagna Sven Svenssons häst och åkdon, utan

att derföre vilja gifva honom någon ersättning,

och att Jan kallat Sven Taskerik, ett

öknamn med hvilket öknamn som Pär Bengtsson

gifvit Sven under resan äfven Pär

……….öfrige resekamrater ofta tilltalade

Sven Svensson.

Pär Bengtsson sade att han ej gifvit Sven

detta namn och att Pär under hela resan

icke hört Jan Jansson, men väl de övrige resekamraterna

tilltala Sven under en sådan benämning.

Den aflidnes enka Märta Larsdotter yttrade; att

Sven Svensson skall upvisat, det han allena

innehaft de af Anders Larsson omvitnade tvänne

…..stycken, som Jan Jansson sagt vara sig

tillhörige enligt hustrun Maria Andersdotters

i Glafserud på Dalsland vitnesmål, och som denna

uppgift vore …… och skulle kunna vederläggas

af pigan Cathrina Dahl, så förmenade Märta

Larsdotter, att Sven Svenssons öfrige upgifter uti

ifrågavarande sak voro lika litet trovärdiga

som den förra

Det antecknades att Sven Svensson och hans

moder Britta Svensdotter härvid yttrade, Cathrina

Dahl vet ej hvad hon vitnar.

Den sistnämnda förekallad, sade att Sven, vid sin

hemkomst samma dag Jan Jansson dog, hemförde en

denne tillhörig af Sven Isacsson i Bredared                     sid 7

sedermera afhämtad säck med åtskillige saker

uti samt dessutom, jemte de af Anders Larsson

i ……… omvittnade tvänne ……stycken

et stycke blångarnsväf på 12 alnar som

vitnet sig tillhandlade, och en mindre lärftsbit.

Upläst och erkändt.

Den anteknads blifvit att

Britta Svensdotter, under Cathrinas

berättelse, visat åtbörder liksom vore

densamma i Brittas tankar aldeles ogrundad,

jemte det hon dervid yttrat för sig sjelf: ja Gud

bevares, anförde Sven Svensson, att då

Jan Jansson enligt hustrun Maria Andersdotters

i Gjerserud vitnesmål, för henne skall upgifvit

det väfbunkarne tillhörde Jan, har Sven Svensson

icke varit inne i …………. Och att, ehuru

af de vid Jösse Härads rätt afhörde vitnen

Erik Andersson i Träskog, samt  Elof Nilssons

i Walnäs hustru Anna Månsdotter och piga

Marit Olsdotter, i sine berättelser , ingen icke

omnämnt skulle de likväl kunna uplysa att

sven köpt det ena väfstycket under

vistandet i Wermland i början af 1820, köpt det ena

väfstycket af Erik Andersson i Träskog

efter 12 ……… blångarns väfven

af hustru Anna Månsdotter samt

lärftsbiten af pigan Marit Olsdotter, samt

det andra väfstycket af enkan Karin

Gustafsdotter i Stora Årbotten Gunnarskogs

socken, hvilken sistnämndas jemte de övriges

vidare hörande som vitnen, angående denna

omständighet Sven Svensson nu yrkade:

sägande, att han, på Jan Janssons anmodan,

å sin kärra hemförde, för att tillsvidare förvara

den af Cathrina Dahl omvitnade Jan Janssons

tillhöriga säck, och att densamma,

som Jan, gående till fots, ej kunde af                       sid 8

sjelf medtaga, inneslöt omkring

……………….   Något sjuk samt

några klädespersedlar och genast vid

underrättelsen om Jan Janssons död, förseglades

och till Sven Isacsson i Bredared öfverlämnades.

Den aflidnes broder Lars Jansson i Piggs

qvarn ingaf en attest, så lydnade………

som upplästes och hvarefter Lars Jansson

jemte åklag. Anhöll att utgifvaren deraf måtte få vid

närmast  uti hans hemort belägen domstol

densamme med ed fästa samt att vitnet tillika

måtte tillfrågas om vitnet har sig bekant

huru mycket penningar Jan Jansson vid

afresan från Wermland 1820 års vårtid medförde.

På frågor uplyste Sven Svensson  att

hemresan verkställdes på omkring åtta dagar;

att Jan Jansson, som var till fots,

stundom fick begagna Svens häst och kärra

derföre han ännu icke bekommit någon

ersättning, att Jan Jansson, såvidt Sven

Svensson kunde finna, icke hade andre

utgifter under resan än till lifsuppehälle,

dock kunde eller ville icke Sven Svensson

upgifva ungefärligen huru mycket samma

resa, oberäknadt foder till hästen,

kunnat kosta.

Därest ……. tilåter de nu upgifne vitnens

hörande i deras hemort, sade Sven Svensson

sig icke vilja öfvervara samma vitnesförhör

äfvensom åklagaren tillika med Lars Svensson

i Piggs qvarn anhöllo att vederbörande kronobetjänt

kunde förordnas genom vederbörande                           sid 9

att åklagarens talan iakttaga.

Å någondera sidan förekom ej något jäf

emot dem upgifne vitnen.

Vidare var ej att antekna.

                            Utslag

Målet upskjutes till nytt urtima ting

Härstäde, som framdeles utsättes och dertill

åklagaren åligger inkalla dels af de förut

hörde personer Asmund Persson i Sundholmen

och Sven Isacsson i Bredared, hvilkas vidare

hörande urtima tingsrätten i anledning af

havad nu förekommit aktar nödigt dels

ock den tilltalade, som bör hörsamma slik

kallelse, därest han ej vill äfventyra att varda

genast häktad, hvid hvilken påföljd han

äfven bör under tiden, i sin hemort förblifva.

Jämlikt 17 capitlet 4 § RN tillåter

Urtima tingsrätten, att Eric Andersson i

Träskog , Elof Nilsson i Wahlnäs hustru Anna

Månsdotter och piga Marit Olsdotter,

ytterligare på förut aflagd, samt factoren Pär

Jönsson på Rexeds bruk och enka Karin

Gustafsdotter i Stor Årbotten Gunnarskogs

socken, efter gången ed, må upgifva

omständigheter och hvad dermed sammanhang

äger, utan hinder af Sven Svenssons i Ormåsa

frånvaro afhöras vid närmast uti deras

hemort belägen domstol, viljande urtima

tings rätten, genom domhafvanden

………… i länet göra anhållan om

vidtagning af anstalt till berörde vitnesförhörs

snara verkställande samt att vederbörande

kronobetjänts förordnas att

åklagarens talan dervid iakttaga

hvilket afseende et exemplar af detta utslag              sid 10

jemte protokollet skall till ……

välbemälte befallningshafvande öfversändas.

Urtima tinget aflystes

År och dag som föreskrifvet står

På urtima tings vägnar,

Efter förordnande

P. Tehrman

Litt a

Utdrag af domboken, hållen vid lagtima

Sommar tings med Nordahls härad å Mellerud den 9de maj 1821

Nr 146

Kungl majts befallningshafvande i länet hade jemte

skrifvelse af den 23de sistlidne april till domhafvanden

öfversändt Åhs härads rätt vid Urtima ting den 10 i samma

månad hållne protokoll och med detta utslag i den anhängiga

undersöknings  målet, angående Jan Janssons från Bredared

dödssätt ………emot drängen Sven Svensson i Ormåsa

af expeditions befallnings mannen C A Lundgren i

sammanhang med ……. undersökning väkta åtal

för vållande till bemälte Jan Janssons död, och genom

………………..nämnde häradsrätt efter åklagarens och

svaranden Sven Svensson …………………..anhållan bland

annat tillåtit …..förordnat,

att upgifne vittnet Gabriels hustru i Gjerdserud af detta

härad, Holms socken fingo vid närmaste domstol i dess

hemort , edeligen göras, i vederbörande kronoåklagares

jemte Sven Svenssons ombuds närvaro, utan att

likväl denne senares uti blifvande hindrade vittnes

förhörets värkställande.

I anledning häraf, och sedan kungl majts befallnings

hafvande väl i ……….skrivelse begärdt, att urtima

ting måtte för ärendets handläggning utsättas, …….

sådant, i anseende till närvarande lagtima sommar

tingets ……..inträffande ej medhunnits, eller varit

af nöden, hade vittnesförhöret till denna rättegångsdag

blifvit utställd, med tillsägelse till kronolänsman

a Forsell, att det samma, i egenskap af åklagarens

ombud öfvervara och dervid hafva inkallat

omförmälte hustrun i Gjerdsered.

Vid upprop förekommer alltså ej mindre kronolänsman

Forsell, än ifrågavarande hustrun vid ……….

Maria Andersdotter och gift med

bonden Gabriel Andersson i Gjerdsered, för hvilken del

åberopade ransakningsprotokollet och utslaget uplästes,

men Sven Svensson i Ormåsa eller något dess ombud

afhördes icke, och ehuru någon särskild kallelse till honom

såsom aflgsta vistande icke blifvit utfärdad, likväl

och då af Åhs härads rätts förenämnde ransaknings

protokoll inhämtats, att Sven Svensson förklarat

sig icke önska att sjelf öfvervara vittnes förhöret, utan

vilja draga försorg derom, att så vida han anser sådant

nådigt, någon annan person bevaka hans rätt,                      sid 3

samt ärendets företagande å denna dag blifvit vid

tingets början genom vanligt anslag å rättens dörr

kungjorts, i ändamål att det ombud som Sven Svensson

kunde hafa här i orten antagit, måtte äga tillfälle

härvid vara tillstädes, fann häradsrätten Sven Svenssons

frånvaro ej böra uppehålla vittnes förhöret, utan fick

hustru Maria Andersdotter öfver hvars ….. frägd och

skicklighet som vittnen, ……….. väl icke hunnit anskaffas,

men  nöjaktligt vitsord nu af rättens ledamöter

lämnades aflägga vittnesed, samt ……….om dess

vigt och varmed ……mened, berättade: Att Sven Svensson

i Ormåsa och nu mera afledne Jan Jansson från

Bredared en dag förledit år vid vårtiden kommit

till vittnets hemviste och der lågo öfver natten, där

de tycktes vara ganska goda vänner, att Jan Jansson

medhade 2 st väfbunkar, eller samman…… väfvar,

dem han sade vara honom tillhörige och icke ville sälja,

utan i stället medförde vid hemresan, samt att vittnet

äfven vill påminna sig, hafva kommit att nämna

detta för det vid Åhs härads rätt afhörde vittnet Anders

Larsson i Löfvaskog, men någon vidare uplysning

i detta mål kunde vittnet icke meddela.

vittnesmålet uplästes och erkändes, hvarefter

Häradsrätten beslutade att protokolls utdrag öfver

hvad sålunda förekommit, skulle till Kong majt

Befallnings hafande ofördröjligen insändas.

Ut supra

På häradsrättens vägnar

Underskrift

Litt B

Utdrag af domboken hållne med lagtima

Höste tinget med Jösse härad uti ……….

Den 1 december 1821, Nr 380

Sedan ås härads rätt den 10 april förledet år,

uti ett där anhängigt mål mellan expeditions

befallningsmannen C A Lundgren

såsom åklagare ………….Sven Svensson

från Ormåsa tilltalad såsom vållande

till gårdfarihandlanden Jan Janssons från bredared

död, tillåtet ………….. i orten belägen domstol,

at såsom vitnen höra Jan Janssons och Eric Andersson

i Träskog, Pär Pärsson i Mögsjö högde, Elias Andersson

i Prästegården, och hans hustru Kerstin Jansdotter,

källar Olsson i ……. Sven Upvall i Tåbohl, Elof Nilsson i

Wahlnäs hustru Anna Månsdotter samt pigan Marit Olsdotter

och  konungens befallningshafvande uti den 22

sistledna maj till domhafvanden aflåten skrivelse

………. At ofannämnde …………………….

måtte företagas å Jösse härads ….. infallande laga

ting. Så hafva ofannämnde personer med undantag

af Källar Olsson i Tvarud, som icke finnes, blifvit kallade

ock förelagde at å denna rättegångsdag i för……

med ……..vid häradsrätten sig infinna.

Genom konungens befallning hafvandes ………….

hade på väl expeditionsfogden Lindgren som Sven

Svensson i Ormåsa blifvit tidigt underrättade om

vittnens hörande å denna dag, men som de sådant ………

nu uteblifva förordnade häradsrätten närvarande

kronolänmännen Johan Gyllström och Jan Nyström …………

deras härunder ………….måtte.

………..drängen Anders Andersson i Träskog lät aflämnde

i Eric Anderssons därstädes tillkännagifva,

at som han i detta mål icke hade sig någonting

bekant som kunde tjena till uplysning, hade han  stadnat

hemma i …….at kunna

………..en …………………………

Resa han alla ………………anteknade …………….

ock som kronolänsmännen Gyllström och Nyström

mot deras hörande icke

hade något at anmärka, det äfven var allmänt

känt att, de …………….ock christendoms kunskap

å blifva de förekallade ….aflägga vanlig sanningsed

samt ….erhållen varningar, ……för ….berätta:

 1. Nämndemannen Jan Jansson att ….de flere års

som Sven Svensson och Jan Jansson idkat handel

här i orten har vittnet åtskillige ………sedt dem

tillsamman men aldrig har vittnet förnummit at någon

ovänskap eller osämja ägt rum mellan Sven Svensson

och Jan Jansson.

 1. Pär Pärsson, at sista gången som Sven Svensson och Jan Jansson

……….här i orten hvilket vittnet förmodar var

1819 …… ……..yttrade Sven Svensson, utan at  ………

vet anledningen dertill, nu……………..samtal med

vittnet, at han hade ett sådant sinnelag, at när

han rigtigt blef ond på en menniska, kunde han slå

ihjäl den . I öfrigt kunde vittnet icke erhindra sig någon gång

hafva sedt Sven Svensson och Jansson tillsammans.

 1. Elias Andersson, at sista gången Sven Svensson

och Jan Jansson voro här i orten, som vitnet tror

var 1819 års vårtid, voro de tillsamman och lågo hos Olof

Andersson i Otera Gärdsås, och kunde vittnet icke finna

annat än at de då voro eniga och vänner.

 1. Kjerstin Jonsdotter, at hon sista gången Sven Svensson

och jan Jansson uppehålla sig här i orten

ock äfven flera gånger ………. Sågo dem tillsammans utan at

någonsin förnimma någon ovänskap eller osämja dem emellan.

 1. Sven  ……….. at sista gången Sven Svensson och

Jan Jansson uppehöllo sig här i orten såg vitnet dem båda

………….tillsammans, hvilket tillförne för flera år till

………….likväl skedt. Om någon ovänskap eller hämde

begär var rådande dem emellan har vittnet sig icke bekant.

 1. Hustrun Anna Månsdotter, at 1819 års vårtid, då Sven Svensson

och Jan Jansson……resan till hemorten, voro de uti vittnets ock

dess mans Elof Nilssons hus samt där tillbringade en natt. Vittnet

kunde icke uptäcka at någon ovänskap var dem emellan

rådande, men Sven Svensson beklagade sig at det vara svårt vara Jan Jansson

följagtig som var af ………………………….

 1. Pigan Marit Olsdotter, gör med Anna Månsdotter lika

berättelse såsom med samma tillfälle närmare ……….

Vittnesmålen hördes och af vittnen erkändes.

Tillägandes de på framstäld fråga at ingen hafva

sig bekant om afledne Jan Jansson äger någre

utestående fordringar som äro obetalte här i orten.

                          ………………

At som Eric Andersson i Träskog ………. Kallad för

vittnesmål afgifvande nu uteblifvit, ………. Han     den

…. ………………………………….månad,

I ……………….ändamål sig ………………..

samlingen vid häradsrätten infinna, så vida han vill medgå

at böta tre riksdaler sexton skillingar banco, om

hvilket förel……………… länsmannen Gyllenström bör

Eric Andersson ofördröjeligen och bevisligen kungöra.

Den 8 december 1821.

Af kronolänsmannen Gyllenström anmältes at bonden

Eric Andersson i Träskog, till följe af …………….

          den 1sta i denna månad fattade och

under nr 380 här frammanföre i domboken intagne

beslut, nu var …………. ……för at deltaga uti

då förehafde vitnesförhöret; och som Erik

Andersson efter Gylleströms medgifvande i alla afseenden

var ……………… fick han framstå samt

af… med hand å bok aflagd sanningsed och

……………………………berätta: at han under det

Sven Svensson och Jan Jansson flera års tid här

i orten idkade handel, har han på åtskillige ställen

sedt dem tillsammans sista året af deras härvaro

hos vittnats svärfader Anders Larsson i Träskog,

men icke har vittnet förnummit at de varit ovänner

men at Sven Svensson hyst några elaka afsigter emot Jan Jansson

Om den sistnämnde ägde några utestående fordringar

Här i orten hade vittnet sig icke vidare bekant, än at

Eric Andersson ……………sig själf vara honom

skyldig en RD riksgälds…………

Vitnesmålet uplästes och ärkändes. Och skulle protcollet

rörande detta vitnesförhör varda utskrifvet och öfverlemnat

till konungens befallningshafvande i länet

för at ……………hans åtgärd tillställas domhafvanden i Ås härad.

Ut supra

På härads rättens vägnar

underskrift

 Hösttinget

1823 den 25 okt nr 97

Den ransakning som sedan längre tid tillbaka

gjort att ämne för denna härads rätt åtgärd angående gårdfarihandlaren

Jan Jansson från Bredared och det mot

drängen Sven Svensson i Ormåsa i sammanhang

dermed anstäldt åtal för mord, som sistl urtima

ting den 27 nästl april blifvit uppskjuten för

hörande af flere vittnen i Jösse härad af Wermland……

de vittnesförhör som i anledning deraf

vid nämnde härads rätt hållits, hafva protokollen

den 20 nästl augusti från häradshöfdinge embetet

i länet domhafande tillhörande…………hvarefte

denna rättegångsdag blifvit utsatt till ransakningens

fortsättning, samt …… närvarande kronobefallningsmannen

Lundgren derom underrättad,

med förständigande att inkalla vederbörande

hvilka under ………….hörande var af nöden.

Enär denna ransakning………………….företogs

anställde sig äfven bemälte kronolänsman i åkl.

egenskap tillika med ej mindre tilltalade Sven Svensson

äro till äfven afledne Jan Janssons enka Märta

Larsdotters dotter Maria och broder Lars Jansson

vid Piggs qvarn, med Asmund Persson i Sundholmen

och Sven Isacsson i Bredared, hvilken jemte

HR beslut vid berörde  urtima ting, nu äfven

bordt sig infinna, hafva icke kunnat träffas

med kallelse, emedan de enligt

intygande, äro stadde på långväga handelsresa

hvarföre de på längre tid ej återvända.                                  Sid 2

Ofvan åberopade Jösse härad rätts protokoll

upplästes och hade Sven Svensson

mot innehållen af de deri intagne vittnesmål icke

att  erinra, men påmind om den gifna motsägelse, som

äger rum emellan hans vid urtima tinget den 27

april nästl år gjorde uppgifter och vittnet Anna Månsdotter

i Wahlnäs och Karin Gustafsdotter i Stora Årbotten

berättelser, yttrar Sven Svensson endast att tiden

förtär minnet och att han om ej af bemälte

(grefven) åtminstone af andra såg 820 läst väf 2

 Wermland erbjudande sig att bevisa sådant.

Åtskillige frågor föranledde af förra ransakning

protokollet framställdes på Sven Svensson, hvilkens

svar ej afvika så att de vore upplysande, från

hvad han förut yttrat.

Att sluta af  Sven Svenssons förhållande och

utseende är han hallstarrig och kall i afseende

på åtalet, hvilket………………då han

från domstolen påminns om de flere besvärande omständigheter

som mot honom förekommit, uppmuntrad att,

i händelse af …………………låta beveka sig till bekännelse

ånger och försoning, samt föreställd att den

förskaffar straff om i tiden åtminstone i evigheten.

skall drabba honom endast kallsinnigt yttrat

att sistnämnde straff bli hans ensak med tillika

framställd anhållan om slut i målet på det han

ej vidare må besväras med inställelse vid tinget.

I detta skick öfverlemna härefter åklagaren Sven           

Svensson och målsägarna saken till                                                        sid 3

domstolens pröfning, vidare anhållan af det

sistämnde att utlåtande blir meddelt om Jan

Janssons begrafningssätt samt att Sven Svensson

måtte åläggas ersätta dem för deras

inställelse under ransakningens lopp.

Af härads rätten meddelas det besked att utslag den

7de nästkommande november……..skall afkunnas

hvar å åklagaren jemte Sven Svensson denna

sistnämnde vid före stadgad påföljd skola

 sig inställa se nr 138

Hösttinget 1823 7 nov

Nr 138

…… beslut under nr 97

denna dombok, inställde sig nu

kronolänsmannen Lundgren jemte drengen

Sven Svensson från Ormåsa, och sedan

dels häradsdomaren, Anders Andersson

i Bollås, anmält det

han i följd af sedan sista ransakning till

…… verkställd uppmätning funnit

den ………….Jan Jansson varit hängd

endast 400 alnar aflägsen från det

ställe der Ormåsa gärdeväg utlöper

till vägen emellan Gretlanda

och Fahlskog och ….… Nämnden

i öfrigt upplystes att afståndet emellan

sistnämnde båda hemman utgör ej

öfver 1/4dels mil, samt att från nyss

berörde vägskältill Ormåsa är ej

fullt 1/8dels mil, så afsade HR

efter öfverläggning följande

              Utslag

Uti dess med flere urtima ting i målet

den 27 april nästl år gifne beslut har H R

väl af då förefunna (orsaken)

ansett Asmund Persson i Sundholmen

och Sven Isaksson i Bredared

vidare hörande i målet af nöden, men (rörande)

enligt hvad protokollet för den 2/5

oktober innehåller för närvarande icke vistas

i orten och deras senare eller snara

återkomst är osäker samt deras vidare

hörande icke heller synes vara

af hufvudsakligt inflytande på

målets utgång i företagen HR …..

förutan nu äntligen det samma

till slutlig pröfning.

På sätt ransakningsprotokollen

innehåller, finns anledningar till detta måls

anhänginggörande vara den, att sedan

att gårdfarihandlaren Jan Jansson från Bredared

Smedsgård, ………år 1820 i sällskap med drängen

Sven Svensson från Ormåsa och åtskillige

(der) personer företagit en handelsresa till

Wermland utan att Jan Jansson derefter

i sin hemort låtit sig afhöra, har nära vägen

                                                                                                                                                        Sid 4

emellan Gretlanda och Fahlskog, …….

….. från sitt hem i Bredared, funnits

hängande död under en ek.

Vid bedömandet huruvida Jan Jansson af

egen åtgärd eller annans handaverkan

ljutit döden, (anser) HR (genom) framl.

provisical läkarens och medicinal rådet

Flodins i (utredning) af Jan Janssons lik-

öppning meddelte protocoll och utlåtande

samt hans deröfver sedermera afgifna

förklaring i förening med den ställning

och det (utseende) hvari Jan Janssons

döda kropp då den samma först

blifvit upptäckt, enligt vittnesutsagor,

sig befunnit, det vara till

redeligen styrkt att hans dödsorsak ej

(hverkat) sig från honom sjelf, utan från

(genom) af annan person tilldelade slag och

hans derefter af våldsverkaren vidtagne

upphängande, i följd hvaraf HR

icke finner hinder möta för Jan Janssons

begrafning på …….. som alltså

tillåtes.

Vid början af ransaknings fortgång har af

förekommande anledning åtal ……. väkts

mot ofvan bemälte Sven Svensson från Ormåsa

för vållande till Jan Janssons död,

och i afseende på samma åtal som

därefter blifvit fullföljdt upplyste

…… bland annat: att Sven Svensson

enligt egne uppgifter, efer i början

af år 1820 hafva jemte Jan Jansson

vistats i Wermland, i sällskap

med Jan företagit resan derifrån

till hemorten, derunder Jan Jansson åkt

hos hos Sven hvarpå sedan den 2 maj

berörde år kommit till ….. Arta i Fristads

socken, der de uppgjort liqvid fö

resa vidare samma afton

anlänt till hemanet Gingrid Bosgård i detta härad,

der de qvarblifva öfver natten

de den 3 maj fortsatt resan genom

Gretlanda till Fahlskog, der Ormåsa

gårdeväg …….. och hvarest (omkring) kl

12 på dagen (åtskiljdes) då Sven Svensson

…… begifvit sig till sitt från berörde

ställe ej fullt 1/8 dels mil belägen

(hemmansdel) (hemkommen)

kl 1 på dagen ankommit.

Ibland de flere omständigheter

som mot tilltalade Sven Svensson

förekommit finns i synnerhet

följande, enligt vittnesmålen, förtjenas

från i (dess) afseende, nämligen att så

vid bägge …… kunna (tillsammans) Sven Svensson

var icke den siste som (veterligen)

befunnit ….. Jan Janssons ………….

lemnat honom i den trakt der han funnits

död, att Sven på vägen emellan Gretlanda

                                                                                                                                                         Sid 5

och Ormåsa uppehåller sig en tid af

åtminstone 1½ timme, som ej synes

vara af nöden för att (däremellan) färdas

samma väg utgörande ej öfver ¼ dels

mil, att Sven då han lemnat

Gretlanda varit klädd i ullstrumpor

men vid ankomsten till Ormåsa

(haft) rena linne eller bomullstrumpor

…………………………………….

och vittnat Catharina Pettersdotters

i Gingrid intygande varit klädd

 i ullstrumpor, hvaraf den ena

tycktes blodig då Catharina vid middags-

tiden i frågaställde (der hon) träffade honom

nära det ställe der Jan Jansson fått

sin bana, att Sven enligt pigan Catharina

Dahls i Ormanäs utsago, morgonen

efter sin hemkomst utan att

enligt i orten gängse brukar anlita

någon tllstädes varande qvinns-

person, att rengörade sjelf lagt

i blöt ett par hvita ullstrupor, att

Sven Svenssons broder Petter Svensson

enligt Catharina Andersdotter

berättade för henne haft sådana

utlåtelser, som

att enligt åtskilliga vittnesmål än

                                                                                                                                                        Sid 6

…….. att (missundskap) uppstå, dels

att Sven Svensson sedan längre tid

tillbaka ej hyst särdeles vänskap för

 Jan Jansson, och dels att denne vid

sin afresa från Wermland innehaft

ett pengabelopp som äfven med afdrag

af de till hemresan erfordeliga

kostnader skäligen bordt öfverstiga

de 20 Rd  8 sk Riksg som på honom

endast blifvit  fundne, hvilket förhållande

…… Jonssons i liqvid vittnesmål

tillika med den af Jan Jansson förda

annotationsbok så vidt upplysning

deraf kunnat inhämtas tydes ……….

Då härtill bägges Sven Svenssons

under ransakningen visade

uppenbara förlägenhet och (tvätalan)

som altid måste från ……………

vara skiljde samt hans mindre

trovärdiga utsago angående Jan Janssons

vemod och tystnad under sin

hemresa hvilken utsago icke finnes

vitsordad af de personer som

………. före Jan Janssons död

träffade honon och har intygat

hans

oförändrade vanligen stilla

alfvarliga lynne samt den

                                                                                                                                                        Sid 7

farhåga Sven för vittnet Catharina Dahls

vittnesmål röjt derigenom att han

sökt öfvertala henne förtiga sanningen

så och så väl häraf som af

öfvervägande att hvad ransakningen

vidare innehåller, varför

HR omständigheter, som sammanlagde

halft skäl, hafva

mot Sven Svensson förekommit

att han till afled Jan Janssons död

varit vållande, men som Sven

Svensson enständigt der till nekar

varder saken jemtligt 17 kap 32§

………… samt kungl förordning 20 jan 1779

i afseende på …………… åt framtiden

då den kan varda uppenbar.

Såsom följd härmed förklarar HR

dels att ersättning för medicinal

rådet Flodins resekostnad och

dagtraktamente för obduktionen af

Jan Janssons döda kropp, bör enligt

af dertill anslagna allmänna medel

samt dels att någon ersättning

för målsägarnas inställelse

……………. nu icke kan de tilläggas.

                                                                                                                                   Sid 8

Jemlikt 2 cap 5§ …….. var der

detta utslag understäldt kongl

majts och rikets Höglofl Göta hofrätts

vidare pröfning, och äger den

som med utslaget är missnöjd att

inom eller sist å 20 dagar härefter

före 12 denna likväl oräknad och således

den 27 i denna månad till högbemälte

rätt ingifva besvär i afsseende

 på hvad författande och inlemnande

kongl kungörelsen af den

1 okt …… bör tjena till ……………

Någotvidare för häradsrättens åtgärd

förekom ej vid detta ting som alltså

aflystes tillika med tingsfriden

och rättens ledamöter åtskiljes

år och dagen som ofvan

                                                                 på häradsrättens vägnar

                                                                                       underskrift

 

Sommartinget 1825   d6 maj

Nr 81

Till detta ting hade enkan Märta Larsd i

Bredared Smedsg låtit instämma Sven Svensson

i Klämmestorp i påstående att åter få någon

……….som skall ……….hennes afl man

Jan Jansson i lifstiden tillhörig ock med

upprop af detta mål inställte sig personligen svar

har befullmäktigade ombud nm Per

Persson i Romsås och kär personligen

Sedan ombudet uppgifver att Märta

Larsdotter man Jan Jansson i lifstiden

för omkring 4 år sedan företagit en  gemen…..

den resa derifrån han aldrig återkom utan

hans nära …funnits död  upphängd i ett

träd; ……någon hade …… hvad …….

……………..afl Jan Jansson  ……………

Med svar, som efter hvad …..sig …

…. ……derunder af Jan Jansson emot

……..borgat …….blaggarn utan ….

……..längd och …..nu återfordras.

Svar som medgifver att han under omnämnde

resan …..hört före Jan Janssons död med…….

vände i Fahlskog, bestrider ……..hafva

…………någon blågarns väf, hvarder

svar fullmäktigen ……………………..

……..anhöll om uppskof………………..

till nästa ting……….rätte

gångsdag då par

……………………………..

……………………………

……………………………….

………………………………..

Hösttinget  1825 den 13 oktober

Nr 71

Häradsrätten lät sig åter förekomma det för

sista ting nr 81 i domstolen hit uppskjuta

målet mellan enkan Märta Larsd i Bredared

Smedsg kär samt Sven Svensson i Klämmestorp.

svar angående återbekommnade af väfnad

………………….

Vid uprop häraf inställde sig kär genom nm

Per Persson i Romsås och svar personligen , och som

……………………käromålet, men sade sig

……..vara hågad nedlägga sin talan i målet

varvid HR lät bero.