ILLDÅDEN I TINGSRÄTTEN - Sven Hanssons obestånd genom 1820-talet och konkursen 1827
   

Sven Hanssons obestånd under 1820-talet

och sterbhuset konkurs 1827

Hösttinget 1919 nr 76

Håkan Larsson i Gretlanda hade stämt Sven

Hanson i Stora Ormåsa att betala 264 dal

eller 44 RD Rgs skuldfrodran  ….. honom

……Sven Hansson återstämt Håkan Larsson

……………… 100 dal eller 16 RD rgs

skuldfordran, varande ersättning

För rgskostnader ömsom fordrad.

Vid upprop instälde sig parterna hufvud kär

genom ombud nm Manus Gustafsson i Dollebo

och Sven Hansson genom befullmäktigat ombud

nm Anders Persson i Gretlanda……denna

fordran godkände hufvud kär kraf

……………………..bestrides af Håkans

ombud som då svarfullmäktigen ……..

…………..uppskof till anskaffande af nödiga bevis

yrkar bifall …. Hufudkäromålet samt

att Sven Hansson i brist på tillgång ålägges

gälda med arbete aftjena, hvilket Svens

ombud icke motsade, men i sådant fall

önskade 2 månaders anstånd med betalningen

som ……………..at Håkans

fullmäktig, hvarefter …..icke ………..

Utslag

Uppskof

Vintertinget 1820 nr 65

Å Håkan Larsson i Gretlanda vägn anhåller sig nm

Anders Andersson i Bollås vid upprop

af det å sistl ting under nr 76 domboken

handlagde och till idag utställde skuldfordringsmålet emellan

Håkan Larsson kär samt Sven Hansson i Ormåsa svar och

som den sistnämnde …………..

det derifrån målet …………

målet afskrifs

Vintertinget 1821 nr 13

HR lät si förekommainstämde saken

mellan ………..J Sundler såsom

ombud och ……….för afl handelsm

C A Eklund arfingar kär samt

Sven Hansson i Ormåa svar om utbekommande

af skuldfordran 55 RD rgs

och inställer sig parterna personligen af ……

förnekar skulden, och …..sig ……….

Intyga svar skuld ………………….

……………….

Utslag

Uppskof

Sommartinget 1821 nr 31

Forts fr v2113

H R lät sig åter förekomma från

förl ting nr 13 det uppskjutna

skuldfordringstvisten emellan

…………Sundler som god man i

handelsm Eklunds sterbhus kär

och Sven Hansson i Ormåsa svar

inställde sig kär ……………

men svar lät sig på intet sätt afhöras

hvarföre kär yrkade att svar …………

……………..ersätta rgskostnader

Utslag

Då svar å den för honom ålagd ……..

målets fullgörande, bestämde dag uteblifvit

utan att låta anmäla förfall, anses

svar såsom den der …………brustit, samt

åläggas ………i förmågo af 9 kap…….

…………att …………………

till kär betala utsökte

fordringar femtiofem RD rgs

Sven Hansson dömd betala

Hösttinget 1827 nr 134

Den 10 i denna månad hade afl Sven Hanssons i

Klämmestorp, förr i Ormåsa, myndige söner

Sven, Johannes, Anders och Jan Svensson,

samt Anders Persson i Vatunga Storeg

i egenskap af förmyndare för Sven Hanssons

omyndiga barn, uti ……. Skrift

bifogad förteckning, uprättad ………….

öfver den afl tillgångar och skulder hvilken

……….de förre till 83 RD 47 d och de senare

till 1336 RD 36 d allt Rg anhållit att

få afstå hela boet till borgenärerna

samt såmedelst vinna hans ……förmåner

och kraffrihet för Sven Hanssons skulder.

För att höras öfver denna ansökning

var i orten ………uppgifne borgenärerna

till denna dag inkallade ……………..

det förelagt  anmält sig sökande Anders

Persson i Vatunga Storeg. Hvilken dessutom

är borgenär, genom nm Amund Persson

i Sundholmen, Enkan Kerstin Jonsd i Algutstorp

och afl Peter Anders i Algutstorp sterbhusdelägare

genom nm Andreas Bylander

samt sökanden Johannes Svensson

i Häljared och Sven Svensson i Klämmestorp

hvilka äro fordringsägare genom

nm Per Larsson Espered. Flere fordringsägare

inom orten äro icke upgifne.

Ansökningen uplästes och innehållet af

boförteckningen kungjordes, hvarefter  osv

Utslag

Uppskov till kommande ting enl sedvanliga föreskrifter.

Sommartinget 1828 nr55

Uppå ansökning af afl Enkemannen Sven Hansson

i Klämmestorp förut i Stora ormåsa myndige

söner Sven Johannes Anders och Jan samt förmyndaren för

deras omyndige syskon Anders persson i Vatunga storeg

om aftrade och urarfa fömån efter Sven Hansons

hade TR genom offentlig …….kungörelse i

allmänna tidningar samt särskilde bref kallat bemälde

Sven Hanssons samtlige borgenärer att å denna

dag inför domstolen uppgifva och lagl bevaka

deras fordringar, höras öfver hans arfvingars ansökan

om afträdes och urarfa förmåns samt sinsemellan

tvista om bättere rätt till betalning ur det afträdde

boet på sätt och sedan ……….påföljd concurslagen

den 13 juli 1818 föreskrifver, och vid detta måls

företagande af almän åkl ……………………..

instälte sig söande personligen.....samt förmyndaren

med den i conkurslagenföreskrifna ed

efter förestafande bestyrkte riktigheten af den efter

Sven Hansson den 5 oktober 1827 upprättade

Uppteckning

Flere borgenärer infunno sig

1. Sökanden Johannes Svensson, tkn tvåfaldig skrift

bevakade 500 RD ba

2. A Bylander i Bytorp och joh ……..i Allgutstorp

denne förmynd för omyndigförklarade Håkan Peterson i Allgutstorp

hvilken gund af skuldebref den 5 juni 1820

utsöker 111RD …….jemte ränta från förskrifningsdagen

3. Handl J B Kindborg i Gyllinstorp uti inställd

skrift jemlikt edgångsbevis samt …………..

den 12 okt 1821 och skuldebref den 21 nov 1818

bevakat 159 RD Banc derföre förmonsrätt yrkas.

Johannes Svensson, Bylander och Johannes Petersson

gingo efter förestafande vanlig borgenärsed

och utsågo till syssloman Bylander samt utan

att göra anmärkning mot någon fordran öfverlemnade

målet till HRs pröfning

Dom

Sedan bouppteckning efter Sven Hansson förrättats

den 5 okt 1827 hvaruti qvarlåtenskapen upptages till

83 RD …..fordringarna till 10 RD ……..samt

skulden till 1330 RD, allt i banco

Därefter utreds fördelning av tillgångar.