ILLDÅDEN I TINGSRÄTTEN - Skuldtyngd Sven Hansson i tingsrätten 1820 - 1823
   

Sven Svensons skulder i tingsrätten 1820 - 1823

H20 nr113 skuld till Gabriel Larsson se protokoll

H20 nr 115 skuld till Anders Olofsson Karlberg se protokoll

S22 nr 94 skuld till Anders Olofsson Karlberg se protokoll

H22 nr 78 forts föreg se protokoll

V23 nr 86 forts föreg se protokoll

V23 nr 187 forts föreg se protokoll

Hösttinget 1820 d 9 okt nr 113

Gabriel Larsson i Hjortsered emot Sven

Svensson i Ormåsa om utbekommande

afskuldfordran 24 RD härledande sig

från handel af brännvin.

Kärotalan fullföljes genom befullmäk

ombud NM Anders Andersson i Bollås

men svar låta sig på intet sätt afhöra

hvardan käroombudet som anhåller att

svar i händelse af (bristande) förmåga till

betalning, måtte dömas …….med

arbete aftjena, påstod att svar (treskovis) fällas åt saken.

Utslag

För uteblifvande fälles svar hvardera

till 32 dl  rgs böter, och varde ochde…………..

tresko ……………att utsökta fordringarna

genast gälda samt (hvardera) ersätta och

kostnader med två RD eller ock om

tillgång till betalning brister

hos svarande eller den de………………..

med arbete alltsamman aftjena hvarvid

länets gällande markegångs taxa

till grund för afräkningen kjenar.

Sålunda detta utslag icke mot (stämmes)

bör kär deraf genom utmätning eller

annorledes lemna svar så tidigdel, att

de tinget något derefter.i laga ordning

kunna söka återvinning efter

belägenhet.

Hösttinget 1820 den 9 okt nr 115

Likmätigt NM Anders persson i Gretlanda

intyg hade Anders Olofsson Carlberg

lagl stämt Sven Svensson i Ormåsa för

skuldfordran och fullföljer Carlberg sitt

käromål genom Lars Jansson i Rångedala

Österg, men svar lät sig icke afhöra.

Enligt förut i dag gifvet beslut äger

Lars Persson icke föra annan talan inför

Rätten och HR kunde således icke eller nu

godkänna Lars Persson som ombud, hvarder

saken upskjuten till nästa ting 3de r.dag

då kär på behörigt sätt böra sig inställa

vid 62/3 RD vite för hvardera derom

dock kär skall fjorton dagar före tinget

bevisligen underrätta svar, som

för uteblifvandet denna gång plikta

32 dl rgs eller vid sjuk…….

böras förmåga……..rde dagars förskott

Som afsades.

Sommartinget 1822 d29 maj  nr 94

Till tinget hade Anders Olofson Carlberg

 i Klämmestorp instämt Sven

Svensson i Ormåsa med påstående

att utbekomma af 10 dl skuld fordran.

Vid upprop inställde sig för kär

secreteraren Strömberg och å svar

vägnar NM Per Karlsson i Espered

enligt förut i ……mål inlämnade

fullmakter.

Till ……………………

ombudet räkning så lydande

Litt Debet.

Svar ombudet erkände af denna räknings

innehåll, till betalning 27 RD Rgs

bestridandes det öfrige

kär fullmäktigen yrkade dom

åk vad ostridigt är samt i öfrigt

upskof till nästa ting för anskaffning

af bevis fannt svar sidan

ej …att påminna.

……..enligt 9 kap …..ålade

……Sven att genast till kär

betala den erkände delen af krafet

samt för denna gången ersätta

………….med 2 RD banco

I öfrigt varder målet upskjutet,

på svar ombudets begäran till

nästa ting färde rättegångsdag

då parteran vid dem

….vidare förelagt vite af

3 RD 16 dl Banco Kär med sine

Bevis försedd bör til….komma.

Litt Debet

1820 den 14 mars räkning mäd

Svän Svänsson i Ormåsa för Debet

16 faner bräne ….för 6 D fanan

För til Samans                                                                 16 RD

En häst dito sama dag                                12 RD

Contant lån Dito                                         50 RD

A Carlberg           Suma       78 RD rigs

Hösttinget 1822 d15 okt  nr 78

Från förlidet ting nr 94 I domboken

uppskutne ……Anders Olofsson

Karlberg i Klämmestorp …..Sven

Svensson i Ormåsa svar

skuldfordran ……………svårläst

Uppskjutet

Vintertinget 1823 d 18mars  nr 86

På samma sätt som siste ting inställde sig part

i det derifrån och nr 78i dombok hit  upskjutne

skuldfordringsmål emellan Anders Carlberg i

Klämmestorp kär och Sven Svensson i Ormåsa svar

Kär ingaf till stöd för käromålet en så lydande

Attest  Litt Dråp.

Hvilken uplästes men innehållet godkände icke af

Svar ombudet.

Nu begärde kär vittnemål af häradsdomaren

Anders Andersson i Bollås, hvars utsago af svar ombudet

ntogs utan  och ……….af det det innehåll:

att Sven för någre år sedan i vittnets närvaro ……

kom till Klämmestorp och bad att få af

kär för svar fader Sven Hansson räkning låna

50 RD hvilket kär biföll dock under det

villkor att Sven sjelf ansvarade för återbetalningen

helst …sade sig icke vilja hafa att göra med

Sven Hansson. Detta utfäste Sven sig och under

sådant förbehåll emttog svar nämnde penning

summan af kär dervid Håkan Larsson i Österg

jemväl var tillstädes.

Upläst och af vittnet godkänt.

Nu trodde kär hans ………..styrkt

och yrkade derföre bifall åt käromålet samt

ersättning för rättegångskostnader

Vidare förekom ……nrr 187

Litt Dråp

Som jag är inkallad och stämd att

vitna i målet i mälan Anders

Kalbärg i Klämestorp och Svän

Svänsson i Ormåsa an gående

skulfordran så får jag här mäd giöra

til tiena att Svän Svänsson ……..

sexton fanor …………….för

och en häst för 72 dl til suman 98 ….

dito becom han af calbärg ……

50 RD och …Rigs och Svän låfvade at

senaste däm betala och dätta vad jag

käner och mäd min eden fästa ….

….så på fordras för …………

Östergården den 30 Januari 1823

Håkan Larsson

………………

…………

Vintertinget 1823 den 27 mars nr 187

Utslag

Efter den i målet ågångne stämning och den

Räkning kär upgifit, har han ho Svar utsökt

16 RD för 16 kannor brännvin 12 RD för en häst och

50 RD ……. lån tillhopa  78 RD allt Riksgäld

hvarest svar vid första ….tillfället erkänt 27 RD men bestridit

det öfrige, och hvarföre Hrätten genom beslut den

29 maj sistl år dömt svar att betala den erkände

delen af ……..jemte …..ersättning för ……..

………….

Nu mera är genom Hrätten domaren Anders Andersson

af svar godkände vittnesmål styrkt att

svar iklätt sig betalningsansvar af de 50 RD

han candant lånt av kär och jemte det Hrätten

ogillar krafven af den 1 RD ……

som derpå vidare återstås …….något bevis

ej förekommit, varder svar i följd af ofannämnde

vittnesmål ålagdt att till kär genast betala

berörde femtio RD Rgh Ävenförutan svar ej kan

medgå enl 21 kap …..att gälda kär ytterligare

åbragte rgskostnad med 4 RD Banco