ILLDÅDEN I TINGSRÄTTEN - Sven Hansson i byslagsmål 1828
   

Sven Svensson i tvistemål 1828 – 1829

V28 nr 124 huggit bokved på Gälaveden tillsammans med brodern Anders

S28 nr 88 forts av samma mål

S28 nr 146 slagsmål i Rångedala, se protokoll

H28 nr 68 forts föregående, se protokoll

H28 nr 82 forts huggit bokved på  Gälaveden

V29 nr 116 forts slagsmål i Rångedala se protokoll

V29 nr 134 forts slagsmål i Rångedala se protokoll

S29 nr 11 forts föreg se protokoll

S29 nr 158  forts föreg protokoll

Sommartinget 1828 nr 146

Läm Ehrenqvist har stämt drängarne Sven Svensson

och Jan Svensson i Klämmestorp, Peter

Andersson i Rångedala Lyckeg. Olof Persson i

Stavared, Andreas Carlsson i Bengtsgården

Rångedala till ansvar derföre att de den

28 sistl februari å allmänna farvägen emellan

Rångedala och Hvarnum hafva öfverfallit

och slagit  rustmästare Sven.Jonsson, för detta

Lantjägmästaren Carl Fröding och för detta

Kronoskytten A Svensson i Kyrkarp samt tillfogat

den flere slag ochblodvite.

Vid upprop inställde sig svaranden personligen af hvilka

……. i allo nekade för tilltalet.

Åkl åberopade att vittnet nedannämnde ojäfvige

(anmälde) personer hvilka på ed och varning ord

särskilde förhör berättade.

  1. Sven Gunnarsson på Solberga: att vt bevistade

en auktion i Algutstorp den 28 sistl februari

då Magnus i Dollebo omtalat för vt att någon …….

……….sig att slå skogvaktaren Svensson, hvilken

vt derföre varnat, och när vt ………på

aftonen rida ifrån auktionen bad Svensson att få

rida på baken af vts häst, hvilket vt

lofvade, då Svensson ej var god till att komma

upp på hästen, utan vt red och Svensson

håller i tygeln af vts häst följde med till

de kommit till farvägen mellan Rångedala

och Hvarnum då vt hörde en stor flock

af menniskor komma efter och springande, derpå

Svenssons mössa blef afkastad framför vts häst

och sedan vt ridit derförbi blef mössan kastad

åter framför hästen hvilket ……Svensson sade

…………………derpå vt såg att Svensson ……

…..bak i hufvudet, men vt såg ej ……………..

och hörde ej dem säga något mer än …….

då mössan andra gången blef framkastad yttrade

här om ….mössan …………..vänder sig

vt om då en stor (mansflock) vände

och omsprungo sin färde samt Svensson ……..

gjorde ordnat sällskap till Hvarnum.

  1. dr Lars Magnusson på Rångedala tå: att när vt

på aftonen ofvannämnde dag skulle gå från auktionen

i Algutstorp, såg vt svar Sven Svensson samt

Jan och Andreas Persöner gå framför vt

äfven ifrån auktionen och i detsamma kom

Jansson springande emot Andreas Persson för

att slå honom med …………………….

och derefter vände sig Jansson emot vt och

Sven Svensson tillspörjande om de gjort

sönder Jonssons vagn, hvarpå Jansson sluteligen

vände sig emot Jan Persson som stadnat något

efter på farvägen och öfverföll Johannes …..

att denne förut  i någon mån ofredade Jansson.

I det samma förenade sig Frödingen med Jonsson

att så (Johannes) då denne …………..om

hjelp samt Sven Svensson och AndreasSvensson

sprungo dit hvarefter ett häftigt slagsmål

på vägen …………mellan Jonsson, Fröding

och bemälde (3. svaranden) tilläggande att Andreas

……med käppar slogo Fröding medan Jansson

och Sven Svensson för sig voro tillsammans och

……….. Vittnet såg icke någon af ….vara …..blodig.

  1. Johan Magnusson att vt såg Olof Persson under

det skogv Svensson gick …….första vittnets häst

tar utaf Svensson mössan och slänger den i vägen,

samt tog upp den och återlemnade honom

mössan igen.

  1. Anders Magnuson på Tån lika med 3je vittnet, med tillägg

att svar Peter Olofsson och Jan vid det Svensson i följe

med första vittnet begaf sig från Andreas Svensson efter

under yttrade att de ärnade slå Svensson

  1. pigan Anna Maria Andersd i Kyrkarp som äfven bevistade

nämnde auktion, att vt såg Jansson och

Fröding åka tillsammans derifrån, hvarefter de

om en liten stund återkommo och voro så illa

tilltygade att Jonsson måste bäras in af vagnen

och ej kunde tala på en lång stund. Jonsson hade

ett stort…..blodvite vid tinningen och senare

på ena handen, men Fröding var behäftad med

……… som han sjelf upgaf till fyra,

(varifrån) mycket blod flöt och hvar af han

…………… var illa sjuk och yrade.

  1. Eric Ambjörnsson vid Klämmestorp att vt icke

känner något till uplysning i saken.

Berättade soldaten Nord i Sörg likaledes.

Berättelserna uplästes och erkändes av vittnena

som fordrad ersättning för inställelsebesväret

…………………………berättat.

Åkl begär uppskof för att inkalla målsägaren

och …..vittnen ……anhållan ……..

till………….pröfning.

Utslag

att målet anstår till nästa ting 4de

rättegångsdagen då åklag vid tjänsteansvar

och …………vite för hvardera åligger

iakttaga …………………..samt åklag …..lagl

inkallat ej mindre Fröding, Svensson och Jonsson

än de fem vittnensom åklag vill gagna.

Sid 1

Hösttinget 1828 21 okt nr 68

Vid upprop af upskjutne målet från sistl

Ting nr 146 i domboken emellan kär

Ehrenqvist åkl samt drängarna Sven och Jan

Svensöner i Klämmestorp, Petter Andersson i

Rångedala Lyckeg, Olof persson i Stafared

och Andreas Persson i Bengtsgården Rångedala tå

svar angående ansvar för slagsmål inställde

sig alla personligen utom Jan Svensson som

å borta på sin handelsresa men med jämväl

infunno angifvarna sig Fröding och Jonsson personl

De sistnämnde …………………………………

………………tillfälle förekommit samt berättade

Fröding att han i sällskap med Jonsson

på aftonen vid åtalade tillfället (körde) från

Algutstorp derunder innan de hunnit till

korsvägen Jonsson erhöll ett slag bak uti hufudet

derpå han sparkades utaf vagnen …….

den person som öfverfallit honom och

denne då som Jonsson begifver sig utaf

vägen derpå ett kraftigt

slagsmål emellan Jonsson och nämnde person upstod,

då Fröding afgick för att stilla detsamma,

men erhöll vid framkomsten ett så

hårt slag i hufvudet att han svimmade,

uti hvilken ställning Fröding befanna sig

tils (han på ) käppslag och stenkastning

upvaknade hvarefter han förfogade sig tillbaks

till vagnen der Jonsson låg.

……. på stället der slagsmålet förevarit på

                                                                                                                                                         Sid.2

det sätt sårats som vittnen omtalat.

Kunnande Fröding ej uppgifva hvilken den

person var som först öfverföll Jonsson

eller hvilka i öfrigt tillfogade Fröding den erhållna stryken.

Jonsson: att han på sätt Fröding sagt

erhållit ett slag i hufvudet  deraf Janson blifvit

……… sprungit mot den person som

tillfogat slaget och ………..Sven Svensson

dervid denne genast gifvit Jonsson ett hårdare

slag så att Jansson svimmade härpå alla

trenne utom Olof Persson slogo Jonsson

så att hans lif var i fara.

Till ….. angifna ……berättelser nekade svar.

Åklag åberopade till vidare soldaten

Johannes Mod på Prästås och Magnus

Persson på Nitta ………….svar anhöll att såsom vittne

få afhörd, drängen Per Persson i Rångedala

Rättareg…………………………….

Soldaten Mod att på aftomnen efter ofannämnde

auktion vittnet kom gående på vägen

ifrån Algutstorp. (Stannade) och träffade nästavittnen

Magnus Persson stående vid en häst följande vagn

som han (sett hustru) Fröding. Vittnet frågade

Magnus hvarest Fröding var, yttrade Magnus

att Fröding och flere voro ett stycke derifrån

och slagne, derpå vittnet gick dit och fann

Sven Svensson och Jonsson i slagmål (utan vapen)

hvarför vittnet försökte skilja dem

åt men undfägnades dervid af Sven Svensson

med stryk, samt lopp sine färde.

Magnus Persson att vittnet var i följe till sagde ofvan

auktion med Fröding och Jonsson

och fann vittnet att under auktion Jonsson flere

                                                                                                                                                        Sid.3

gånger blef skuffad och trängd af åtskilige personer

vt icke kände att när de skulle fara ifrån

auktion gingo Fröding, Jonsson och vittnet utom vagnen derom.

Någon kom gående jemte en liten

gosse , ………………Jonsson (yttrandet att)

en större person slog honom, varför

Jonsson sprang efter samma person på vägen

som leder åt Rångedala ……………människor

sammanstötte och ett grufligt slagsmål

började, då för att se efter (gossen).

Fröding gick dit men begge blefvo borta, ……

…………förhållande ………….inträffade förra

…………….. slutligen kom dock Fröding

och Jonsson tillbaka till vagnen och var Jonson så sönderslagen

att vittnet erfar honom ej kunna lefva.

Men vittnet …… främmande igenkände icke

någon eller har uppgifter hvem som slog

Jonsson eller Fröding.

Per Persson alldeles lika med sista rättegångs tillfället

afhörda vittnet Lars Magnusson på Rångedala

Tå, med den skillnad att vittnet, sedan slagsmålet

begynt, sprang sin färde och icke erfor

hvilka som fingo eller gåfvo stryk.

Berättelserna uplästes och erkändes af vittnena

får för deras inställelse ………fordrade ersättning.

Åklag nedlade åtalet emot Petter Andersson

och anhöll att han måtte såsom vittne få afhöra

Petter Andersson , lämnade ojäfvigt och på ed ……….

berättade: alldeles lika med vid siste ……. afhörde

vittnet Sven Gunnarsson på Solberga, med tillägg

                                                                                                                                                        Sid.4

att kort man ………..på sig och

frågade hvad folk det var, Sv: Jan Svensson

på vägen tillfogade ……..Svensson tvenne slag i

hufudet utan synbar åkomma.

Vidgådt. Berättelsen uplästes och erkändes af

vittnet som fordrade ersättning för inställelsebesväret

Åklag ansåg nödigt att Jan Svensson i mån

det höres …… HR afgöra och ……..derföre

om ytterligare upskof, samt yrkade derjemte att

Jan Svensson ålägges …………det sista ting förelagdevittnet.

Afsades

Att saker anstår till nästa tings 4:de rättegångsdag,

då åklag vid laga påföljd och svaradena

Sven Svensson i Klämmestorp, Olof Persson

i Stafared och Andreas Bengtsson i Bengtsg

Rångedala vid förr stadgadt vite samt

Svar Jan Svensson vid bot 6 Rd r2 st skola komma

tillstädes beredde till målets slutliga afgörande

beträffande Jan Svensson för sitt förfall lösa

uteblivande vid detta ting fälld till förfallna vitet 3Rd 16

Vintertinget 1829 nr 116

Till fullfölj af sin från siste ting vid

Nr 68 i domboken uppskjutne tjenstetalan emot

drängarna Sven och Jan Svensson i Klämmestorp, Olof Persson i Stafvared

Andreas Persson i Bengtsg Rångedala ang ansvar

För slagsmål inställde sig vid upprop krlm

Ehrenqvist, äfvensom alla Svar jemte angifvaren

Fröding kommo tillstädes, men Ang Jonsson lär anmäla

förfall genom tjenstgöring.

Svar fortforo att neka öfverlemnade åkl målet

till Hrättens pröfning.

Vintertinget 1829 nr 134

Utslag

Angifvaren Janssons uppgift att han vid afresa

från en auktion i Algutstorp den 28 februari

sistlid år i sällskap med landtjägmästaren

Lorens Fröding, blifvit först öfverfallen

……… deremot inhemtas af vittnes-

målen, så vidt de sammanstämma, att

Jonsson sprungit ifrån sitt åkdon emot

svar Sven Svensson samt Andreas

och Johannes Persöner och sökt öfverfallet

de två förre samt utan föregången förvarning

från Johannes Persson svar verkligen

överfallit honom på allmänna farvägen,

derefter Fröding förenat sig med Jonsson och

ett häftigt slagsmål upstått emellan förenämnde

tre svarande samt Fröding och Jonsson, derunder

Sven Svensson varit i handgemäng med Jonsson

och de öfrige begge med Fröding samt Jonsson

erhållit ett blodvite vid ena tinningen

och en svullnad på ena handen och Fröding

tilldelades minst fyra blodviten.

Vid öfvervägande häraf finner härads rätten

det hafva varit Jonsson som brutit vägfriden

ch dömer honom för jeml 21 kap 78 och 35 §

Ww   böta för vägfridsbrott tretton

…………………………………….deremot

Sven Svensson, Johannes och Andreas Persöner

icke kunna åläggas vidare ansvar än böta den

förstnämnde för 2 Jonsson tillfogade åkommor

…………….samt Jan och Andreas Persöner för

det de gifvit Fröding fyra blodviten hvardera

…………..

Från målet är redan skild Peter Andersson i

Rångedala Lyckeg och Jan Svensson

i Klämmestorp jemte Olof Persson i Stafvared

ingalunda genom bevisning besvärade, i

afseende på slagsmålet med Jonsson och

Fröding; men som Olof Persson enligt

vittnesmålen, på vägen från Algutstorp  då

en stor flock af menniskor sprungit efter

skogvaktare Svensson, två gånger kastat

mössan af Svensson, skall Olof Persson jemte

21 kap ww böta ………som delas lika

mellan åkl och Rångedala sockens fattige, och

alldenstund ett vittne, neml Peter Andersson

i Lyckeg vetat berätta att Jan Svensson

(funnen) tillfälle, på nyss nämnde väg, tillfogat

Svensson två slag i hufvudet,hvarefter vt

Sven Gunnarsson sett Svensson hafva ett (hålbeta)

i hufvudet, för den skull och enär Jan Svenson

nekat till en dylik förbrytelse, pröfvar

H rätten i förmågo af 17 kap 29 8 RV skäligt

till sanningar …………..ålägga

svarande att å nästa tings förste rättegångsdag

det målet i afseende på honom upskutes,

med ed vite och bekräftaatt han icke i

åtalade tillfället på vägen från Algutstorp

tillfogat skogvaktaren Svensson 2 slag

eller blodvite, derunder Jan Svensson

minst en månad före tinget eller

oftare om sådant påfordras, med detta

utslag anmäla sig hos sin själasörgare

för att under ckristendomsförhör föreställas

den vigt och faran af mened

                                                                                                                                                        sid.5

derom Jan Svensson härnäst målet förekommer

vid  33 RB vite företes bevis.

Sedan sig ……huruvida Jan Svensson

gitter fullgöra hvad nu anfört föreskrifvet

meddelar h rättet målet ang honom

vidare laglikmätigt utlåtande

Den missnöjde ……

Sommartinget 1829 26 maj nr 11

Genom utslag i målet antecknat vid

Nr 116 i sista tings dombok, emellan krlm

Ehrenqvist åkl, samt Jan Svensson i Klämmestorp

m fl svar angående ansvar för slagsmål, hade H rätten

i afseende på bemälte Jan Svensson uppskjutit

målet till denna dag och ålagt honom att om

han gittade, …..intyga att han icke åtalade

tillfället på vägen från Algutstorp tillfogat

skogvaktaren Svensson två slag eller blodvite.

När målet derföre nu uppropades, förekom

i åklag närvaro svar som erkände, att han på

nämnde väg tilldelat Svensson ett slag utan åkomma

och påstår att det ej var landsvägen utan endast byväg.

Detta medgafs af åklag som yrkade ansvar

den tilltalade för hvad han erkänt och mera

förekom icke

Utslag se nr 158

Sommartinget 1829 6 juni nr 158

Utslag

Svar Jan Svensson som erkänt sig hafva vid åtalade

tillfället gifvit Svensson ett slag utan åkomma skall derföre

jemlikt 35 kap 4§ MB böta 24 ………..