Askersund tingsrätt

1837 den 19 juni nr 71 kort 5/10 rad 2 ruta 1

Herr tullinspektören P D Rudebäck

företräder och ingifver en så lydande skrift

Till Askersunds  Litt O D

Sedan denna skrift i närvaro af

tullinspektoren C L Borg och tillsyningsmannen

L J Borg blifvit uppläst yrkade

gemensamt med herr tull inspektoren Rudebeck

att de anhållne varorna måtte dömas förbrutne

och för sådant ändamål nu besiktigas

och värderas, uppgifvande beslagarne Borg

att de kallat samtelige uti skriften

omnämnde handelsbetjänter att

vid denna domstol i dag sig infinna för att

afgifva svaromål å ett sådant påstående

och ehuru ej någon af desse låter sig afhöra

förmoda beslagarne att

värdering och besigtning likväl bör

verkställas enligt kongl general tullstyrelsens

.................af den 28 maj 1829.

Med stöd häraf och på grund af andre

gällande tullförfattningar finner

ock rätten skäligt bifalla denna

beslagarnes anhållan samt utser till

värderingsmän herr handlanden Göran

Lindblad och handels arrendatorn herr

Johan Schiultz den senare å godsägarnes

vägnar, och efter det beslagarne

i lika ändamål utsett herr handlanden

Göran Sundblad .......företages besiktningen

och värderingen dervid först öppnas

en förseglad packe tillhörig S Ekelunds

betjänt Gabriel Andersson och innehållande.

Af inhemsk tillverkning och försedde med

med Borås stads stämpel.

Totalt tyger för 465 Rd

Betjänten Josef Larsson varor af inhemsk

tillverkning och försedde med Ulricehamns stads

stämpel.

Bomullstyg á ca 1 Rd per 5 alnar

Af utländsk tillverkning med Göteborgs packhusstämpel

Totalt tyger och annan textil för 427 Rd

Betjänten Johqn Berglund varor af inhemsk

tillverkning och försedde med Borås och Ulricehamns

stämplar.

Totalt tyger och annan textil för 208 Rd

Betjänten Per Berglund varor af inhemsk tillverkning

och försedde med Borås stads stämpel

dessutom en packe med ostämplad bomullstyg

Totalt tyger för 249 Rd

Betjänten Claes Lindgren varor af inhemsk

tillverkning och försedd med Ulricehamns

hallstämpel.

dessutom en packe med Stockholms, Göteborgs

Norrköpings och andra städers stämplar.

Totalt textilvaror för 816 Rd

Betjänten Kinnander varor af inhemsk tillverkning

och försedda med Göteborgs och flera städers

hallstämplar.

Ostämplade och utländsk tillverkning med

Göteborgs och flere städers pachusstämplar.

inhemsk tillverkning och Ulricehamns hallstämpel.

Totalt varor för 264 Rd

Betjänten Enoch Lindgrens varor af inhemsk

tillverkning med Norrköpings, Göteborgs och

flere städers hallstämplar, även utlänsk tillverkning.

En packe utländsk tillv och omstämplade.

Av inhemsk tillverkning med Ulricehamns hallstämpel

Totalt varor för 607 Rd

Betjänten G F Lindgren varor af inhemsk tillverkning

med Göteborgs och flere städers hallstämplar.

Inhemsk tillverkning och Ulricehamns och flere

städers hallstämplar.

Utländsk tillverkning och med Göteborgs med

flere städers packhusstämplar, dessutom ostämplade

även inhemsk tillverkning med Ulricehamns och

Göteborgs hallstämplar

Totalt varor för 793 Rd

Totalt hela lagret samtliga handlare 3 918 Rd

Hela förteckningen på lagret upptar 20 protokollsidor.

Sedan allt det anhållne godset sålunda blifvit besigtigat

och värderat förständigade rådhusrätten att beslagarna

böra till den 14de nästkommande aug i laga ordning

inkalla handelsbetjänterna ..........uppräknade namn

att svaromål afgifva å beslagarnes ofvan berörde påstående

Litt OD

Midsommardagen den 24 dennes kl omkring 4 på

eftermiddagen anlände underteknade till Porla hälso brunn

och finner daå att flere handelsbodar derstädes voro uppslagne

hvarföre vi tillika med på stället varande

krono länsmannen E Hallblom beslöto att då

ingen handel derstädes var tillåten infordra de handlingar

och handelspass och då härigenom upplystes att desse handlare

voro betjänter åt handlande borgare från Ulricehamn stad

nemligen Josef Larsson i tjenst hos J Andersson,

Johan Berglund hos C C Hallin, P Berglund hos

O Kollberg, Gabriel Andersson hos S Ekelund, Clas

Lindgren hos J Björkman, J Kinnander hos J C

Löfving, Enoch Lindgren hos J Nyman och I F

Lindgren hos T F Strömberg, erhöllo vi alt det

gods som af dem innehaddes, hvilket i deras närvaro

..........hvarefter hvarje packe tillsammans 70?

stycken blefvo försedde med hvarje ägares och

målsigiller, och hvilket gods vi nu således härmed få

öfverlemna.

Askersund den 25 juni 1837

E Hallblom                           C A Borg

genom                                  och L Borg

C A Borg

1837 den 14 aug nr 81

I öfverenstämmelse med rättens föreskrift

den 27 sistl juni hade kronolänsman

Hallblom i rese tull inspektoren L L Borg

och tillsyningsmannen L J Borg till denna

dag inkallat handelsbetjänterna...............

uppräknade namn

att svaromål afgifva å det beslags anspråk som

mot desse blifvit väckt på sätt domboken

under nr 71 utvisade. Och inställde sig

nu efter upprop ej allena länsmannen Hallblom

å egan och beslagarna Borgs vägnar, utan och

förenämnde handelsbetjänter i egna personer med

undantag af Johan Berglund och Enoch Lindgren

för hvilka deras bröder P Berglund

och Claes Lindgren voro ombud

enligt företedde fullmakter under den

5 i denna månad antagande samtliga

svarandena stadsnotarien A Lejon från Borås

hvilken nu framträdde till deras biträde i

rättegången.

Herr tullinspektoren P O Rudebeck

finnes jemväl närvarande, och dedan

han uppvist kongl general tullstyrelsens

den 26 sistlid juli för honom utfärdade

förordnande att bevaka kongl majts och

kronoans rätt uti de vid denna domstol

förefallande tullrättegångsmål, då

kronans talan ej utföres af tullfiskalen

inom distriktet, ingaf han följande skrift.

Litt R U

Notarien Lejon anhöll att då svar Gabriel

Andersson samt Johan och P Berglund

äga deras hemvist i staden Borås men

de öfvrige äro från Ulricehamn samt beslagarne

derföre äfven uttagit 2ne särskilde

stemningar, rådhusrätten jemväl ville

åtskilja måls........i tvänne, hvarjemte han

under anmärkning att stemningsansökningarna

voro ofullständiga och ej bestämt

innefattade det påstående svar

blifvit kallade att genmäla, begärde att

nägra nu ingifna skriftlige frågor måtte

till åklagaren och beslagarne blifva framställde

men som en af dessa frågor

voro besvarade i åklagarens ofvainförda

skrift som upplästes, samt

rätten ej fann nödigt att affordra kär

sedan svar å åtskillige bland dem, gjordes

.........2ne frågor eller de under nr 3 och 6

upptagne så lydande.

5, Om beslagarne erkänna att i en längre

tid hvarje år midsommartiden vid Porla

hälsobrunn hållits så kallad marknad, utan

att något åtal förut anstälts hvarken mot

ägare eller de besökande samt att ägarna

derföre låtit uppföra ett särskilt hus, inredt

till handelsbodar.

6, Om alla anhållna varorna varit upphängde

i bodstånden eller utbredde å boddiskarna

eller om icke största delen varit

oöppnade qvarliggande i åkdonen?

Härtill svarade länsmannen Hallblom

dels att folk väl brukat samlas vid Porla

brun vid midsommartiden för att afyttra

landtmanna produkter, men att

någon lofgifven markand derstädes ej

hållits dels och att största delen af anhållna

godsetfanns i salubodarna, men att det väl kan

hända att en eller annan mindre packe låg

qvar i deras åkdon som stodo intill bodarna.

För att styrka det marknad från flera

år tillbaka blifvit opåtalt hållen vid

Porla brunn åberopade svar fyra

serskilde attester af denna lydelse:

Litt AB

Litt CD

Litt EF

Litt GH

Svar påstodo att de varor som saknade

stämplar, dessa stämplar vid beslagstillfället

troligen blifvit bortrifna, men härtill

nekade beslagaren Hallblom.

Efter det notarien Lejon gemensamt

med svar anhållit om några timmars

rådrum för att skriftligen besvara hvad

å vederdelosidan blifvit mot dem yrkadt

afsäger rådhusrätten: att med bifall till

svar biträdets begäran vill rådhus rätten

i 2ne särskilde mål ytterligare

behandla denna beslagsfråga å morgondagen

kl 11 f m då parterna vid laga följd böra

sig å tinget infinna, svar beredde att

slutligen andraga hvad de akta nödigt för

hvilket ändamål det af actor ingifna

skriftliga anförande nu utlemna, till

svar biträdet, som bör det till rätten

återställa.

Litt RU

Till fullföljande af det mål hvilket vid rådhusrätten

den 26 sistlidne juni blifvit anhängiggjort

angående varor hvilka herr reseinspektoren

C L Borgs tillsyningsmannen L J Borg

och krono länsmannen Hallblom från åtskillige

handelsbetjänter ifrån Elfsborgs län vid

Porla brunn den 24 i berärde månad anhållit

och hit öfverlemnade, får jag å tjänstens

vägnar nu andraga följande under åberopande

i öfrigt af mitt, vid desse varors märkning

i protokollet intagne yrkande att de anhållne

varorna måtte dömas förbrutne, alldenstund

godsägarna idkat olaga handel eller hållit

ifrågavarande godset till salu å landet, der ingen

dylik handel, utom vid marknadstillfällen är

för dem tillåten. Detta mitt yrkande grundar

sig på föreskriften uti kongl majts nådiga

kungörelse den 5 juni 1822.

Vid godsets värdering har visat sig att nedan

uppräknade af de tilltalade handelsbetjänterna

innehaft bland öfrige varorna utländskt

ostämplat gods till följande belopp

nemligen: Josef Larsson för 6 Rd, J Kinnander

för 4 Rd, Enoch Lindgren för 1 Rd,

och Claes Lindgren för en summa af 9 Rd

allt banco. Å de fyra förstnemnde ser

jag mig derföre skyldig yrka böter jemlikt

1 cap i kongl majts nådiga förordning

af den 12 dec 1835 och å den sistnemnde

eller Claes Lindgren hvilken under namnet

N Lindgren den 6 sept år 1832 vid

denna stads rådhusrätt blifvit fäld att böta

för medfördt ostämplat utländskt gods påstås

böter till fulla beloppet af ofvan angifne

summa.

Emot förberörde Josef Larsson anmärkes

jemväl att bland det från honom anhållna

godset befunnits ett stycke svart så kallat thibet

om 8½ alnars längd hvarå ingen plaketstämpel

fanns, men derimot var en sådan stämpel

hvilken varit anbragt å ett annat stycke

svart ylleväfväfnad, som troligen blifvit

utsåldt. fästad vid nämnde thibet med trådändar.

Jag hemställer till vällofl rådhusrätten

huruvida Josef Larsson kan undgå att för

sådant tilltag ansvara efter 2 cap af nyss

åberopade kongl förordning, i alla fall lärer

tygstycket icke skäligen kunna anses på annat

sätt än såsom ostämplat och hvadan dess

värde 2 R banco är upptaget i summan som

utgör 6 Rd för de af Larsson innehafde

ostämplade varorna efter hvad förut nämndt är.

Af värderings instrumentet inhämtas i öfrigt

att bland anhållne godset en del af det inhemska

eller till ett belopp af 160 Rd banco befunnits

vara ostämpladt. Vid värderingen har och

förekommit att åtskilligt af det utländska

godset som efter tulltaxan är förbjudet till

införsel i riket likväl befinnes vara försedt

med tullstämplar hvilka stämplars oriktiga

tillkomst således är påtaglig och hvilket

förhållande jag anser mig äfvenledes böra

.............

Askersunds tullkammare den 14 aug 1837

Litt AB

Att så väl som i år som flere föregående år har

varit ......förts marknad under midsommarhelgen

hvilken i år varit besökt af flera handlande

så väl handtverkare som ..................

och westgötar hvilka alla betala en viss

afgift intygas på begäran af Porla den 15 juli 1837

Herlin

Brunns bokhållare

Öfverstående varder äfven intygadt

af underteknad som nu på sjette

året varit brunnspredikant vid Porla.

Skagershult den 18 juli 1837

Lagerström

Litt CD

Att sedan år 1815 har under brunns terminerna

vid Porla källa idkas handel alla dagar utan afseende

så väl af ätande som klädande väfver och allaehanda

husgeråds saker ditförde af diverse handtverkare

kan af mig med ed betygas om så önskas.

Skagershults klockareboställe den 18 juli 1837

Bowall

Klockare i Skagershult

Litt EF

Som så

svårläst.........................................

...........................................................

slag handels produkter som jag med ed kan

bestyrka om så ..........................

Abraham Nilsson

Kyrkvärd

Litt G H

På begäran af handelsbetjänterna G Andersson samt

P J Berglund från Borås får underteknade sanna

det intyg att minst tjugo år det hållits marknad

vid Porla Brund om midsommar alla sorters

hantverkare och handlande från staden och äfven

i år detta hållits till och med af ...........handlare

från Stockholm jämte alla andra mannufacter arbeten

varder på begäran om på påfordran under edelig

förbindelse till bevis medelat

Vittnar

Jonas Jonesson Nybygge Skagershult

Petter Andersson boende vid Porla

Johan Erik Bodin vid Porla Brunn Mårten

Lars Jonsson  F Pak

Per Sanfeldt i Fennafallet Wiby socken

Petter Olofsson i Herrefallet Wiby

Petter Persson i dito

Jan Atnam Jansson i Stafana Bodene socken

1837 den 14 aug nr 85

Likmätigt rättens beslut nästlidne dag

företages nu målet rörande det

af krono länsman Hallblom samt rese

inspetoren C L Borg och tillsyningsmannen

L J Borg gjorde beslag å varor tillhörige

handelsbetjenterna Berglund och Gabriel

Andersson från Borås havrvid herr tullinspektoren

P O Rudebeck är tillstädes och öfrige parterna

sig infinna på lika sätt som i går, uppvisande

länsmannen Hallblom en sedan dess

erhållen fullmakt af beslagarne Borg

att utföra deras talan.

Svar biträdas jemväl nu af notarien

A Lejonhvilken ej allena återställer det

till honom utlemnade anförande af

herr tull inspektoren Rudebeck utan

ock ingifver en så lydande skrift

Litt J K

Efter uppläsande af denna skrift förklarar

länsmannen Hallblom att någon

lofgifven marknad vid Porla hälsobrunn

alldrig hållits och att ingalunda

största utan en högst obetydelig del af de

i beslag tagne varorna låg i åkdonen

samt att han anser äfven de

så förvarade varorna förbrutne

enär de i försäljningsändamål voro

medförde.

Herr tull inspektoren Rudebeck åberopar

havd han förut anfört, och i detta skick

öfverlemnas målet af parterna ömsesidigt

till afgörande hvadab rätten lofvar att

afkunna utslag efter anslag, se nr 132

Nr 86

Vid upprop af målet som nästlidne dag

förevar och rörer det af krono länsman

Hallblom samt rese inspektoren C L Borg

och tillsyningsmannen L J Borg gjorde

beslag å varor tillhörige hndelsbetjänterna

br Lindgren, Kinnander och Josef Larsson

från Ulricehamn finnes parterna tillstädes

på lika sätt som i går med undantag af

Josef Larsson för hvilken notarien Lejon

förer talan, och sedan herr tull inspektoren

Rudebeck jemväl sig infunnit ingifver

bemälte notarie ett anförande af denna lydelse.

Litt L M

Sedan denna skrift blifvit uppläst och svar

Clas Lindgren, derom tillfrågad medgifvit

att han en gång tillförne eller

år 1832 pliktat för det han innehaft

oloflig fördt gods, förnyar länsmannen

Hallblom sin i går gjorde anmärkning

att någon lofgifven marknad

alldrig blifvit hållen vid Porla

hälsobrunn, och i detta skick öfverlemnas

målet af parterna ömsesidigt till afgörande.

Rådhusrätten lofvar att meddela utslag

efter anslag se nr 134.

Litt J K

Sedan .......tull inspektorem P O Rudebeck å våra

vederparters vägnar afgifvit sine slutpåståenden

uti det mål reseinspektoren C L Borg och

L Borg jämte krono länsmannen Hallblom mot oss

instämt i följd af det beslag de den 24 sistlidne juni

vid Porla hälso brunn verkställt å vår det

medförde handelsvaror och vi således ändtligen

blifvit underättade så väl om anledningen

till ifrågavarande beslag som hvad vederparterna

med deras i högsta grad ofullständiga

stämning menat, få vi härmed ödmjukeligen

till besvarande af berörde påstående nu anföra

följande.

Långt innan vi för våra husbönder börjat

drifva handel har årligen vid Porla hälso

brunn vid midsommatiden hållits en så

kallad marknad, den vi jemväl uti flere

år opåtalt bevistat och derstädes till salu

hållit af oss medförde behörigen stämplade

och förpassade varor aldrig hafva vi ............

annat än att brunnsägaren utverkat rättighet

till denna marknads hållande, då han å stället

låtit uppföra ett särskilt hus innehållande endast

ganska ändamålsenligt och väl inrättade

handelsbodar som för tillfället blifvit mot en bestämd

ärsättning eller så kallade ståndpenningar uthyrde

och begagnade, och vi hvarje år sett stället besökt

både af krono och tullbetjäning hvilka hittils

lemnar de marknadssökande i ........fred.

Vi hafva derföre genom å oss anställde beslaget

blifvit högst öfverraskade då vi icke afvitat

oss hafva uti någon mohn öfverträdt gällande

lagar och författningar, åtminstone icke mer än

andra städers handlande, de der äfven lika med

oss hållit markanden ifråga, men blifvit från

alt åtal af för oss okänd anledning förskonade.

Efter hvad vi nu först fått veta är ifrågavarande

beslaget grundat på kongl kungörelsen den

5 juni 1822 och förmodligen på 27§

deraf der det heter att om någon som

å handel...............befattar sig med

gårdfarihandel, skall straffas med förlust

så väl af sin handelsrättighet som af de

varor han olofligen innehafver. På våra

husbönders godtycke lärer det bero huruvida

vi uti våra .............blifva bibehållen så

att författningen uti denna del als icke är

.......lämplig, och lärer enligt vår tanka senare

stadgandet eller förlust af varorna icke eller

för oss kunna tillämpas enär vi visserligen icke

lagligen innehaft våra varor utan ägt att dem

både innehafva och i enlighet med åberopade kongl

förordning försälja, utan lärer sistnämnde stadgande

endast hafva afseende på gårdfarihandlande

hvilka icke äga att innehafva varor af annat

än ortens tillverkningar. Någon gårdfarihandel

hafva vi dessutom icke idkat, då som

sådan icke rimligen eller ...........bör anses

att vi å en i lika ändamål förut i många

år gagnad plats, mot erlagd ärsättning till

brunnsägaren, drifvit handel med endast någon del

af de varor som beslagaren sig tillägnat största

delem deraf voro oöppnade och förvarade i

våra åkdon och således på ingen grund förverkade.

Bland oss frånhände varor lärer enligt

besigtnings och värderings protokollet äfven

funnit någre stufvar och itu klippte dukar å hvilka

stämplar saknas, att desse äfven varit stämplade

ur hvad som vi kunna ..........äfvensom

att stämplarna genom varornas handhafvande och

...........blifvit bortslitne, ........då dessa varor

icke utgöra mer än hvad vi enligt lag äga rättighet

att för eget behof innehafva, så hoppas vi

denna bevisning anses obehöflig.

På grund af hvad vi sålunda nu haft äran

anföra våga vi ödmjukeligen yrka ogillande så väl

af ifrågavarande å våra medhafde lagliga varor

gjorde beslag, som de påståenden herr tullinspektören

Rudebeck mot oss framställt samt att de i beslag

tagne varorna måtte oss genast återställas hvarjemte

vi lika ödmjukt yrka ärsättning .................

för de kostnader oss genom denna rättegång blifvit

förosakade, än den förlust vi få vidkännas

derigenom att varorna en längre tid varit oss

beröfvade, alt efter .........domstolens bepröfvande.

Askersund den 15 augusti 1837

Gabriel Andersson

Per Berglund

Johan Berglund

På begäran skrifvit af

A Lejon

Stadsnotarie i Borås

Litt L M

Herr tullinspektören Rudebeck har till fullföljd af

dess beslag som den 24 sistlidne juni blifvit vid

Porla hälsobrunn å våre dess medhafde varor verkställt

yrkat att anhållne varorna måtte anses

förbrutne, alldenstund vi skola idkat olaglig

handel eller hållit ifrågavarande godset

till salu å landet och det på grund af kungl

kungörelse den 5 juni 1822.

För vederläggande häraf få vi ännu ödmjukeligen

andraga följande.

Det är styrkt och af vederparterna lemnat obestridt

att vid Porla hälsobrunn likasom vid Medevi

årligen hvarje midsommars tid en så kallad marknad

hållits uti en tid af 20 år tillbaka. Vi hafva

aldrig afvetat annat än att denna

marknad varit tillåten då både vi och tjogtals

andra personer uti flere år derstädes drifvit

handel utan alt åtal ehuru både krono och

tullbetjäning altid dervid varit tillstädes.

Någon gårdfarihandel hafva vi altså icke

genom besök af ifrågavarande marknad

idkat.

Uti 27§ af ofvan åberopade kungl kungörelse

stadgas väl att den handel eller gårdfari borgare

som befattar sig med den andres näringsgren

straffas med förlust af sin handelsrättighet samt af

de varor han olagligen innehafver, .........detta

stadgande förenade vi icke kunna till någon del

på oss lämpas ty icke böra våra husbönder .....

eller mista sine beslag för hvad till äfventyrs

vi sålunda kunnat oss förbryta, och lika litet

förmoda vi senare stadgandet kunna mot oss

tillämpas, då vi inga olofligen innehaft,

utan äro ..........enligt förut åberopade

kongl kungörelse berättigade att slika

varor både inhafva och på föreskrifvet sätt

försälja. Hade detta stadgande afseende på

handelsborgare vore säkerligen det trycket

deri, i stället för: han olofligen innehafver

de ........han till sådant olofligt försäljningsställe

medfört. Efter vår tanka gäller denna

påföljd endast för gårdfarihandlande, de

der icke äga att hvarken innehafva eller försälja

annat än ortens tillverkningar.                               medhavde fabriksvaror och import

Vi hava således icke gjort oss, ehuru                      och var ansedda som gfh

saken än må betraktas, förfallen till det ansvar

af varornas förlust som mot oss blifvit

yrkat. Och hvad beträffar de obetydelige

varor som befunnits ostämplade, så hafva

dels genom våda, stämpeln blifvit försliten

och osynlige blifva, och dels hafva vi ämnat

dessa varor till eget behof. Och hvad beträffande

åklagarens särskilte påstående mot mig Josef Larsson

för det att å en stuf så kallat Thibet skall

funnits en oriktig stämpel, så får jag upplysa

att samma stämpel var åsatt stycket då jag

detsamma inköpte i Göteborg, och åtager jag mig

om så skulle påfordras att denna gå sannings

grundande uppgift med ed styrka.

Hvad slutligen beträffar herr tull inspektorens

anmärkning att bland våra varor skall funnits

åtskilligt utländskt gods, som är förbjudet till

införsel i riket men likväl försetts med tull

stämplar, så är detta en sak vi ej kunna hjelpa

annorlunda än hänviste herr tull inspektören att

hos vederbörande tullkammar söka den upplysning

härom, han för godt finner och lärer detta

icke blifva vårt fel om genom vederbörandes

oaktsamhet olofliga varor kunna

blifva tullstämplade. Emedlertid hoppas vi

icke tillvitar oss någon delaktighet ..........

ty i sådan händelse måste vi förbehålla oss

re.................

I anledning af hvad vi sålunda nu haft

äran anföra våga vi ödmjukeligen yrka ogillande

så väl af ifrågavarande beslag som

herr actor mot oss framförde påstående

samt att de i beslag tagne varorna måtte oss genast

återställas hvarjemte vi lika ödnjukt yrka ärsättning

af beslagaren ej mindre för de kostnader och

besvär oss genom denna rättegång blifvit tillskyndade

än den förlust vi genom varande bortoliggande

en längre tid få vidkännas alt efter

vällofl domstoöens bepröfvande.

Askersund den 15 augusti 1837

Clas Lindgeren

Enoch Lindgren

G F Lindgren

J Killander

Josef Larsson

På begäran skrifvit af

A Lejon

Stads notarie i Borås

Nr 134

Uti målet rörande det af kronolänsman

Hallblom m fl gjorde beslag å varor tillhöriga

handelsbetjänterna Claes Lindgren m fl

afsades efter anslag följande

Utslag

Vid granskning af hvad i detta mål förkommit

inhemtas att svar ej kunnat neka det de

nästlidne midsommardag vid Porla

hälsobrunn drifvit handel och till salu hållit

eller medfört de från dem beslagtagne varor

derföre de likväl ansett sig ej böra stanna i

ansvar enär samma försäljning skett i marknad

som då i likhet med flere af de föregående

åren skall vid brunnen blifvit hållen, hvarjemte

de förmodat att allena gårdfarihandlande

kunde dömas efter den mot svar

åberopade kongl kungörelsen af år 1822 hälst

desse ej olofligen innehaft berörde varor.

Detta, äfvensom hvad parterna i öfrigt anfört,

har rådhus rätten tagit i behörigt öfvervägande,

och emedan inga enskilde marknader eller andra än så

kallade frimarknader, enligt kongl brefvet den

11 juni 1788 äro tillåtne, och den nu ifrågakomne

vid Porla brunn desto mindre kan till

de senare hänföras, som den ej finnes

af vederbörande i föreskrifven ordning

utsatt eller kungjord, ty och alldenstund

handlande borgare jemte deras betjänter,

från städerna Borås och Ulricehamn likmätigt

27 och 28§§ i kongl kungörelsen

den 5 juni 1822 äro förpliktade att i

afseende på deras handel ställa sig till

efterrättelse de vilkor under hvilka samma

kongl kungörelse tillåter gårdfarihandel

och handlande borgeare således lika litet som

gårdfarihandlande borgare således äga att under

resor eller annorstädes i landsorterna, än

å frimarknader eller i städer föryttra några

varor, fördenskull pröfvar rådhusrätten

att med tillämning af förenämnde

kongl kungörelse deöma svar förlustige

deras af länsmannen Hallblom, resetull

inspektoren Borg och tillsyningsmannen

Borg i beslag tagne varor hvilka böra

på sätt kongl general tullstyrelsen förordnar

å auktion till den högstbjudande försäljas

derefter salubeloppet för de inhemske och

utländske stämplade varorna tvåskiftas

mellan kronan och beslagarna.

Beträffande derefter allmänne åklagarens

hemställan huruvida svar Josef Larsson

kan undgå ansvar för det han innehaft 8½

alnar svart thibet försedt med Göteborgs packhus

stämpel, hvilken likväl ej varit fästad derå

utan å ett särskilt vid samma thibet med tråd

häftadt tygstycke finner rådhusrätten icke

skäl att emot Josef Larssons bestridande, det

han ditsatt berörde stämpel hvarom någon

bevisning ej eller blifvit förebragt ålägga honom

annat ansvar än det som här nedan

bestämmes såsom följd deraf att

samma thibet ej kan anses annorlunda än

som ostämplat, och hvad slutligen angår

det mot svar väckta bötespåstående för

det de innehaft utländskt ostämplat gods

till värde Enoch Lindgren af 1 Rd osv..........

uppräknade övriga handlare

så och då svar föregifvande att

de medfört samma gods för eget nyttjande

ej kan, med afseende å beskaffenheten och

värdet deraf såsom sannolikt antagas för

flera af dem än Enoch Lindgren och J F Lindgren

varda öfrige svar på grund af 1 kap

...............i kongl förordningen den 12 dec

1835 dömde att böta osv .........uppräkn namn

Claes Lindgren som vidgått

att han en gång tillförne pliktat för enahanda

förseelse 9 Rd och Josef Larsson 3 Rd

af hvilka böter beslagarna åtnjuta ¾ delar

och kronan det öfriga.