ILLDÅDEN I TINGSRÄTTEN - Sven Hanssons affärer till tingsrätten 1816 - 1818
   

Början till obeståndet

Sommartinget 1816 nr 121

Med påstående att utbekomma

333 rd fordran i riksgälds sedlar

har Nils Larsson i Falskog, såsom

curator uti Per Hanssons i Drängeg

Rångedala gäldbundna bo, till

tinget instämt Sven Hansson i

Ormåsa och Gustaf Svensson i Eskilsryd.

När målet ropas förekommo

……….för kär Anders Bengtsson

i Grafryd och å svar Anders

Andersson i Bollås samt

svar Sven Hansson personligen.

och anförer svar att den omstämde

härleder sig från

parterna emellan idkad

samhandel samt deröfver

uppgjord sluträkning den 22

sistl maj, ………..hvaraf

svar borde betala till Per

Hansson 125 RD  riksgäldsmynt

men som dessa penningar…..

äro inberäknade i den

fordran bolaget äger uti

Sjöbomska concursmassan

upptingar på Per Hanssons

lott till 127 RD ……..och ……..

uti Sjöboms concours ännu

icke utfalit, så att ej kunnat

är huru mycket af dess massa

kan erhållas, så förmenar

svar, innan sådan ut…………

sig icke kunna utbetala

något af den fordran hvaröfver

de nu lagsökta blefvit.

Afskrifvet

Mål 122

Efter föregången stämning

utsöker Nils Larsson i Falskog

såsom curator i Per Hanssons

i Drängeg Rångedala gäldbundna

bo, af Sven Hansson

i Ormåsa en fordran bestående

så väl ……..101 RD svenska

riksgälds sedlar som 90 RD i ……….

………… jemte ersättning för

lagsökning, kostnader och

infunno sig vid upprop kär genom

ombud Anders Bengtsson i Grafryd

och svar personligen, hvilken

förmäler att han icke

är Per Hansson något skyldig,

och att den fordran hvarföre

han nu lagsökes leder sitt

ursprung från

samhandel och deröfver

uppgjord räkning på erhållen

vinst deraf efter hemkomsten

från Norrige samt att denna vinst

vid…af de bekomna

norska penningar mot

svenska ……..genom de förres

ringa värde aldeles gått

för……………förlorad och

bestrider svar på sådan  grund

helt och hållet instämningen.

Pert Persson i Rångedala Klockareg

inkallad som vittne: Att då sluträkning

den 22 sistl maj emellan Per Hansson

och svar uppgjordes, blef Pers förtjänst

16 RD riksgäld och som Per

hade borgat bort en häst i Norige

som hvar en gemensam häst och

svar tillhörighet, fören lika summa

så skulle per få uppbära

samma pengar och dermed göra sig

betalt, men hvad de öfrige

för……….90 RD …………angår

vet vittnet icke huru sig dermed

förhålles.

Uppskof

Hösttinget 1816 nr 173

Då nu det från förledit ting

nr 122 i domboken hit uppskjutne mål

………..emellan Nils Larsson i Falskog

såsom curator i Per Hanssons i

Rångedala Drängeg gäldbunda bo kär

och Sven Hansson i Ormåsa svar

angående skuldfordran 10 RD i svenska

riksbankssedlar och 90 RD i ………

concurs, jemte ärsättning för

……………… infann siog

svar genom Per Persson i Klockareg,

Rångedala, men kär är frånvarande

utan att dertill för……. anmäla …….

under det han upp….. att

dess hufudman redan ännu

Per Hansson gaf upp sin ……..

till sine borgenärers förnöjande

betalat sin skuld, yrkar att

målet måtte afskrivas

hvartill  HR med ………

………rättighaet för kär

att detsamma efter …………..

åter upptagas, gaf sitt bifall

åvaraf målet för ……………

är ………………..afskrifves.

Hösttinget 1816 nr 95

Såsom curator i Per Hanssons i

Drängeg Rångedala gäldbundnabo har

Nils Larsson i Falskog instämt Sven

Hansson i Ormåsa med påstående om betalning

af skuldfordran 75 RD och ersättning

för rgskostnad; och då detta mål

nu företages inställte sig parterna

genom ombud, för kär herr lands-

fiskalen P O Boman och å svar vägnar

nm Per Persson i Rångedala, hvilken

upplyste att den omstämde fordran

härleder sig från parterna emellan idkad

samhandel samt …….var uppgjord

sluträkning den 22 sistl maj, i grund

hvaraf det fordrade beloppet skulle

af svar godtgöras, men som dessa

penningar äro inberäknade i den

fordran.bolaget äger uti handladen

Sjöboms i Borås Concours ännu

icke utfallit, så att ej kunnigt är

huru mycket af dess massa kan

ärhållas, så förmenar svar innan sådant

skedt, sig icke kunna utbetala

något af den fordran hvarföre

han nu lagsökes, emedlertid ärkändes

skulden till hela dess belopp.

Kär ombudet kan väl icke bestrida

att svar uppgift är oriktig men påstår

det oaktadt betalning af det fordrade

beloppet med ränta från den dag

sluträkningen upprättades till dess

betalning sker och ärsättning för

rgskostnader efter domstolens

bepröfvande under förmodan att svar får

uti Sjöboms concours utsöka sin fordran

bäst han gitter och förmår

Vidare nu att …….å svar sidan

bestrides nu icke att anföra.

Utslag

Emedan svarandesidan icke kunnat

bestrida hvad med rigtighet och ……….

ser densamma såsom ostridig icke böra

uppehållas till betalning för de osäkra

svar uppgjort i lön och med stöd af 9 cap

……………………rättvist

erlägga svar att genast till kär erlägga

den nu utsökande fordran med

75 D eller 125 RD Rgs jemte ränta

derå från den22 sistl maj och till

…………………………………..

………………………………..

utan såsom hufvudsakligen ………..

enligt 21 cap ……………Vidare har

……………………………..återgälda

eller visa för alltsamman utmätning

undergå.

Vintertinget 1817 nr 181

Jöns Håkansson i Haby Skäckag

af Marks härad har

till detta ting instämt Sven Hansson

i Ormåsa med påstående o

utbekommande af 10 RD RGs skuldföordran

och vid upprop infunno sig

för kär nm Anders Andersson

i Bollås och för svar

nm Per Persson i Rångedala Klockareg

hvilken i allo förnekar skulden.

Vittnen skall inkallas

Uppskof

Sommartinget 1817 nr 19

Forts föregående mål v181

På svar begäran

Uppskof till nästa ting

Hösttinget 1817 nr 146

Forts s1719

Vid tillkännagifvande vid upprop

uti uppskjutne målet från sista ting

i boken nr 19 emellan

Jöns Håkansson från Haby Skäckag

enkan Maria Persdotter, kär

och Sven Hansson i Ormåsa, svar

rörande skuldfordran………..

då skulden …….148, emellertid

soldaten Carl Munter, å ena

jemte dess rotebönder Jan Hansson

och Anders Svensson i Gunteg,

samt Sven Mårtensson i Brog

Hvarnum, å andra sidan, angående

påstående……….

af ……………………..å kär

Svårläst

Förlikning

Saken förfaller.

Vintertinget 1817 nr 184

Sven Hansson i Ormåsa och Håkan

Larsson i Klämmestorp hvilka efter

……………………blifvit kallade att

gemäla Anders Abrahamssons

i Kårs Marks härad, påstående om utbekommande

af skuld fordran 153 RD Rgs

……ärkänna nu vid upprop genom

befullmäktigade ombud nm Per Persson

i Rångedala Klockareg denna skuld,

hvilken kär ombudet nm Anders Andersson

i Bollås yrkar genast

bekomma jemte ärsättning för rgskostnad

Utslag

Skulden betalas                                                                                                                                                                                                    

Vintertinget 1817 nr 204

Genom till tinget uttagen stämning har

Sven Hansson i Ormåsa väckt det påstående

mot Anders Olofsson i Klämmestorp att

han, som tillika med kär varit i samhandel,

må förpliktigas betala dess andel uti

bolagets skuld så väl i Borås som Mark,

antingen på behörige ställen eller också

till kär, som……….blifvit fordrade,

samt derjemte ersätta orsakad rättegångskostnad.

Vid målets företagande tillstädeskommo

kär, genom ombud herr

lands-  och stadsfiskal Bogen och för

svar inställer sig nm Andreas Persson

i Gullestorp, hvilken senare anmäler

att han i dag förut erhållit uppdrag att

i detta mål föreställa svar person, men

eljest ej fått någon upplysningar rörande

ämnet ej eller i sådan hast kunnat

förskaffa sig den kännedom han såsom

………..till sakens utförande nödvändigt

bör äga; och …….förklarade för den skull

att han hvarken kan eller

vill med detta mål i egenskap af ombud

taga minsta befattning. Vid sådant

förhållande finner sig kär fullmägtigen

föranlåten begära anstånd med

målet till ett annat ting, under

anhållan att svar vid ansenligt

vite må¨förhållas att sig personligen

då infinna för att sitt genmäle i saken

ordentligen afgifva

och bör i öfvrigt …….på honom

ankommer, målet lagligen utföra

Uppskof

Sommartinget 1817 nr 139

Forts från v204

Uppskof och sammanslagning med målen

med Håkan Larsson i Klämmestorp

och Gustaf Svensson i Eskilsryd

Sommartinget 1817 nr 243

Sven Hansson i Stora Ormåsa har till

innevarande ting blifvit stämd af

Lars Andersson i Dala af Marks härad

för skuld 15 RD Rgs med ränta

och ärsättning för lagsökning ………..

Målet uppropas och parterna inställte sig

genom ombud, för kär nm Sven Assarsson

i Gåla och för svar nm Per Persson

i Klockareg Rångedala då denne

senare i allo bestrider käromålet.

Kär ombudet åberopar derfåre till vittne

i målet nm Anders Andersson i Bollås

närvarande fick, då jäf emot honom

icke möter, svärja sanningseden och

hvarpå han berättar att svar

en gång för vittnet ärkänt den

fordrade skulden

uppläst och ärkänt.

Då svar ombudet ännu fortfor i förnekande

af skulden begärde kär ombudet

anstånd med målet till ett annat ting för

att anskaffa vidare bevisning

Uppskof

Hösttinget 1817 nr 47

Forts s243

När upprop sker uti det mål som

från sistl ting nr 243 i boken  hit

blifvit uppskjutit emellan  Lars

Andersson i dala af Mark härad

kär, samt Sven Hansson i Stora Ormåsa

svar angående skuldfordran 15 RD Rgs

med …….samt ärsättning

för rgskostnader, förekommo parterna

genom antagne ombud å kär

sidan nm Anders Andersson i Bollås

efter fullmakt och för svar Per

Persson i Rångedala, ………

senare frågar att, för några år

tillbaka åtog sig ……..Andersson

…………betala fordrade 15 RD

och att kär då var nöjd dermed

……….sådant nu kär sidan

bestrider anhåller om uppskof

med målet för bevisens anskaffande

Uppskof

Vintertinget 1818 nr 50

Ånyo företages från sistl ting nr 47

i domboken, uppskjutna skuldfordringstvisten

mellan Lars Andersson i Dala af Marks

härad kär samt Sven Hansson

i St Ormåsa svar och parterna inställde sig

genom befullmäktigat ombud  för

kärande Sven Assarsson i Gåla och

å svar sidan Lars Persson i Österg

Rångedala, af genom denne senare förmäler

att hans hufvudman……………….

vittnen…………..Sven Assarson

kärandes fullmäktige och svar ombudet …….

derföre att han afträder

fullmäktigskapet och vittnesmål

aflägger, hvarest svar ombudet

säger att då svar vid sistl ting blifvit

ålagd bevisligen hafva lånat alla

……. hvars vittnesmål han vill

begagna, ock ombudet till tinget

icke (blifvit)så yrkas ………..

af svar …………anhållan.

Sedan nämnden tilfrågad, förklarat att

ingen af dem fått svar tillsägelse

före tinget, till vittne i målet

instämma kär ombudet, så ……änteligen

svar ombudet så afstår änteligen

svar ombudets från kär fullmäktigens hörande

såsom vittne, och för …. sig i vt

ställe …… kär fullmäktigen

påstår att svar jemte räntan

rgs kostnadsersättning ålägges genast betala.

Utslag

vid tvång af utmätning tillför bands

svar att ofördröjligen betala kär

fordran med 15 RD Rgs jemte 5 RD Rgs

ränta och må från……………till

betalning …… och ….. med 6 RD Rgs

ersätta kär ………

hafde rgs kostnader

Vintertinget 1818 nr 74

Andreas Persson i Kyrkarp

har till detta ting enligt nm

Anders ……i Gretlanda

genom intyg låtit stämma

Anders Olofsson i Klämmestorp

och Sven Hansson i Ormåsa

med påstående att att åläggas

till kär betala 10 RD Rgs

hvilka kär skall …… för

…………………………

i Grafryd och erhålla …….

Vid målets företagande

instälde sig kär genom ombud nm

Magnus Gustafsson i Dollebo,  men

svar är utan särskild anmälan

frånvarande, hvadan HR

anledning att kär ………

påstående

Utslag

Böter och svar döms betala krävt belopp.

Vintertinget 1818 nr 96

Efter stämning hade herr contraktsprosten

och kyrkoherden magister Per Söderlund

yppat käromål emot Sven Hansson

i St Ormåsa, angående yrkat åliggande

för Sven Hansson att ansvara för

afl Jan Nilsson från Gretlanda ……….

såsom för egen skuld till

att för att Jan Nilsson i Rångedala

Kyrka undfångit penningelån

stort 6RD Rgs 132 sk Banco

hvilket Herr contraktsprosten

förut yrkat hos ………………

som förklarat saken tvistig och föröfrigt

hur kär att utgöra sin talan vid

vederbörlig domstol, hvaremot

Sven Hansson återkommit herr

Contraktsprosten i påseende att ersätta honom

de kostnader honom

……vid lagsökningen hos (kronofogden)

dels ock de utgifter

medel i denna rgg måste vidkännas.

ch nu infunno sig parterna, hufvudkär

personlig och ……..genom fullmäktig

herr Sekreteraren Strömberg, af hvilka

den förstnämnde företer i afskrift

så lydande skuldsedel.

Redovisas skuldsedel på 32 sk banco från 1809

Undertecknad av Jan Nilsson i Gretlanda

Borgen underskriven av Sven Hansson i Ormåsa

Utslag

Lämnas utan afseende av tingsrätten

Vintertinget 1818 nr 153

Då upprop sker uti det mål

som under nr 142 i sista ting domboken

funnits anmärkt och blifvit hit

uppskjutet emellan Sven Hansson i Ormåsa

kär och Anders Olofsson Karlberg

svar, rörande skuldfordraan, ……….

…..såsom ombud för kär herr

lands och stadsfiskalen C O Boman

och i egenskap af svar fullmäktig

anmäler sig herr secreteraren Strömberg.

På kär sidan företes nu en

emellan parterna upprättad liqvid så

lydande  Litt Z

Omfattar stora belopp i daler, även danska och norska pengar

Inga uppgifter om varor.

Avräkning upprättad av Smedmark i Sjögården

Tillika med de i liqviden åberopade tvänne

räkningar hvilka genomdragne

med häradsrättens sig återstående

svar fullmäktigen säger sig icke vara

i tillfälle nu afgiva något yttrande

emedan han ej fått tillfälle ………..

liqviden och anhåller svar fullmäktigen

således att målet vidrörts måtte

få hvila till nästa ting hvilket

å kär sidan icke bestrides, utan så

mycket………beviljades, som både kär

och svar fullmätigen yttra den önskan

att detta mål måtte ……….

sammanslagit med två andra nu

anhängiga mål emellan Gustaf Svensson

 Eskilsryd och kär och Karlberg ……

och emellan Håkan Larsson i Klämmestorp kär

och samme svar emedan dessa parter

gemensamt idkat den samhandel

hvarifrån nu omst……….skuldfordran

hafver sin upprinnelse,

och ……..icke kunna utredas förr

än samteliga …………..kunna

tillsammans och på en gång få ……….

Häradsrätten kungör att med

bifall till parternas anhållan

uppskjutes saken till 6 rgsdagen af nästa

laga sommarting i häradet

då parterna till vinnande af

osv

Uppskof

Sommartinget 1818 nr 162

Forts fr v18153

Jeml hr sistl ting meddelade

beslut anmärkt vid nr 153 den då

hållne domboken företages

nu åter målet emellan Sven

Hansson i Ormåsa kär, samt

Anders Olofsson Karlberg i Klämmestorp

svar, rörande skuldfordran

då parterna förekommer……….

…….trädde i rättegången, kär af

Herr landsfiskalen …. Boman

och svar af herr secreteraren

C J Strömberg, men Gustaf Svensson,

i Eskilsryd och Håkan Larsson i

Klämmestorp var frånvarande……….

något utlåtande icke…………

meddelas äfven dessas anhängiga

skuldfordringsmåls sammanstående

med detta hvaremedelertid vittnen

dock på parternas begäran fortgående

och  ……….kär att i egenskap af

vittnen få höra Andreas …….

i Kinna Sand, Jan Andersson

i Kinna Hansag, Anders Andersson

i  Skene, Per Eriksson, Bengt Andersson

i Björketorp, Sven Svensson

i Assberg Aplag, handelsbetjänten

Anders Kindgren och och kronorättaren

Samuel Danielsson i Bräckås

hvilka lemnas utan jäf ……..

sanningsord och vid ……………

berätta:

 1. Andreas Eriksson, att kär tillika

med Håkan Larsson i Klämmestorp

år 1812 handlade väfnader ……..

för 4194 daler eller 699 RD Rgs sedlar

då vittnet ej kände

att bemälde personer voro i samhandel

med Karlberg. Sedermera blef

sådant uppenbart, hvadan vittnet

efter flere …………..kraf

sluteligen på Borås marknad

för omkring fyra år sedan af

båda …..och Håkan Larsson fordrade

betalning, hvarvid……..yttrade

sig det de voro i bolag och………

tillstod sig hafva mer

penningar för ……….gemensamma

räkning, hvarpå vittnet

som förut af Sven Hansson bekommit

1100 daler och af Karlberg 900 daler

………..af den sistnämnde 2000 daler

vid hvilket tillfälle Karlberg yttrade

att desse voro de sista pengar

han innehade för bolagets gemensamt

återstoden af ….fordran

på varu gälden.

På fråga säger vittnet att enär bolagsmännen

voro tillsammans i Borås

tillät kär Karlberg att

med bolagets pengar betala vts fordran

under yttrande derjemte

att Karlberg borde betala alltsammans

hvad då återstod, hvilket Karlberg medgaf.

Vidkändes

 1. Jan Andersson, att parterna

borgat …..hos vt och de betalt sånär

som 100 daler hvilka för några år sedan

…….att vt närmare kan

………..tiden, på vts fordran

återstod, hvarpå Håkan Larsson

i Klämmestorp och kär yttrade

……………….till den myckenhet

att …..jemte Håkans skuld tillsammans

uppgick till 5002 daler samt ….

af Sven Hansson betalt 2000 och

Karlberg 3000 daler, sägande vt att

under det vt ägde denna fordran

hos parterna och Håkan Larsson

åberopade de som ofta på hvarandras

räkningar och när de

afslogo något kraf af vt yttrade

de …….att blott de fått uppgjort

sine räkningar, skulle

betalningen ske, hvaraf vt sluter

att de alla tre gemensamt ansvarade

för deras skuld till vt.

Vidgått

 1. Anders Andersson, att vittnet

känner endast det parterna

för omkring 5 år sedan

gemensamt voro skyldiga vt ……..

för …………………….men han

har betalt denna fordran men ej ränta

Vidgått

 1. Bengt Andersson, att för fyra

eller fem år sedan köpte kär

och Håkan Larsson väfnader

af vt för omkring 2000 daler

hvarpåå Sven Hansson betalte allt

utom 500 daler som Håkan Larsson

godtgjorde, men om …………….

med om denna handel känner ej vt

Vidgått

 1. Sven Svensson att för fem

år sedan handlade ……svar och

Håkan Larsson väfnader af vt

för 700 daler derpå svar

betalt 400 och Håkan 300 daler. Sedan

man handladeköpte åter Sven Hansson

och Håkan Larsson väfnader

afvt för 1565 hvarpå Sven Hansson

betalte något men än ………

och Karlberg det öfriga. De gingo

derefter handlade åter Sven Hansson

och Karlberg varest af vt men huru

mycket minns det ej, hvilket de begge

tillsammans godtgjort.

På svar fråga säger vt att

då Sven och Håkan …….gången

köpte varor af vt gafs ingen anledning

att Karlberg i den handelen

hade del.

 1. Anders Kindgren att begge parter

år 1812 hos Kindgrens far handl

Anders Kindgren i Borås uttogo varor

för 1315 daler hvarföre

de begge i Kindgrens bok antecknades

för denna summa har sedermera Sven Hansson

gifvit Kindgren sin en skuldförskrifning

på hvilken Sven afbetalt

208 RG, hvadan således ännu

återstår 1140  RD som Kindgren

har att utsöka ensamt hos Sven Hansson.

Vidkänt

 1. Samuel Danielsson, att vt

förl år i egenskap af kronorättare

hos Sven hansson förrättade en

utmätning för en fordran på 100 RD

Rgs, hvilken egendom ……………

ägde hos Sven Hansson och Håkan Larsson

gemensamt, och verkställde vt derpå

utmätning hos Per jansson i ……….

hvilken räkning betalades hos både Sven

och Håkan ägd fordran på 120 RD ……..

mynt, men huruvida Karlberg

…….. borde ansvara för nämnde

skulder vet icke vt

Vidkändes

Vt fordrar ersättning för deras

Inställelse, uppräknade vittnen:

Kär uppgifver och med bevis

af nm Karl Andersson i ……..

styrkan att dessutom vittnen

i målet ……lagl …………

vittnen uppräknas och formalia

utreds:

svar medgifver …………att få

med nm ……..domstol låta afhöra

sine vittnen, och …………….

att Karlberg medgifver det kär godtgjort

de af Anders Andersson i Skene Per Eriksson osv

Utslag

I anledning af kär å svar sidan

obestridde anhåller varder

målet uppskjutet till nästa hösteting

Uppskof

Hösttinget 1718 nr 176

Forts fr s18162

Det mål som upskjut från sistl

ting och nr 162 saken emellan Sven

Hansson i Ormåa kär och Anders

Karlberg i klämmestorp svar

angående skuldfordran, blef  nu åter

företagit då parterna instälde sig

på samma sätt som sista ting och ammälte

kär att icke låtit afhöra några

vittnen vid Marks härads rätt

utan afslått ……..samt

öfverlemna saken i ……………. nu varande

skick till HRs pröfning förmenade kär

att ehuru Gustaf Svenssons

i Eskilsryd och Håkan Larssons

i Klämmestorp hörande i saken

icke varit olämpligt och kanske

nödvändigt, afstår dock kär

derifrån och anhåller att sådant

icke måtte hindra sakens afgörande

………….ser Håkan ………..

………….i dag är anmält (blifvit)

………….med svar och Gustaf Svensson

med honom Karlberg ……. (upnått sin sak).

Svar begärde anstånds rådrum för att

granska …..delningarna och författa

……………….men återkom

tillika med ……. och anhöll om

upskof till ett annat ting

Uppskof

Vintertinget 1819 nr 113

Forts från h18176

…………………………nr 176 i domboken

Uppskjutna skuldfordranstvisten  ……

emellan Sven Hansson i Ormåsa

å ena samt Anders Olofsson Karlberg å

andra sidan uppropas nu i ……..

förut ……….ombuds närvaro,

och blifver på deras ömsesidiga

anhållan om yttreligare rådrum till

uppgörande af ……

Uppskof

Sommartinget 1819 nr 32

Forts fr v18113

Då upprop skedde i uppskjutne sak

nr 113 i sista ting domboken emellan

Sven Hansson i Ormåsa kär och

Anders Karlberg i Klämmestorp svar

ang skuldfordran förekommo

parterna på samma sätt som sistl

ting och ingåfvo med begäran

att dess fastställande så lydande

skriftlig förening litt junis

Afskrifvet

Litt Junis

För att bilägga den oss emellan uppstådda

rättegång vid Ås härads lofl

tings rätt angående skuldfordran

hafva vi i vänlighet träffat följande

förening.

 1. Anders Karlberg skall lika med Sven

Hansson ansvara för den skuld hvarföre

den senare uti aflidne handelsman

Anders Kindgren i Borås sterbhus

häftar, enligt revers som på ett tusen

etthundra 1100 RD i Rgs återstå

ägandes denna betalnings skyldighet

lika kraft och verkan som den af Sven

Hansson till berörde sterbhus utgifva

förbindelse.

2. Emot uppfyllande af ofanstående

Anders karlbergs åtagande förfalla alla öfriga

af Sven Hansson väkta fordrings anspråk

af hvad egenskap de än vara må,

äfvensom i händelse afledne Kindgren

sterbhusdelägare skulle begära

att på ofvanstående summan afslå

någons del, hälften deraf skall Karlberg

till godo beräknas.

3.att hvad antingen genom förening

eller rättegång för samfäld handel

med Håkan Larsson i Klämmestorp

och Gustaf Svensson i Eskilsryd kan

af dessa senare genom någon af

oss ärhållas skola vi deruti i alla

afseende dela lika i både vinst och förlust.

4. I följd af andra punkten förfaller

alt vidare anspråk emot Karlberg

rörande den gemenamma fordran

uti herr C J Strömberg conkurs massa.

Genom denna …………och

………..förstånd frivilligt ingångna

förening äro alla oss emellan till

denna dag hafva räkningar och

ömse sidas fordringar helt och hållet

liqviderade och afgjorde så att ingen

af annan äger det minsta att

pretentera hvilket uti vittnens närvaro

på det kraftigaste försäkras äfvensom

högtärade domstolens

fastställelse härå skall sökas.

Borgstena den 29 april 1819

Anders Olofsson i Klämmestorp

Sven Hansson i Ormåsa

Vittnen

C J Strömberg

Johan Pettersson nemndeman

Sommartinget nr 163

Vid upprop i målet som från

förl ting och nr 152 domboken

anstått emellan Gustaf Svensson

i Eskilsryd, kär och Andreas Olofsson

Karlberg, svar ang skuldfordran

infann sig svar personligen

och anmälte herr lands och stads

fiskalen C O Boman som förl ting

varit Gustaf Svenssons ombud,

att Gustaf sedermera ej hemkommit

från hans

Uppskof,nästa målnr ej känt

Sommartinget 1817 nr 242

Swen Svensson i Sjölleg Assberg af

Marks härad hade till nu påstående

Ting låtit instämma Sven Hansson i

Ormåsa i påstående om utbekommande

af 35 RD Rgs skuldfordran jemte

ränta och ersättning för rgs kostnader.

Då detta mål alltså upproptes

inställte sig parterna genom befullmäktigade

ombud, för kär nm Sven Assarsson

i Gåla och för svar nm Per Persson

i Rångedala, ………….ärkänner

……….såsom sin hufvudmans skuld

till kär, men i öfrigt bestrides målet.

Kär ombudet, som för närvarande

icke är försedd med någon bevisning

till svar öfvertygande, anhåller, att

svar må åläggas betala så mycket

af den fordrade….som han ärtjänt

samt att målet för öfrigt

må uppskjutas till nästa ting

på det kär må komma i tillfälle

bevisa riktigheten af det som svar

bestridt, och då något vidare icke nu

fördes så

Afsade

Att svar jemlikt 2 cap ………..

ålägges till kär genast gälda så mycket

af den fordrade …….som han ärkänt

eller 18 RD Rgs

i övrigt Uppskof

Hösttinget 1817 nr 46

Forts s242

Uppropade föerkommo parterna på samma

sätt som förra Rgstillfälle utifrån

sistl ting uppskjutna målet 242 i domboken

mellan Sven Svensson i Assberg

kär och Sven Hansson i Ormåsa

svar angående skuldfordran

och anhåller kär ombudet att

hans hufudman såsom i saknad

af vittnen till svar öfvertygande

må tilltalas med ed bekräfta sitt kraf

och som sådant af  svar ombudet med …….

Afsäges

Att kär anhållan såsom af

svar medgifvan, äfven att HR

bifalles på det sätt att

kär pålägges ………………

…………infallande lagtima vinterting

Osv 

Uppskof

Vintertinget 1818 nr 46

………..upproptes det mål som från sista ting

Nr 46 i domboken ………Sven Svensson

i Åsberg Skene kär och Sven Hansson

i Ormåsa svar rörande 17 RD Rgs skuld

fordran ………..sig genom …….

Och svar genom fullmäktige

Lars Persson i Rångedala Österg.

Kär anmäler sig vara beredd fullgöra

den åtagna edgången och uppgifver

derföre att af  comministern i Örby

herr Johan Cedergren den 2 denna

månad ……………..hvarå företages

……….han blifvit …………..

varnad och ……………….

Utslag

Sven Hansson döms betala skulden

Sommartinget 1817 nr 199

till detta ting hade Andreas Persson

i Kyrkarp stämt

Sven hansson i Ormåsa för

skuldfordran 29 RD Rgs

jemte ersättning för rgskostnader

Vid påropet instäde sig paterna kär

personligen och svar genom

ombud nm Per Persson i Rångedala

klockareg och

förmenade kär att skulde härlede sig

derifrån att svar år 1813

lånat af kär 118 danska

courant, hvilka ……..kär nu

söker återfå efter …………..

…………banco eller 12 RD Rgs

svar ombudet medgifver

dess hufudman

erhållit föremenade lån i

danske courant …..och erbjudit

sig att åter…….dem i

samma munt eller efter

nuvarande curs danskt mynt.

Kär tror sig ej……..lidande derigenom

att cursen fallit och påstår

alltså bifall åt käromålet

men då svar ombudet äfven

bestrider att cursen år 1813

varit så hög som kär

uppgifvit anhåller kär

om uppskof i målet för

vittnens inkallande till

bevis om sin uppgift i detta fall

Uppskof

Hösttinget 1817 nr 38

Personligen instälte sig Andreas Persson

i Kyrkarp vid upprop uti det mål

som från förl ting nr 199 i boken

anställt emellan honom kär och Sven

Hansson i Ormåsa svar ang skuldfordran

29 RD Rgs och målet ……….

………..af …….förl ting genom ombud

nm Per Persson i Rångedala Klockareg

åberopande kär till vittnet Anders Berntsson

i Österg Romsås…………som kär

ombudet medgifver att cursen

på danska bankosedlar var då

lånet gjordes efter RB Rgs sedlar

så afstås ……….hans görande

Svar ombudet förmäler då kär

yrkar betalning i svenska

sedlar efter uppgifven curs

att svar en månad sedan skulden

gjordes ärbjöd kär betalning

i danska myntslag, men att

kär då ej ville emottaga den

emedan cursen …………..

…..och yrkar ombudet

……….få betala med samma myntslag

lånet fastställes…………

öfverlämnar målet till skälteligt afgörande

under åberopande af hvad de förut

anfört.

Utslag

Hvad i detta mål förekommit

har HR genomforskat och dervid

förnummit att enl cap 28 …….kan

åläggas med 118 …….dansk curs

………..han alltså ………samt dess

Sven Hansson får betala

Vintertinget 1818 nr 79

Andreas Persson i Kyrkarp har

till förevarande ting låtit instämma

Sven Hansson i Ormåsa, med påstående

om betalning af 16 RD Rgs

som svar hos kär räkning skall……

……..af Anders Berntsson i Romsås.

Vid upprop inställde sig nm

Magnus Gustafsson i Dollebo såsom ombud

för kär och i egenskap af  fullmäktig

 för svar ………nm Anders

Andersson i Bollås enligt fullmakt.

Svar ombudet ………………

under yttrande, at hans hufvudman

derföre redan blifvit laga

sökt och dömd, samt företagit ………

styrka derföre att af denna HR den

12te november 1817 meddelt dom…..

26 ……hvaraf ………….att svar

på instämmning af kär blifvit

ålagdt betala 118 RD derest …….med

5 procent ränta från ………….

till betalningsdagen.

Kär ombudet som icke kan utreda

rätta förhållandet anhåller

om uppskof, sådant kär sjelf

kommer tillstädes med

Uppskof

Sommartinget 1818 nr 100

Forts fr föregående

Vid nytt företagande af från föreg

ting och nr 79 i domboken uppskjutne

skuldfordringstvisten emellan

Andreas Persson i Kyrkarp kär

och Sven Hansson i Ormåsa svar

förekom parterna kär personligen och

svar genom sitt förra ombud.

Kär upplyste att denna skuldfordran

aldeles icke har någon

gemenskap med den svar angående

HR sista ting åberopade

listan blifvit inlagd med

118 RD dansk courant betala kär

utan säger att den skall gälda sig

derifrån att Sven Hansson på …..

…………voro i samhandel, af

Anders Berntsson i Romsås upptagit

fordrade beloppet utifrån

hvad på Sven Hansson lott belöpte.

Detta bestrider svar ombudet och kär

begär derföre att Anders Berntsson

måtte såsom vittne om förhållandet

blifva hörd, hvilket då jäf emot honom

ej (måtte) tillåtas, hvarefter Anders

Berntsson på aflagd ed och

erhållen varning för mened berättar

Att vittnet var………….

en liqvid emellan Peter Jönsson på

Hallen, Lars Persson i Rångedala Österg

och kär som skedde på sistnämnde

ställe, då dessa ….utlåtelse att svar

som ej närvarade, uppburit något

men är 100 Rd utkvitterade hvad

honom tillkom af betalningen för

skinn som vittnet köpt af parterna

tillika med Peter Jönsson och Lars Persson

och hvarföre de alla fyra hos

vittnet upptog sina summor men

vittnet har dock aldrig hört svar

erkänna sig vara skyldig nämde

summa, dock fick kär emedlertid

vid liqvidationstillfället på dess lott

att hos svar densamma utkräva

För inställelse ………..så väl

sista som detta ting ehuru första gången

ej hördt söker vittnet ersättning

hvilken HR med kär (beriktigande)

bestämmer till 1 RD dem

kär genast åligger förskjuta.

Mera bevisning säger kär sig

icke kunna ……………………..

den af den före ………………………..

…………….till svar förbindande

att med ed freda sig från käromålet

som alltså yrkas.

Detta motsäger åter svar

ombud, under påstående,

att Sven Hanson måtte fredas från

stämningspåståendet och (om)

erkännes ersättning för rättegångskostnaden.

I sådant skick öfverlemnas målet

till HR pröfning, och vidare förekommer ej

Utslag

Avslag på käromålet och Sven Hansson friad.

Hösttinget 1817 nr 142

Sammanslagning

Efter skedda uppropaf de förre

skuldfordringstvister som blifvit

uppskjutne från förra tinget

angaf då hålle svar.

 1. Under nr 78, emellan Per

Persson Klockareg Rångedala, kär och

Anders Olofsson i Klämmestorp svar

 1. Under nr 134, emellan Håkan Larsson

I Klämmestorp, kär och Anders Olofsson

Karlberg derstädes svar

3. Under nr 138, emellan Gustaf Svensson

i Eskilsryd, kär och bemälde Anders

Olofsson Karlberg i Klämmestorp, svar

 1. Under nr 139 emellan Sven Hansson i

Ormåsa, kär och samma Anders

Olofsson Karlberg, svar,

till kännagifvande å kär sidan

att de förut beslutade liqviddelningen

icke kan kunna ……….fulla uppgöras

och de i följd deraf sökte ytterligare

råderum med målen

Uppskof

Hösttinget 1817 nr 175

För skuld 224 RD Rgs jemte

ränta från förfallodagen den 24

sistl juni jemte ersättning för Rgs

kostnader har Olof Hedlund i Häljared

till detta ting låtit instämma

Sven Hansson i Ormåsa

Vid målets företagande inställte

sig parterna genom ombud,

för kär nm Anders Andersson

i Bollås och för svar nm Magnus

Gustafsson i Dollebo,

Svårläst

Uppskof.

Vintertinget 1718 nr 179

Forts från föreg

Från sistl ting nr 173 boken uppskjutne

Skulfordringstvisten emellan

Olof Hedlund i Häljared kär och Sven Hansson

i Ormåsa, svar blifver nästa handläggning

uppropad, dervid parterna sig

inställte genom befullmäktigade

ombud fär kär Andreas Persson i Gullestorp

och för svar nm Anders Persson

i Gretlanda.

Kär ombudet fortfar i sin …………….

…………af skuld, svar ombudet som

ej eller nu är försedd med några

vittnen anhåller derföre om

ytterligare uppskof med

målet.som HR …………….

vill förvägra utan blifver

………………………………..

…………………………med

åläggande för parterna att då

tillstädes komma

uppskof

Sommartinget 1818 nr 178

När nu nytt upprop meddelas uti det

vid nästl ting under nr 179 i domstolen

senast vidlagde och till denna dag uppskjutna

skuldfordringsmål neml Olof Hedlund i

Häljared kär samt Sven Hansson i

Ormåsa, inställer sig parterna, genom ombud,

å kär sidan nm Andreas Petersson i Gallestorp

och för svar nm Anders Persson i Gretlanda

af hvilken den förre begär att ………

……… Nils Svensson i Gretlanda måtte

blifva affördt. Och som jäf mot Nils

Svensson ej förefinnes så får han aflägga

ed derefter han, på varning (afsäger)

att han icke äger någon kännedom i saken.

På Nils Svenssons begäran om (ersättning)

för tingsbesöket tilldöms honom 24 dl Banco

dem Hedlund bör förskjuta.

Nu inlemnas å kär sidan en ….. attest litt ÅS

kallad af Olof Hedlund i Häljared att

infinna mig vid Ås härads laga sommarting

för att vittna i saken emellan bemälte

Hedlund och Sven Hansson i Ormåsa rörande

redogörelse och räkning för samhandel får

ödmjukligen tillkännagifva det jag

för denna gång är af vigtige anjelägenheter

hindrad mig vid tinget infinna, och får

derjemte uplysa hvad jag i saken har

mig bekant under förbindelse att senare med

ed fästa om så påfordras skulle.

I slutet af october månad år 1816 var jag

 i Häljared närvarande då Hedlund och

Sven Hansson sins emellan upgjorde räkning

för samhandel under resa till Norige och

hvilken räkning slutades så att Sven

Hansson skulle vara Olof Hedlund

skyldig tvåhundradetjugofem Riksdaler

Riksgäld, hvilket penningar han lofvade

öförlöfvet betala, och att minst

etthundrade Rgs skulle få häntas i Borås

hvarför Sven Hansson skulle ….penningar

men

Efter hvars uppläsande svar fullmäktigen

förklarar att densamma icke godkännes,

upgifvande han ….. med saken vara sådant

att kär vid den slut liqvid som parterna emellan

upgjordes, rörande deras handelsangelägenheter

för sin räkning emottog (danska) courante hvarpå

han sedermera, i anseende till ………

de vid …… måste ………………

hvilken han nu söker på svar bekostnad få

ärsatt, men emedan kär icke

varit vållande

(fler svårlästa rader)

kär ombudet vill icke härpå ingå utan

erbjuder svar ed, åt hvilket ärbjudande

dennes fullmäktig nöjes

HR lofvar at vid ….. slut sig

eller hvilket också …… genom delta

Utslag

Å svarande sidan har den af kär ärbunden ed

blifvit medgifven af HR finner der

före jemte 34§ 17cap Rgsb skäligt härmed

(att) ålägga svar att å ……. af nästa hösteting

då målet utställes och då parterna böra

sig infinna, kär vid förut bestämd påföljd

och svar vid talans ……, med sjelf ….ed

…. och bekräfta …… (gilla), att han icke

är Olof Hedlund skyldig de 224 RD rgs banco

med ränta från den 24 juni ….. år vilken denne

utsöker, dock skall svar å sagde dag vid 3 Rd

16 dal vite …… derom (att han tidigt)

förut varit ……………………….

erhållit varning för mened och undervisning

om vigten af edgång. ….. HR derefter

var sig ………………………….

och ………………… icke vara ……………………..

laglikmätigt utlåta.

Hösttinget 1818 nr 190

I öfverenstämmelse

med HRs beslut sistlidet

ting vid nr 178 å domboken

företog s upskjutna saken

emellan Olof Hedlund i Häljared

kär och Sven Hansson i Ormåsa

svar, angående skuldfordran

då kär inställde sig genom sitt

förra ombud nm Andreas

Persson i Gullestorp och svar

personligen, hvilken sednare

förklarade sig icke kunna gå den

honom ålagda edgång utan

erkände den deruti upptagne skulden.

Kär öfverlemnade nu

saken till HR pröfning

osv

Utslag

Afsagt den 30 november 1818

HR pröfvar rättvist ålägga svar som ………….

att honom ålagda värjemålsed,

att genast vidtaga …………..

utmätning till kär utgifva 224 RD Rgs

osv

Sven Hansson dömd betala

Hösttinget 1817 nr 266

Sven Hansson i Ormåsa och Håkan Larsson

i Klämmestorp hafer till detta tting blifvit

af Håkan Andersson i Horred af  Marks

härad för skuld 28 daler eller 46 RD Rgs

Vid målets företagande instälte sig parterna

genom ombud nm Per Persson i Klockareg

Rångedala och Lars Persson i Assarg

den förre för kär och den senare för svar,

svårläst

Afsades

Att svar vid utmätningstvång, till

förbindes den utsökta gälden 

…………………jemte ränta från

den ………….

…………………………..

ärsätta kär ……………kostnader

Sven Hansson dömd betala