ILLDÅDEN I TINGSRÄTTEN - Mordet i Hökerum 1830
   

Urtima 1830 den 20 nov

Protocoll hållet vid urtima ting

med Åhs härad i Väby den 20 november 1830.

Närvarande undertecknad tillförordnad domhafvanden

actor jemte nemndemän

häradsdom Per Persson i Romsås

nämndeman Sven Olofsson i Tärby

                    Petter Larsson i Väby

                    Petter Månsson i Klinten

                   Arfvid Svensson i Döfve

                   Johannes Andersson  i Klackö

                   Jan Andersson i Grafryd

Uti skrifvelse af den 25 nästl october har

……P Ehrenqvist hos domarembetet

ansökt att öfverjägmästare T Oxehufvud

den 24 i samma månad om morgonen funnits

mördad i sitt hem af en mängd knifhugg samt

på en till förut för mord tilltalad och tillförne

men framtiden ställd person Sven Svensson

från Torpet Klämma under Klämmestorp

i Rångedala socken, blifvit gripen och till

häktet i Alingsås införd, sedan han för flere

personer frivilligt erkänt, att han begått

mordet och återställt åtskillige dervid tillgrepp

nu under en stubbe i skogen förvarade persedlar

som finnes uptagne på en med skrifvelsen

 fogad, så lydande förteckning.  Litt mord

Med anledning af documentation var medice legal

besiktning och obduction af domhafanden

begärd hvarefter herr provincial läkaren

doktor Ehnlund insänt med besiktningen fördt

protocoll med tillhörande attest  Litt Kropp

Denna dag hade för ransaknings verkställande          sid 2

om mordet blifvit bestämd och

tillstädes krono bef man Ehrenqvist, Sven

Svensson, som från kronhäktet blifvit

transporterad, derefter och sedan

äfven nämnde handl blifvit upläste

åkl företedde dels en om mord gerningen på

stället hållen undersökning så lydande Litt aj

och dels om den tilltalade infordrat prästintyg

af …..innehåll  Litt Prest

Sven Svensson, lång………….

af medelmåttig stark kroppställning, fängsel

med ………………….samt block af

jern med kedja mellan halsjernet och lifstycken,

samt denna ock blacken, har mörkt

hår och blå ögon, klädd på kortbyxor randig

vest och grå kappa uppträdande alfvarligen

att afgifva ……..

om sine lefnadsöden och det grofva brott

hvarföre han …..är lagförd härefter

att han är 35 år gammal född i Stora

Ormåsa, Rångedala socken att föräldrarna

Sven Hanson och Britta Svensdotter sedan

aflidigt, och Sven Svensson varit ……….

hos sine föräldrar och sysselsatt sig med

handelsresor till dess han för nära 4 år sedan

inträdde i ägtenskap med sin ännu lefvande

hustru Britta Persdotter, då han till arrende

emottaget ett soldat boställe under Klämmestorp,

der han sedermera bott, att år 1823

Sven Svensson varit tilltalad och blifvit

ställd under framtiden för mord i gård-

farihandl Jan Jansson från Bredared, hvilken

funnits hängande död uti ett träd, men att

att Sven Svenssoni öfrigt icke brott varit lagförd.

Sven Svensson erkänner nu frivilligt ej mindre att          sid 3

han begått nyss nämnda mord såsom

att han natten mellan den 20 och 21 nästl

………….tänt eld på en öfverjegmästaren

Oxehufvud i lifstiden tillhörig flygelbyggnad

på säteriet Säby samt ett mindre dass

……………folket skulle vara sysselsatte

med eldens släckning …….få tillfälle

att stjäla på Hökerum  samt att

då detta blifvit förhindrat den genom

att elden icke utbröt förr än närmare

dagen och folk qvarblifvit vid Hökerum.

Sven Svensson fattat det upsåt att natten

mellan den 23 och 24 påfölgde föröfva

den stölden i hvilken (ifrigt) han

den 23 om morgonen begifit sig

från torpet Torget, under Tomta Mellang

vid knapt en ¼ mil från Hökerum åt hemanet Torp

samt derifrån  öfver markerna åt Romsås,

då Sven Svensson varit

inne ………derstedes hvarpå han

icke känner namn. Härifrån förfogar

han sig till torpet Svedjan under Tissås

der han uppehållit sig en stund, och vid

afgången derifrån i mörkningen medtog

en knif för att i nödfall begagna.

Sven Svensson ankom kort derefter och

sedan han utan uppehåll tillryggalagt den väg

af 1/8 mils längd som är emellan detta torp

och Hökerum till följande ställe samt lade sig här en stund

på logen, derifrån han, sedan folket gått till vila

begaf sig in i förstugan till stora byggnaden

hvartill dörren icke var låst och………….

köket  dertill nyckeln ……..

Då Sven Svensson fann att här icke var                 sid 4

något att hemta begaf han sig genast

åter uti förstugan, men råkade härvid

i mörkret stöta emot en säng och ……..

upkom och hvarvid överjägmäst

Oxehufud kom springande oklädd ifrån ett rum

ut i förstugan samt fattade tog (i) Sven Svensson

med förfrågade hvad han var för

en och hvad han hade der att göra.

Öfverjägmästaren bragte härvid med öfverlägsen styrka Sven Svensson

på knä och dervid såg sig ingen

annan räddning än att freda sig med

knifven, hvilken han i sådant afseende

på det sätt att han gaf öfverjägmästaren

3 eller 4 styngi bröstet och

magen. Öfverjägmästaren fick härvid tag

uti knifven samt ryckte denna två

gånger ifrån Sven Svensson

och kunde Sven Svensson icke förr än

öfverjägmästaren hunnit blifva ……….

af blodförlust helt och hållet återtaga

knifven då Sven Svensson fullbordade mordet

och tilldelade öfverjegmästaren alla de i besigtnings-

protocollet uptagne åkommor. Öfverjegm

Oxehufvud var i blotta livtyget hvilket

(fullbordade) mordet, dock brottades han med

Sven Svensson vid pass en half timmes

tid innan Sven fick öfverhanden. Varunder

ropade och skrek öfverjegmästaren

i början och då Sven Svensson med anledning

deraf höll hand för munnen fick

öfverjegmästaren med tänderna fast

uti den ena af Sven Svenssons fingrar

……………………………..

Tilläggande Sven Svensson att han efter               sid 5

mordet begifver sig in i öfverjegm Oxehufuds

sängkammare närmast förstugan

samt (därinne) tillgripit de saker

som Sven Svensson sedermera återställt

och med desse, invirade i ett lakan, kommit

genom förstugan ut i köket varifrån Sven

Svensson hoppade ut genom fenstret åt

trädgården samt förfogade sig ned till sjön,

den strand der intill byggnaden belägen,

varest han sade sig uti en vid landet (stått)

eka samt rodde öfver sjön till midt emot

varande stranden. Och förklarar Sven

Svensson på fråga, att han icke efter

mordgerningen uppehöll sig i köket eller

derstädes gick på golfet vidare än att han

directe från dörren sprang till fenstret

och hoppade ut samt att Sven Svensson

icke var inne uti det rum i sätesbyggningen

som är beläget innanför sängkammaren.

Några medbrottslige (säger)

Sven Svensson icke sig hafva haft vid

mordgerningen, äfven om han nekar

att hade deraf gifvit någon förtroende.

Uplysande att actor ifrågavarande silfver

och öfrige saker, han tillgripit 3 st plånböcker,

men då han efter ankomsten till

andra strranden af sjön, fann att någre

pengar ……..icke (finnande) har han

kastat dessa ifrån sig. Sven Svensson

var icke inne på något ställe sedan

han föröfvat rånet, inan han varit

borta i skogen till hemmanet Skabo

och nedgräft sakerna, vilket då

Sven Svensson om morgonen återkommit från skogen       sid 6

har han begifvit sig till torpet Nybro,

för att hämta sin handelspåse vilken

han om dagen förut, innan han

antände byggnaden i Säby……..lagt

påsen under ladugården därstädes.

Inkommen hit fick Sven Svensson underrättelse

att påsen var funnen och lemnad till klm

Ehrenqvist, hvilket gaf Sven Svensson

anledning att gå till Fahlskog

för att återfå påsen, då han på vägen

mötte v länsm Ekblom, som anhöll

Sven Svensson och förde honom med

sig tillbaka till Hökerum der Sven

erkände mordgerningen.

Ofvanstående bekännelse (densamma) förd

till protocollet, uplästes för Sven Svensson

och blef af honom såsom rätteligen

uppfattad erkänd.

Åkl begärde vittnesmål af (nedantecknade)

personer hvilka tillstädes ojäfvade fingo

aflägga sanningsed och efter varning för

dess missbruk, hvar för sig hörde berätta

 1. Herr majoren och riddaren Lekotte: att skedde

mordgerningen blifvit förövad, vittnet

som bor icke fullt ¼  mil från Hökerum

blifvit efterskickad och ankommit till

stället, har vt funnit tjenstefolket och

åtskillige andre personer derstädes

församlade, då vt af deras utsago

inhemtade att tjenstefolket

blifvit uppväckta af rop och

buller, men icke vågat sig in i byggnaden

emedan de trodde sig höra att flere personer

derstädes uppehöll sig. Dörren                                 sid 7

var då stängd och enligt berättelse hade

icke någon varit inne i rummet

efter mordet, utan förmodade tjenstefolket

att någon af våldsverkarna till

äfventys ännu vore förborgad i huset

emedan de hört röst af en person, så

hastigt innan de ………förnimmer en

……från landet att den person som

talat i byggnaden icke kunnat hinna att

emedlertid begifva sig ned till sjön,  hvilken

är belägen vid pass 50 alnar från

byggnaden fann ett fenstret i köket

öppet och såg genom ………… spår på golfvet

efter flere personer hvilka spår alla voro

vända från dörren åt fenstret. Vt tillsade

ordentligen att icke någon fick gå

in i huset innan kronobetjeningen ankommit

till stället och sedan på afton

v klm Ekblom anlänt och vt åter

begaf sig till Hökerum har vt åtföljt

Ekblom in i byggnaden då öfverjägm

Oxehufvud döda kropp fanns liggande

i förstugan på golvet nära sängkammar-

dörren samt händerna lagde på bröstet

och hittades öfverjägm nattmössa

……….bredvid ………………..och blodig

samt efter utseende begagnad att till-

täppa munnen. Vid förstugufenstret närmare sängkammardörren

syntes blod lika som han derstädes fått

första stynget och ute på golfvet bredvid

kroppen fanns märke i bloden efter

fingrarna på en hand, så att deraf syntes            sid 8

som öfverjägm arm vid dödsstunden

varit utsträckt, men blifvit af mördaren

sammankrökt så att händerna kommit

på bröstet. På kappan bredvid hängde

ett täcke  och härå syntes att mördaren

torkat sine händer för att befria dessa

från blod, men sedan Sven Svensson

inkommit till stället och bekänt mordgerningen,

ville han icke vidgå att han

torkat sig på täcket. I öfverjegm

Oxehufuds sängkammare syntes märke

efter rånaren ity att lådor blifvit

utdragne och alla i rummet varande saker

bragts i oordning vari äfven dörren

till rummet derinnanför öppnad utan att

derstädes funnes några bestämda märken

efter våldsam rånmördare än att

på golfvet lågo tre stycken papper som

ryckta ……………..att de varit

……………………………..eller

något annat dyligt. I köket eftersågos

nu de spår vt vid första tillfället

förmärkt, men desse kunde sedan de

hunnit torka då icke bestämt uptäckas.

Tilläggande vt, att öfrigaspår voro

efter större och mindre ……………

någon efter utseendet qvarlemnade efter

stöflar med sine mindre klackar samt

att  med besiktningen af den döde kroppen

vt tyckt sig märka att från blifvit

tillfogade med olika vapen, liket läkaren                            Sid 8

efter värkstlld besiktning äfven

för vt yttrat.

 1. Herr löjtn Mannerfeldt: att vt dagen efter

mordet på bud infunnit sig hos herr majoren

Skotte och varit tillsammans med honom

då han på eftermid for till Hökerum hvadan

vt om förloppet efter ankomsten lika

berättelse med herr majoren Lekotte utom

i afseende på det märke efter våldsverkan

innan herr majoren trott sig finna uti

(ovannämnde) för sängkammaren ….hvilket

vt icke iakttog samt i afseende

på det täcke som hängt i förstugan…..

vt icke heller varseblef, hvarjemte vt

icke kan uplysa huruvida de åkommor

som finnes på den döde kroppen varit

tillfogade af ett eller flere olika vapen,

uplysande begge vittnen att Sven Svensson

i början nekade för mordet, men slutligen

erkände ….. på denna sak, som

han om inför domstolen upgifvit endast

med den skillnad att ……yttrade det

öfverjegmästare blott en gång tagit knifven

ifrån honom, att Sven Svensson

gifvit öfverjegm det första stynget den

stund som denne kom ut och fattade

Sven Svensson i kragen och att kampen

endast påstod en liten stund.

 1.  Sergant ………..: att vt ankommit  

till Hökerum den 24 october om aftonen

sedan Sven Svensson redan erkänt mordet

och var vt följaktig då Sven Svensson

i skogen, vid pass en mil från Hökerum

utvisat ……han gömt de stulne sakerna       sid 9

och (dessa) framtagit. Vittnet var

äfven närvarande med läkaren …………………

och de vt sjelf tyckte sig

märka att sårnaderna vore tillfogade

med olika vapen yttrade äfven läkaren

vid tillfället en dylik förmodan,

 tilläggande vt att efter mordgerningen

sedan vt åtagit sig att bebo säteribyggnaden

på Hökerum vt funnit anledning till den förmodan

att Sven Svensson med våldsgerningen

icke varit menad deraf att

en afton…………………….

……………………………..

 1. Kronorättaren Lars Andersson i Grafryd:

Att då v lmn Ekblom anträffat

Sven Svensson, vt sedan krono rättaren

blifvit inkallad att åtfölja till Hökerum

och här vt funnit Svensson blodig

på kläderna samt hördes äfven då han

på Hökerum afgaf sin bekännelse, ……

…………….lika med den han inför

domstolen afhöllt. På Hökerum var vt

icke (inne) förd och liket redan blifvit

flyttat från förstugan, och har icke

vidare uplysningar att meddela.

5 Elias Jonsson i Romsås: att sedan vt

på kallelse infunnit sig å Hökerum….

27 nästl october på eftermiddagen vt

hört Sven Svenssons afgifne bekännelse

och såg äfven vt öfverjegmästare Oxehufvud               sid 10

döda kropp liggande på golfvet

förmodligen i den ställning de 2 förut afhörde

berättat.

6. krono röttaren Efraim Högberg: att vt

åtföljt Sven Svensson då han blifvit afförs

från Hökerumtill Skabo, då han ute

i skogen utvisade det knyte, som

innehåller de stulna persedlar, (krono)

förteckning efter återkomsten till

Skabo uprättades.

7. drängen Anders Jonsson på Hökerum:

Att om aftonen den 27 nästl ocktober, sedan

vt lagt sig, v blifit väckt af pigan

Maja Stina Andersdotter hvilken

berättade att hon hört oljud slagsmål.

rop för hjelp vt skyndade då upp

och hörde härvid tvenne gånger

emedan vt ännu var ner uti vid

flygebyggnad belägen vid pass 12 a

14 alnar från säteribyggnaden, klagande

ljud härifrån, men utkommande på

gården och sedan vt hunnit upp till

byggnaden kunde något ljud innanför icke

förnimmas. Vt som af fruktan

för våldsverkare icke vågade sig in

i byggnaden skickade pigorna åt

………vid pass 1/8 mil derifrån

för att hemta folk samt stadnade

emedlertid sjelf qvar, men hörde

icke något buller innan pigan Maja

Stina Andersdotter återkommit då vt

bad henne efter höra huru                sid 12

det stod till. Hon ropade då

tvenne gånger, dörren öppnades på glänt

men efter 3de ropet utanför sängkammarfenstret

sade en obekant röst, det står till bra

ut emellertid förblifvit vid förstugan såg

härvid en person kommer från

öfverjegm rum emot vt hvarför

vt skyndade att igenstänga dörren

till andra kammaren. ………

våldföraren begaf sig härpå ned till sjön för att

efter ekan och framställte att någon

derpå icke måtte nederkomma, men då

vt anlände till sjön hörde vt

ekan redan ute på sjön framflyttades utan

att likväl  ………. dertill begagnades.

Då vt härifrån återkom var allting tyst

deraf vt drog den slutsatsen att öfverjegmästare

Oxehufvud var …………………men

flere personer utan att ……byggnaden vaktat

omkring till morgonen förmodan

att någon våldsverkare ännu var qvar

i huset. Sedan det blifvit dager

och herr majoren skulle ……………

såg vittnet spår i köket, dels uti …….

………..som i …….. på golfvet

och dels deraf att sulorna på……………logen

varit ……. Dessa spår som voro…….

större och mindre klackar, ledde…………..

från dörren åt fenstret, samt bortom

… äfven ………lika beskaffenhet ……var vid sjön  sid 13

men tycktes hafa blifvit flyttade beläget

bakom bygganden jemte…………

upptäckte på dropplisten utanför fenstret

märke efter ……deraf att ……..

på hösten blifvit vid trampning derå,

afskafvet. I förstugan fanns efter

ankomsten öfverjegmästaren Oxehufud

döda kropp liggande på sätt

förut är omvittnadt, tilläggandes

vt på fråga, att blott en kort stund

och endast så länge att någon jemte

kunnat gå från byggnaden och ned till

sjön förflöt innan vt efterdet vt

hört svar på Maja Stina Andersd

fråga märkte vt plaskandet

i sjön efter ekan emedan vt begaf

sig dervid från byggnaden ned

till stranden, der ekan brukade ……

men fann vid ankomsten denna

redan utföre på sjön.   äfvensom att

……herr majoren Lekotte om morgonen endast

tillstånd ankommit, men i porten

Ryman hvilken varit inne i förstugan

och sett liket. Utsåg om natten ingen

misstänkt…………………..då vt första gången

kom upp till byggnaden och ………..

………genom dörren tyckt sig höra steg

i förstugan, likasom af fle, minst

3 personer.

8. Maja Stina Andersdotter: att  då vt förut

vid kl 9 på aftonen kommit

från stora byggnaden och gått om

åt flygelbyggnaden, vt på gården sett               sid 13

en okänd karl som gått uppåt ladugården

 till den stuga …..hörde

någon hvissla och hvarvid hundarne

öfvade mycket skällande. Vt gick

härefter och lade sig i flygelbyggnaden

men blef vid pass kl ½11 väckt

af rop från säteribyggnaden hvarifrån

vt genast sprang in och väckte drängen

Anders Johansson samt begaf

sig i sällskap med honom upp till stora

byggningen hvarest vt då äfven

hörde steg i förstugan likasom af flera

personer. Hvadan vt och drängen icke

vågade sig in. Vt och pigan Johanna

Andersdotter sprungo härefter till

Vings by för att skaffa folk

och återkommo derifrån efter vid pass

½ timmars frånvaro, ropade vittnet

först genom förstugedörren och sedan

nedanför sängkammarfenstert med

förfrågan hum det stod till med öfverjegm

då slutl svarades af en obekant

röst: ”detstår braf här”. Vt blef häraf

mycket rädd och begaf sig ned i köket

uti flygelbyggnaden samt hörde endast

en lång stund derefter någon ro på sjön.

På fråga av herr häradshöfd Oxhufvud,

förklarade vt att vt utan de saker

som återfunnits icke saknat något

af öfverjegm Oxehufud för vt bekante

ägendom mer än ett litet vid pass ½              sid 14

aln långt (ljusblock) jernbeslagit skrin

som stått uti rummet ovanför öfverjegm

sängkammare. Detta skrin

har vt sednast sett föreg sommar, men

känner icke hvad deruti förvarades.

Tilläggande vt att då vt lemnade

öfverjegm Oxehufvud om aftonen

vt hörde att han som vanligt igenlåst

dörren till sitt ………….. I afseende på

den med säteriet Säby anställde mordbrand

uplyser vt att vt jemte öfverjegmäst,

drängen Anders Johansson och pigan Johanna

Andersdotter kommit till Säby först

sedan elden så mycket gripit kring

sig att taket i detsamma föll in så att

vt icke kunde inhemta huru elden

börjat mindre henne den utkommit.

I denna sednare händelse instämde

äfven afhörde vt Anders Johansson.

9. Johanna Andersdotter: att vt på samma

gång med Maja Stina Andersd blefvit

uppväckt och hört klagande ljud från

säteribyggnaden. Upkommet hit hörde

……..äfven vt att någon gick innanför

men vt som stadnat något

ifrån kunde icke inhemta om

stugan voro af en eller flere personer.

Vt åtföljde Maja Stina till byn men

begaf sig efter återkomsten till

flygelbyggnaden och …inhemtade icke vidare

något till uplyysning i målet. I afseende        sid 15

på branden vid Säby gör vt lika  berättelse

med Maja Stina Andersdotter.

 1. Lars Johansson i Öfrabo: att vt som

bor 1/16 mil från Hökerum ifrågavarande

natt blifvit upväckt af pigorna Maja Stina

Andersdotter och Johanna Andersdotter,

med underrättlse att våldsverkare

ingått till öfverjegm Oxehufvud. Vt begaf

sig med anledning häraf genast

till Hökerum och hörde Maja Stina

Andersdotters fråga hur det stod till och

det ….meddelande ….. Då voro

redan åtskillige andra personer ankomna

från Vings by och som de icke

vågade att gå in i huset, ……..de…….

att åtskillige laddade gevär finnes,

ställde de sig till bevakning omkring

trädgården men upptäcke icke någon

person. Efter en stund och

sedan skjutgevär voro anskaffade

och aflossade, hörde vt någon ro på

sjön och qvarstadnade vt sedan till

morgonen då vt såg öfverjegm ligga

mördad i förstugan men rörande de

spår som skola funnits i köket

och vid fenstren tog vt ingen kännedom.

 1. Lars Hansson i Öfrabo: att sedan vittnet

fick underrättlse om händelsen af pigan

och genast skyndat med samt stående

på en bro öfver canalen, vid pass  10-12

alnar från byggnaden, för att (vakta)

det ingen derstädes måtte öfverkomma                  sid 16

hört Maja Stina Andersdotters fråga

och det svar hon erhöll, så har vt

begifvit sig härifrån åt en annan bro.

……………af tvenne ……..vid pass

lika långt från andra sidan af byggnaden

för att nedrifa densamma

och då vittnet härefter kommit tillbaka

till gården samt gått ned åt sjön, till en vid

drängstugan varande hundgård, för

att utsläppa hundarna i händelse de

varit instängde hörde vt, att någon

gick ut i vattnet och hoppade i en

eka som var ställd utanför mynningen till canalen

vid en sten varefter vt hörde ekan ros

ut åt sjön. Vt var qvar till morgonen

och såg då spår uti köket efter mer

än en person och äfven märke på dropplisten

hvarjemte vt, vid det ställe der ekan

brukade hafva sin plats, såg spår vid

stranden efter grofva och fina klackar.

Sedan herr majoren Lekotte ankommit

och vt sett liket liggande i förstugan for

vt till Fahlskog för att hemta länsman

och på återvägen derifrån i sällskap

med vice länsman Ekblom, mötte vt tilltalade

Sven Svensson jemte 2ne karlar

af hvilka den ene, Magnus Andersson

på Stommen (faktiskt) gjorde vt upmärksam

derupå att Sven Svensson var blodig

på kläderna. Detta gaf anledning                     sid 17

till misstanke och undersökning dervid

vt uptäckte på svarandens skor

lemning efter likadan gyttja som finnes

i canalen vid Hökerum vid det ställe

………. på sätt ofvan är nämndt hört

att någon stiga i ekan. De togo

med  anledning häraf Sven Svensson

med sig tillbaka till Hökerum hvarvid

han slutligen erkände mordgerningen.

Tilläggande vt på fråga att vt icke hört

plaskande i vattnet genom (rodning)

förrän efter det vt märkt en person

hoppa i ekan.

 1. Anders Andersson i Öfrabo lika med

vt Lars Johansson

 1. Peter Andersson i Ving Klockareg: att vt

på bud äfven kommit till Hökerum

ifrågavarande natt och hörde vt

…………………………………..

svarat pigan Maja Stina Andersd att det stod braf till,

någon, dock endast en person

springa från öferjegm sängkammare

genom förstugan och ut

i köket, hvarför vt utan uppehåll begaf sig

till andra sidan af byggnaden och märkte

då att köksfenstret stod öppet samt

nedkommit  längre mot sjön hörde

att en person steg uti ekan bakom

drängstugan å det ställe vt Lars Hansson

omtalat . I köket såg vt om morgonen

större och mindre spår och vid

det ställe der ekan brukade hafva sin

plats var äfven ett (bröd) på stranden.

Vt hade icke hört ekan ros förrän                                              Sid 18

sig bemälteperson stigit uti densamma.

 1. Torparen Petter Svensson i Nybo: att

söndagsmorgonen de 24 och något efter

soluppgången Sven Svensson kommit till

vt och frågat efter en handelspåse

vilken han lagt under vt:s loggolf. Vt

underrättade honom att denna påse

var lemnad till krlm Ehernqvist och

bad Sven Svensson begifva sig dit för

att erhålla den. Sven upgaf vid tillfället

att han om natten legat i Hulu i Molla

socken, men som han var våt och dyig

samt i öfrigt föreföll vt misstänkt

gick vt sedan ………..

………………………………….

…………………………………..

………………..under vägen  hade vt fått

höra mordhändelsen på Hökerum

och härefter gjorde Magnus Andersson

vt upmärksam derpå

att Sven Svensson var blodig på

åtskillige ställen af kläderna

…………………………………..

Sven Svensson begaf sig en gång af vägen

i föregifvet ändamål att göra sitt

tarf, men härvid märkte vt, att han

tvätta bloden på kläderna.

Något derifrån Ekblom måtte…..

vt underättade honom om ändamålet

om Sven Svensson besök men                     sid 19

tillika …………..gjort Lars

Hansson i Öfrabo misstankar på

blodfläckarna har han och Ekblom

börjat ……………undersöka Sven Svensson

hvarefter de medförde honom till Hökerum

Sven Svensson en ……….för mycket och vt

som begaf sig hem har icke

vidare uplysning att meddela.

 1. Magnus Andersson på Stommen:

att söndagen d  24 nästl october

 vt på Petter Svensson i Nybo begäran

åtföljt denne och Sven Svensson på

vägen åt Fahlskog och gör om förloppet

härmed lika redogörelse med förra vt.

 1. Hustru Cahtrina Abrahamsd på Skrubba

Att om 23 nästl october vid pass kl 2

på efterm: Sven Svensson utkommit

till vittnet i dess torp som är beläget

½ fjerding från Höckerum då han yttrat

att han kommit ifrån Dalum i Redvägs

härad. Efter vid pass en timme

uppehåll gick han ifrån vt till torpet

Svedjan ; och något vidare är vt icke

i målet bekant.

17. Sara Andersdotter på Svedjan: att

d 23 octob vid pass kl 4 eftermiddag Sven Svensson

inkommit till vt och efter vid

pass ½ timmes dröjsmål åter begifvit

sig bort i skymningen. Han yttrade att

han kommit från Dalum, men icke                   sid 20

hvart han ämnade sig. Efter svarandens

bortgång saknade vt en täljknif

hvilken efter hvad vt sedermera hört

Sven Svensson lärer tillgripit.

och begagnat vid mordet.

Bladet på knifven var vid pass 4

tum lång med skarp udd, som något

sliten är äggen.

De begge sista vt uplyser, att  svaranden var

……då han kom, och att de förut

om dagen icke ett någon enda person

som med honom kunnat haft samråd.

Berättelserna uppläste och erkände

af vt, af hvilket Petter Svensson och

Magnus Andersson begärde ersättning

för deras …….med Sven Svenssons

uptäckande och (framställelsen) till

vittnesmål afläggande i hvilket sednare

afseende hustrun Chat Abrahamsdotter

och Sara Andersdotter jemväl fordrade

godtgörelse.

På frågor uplystes att mangården vid

Höckerum omgifves på 2 sidor af sjön

och på de begge öfrige af gräfda canaler

så att densamma vid aldeles omkringflytes,

att äfver canalerna finnes 2ne broar,

att sundet, hvarifrån svaranden rodt till andra

landet är vid pass 600 alnar bredt

att köket i säteribyggnaden är beläget

på ena och afl öfverjegm Oxehufuds

sängkammaren på andra sidan om förstugan

som är midt uti huset att innanför

sängkammaren är ett annat rum som                         Sid 21

Oxehufvud hade många särskilde

saker förvarade, att förbi Hökerums

manshus och ladugården leder en gångestig, som

ofta begagnas, att …………………..

………… inträffat om natten mellan den

23 och 24 october, samt att säteriet Säby

är beläget på andra sidan af sjön, så att

byggnaderna synes till Hökerum på ett

afstånden landsvägen af vid pass 7/8 mil.

De rånade sakerna som tillrättakommit

urvistes af herr häradhfd Oxehufvud

och herr leutn Oxehufud samt värderades

af nämnden.

(Härefter följer uppteckning av stöldgodset.)

Sven Svensson ytterligare upmanades                sid 22

att troget hålla sig vid sanningen

och att uptäcka huruvida han vid

tillfället haft någon medhjälpare, hvartill

åtskillige anledningar under ransakningen

förekommit försäkrade att han varit aldeles ensam

men förklarade sig icke kunna reda

af vad orsak flere olika spår funnits i köket,

eller huru det varit

möjeligt att tjenstefolket då de först

upkommit till byggnaden tyckt sig

höra steg af flere personer

eller huru blodfläcken tillkommit på det i förstugan

hängande täcke, då svaranden

icke ……………… att han

torkat sina händer

uplysande att Sven icke hört något buller eller

förmärkt att folk varit uppe förrän

pigan Maja Stina frågade efter

öfverjegm tillstånd då Sven Svensson

genast efter det han på denna fråga

lemnat svar, begaf sig med de rånade

sakerna inknutne i ett lakan, ut genom

köksfönstret, samt ämnade sig med

bytet öfver en bro vid canalen, men som

han uptäckte att samma bro var bevakad

kastade han bytet under

en gärsgård vid drängstugebyggnaden

och skyndade till den vid sjölandet stående

eka, hvilken han först förflyttade utom

landet intill drängstugebyggnaden belägen

endast ett obetydligt stycke ifrån

det ställe där ekan stod, hvarefter Sven

Svensson landsteg vid den af vittnen

omtalade alm och ……..hemtade

knytet vid gärdesgården och förfogade

sig åter i ekan, samt rodde öfver till andra

landet. Här lossnade knytet

hvilket gaf Sven Svensson anledning att            sid 23

undersöka huruvida de penningar funnes  i de

plånböcker han tillgripit, men som dessa

funnos tomma, kastade han dem utom

landet där de sedermera blifvit igenfundne,

tilläggandes Sven Svensson att han kastat den

knif som vid mordgerningen begagnats.

I afseende på mordbranden å säteriet Säby

upgifver svaranden att han natten

mellan onsdagen och torsdagen ensam

antändt byggnaden på Säby på det sätt att

han inkastat ett stycke antändt fnöske

jemte måssa ibland stockar och ….. i

förstugan, samt der efter gått vägen åt

Hökerum, samt vid så kallade Vings mark

¼ mil från Säby sett elden vara utbruten

onsdags-morgonen hade Sven

tidigt lagt sin påse under ladugården

till torpet Nybo hvarefter han begifvit

sig till Piggs qvarn, derifrån förbi (stora)

Säby och Råslätt, der han var inne en

stund, tillbaka till Vings qvarn, då han

lade sig i en lada och sluteligen fram

på natten eller närmare morgonen till

Säby. Dagen derefter om morgonen, sedan

Sven varit framme vid Hökerum har

han gått förbi Ving till Olaus i Klockareg

derstädes, derifrån till ett annat ställe

i byen, hvilket han nu icke minner och

sluteligen till torpet Torget, som är beläget

1 ¼ mil från Ving, och hvarest han       sid 24

tillbringat natten. Om fredagen var

Sven Svensson inne uti Ulricehamn

hvarest han icke kan erinra sig hafva

träffat någon bekant person, men han

köpte mat hos en näringsidkare vid

namn Söderströmboende vid

Södertull. Samma dag gick Sven

tillbaka till Torget och låg der äfven

natten emellan fredagen och lördagen

hvilken, förstnämnde dag han vandrade

på sätt hani sin ofvan uptagne

berättelse omtalat.

När ……..att Sven Svensson förut

afgifvit en annan berättelse om sin vandring

onsdagen den 20 october hvilken befunnits

osann förklarade Sven Svensson dock

att han med sin ………osanna upgift

icke haft någon afsigt att fördölja

några omständigheter till uplysningar i

målet eller hindra uptäckt af någon

medbrottslig, utan endast varit förvillad

af det med honom anställde  vidlyftiga

förhör.

Åklagaren (förutnämnde) kongl majt och

Rikets höglofl Götha Hofrätts utslag

af den 17 decemeber 1823 enligt hvilken

kongl hofrätten fastställt h-rättens

d 7 förutgången november meddelade

beslut hvarigenom rätten,

som ansett omständigheter sammanlagt

öfverstigande halft bevis, hafva

mot Sven Svensson förekommit nu

vållande till afl Jan Janssons från

Bredared Smedsg död, lemnat

denna sak åt framtiden, då den kunde

uppenbar varda.

Tillhållen att närmare uppgifva

omständigheterna vid Jan Janssonsm mord          sid 25

säger Sven Svensson att på hemvägen

ifrån Wermland, då han med Jan Jansson

varit i sällskap, Sven Svensson fattat

upsåt att afhände honom lifvet, för

att åtkomma hans penningar och då

så kallade Ormåsa gerdesväg utlöpen

till landsvägen, hvarest de annars skolat

skiljas åt, ………förutnämnde afsigt, bakifrån slagit

Jan Jansson med en sten emellan

axlarna, så att han fallit såsom död

med ansiktet mot hårda vägen hvarefter

Sven Svensson till ……….fördöljande

af mordet fästade ett rep om Jan Janssons

hal och hängde honom uti

ett träd, icke långt ifrån stället, der

under mycket blod flöt ifrån Jan Janssons

mun och näsa och kom äfven

till någon del å Sven Svenssons kläder.

Sven svenssons tillgrep härefter

de penningar Jan Jansson medförde

med undantag af ett ganska ringa

belopp Sven Svensson lemnade qvar

uti hans plånbok, uplysande att det

tillgripna uppgått endast till 30 RD Bco

jemte 100 st spik och väf till en säck

som Jan Janson medfört.

Afl Jan Janssons döttrar, hustru

Maja Jansdotter i Tärby och pigan

Carin Jansdotter i Bredared voro

tillstädes och fordrade ärsättning för

hvad Sven Svensson tillröfvat sig

af deras fader, och vidare af

nämnde100 spik till 16 dl och väf till

en säck till 40 dl allt banco                         sid 26

Åklagaren hemställde om upskof

för flere andra inkallade, och HR

                Afsade

Att ransakningen utställes till urtima

ting i domstolen d 10 instundande

december, hvaremellertid domhafvanden

vill genom skrifterlig med nedan

hörande infordra herr provincial läkaren

doctor Elenmarks …hörande

…………de åkommor som funnits i

öferjegm Oxehufuds döda kropp

utrönt att ett eller flere vapen vid

mordgerningen varit begagnat, samt

om någon af åkommorna för sig

eller endast alla tillsammans varit

ovillkorligt dödande, åliggande åkl

att till nästa ransaknings tillfälle

hafande kallat alla de personer som

haft sin bostad å säteriet Säby , på

flygelbyggnaden derstädes antända samt

den som hafva sett eller varit i sällskap

med svar d 20, 21, 22, och 23 october eller i öfrigt

kunna lemna någon uplysning i detta mål.

Sven Svensson kommer under tiden

att förvaras uti kronohäktrt i Alingsås.

Litt Präst

Torparen Sven Svensson som arrenderar och bebor

ett soldattorp under Klemmestorp Rångedala,

sokn är född i Stora Ormåsa af samma socken

1796 den 1 december, eger någorlunda

christendomskunskap och har under några år så

vida min vetenskap, lefvat oklandrad. År 1820

blef han misstänkt till hafva mördat undantags

mannen Jan jansson i Bredared Smedsg och

derföre lagligen tilltalad men som han i ……

någon års ransakning, ej fullkonligen kunde

öfverbevisas härom, blef han af kongl majt

göta hofrätt den 17 dec 1823 ställd under framtiden

och har sedan den tiden några gånger

enskilt i sacristian efter undfångne föreställningar

bagagnat H K nattvarden. Nu skall han

efter berättelse hafva erkändt att han natten

emellan den 23 och 24 innevarande månad,

på ett våldsamt och rysligt sätt mördat herr

öfverjägmästaren Oxehufvud på Hökerum.

Att Rångedala den 27 october 1830

Per Söderlund

P L

Litt Kropp

Läkarbesiktning av Oxehufvuds döda kropp

(Svårläst och därför ej utskriven)

Litt Aj

År 1830 den 24de october inställde sig undertecknad

å säteriet Höckrum för att undersöka om förloppet

med det mord som förliden natt blifvit föröfvat i herr

Öfverjägmästaren T Oxehufvud derstädes.

1.      Tjenstedrängen Anders Johansson förmäler att han som

ensam bor i ena flygelbyggningen blef vid pass kl 11 upväckt

af pigorna Maja Stina Andersdotter och Johanna Andersdotter

hvilka sade att det står illa till med herren, emedan han

ropat på Maja Stina och yttrat klagorop aj aj! Med  pigorna

 följer Anders upp till stora byggningen då Anders tog

i förstugu dörrnyckeln, men vågade ej öppna dörren emedan som

han tyckte, flere personer sprang inne i byggningen, och som han

viste att där fanns flere laddade gevär förmodade han att

vid första inträde blifva ihjälskjuten. Anders upmanade

bemälte pigor genast springa till Vings by efter folk som ock skedde

då Lars Johansson, Lars Hansson, Anders Andreason

i Öfrabo och Petter i Svensgården och Per Andersson i Klockaregården

ankomma efter en kort stund; då de gemensamt gingo

up till byggningen och ropade frågande huru det står till med

öfverjägmästaren 2ne gånger utan att svar erhölls, hvarpå

Maja Stina tredje gången förnyade frågan, då en röst

invändigt svarade. Det är väl bra härmandes öfverjägmästarens

röst derefter märkte de att någon var i ekan och sakta rörde

sig roddande, men saknad af mera farkost kunde de inte sätta

efter.

2.      Maja Stina vidgår enahanda berättelse med tillägg att

hon öppnade på förstugudörren och fråga hur det står till

med nådig herrn då ofvannämnde svar erhölls.

3. Pigan Johanna Andersdotter har ej vidare att säga

än att jämmerrop hördes från öfverjägmästaren och att det

bullrade i huset.

Sedan denna rysliga mordgerning blifvit föröfvad och

Bud derom erhållits, reste underteckna åstad för att på  stället

undersöka händelsen då förut tilltalade och under

framtiden ställde manspersonen Sven Svensson från

Klämmestorp anträffades å allmänna vägen emellan

Rångedala och Torpet berga. Denne som syntes något

våt och blodig å kläderna misstänktes, greps och fördes

till Höckrum, där han efter mycket nekande, seende

den döda kroppen endligen erkände frivilligt; att han

i flere dagar öfverlagt att få stjäla från den mördade; att

han samma dag eller lördagen varit i torpet Skrubba der

han fått brännvin; derefter å torpet Svedjorna der han

från hustrun Sara vid utgången borttog en tälgknif; att

han mot aftonen begaf sig till logen i ena ladugården

å Höckrum der han låg till vid pass kl 11 på natten; att

han då gick genom förstugdörren som var olåst och gick

in i förstugan och köket. Vid återgåendet i förstugan

råkade han stöta emot ett i förstugan stående sängställ

som deraf bullrade då öfverjägmästaren utkom och

hotande i honom sägande: Hvad är du för en, hvarpå Sven

genast stack honom med knifven som han trykte i buken

eller bröstet, då brottades å ömse sidor upstod och hvarder

öfverjägmästaren erhöll flere styng deraf han slutligen

dog; att derefter i öfverjämästarens rum samma natt

det silver och mynt han gömt i Skabo skog och

som af honom utvisades och förtecknades särskilt; att

han med det stulna begaf sig ut genom köksfönstret

och krypande begaf sig i en eka, dermed han förflyttade

sig öfver sundet och gick i land på Vings sidan derifrån

han fortsatte flygten till Hvarnum skogen – Förnekade

mördaren enträget att några flere voro med honom

delaktige i mordgerningen ock vidgick han på fråga

att han vore saker till mord å Jan Jansson i Bredared

år 1822 eller 1823 hvarföre han är under framtiden ställd

Den mördade fanns i förstugan liggande på ryggen

badande i blod och voro å hans kropp sjutton större och

mindre knifstyng och syntes det i vänstra handen att

han fattat knifven för att taga den från mördaren

då han af knifen blifit skuren i handen.

Sålunda förekommit betygar

Ut supra

A, Ehrenqvist genom

N Ekblom

Protokoll hållet vid urtima ting                                          Sid 1

i Väby den 10de december 1930.

Närvarande undertecknad tillförordnade domhafvande

jemte häradets nämndemän.

häradsdomaren Per Persson i Romsås

Nämndemännen Petter Larrson i Väby

                           Johannes Andersson i Eskilsryd

                          Petter Månson i Klinten

                          Anders Andersson i Getaryggen

                          Johannes Andersson i Klackö

                          Sven Olofsson i Estorp

Domhafanden anmälte att den ransakning

som förts då Sven Svensson åren 1820,

1821.1822, 1823 varit tilltalad för mord å

gårdfarihandlaren Jan Jansson från Bredared nu

återfinnet i TR:s arkifver och (inverkan)

deraf, att bemälte Jan Jansson, som funnit

sitt under ställning under ett träd med ett

uti trädet förtedt rep om halen,

Jan  Jansson hade haft åkomma efter

ett svårt slag öfver pannan och venstra ögat

hvilket slag, enligt läkarens utlåtande, genom

samt med hängnings åtgärden, förosakat

Jan Janssons död.

Sven Svensson tillhållen, att lemna närmare                                    sid 2

förklaring huru Jan Jansson erhållit den

skada han haft i pannan och äfven venstra ögat,

vidhåller sin förut afgifne berättelse

att han på vägen med en sten slagit Jan Jansson

emellan axlarna så att han omkullfallit

men tillägger att han derefter sparkade

honom i ansiktet, dervid (klacksporren) träfvat

………….pannan då Jan Jansson

härvid afsvimmade, drog Sven Svensson

honom af vägen inåt ängen och hängde

honom derstädes i ett träd, men Sven

Svensson kan icke förklara af havad

orsak Jan Jansson funnits sittande bar

med nedknäppta byxor, emedan kläderna

voro i …..reda och vanl tillstånd, då Sven Svensson

lemnade honom.

Från prov läkaren doct Ehnlund

infordrade uplysningen i det ……………….

TR sista beslut innehåller (infordrade)

följande till domhafvanden ankommet

Skrifvelse  Litt död

Sven Svensson som vidhåller sin vid

förra ransaknings tillfället afgifne

bekännelse och nu synes vara botfärdig

och ödmjukt försäkrar heligt att han

icke vid mordgerningen haft någon

medbrottsling utan att likväl kunna

förklara de anledningar som hvartill

under ransakningen förekommit.

Sven Svenssons hustru Britta Persdotter             sid 3

inkallad och hörd utan ed, uppgifver att

hon och mannen varit gifta i 4 års tid

under de sammanaflat 2:ne barn, som

lefde. Sven Svensson icke varit

hemma på mer än 1 månads före

mordet och att hustrun icke har ringaste

kännedom, antingen om mordet

eller huruvida Sven Svensson dervid

haft hjelp af någre medbrottslingar.

Åkl föreviste en knif, som blifvit

funnen i sjön vid Hökerum nära landet och

Sven Svensson efter påvisande förklarade

vara densamma han till mordgerningen

begagnat varande bladet af denna

knif funnes förtednat trädskaft

vid pass 5 tum långt och vilket

något ofver ett tum bredt,

men ojemt ……………………..

Och skall enligt åkl anmälan afhörde

vt Sara Andersdotter på Svedjan äfven

igenkänt knifven men densamma som

från henne blifvit stulen.

Till vittnen hade åkl inkallat nedan

nämnde personer, hvilka tillstädes och

ojäfvade lemnade, fingo aflägga ed

samt på varning för dess missbruk

särskilt hörde, berättade

18. V länsmannen Ekblom: att sedan

torparen Lars Hansson i Öfrabo gifvit            sid 4

vt underrättelse om mordhändelsen samt

vt i anledning deraf begifvit sig på vägen

åt Hökerum, så  har vt anträffat

Sven Svensson och hans sällskap, hvarefter

så tillgått, som Lars Hansson, Petter

Svensson i Nybo och Magnus Andersson

på Stommen berättat, ock…………..

tillkallat den undersökning som vt vid

tillfället förrättat, och hvilken uti prot

för ransakningstillfället är intagen.

19. herr adjutanten Williamsson: att på

efterm den 24 oct vittnet varit närvarande på

Hökerum då o länsm Ekblom det nu

Kommit med Sven Svensson och hos vt

Lika berättelse med andra vt herr leutn

Mannerfeldt med tillägg att Sven Svensson i början

sedan han erkänt mordet nekade till tillgrepp

af sakerna, men slutl för vt omtalade

hvarest dessa voro gömda, äfvensom att

Sven Svensson vid tillfället upgifvit att

under kampen med öfverjägm Oxehufud

att sedan denne kommit omkull på

golfet, Sven Svensson legat med sin kropp

på Oxehufud ena arm och hållit den andra

medan Sven Svensson fullbordat mordet

med, den hand han hade ledig.

20. Herr vice pastor Ryman: att

vt på bud om händelsen begifvit sig till              sid 5

Hökerum tidigt om morgonen d 24 oct

och sedan vt af folket hört händelsen omtalas

gick vt in i förstugan till byggnaden

och fann här överjägm Oxehufud liggande

på golfvet i allt blod i den ställning förut

är beskrifvet. Vt begaf sig äfven in i sängkammaren

och såg att dörren till den innanför

varande …………stod på glänt

men vt, som fann att folket följde tätt

efter, begaf sig jemte folket strax ………tillbaka  utan

vidare undersökning……………………….

Vt trodde sig

af öfverjägm ställning kunna sluta dertill

att mördaren lemnat honom innan han

var rigtigt död, och att Oxehufvud derunder

dragit händerna tillsammans emot bröstet

men kan likväl icke närmare utreda anledningen

till……………………….. Vt var

icke inne i köket och förmärkte

att icke eller någon annan af de personer

som åtföljde vt i förstuganbesökte

detta rum, hvadan vt icke eller

kan uplysa huruvida spår efter våldsverkaren

funnos derstäder.

21. Chatrina Segerberg på (Nabben) att någon tid före

mordhändelsen svaranden en dag kommit till

Hökerum då öfverjägm varit hemma och

af svaranden köpt nålar som han utbjöd till salu hvarefter på

öfverjägm befallning svaranden fått traktering och mat.

sedan öfverjägm lemnat rummet frågade               sid 6

svar vt och erhöll uplysning hvar öfverjägm

hade sin sängkammare och att hon derstädes

låg innan, hvarefter svar gick sin väg.

Då branden inträffat på Säby kom svar

öfver till Höckerum och var (inne därstädes)

samt fick dricka i köket, men gick

efter en stund, utan att vt med honom

inlåtit sig i samtal. ……………då mordet skedde

blef vt väckt af buller och rop från

öfverjägm rum, ……….beläget  väl

en annan byggnad men helt nära det

rum vt bebor. Vt gick genast ut i köket

och tillsade pigorna som redan voro

uppe väckta af bullret, att begifva sig

ut och upväcka drängen samt skaffa

folk, men sedan blef vt, som är 70 år

gammal af rädsla så sjuk och svag att

vt icke kunde vara ute eller taga

närmare underrättelse om händelsen

22. pigan Chatarina Andersdotter i Torp :

Att den dag branden skedde på Säby svaranden om

aftonen vid pass kl 6 kommit in till vt och begärt att

få köpa dricka. Svar var härvid ensam

och vt kunde icke förmärka att han

med någon varit i sällskap. Han yttrade

vid tillfället, på vts fråga, att han

ämnade sig till Ulricehamn.

23. Peter Andersson i Torp: att lördagen förmiddag                                sid 7

vid pass kl mellan 10 och 11 vt sett svar

……..gå förbi vt:sTorp, beläget på vägen

mellan torpet Torget och Romsås. Svar

hälsade på vt och såg vt hvarken förut

eller efteråt några personer som svar

kunnat hafva i sällskap.

24.. Johannes Jakobson vid Piggs kvarn.

att onsdags morgon kl mellan 3 och 4

svar utan att föra någonting med sig inkomit

till vt och sagt att han varit borta

och tröskat.i Heljared samt emnade sig

till Dalum i Redvägs härad, beläget vid

pass 1 fjerdringsväg från vts ……….samt

fick på begäran …….litet mat och

uppehöll sig till dagningen, då han vidare

gick sin väg. Om aftonen i mörkningen

såg vt att svar kom tillbaka, men

vt, som då icke med honom inlät sig

i samtal, vet således icke hvar han

under tiden uppehållit sig. Han begaf

sig efter en stund  bort och såg vt hvarken

förut eller efteråt någon person

med hvilka svar kunnat hafva haft

eller sedermera fått sällskap

25. Petter Andersson i Säby såg: att onsdags

förmiddagen då vi från arbete inkommit i sin stuga,

vt där sett svar ligga på en bänk, men

känner icke hvarifrån han kommit.

eller hvart han ärnade sig, eller huru                    sid 8

länge han dröjde qvar i stugan.

26. Anders bengtsson på Säby: att vt som

till sista flyttiden tjent på Säby blifvit väckt och

utkommit till branden i dagningen om morgonen

då elden redan gripit så mycket

omkring sig, att den banat sig väg genom

fenster, dörrar och skorstenar. Den var

likväl svårast öfver förstugan och vt

tyckte sig märka att den blifvit börjat derstedes

ibland kastved som der blifvit dagen

förut inlagd, men hade äfver sommaren

liggat uphuggen så att den voro torr

och lätt itänd, väggarna på båda

sidor om förstuganvoro redan nedbrända

då vt utkom och härvid var ännu

icke något folk ankommet så att

släckning var omöjlig. Vt …….

folket om dagen icke sett svar vid Säby

…………………………………

27. Anna Britta  Andersdotter i Säby aldeles lika

med förra vt.

28. Anders Jonsson i Aspanäs att onsdagen

d 20 oct svar förut på morgonen vid pass

8 ankomit till vts torp, helt nära Säby,

och omtalat att han ämnade sig till Dalum

i Redvägs härad, beläget innemot 1½mil

fråm vts hemort, ……….solnedgången (samma)

dag återkommit och upgifvit att han redan

varit i Dalum och ämnade sig åter till               sid 9

Rångedala om aftonen. Han uppehöll

sig då endast en liten stund och var utan

sällskap, så väl vid ankomsten som

bortgåendet. Och tog han vägen som

leder åt Rångedala dervid han icke

borde gå förbi Säby, hvilket ………….

i vägen emellan Dalum och vt torp.

29. Chatarina Andersdotter på Råslätt

att om onsdags förm kl ungefär ½12

svar ankommit till torpet Råslätt som

är beläget vid pass ¼ mil från Aspanäs

då han uppfannt att han gått ifrån Dalum

samt uppehöll sig till vid pass kl 3 på

afton då han bortgått utan att upgifva

hvart han ämnade sig. Och var

Sven Svensson under hela tiden utan

sällskap.

30. Ingrid Svensdotter i Råslätt lika med

förre vt.

31. Petter Larsson på Sjöslätt att vt om

bor vid pass 1/8 mil från Säby om morgonen

d 21 oct kort före dagningen blifvit

varse eld på Säby, samt ankommit

hit funnit elden voro starkast övfer

förstugan där uplagd ved och väggarna

voro nedbrända. Vid pas 3 dagar

härförinnan låg svar en natt i Sjöslätt, då

han medförde vanlig handelspåse

men var utan sällskap.

32. Olaus Jonsson i Ving att om morgonen       sid 10

d 21 oct medan branden ännu varade

på Säby svar ankommit till vt

och uppehållit sig i Ving en stund hvarpå

han bortgått i afsikt, som han sade

att begifva sig till Ulricehamn. Han

uppgaf då att han gått från Rångedala

om morgonen vid pass 1 mil, och var då

vid ankomsten som bortgåendet ensam.

Yttrade icke något rörande branden medan

vt med sin hustru talade om händelsen

och beklagade densamma.

33. Olaus Erikssoni Närabo att vt på

……varit de öfrige från Vings by följaktige

då de om natten emellan lördagen och söndagen

begifvit sig till Höckerum och ……..vt

som ställt sig vid en bro att någon rörde

i träden och plaskade i vattnet bakom

drängstugan, att vt hörde att ekan i det

samma blef rodd samt att en person sprang

eller hoppade på  stenarna dervid klack-

…………gåfvo ljud emot stenarna

hvarefter ekan roddes utur sjön, men vittnet

hörde icke något tal eller ljud eller kund

i öfrigt förstå om det var samma person

hvilken plaskade i vattnet och hoppade

på stenarna som rodt ekan dit

eller om denne person af någon annan

hemtades. Vt var qvar till morgonen och såg

vt att ett par af de personer som voro

(föranlede)…………majoren Sckotte                  sid 11

ankommit, varit inne i köket i stora

byggnaden för att betrackta soldatens

mundering som hängt derstädes och ……..

vittmet genom fenstret uptäckt. (Numera)

ännu voro äfven några tillstädes utanför

fenstret men vt kan icke bestämt uplysa

huruvida någon härvid till äfventyrs trampade på

dropplisten utanför fenstret, för att …..munderingen

…….hängde ……vid. ……………..

I anseende till den förstörelse och oreda som herskade ………..

34. Maja Magnusdotter i Löfåsen att vid pass

kl 1 middagstiden lördagen d23 svar inkommit

till vts torp, som är beläget under

Romsås och efter att derstädes på begäran

hafva fått något att dricka begaf

sig åter bort, utan uppehåll. Vt  såg

icke före eller efteråt någon som

kunnat med svar haft sällskap.

35. Anna Britta Andersdotter i Hästhagen att

om lördagen vid middagstiden sedan svar

varit i Löfåsen han inkommit i torpet

Hästhagen då han upgifvit sig vara

hemma vid Timmelhed sågen samt

ämnade sig till Härna för att han gått

förbi Vings qvarn men då vt frågade

honom om qvarnarna voro igång, yttrade

han att han begifvit sig gent öfver ägorna.

Svarande fortsatte efter ett kort uppehåll

sin väg och var i tillfället utan sällskap.                       Sid 12

36: Ellika Persdotter i Björkelund att lördags

middagen svar kommit till vts fenster och

begärt att få komma in samt erhålla något

att dricka. Han satte sig en stund

och förtärde mjölk och vatten som vt

tillagat, samt upgaf ………..att  han

var hemma i Bremhult och ämnade

sig dit. Han såg dyster och besynnerlig

ut så att vittnet misstänkte honom

för en elak menniska och blef vid tillfället

mycket ……. men sedan svaranden

frågat sig vägen åt Nohlqvarn och

Tissås begaf han sig bort. Vt förmärkte

ingen peron förut eller efteråt

som med svar kunnat vara i sällskap.

Uti intyget om svar utseende vid tillfället

instämmer äfven 35te vt Anna Britta

Andersdotter.

37. Värdshusidkaren Söderström från

Ulricehamn att vt icke kan erindra

sig det svar varit inne i vts hus utan

att svar för vt helt och hållet okänd.

38 Hustru Söderström att en mängd folk

i allmänhet uppehåller sig och ………

……..har vt se att vt för hvilket

svar är helt och hållet okänd icke kan

erindra sig huruvida han om fredagen

varit inne i vts stad.

39. Pigan Anna Håkansdotter Ulricehamn        sid 13

i tjenst hos Söderström aldeles lika med

hustu Söderström

40. pigan Cajsa Svensdotter i huset som

tjenat på Höckerum till sista flyttningstiden

att den 21 oct om morgonen strax efter

att öfverjägm Oxehufvid roende öfver

sjön, begifvit sig till Säby, har svar ankommit

ankommit till Höckerum och då han funnit

vt uppe begärt och af vt erhållit

något dricka. Han frågade vägen åt

Sjöslätt och sade att han skulle

vänta till längre fram mot dagen hvarefter

han en lång stund blef stående utmed

Sjölandet derunder vt som

fruktade för svar på honom hade noga

upsigt men sedan svar hört vt yttra

till hushållerskan Chat Segerberg att

torparna troligen voro i annalkande

begaf han sig sin väg. Om

natten emellan lördagen och söndagen blef

vt först upväckt af rop från säteribyggnaden

och buller derstädes då vt genast

tillsade de öfrige pigorna att begifva

sig upp och gå ned att upväcka drängen.

hörande och att under det de

återkommit hvilket endast påstod några

minuter hörde vt fortfarande

buller och rop från stora byggnaden                 sid 14

men sedan tjenstefolket blifvit samlat

och hunnit ut var alting tyst.

Medan öfrige pigorna voro åt Vings

by för att skaffa folk blef vt inuti

flygelbygganden samt hördes icke

ringaste buller och var vt icke ute

förr än om morgonen då vt såg åtskilliga

spår i köket utan att vt kan uplysa

huruvida någon derstädes varit inne.

41. Jan Hansson i Gråkärr att onsdagen den

21 october vt förut på ……träffat svar

i vt Kärr och hörde härvid berättas att svar

ämnade sig till Dalum och om eftermiddagen

då vt gått in i torpet Råslätt var

svar äfven här då vt frågade honom

om han redan varit i Dalum, dertill

Sven Svensson svarade att han mött

en hofslagare (hvilken) han der skolat

söka på vägen och af sådan orsak

vänt om, tillägger (vt att) vid begge

dessa tillfällen var aldeles ensam.

berättelserna uplästes och erkändes af

vittnen.

Åklag som upgaf att inkallade vittnen

Cajsa Larsdotter i Säby såg är af ålder sjuk

kom…………från inställelse……………………….

upplyste att……………………….

………………………………….

Åkl att han inställt sig i torpet                  sid 15

Torget och derstädes af torparen Peter

Persson hvilken är så sjuk att han

icke kan komma till domstolen

inhemtat den underrättelse att svar  verkligen

nätterna mellan torsdagen och fredagen

samt fredagen och lördagen legat

i Torget samt (vistades) yttrat, så väl om

torsdagsaftonen att han ämnade sig till

Ulricehamn, som om fredagen att han

derifrån ankommit, och har svar vid

dessa tillfällen varit alldeles ensam.

Sven Svensson som nu slutligern  från

domstolen erhöll ömma och allfvarliga

anmärkningar att icke fördölja någon omständigheter

som kan leda till uplysning i detta mål,

förklarade bestämt att han afgifvit den fullständigaaste

bekännelse, hvartill han är i stånd,

och uppgaf fortfarande att han hvarken

kunnat någon förtroende af …..eller dervid

af någon menniska haft biträde.

Åklag som anmälte att han öfveralt i orten noga

efterspanat de uplysningar som i afseende på

de brott hvarför Sven Svenssonär är lagförd

kunde stå att erhålla förklarade sig icke äga

tillgång på vidare bevisningutan öfverlemnade

målet till HRättens pröfning

…………………………………

…………………………….

Utslag                                                             sid 16

Nedan

Litt död

Sedan Åhs härads rätt vid den

ransakan som blifvit ……ställd angående

å öfverjägmätaren Oxehufud föröfvat

mord, ansett nödigt få utredt huruvida

de öfverjägmästaren tillfogade skador

tillkommit medelst bagnande af ett

eller flere mordvapen samt om några af

dessa skador för …….eller endast alla

tillsammans varit ovillkorligen dödande

får jag meddela följande upplysningar.

De vid likbesiktningen förefundne sår

voro alla af den beskaffenhet att de kunnat

åstadkommas medelst samma mordvapen, ty

den olika form åtskillige af dem erhållet

har kunnat härröra endast af de olika

rörelser hvilka mördaren med samma

vapen utöfvat.

Utaf berördes skador hafva tre sår på

halsen ett dito på bröstet och två dito på

underlifvet varit hvart för sig, ovilkorligen

dödande /absolut likväl/ hvilket på min

afsagde embetsed intygar

Borås den 5 december 1830

Sam Ehnlund

Utslag den 11 december 1830

Sedan öferjägmästaren T Oxehufud natten melland

den 23 och 24 nästl october i den byggnad å

säteriet Höckerum der han vanligen bott,

funnits mördad af en mänd knifstyng

på åtskillige delar af kroppen, så har  torparen

Sven Svensson från Klämma under

Klämmestorp, hvilken tillförne för

mord under framtiden ställd blifvit misstänkt

och gripen så väl för åtskillige personer och

enskilt, som inför domstolen frivilligt erkänt,

att efter det han natten emellan den 20 0ch 21

nästl october tändt eld på en öfverjäm

Oxhufvud i lifstiden tillhörig flygelbyggnad

å säteriet Säby i ändamål att under det

öfvrjägmästaren och hans folk voro sysselsatta

med eldes släckningmen detta blifvit

förhindrat derigenom att elden icke  utbrutit

förr än närmare dagen och folk

….blifvit vid Hökerum , Sven Svensson

……och upsåt att natten emellan d 23 och 24

nästföljde föröfva den tillämnade stölden

i hvilken afsigt Sven Svensson sedan

han å torpet Svedjan under Tissås tillgipit

en knif, för att i nödfall begagna,

vid pass kl 11 på aftonen gått in i

stora byggnaden på Hökerum

köket då öfverjägmästaren

Oxhufvud, i anledning af härvid upkommet

buller utkommit i förstugan samt (öfverfallit)

(uti) Sven Svensson och med

öfverlägsen styrka bragt honom på knä,

Sven Svensson värjat sig med knifven och

med denna gifvit öfverjägm först 3 eller 4 styng

i bröstet och magen samt efter något

brottande slutligen fullbordat dråpet

och tilldelat öfverjägm alla de åkommor

och sårnader som vid hållne besiktning

funnits å hans kropp och hvilka

varit ovilkorligt lidande hvarefter Sven

Svensson tillgripit åtskillige saker som

efter svar utvisning igenfunnits vid

pass en mil från Hökerum nedgräfde

i skogen till St Skabo, samt blifvit

värderade till 740 RD

Svar har bestämt förnekat att han

vid mordbranden och dråpgerningen

haft någon medbrottsling.

………………………………

……………………………….

enligt bemälte Schottes berättelse i

i förstugan hängts ett täcke hvarå  blod

fläckar utvisat att mördaren torkat

sine händer utan att Sven Svensson  velat

medgifva sig hafa i dyligt afseende

begagnat täcket; att herr majoren Schotte

och serganten de Frese trott sig finna

de öfverjägm tillfogade åkommor vara

honom tilldelade med olika vapen att

enligt bemälte de Freses intyg nytt försök

till inbrott i Hökerum skett efter

mordhändelsen; att vittnen drängen

Anders Jonsson och pigan Maja Stina

Andersdotter trott sig höra steg af flere

personer då de först upkommo till

byggnaden samt att den sistnämnda om aftonen

förut sett en karl gå förbi Hökerum

och hört ……………..vid ladugården.

Men som till föregående af dessa

omständigheter, vt Olaus Eriksson i Närabo

uplyst att före herr majoren Lokottes ankomst

till Hökerum om morgonen den 24 october,

ett paraf de personer som derstädes

………….varit inne i köket för att

betrakta soldaten derstädes förvarade

mundering dervid äfven några stått utanför

fenstret utan att vt kunnat intyga huruvida

någon härvid trampat på dropplisten.

Provencial läkaren doktor  Ehnlund förklarat

att alla sårnaderna i öfverjägm Oxehufvud

döda kropp varit af den beskaffenhet att

de tillkommit med ett och samma vapen

åstadkommits; vittnet drängen Anders

Jonsson och pigan Maja Andersdotter intygade

derom att de tyckt sig höra steg af flere personer

vinner motsägelse af vt Per Andersson

i Ving som berättat att vittnet som stått vid

förstugudörren då pigan Maja

Stina Andersdotter frågat efter öfverjägm

tillstånd hört att endast en person

sprang från öfverjäm sängkammare

och ut i köket, det blifvit upplyst att allmän

gångväg finnes förbi Hökerum, samt alla de, hvilka sett

svar dagarna före händelsen intygat att han

varit alldeles ensam, vandrande omkring

i bygden, alltså och då några vidare

uplysningar härmed………………………

icke står att erhålla………………………

HRätten nu icke hinder möta …….

i afseende på Sven Svensson företaga  detta

mål till afgörande.

Sven Svenssons ofvanämnde bekännelse

om mordbrand å säteriet Säby samt dråp

å öfverjägm oxehufvud och rån

af hans egendom (vinner honom styrkt) af

de uplysningar som förefinnas. Att branden

å Säby  utbrutit och varit starkast

i förstugan, där svar enligt sin bekännelse

inkastat elden, att de personer som bott

på Säby icke kunnat uppgifva någon

annan anledning till brandens och att

enligt vt hushållerskan Chat

Segerberg och pigan Cajsa Hansdotters ……..

intyg, svar verkligen om morgonen, sedan

elden utbrutit å Säby ankommit till

Hökerum, att svar den 24 om morgonen

då, han ankommit till torpet Nybo varit

våt och dyig samt äfven funnits blodig

på kläderna att vt Lars Hansson

i Öfrabo upptäckt å svarandens skor lika

gyttja som uti canalen vid Hökerum,

å det ställe där en person hörts plaska

i vattnet och stiga uti en eka, att svar

icke kunnat uthärda åsynen af den

mördade kropp, utan att erkänna dråpet, samt

att Sven Svensson utvisat det ställe där

det rånade godset var gömt. Sven

Svensson har tillika vidgått att han

fullbordat det mord å torparen Jan Jansson

från Bredared derföre han förut varit

tilltalad och genom kongl majt och rikets

höglofl götha hofrätt utslag den 17 december

1823 under framtiden ställs,

på det sätt att han utan föregången

oenighet eller ordinarie ting af stadgat

upsåt och i öfrigt att åtkomma Jan Janssons

egendom på allmänna vägen …………

tilldelat denne ett slag med en sten

emellan skuldrorna så att Jan Jansson

omkullfallit, derefter sparkat honom

för pannan, samt slutligen hängt

honom i ett träd och fråntagit honom peningar

och persedlar till belopp och värde

af sammanlagt 21 RD banco. Till

styrke af denne sednare bekännelse har

tillräcklige skäl förekommit under förra

ransakningen, och pröfvar alltså Härads

rätten rättvist förklara svaranden

saker till ansvar ej mindre för

mordbrand å säteriet Säby och dråp

å öfverjägm Oxhufvud samt hos honom

begånget rån nu äfven för mord å Jan

Jansson i Bredared, förenat med röfveri

För desse grofa brott af hvilka enligt

11 kap 28 12 kap 18 20 kap 88§

21 kap 18§ MB och kungl förordn d 20

Jan 1779, hvart dessa bordt medföra

straff af lifvets förlust, dråpet å öfver

jägm Oxehufud särskilt af högra

handens mistning och mordet å Jan Jansson

af så väl högra handens mistning som

stegling, pröfvar alltså Hrätten, med stöd

af  nyss förenämnde lagman samt kongl

förklaringen den 23 mars 1807 sådant

döma svaranden Sven Svensson, att sig

sjelf till straff och andra till varnagel,

…………mista högra hand, halshuggas

och stegla, skolande af Sven Svenssons

gode så med tillgång finnes,

gälda ej mindre beloppet varde af

hvad Sven Svensson frånhändt Jan

Jansson eller 24 RD banco till

Jan Janssons arfvingar och äfven

ersättning med en Rd banco till hvarje

af de i målet afhörde vittnen, som

derom gjort ………. och kostnaden

förläkarbesigtningen med det belopp

som kan vara eller blifva vederbörligen

bestämt.

Till följ af 25 kap 51§ RB varder

dock detta utslag underställdt kongl

Majts och rikets höglofl götha hofrätt

vidare uplyste pröfning

Den missnöjde §§§

Vidare återstår ej för härads rättens

Handläggning, hvarför urtima tinget och

Tingsfriden aflystes.

År och dag som ofvan

På häradsrättens vägnar

D W Löthigius